Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente1. Raad van Kerken Krimpen aan den IJssel

Duurzaamheid

Hierna volgt een bijdrage van de Raad van Kerken. Dit seizoen denken we in onze kerken in Krimpen na over duurzaamheid. In onze gemeentes zijn er veel mensen die hier concreet handen en voeten aan geven, zoals Arnold Spek, lid van De Rank en werkzaam als Manager Business Development Wind bij Eneco. Een interview van Jaqueline Snijders

Laat de wind voor je werken!

Arnold is nog niet thuis als ik aanbel. Zijn vrouw Jolanda doet open. “Ja, zelfs op Goede Vrijdag moet nog gewerkt worden, Arnold is altijd druk”, lacht ze. Arnold komt even later druk telefonerend aan. “Ja sorry hoor, ik zat nog even in een telefoonmeeting.” Ik merk al dat ik met een bedreven zakenman van doen heb!

Maar nu onder het genot van een kopje koffie ontspant Arnold zich en vertelt enthousiast over zijn passie voor duurzaamheid. Arnold werkt bij Eneco waar hij sinds een aantal jaar verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en aanleg van windenergieparken in Nederland. Van het onderzoeken waar energie nodig is tot aan de aanleg, financiering, het investeringsbesluit en het kopen en bouwen van de windturbines aan toe. De wind is altijd beschikbaar en onuitputtelijk en daarom een uitstekende bron van duurzame energie. Steeds meer bedrijven gaan over op 100% schone energie uit Nederlandse windparken.

“Maar toch”, zegt Arnold, “moet ik nog hard werken aan acceptatie. Ik moet netwerken, locaties zoeken, en onderhandelen, want niet iedereen wil een windmolen als uitzicht hebben. Bovendien is fossiele energie nu nog goedkoper. Dus ondanks dat een windturbine 100% schone energie en daarom 0% CO2 uitstoot oplevert, moet ook de overheid wel meehelpen om duurzame energie goedkoper te gaan maken en dat gaat binnen afzienbare tijd wel gebeuren.”

“Duurzaam ondernemen met het oog op het milieu is niet zozeer voorbehouden aan christenen,” maar zo zegt Arnold, ”ik heb wel het hart op m’n tong. Ik vind het een voorrecht om zo in deze maatschappelijke context bezig te zijn. Hoe kun je iets tot stand brengen dat bijdraagt aan een betere wereld? Samenwerking en betrouwbaarheid zijn daarin heel belangrijk. Zo probeer ik ook als manager te zijn voor mijn teamleden. Wees transparant. Veelal wordt ‘duurzaamheid’ in het kader van milieu en energie geplaatst. En in mindere mate in de relatiesfeer, terwijl duurzaamheid in relaties er ook bij hoort.”

Arnold Spek

Tot slot vraag ik Arnold hoe hij thuis duurzaamheid vorm geeft. Dan valt Jolanda Arnold ook bij, want hun huis is zo veel mogelijk duurzaam en energiezuinig ingericht. Zgn. zonthermisch, leer ik van Arnold. Het huis maakt niet alleen gebruik van de zon voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het verwarmen van water. En verder rijdt ‘de heilige koe’ van Arnold nog wel op diesel, want hij maakt nog teveel kilometers, maar wie weet dat dat ook snel gaat veranderen en de electrische auto voor de deur staat aan de Ouverturelaan. Want de electrificatie gaat hard.

Tot slot ‘bomen’ we nog even over onze volkstuinen. Met Zin in Groen zijn we net een volkstuin gestart en Arnold heeft vlakbij ons een tuin. Hij verwondert zich elke keer weer hoe een klein zaadje zich ontkiemt tot een plant. “Mooi he pappa, hoe alles groeit,” zei zijn zoontje laatst nog. Laten we die verwondering om God’s schepping vooral doorgeven aan de volgende generatie.

Arnold, dank voor het geanimeerd gesprek, ik heb weer veel geleerd over duurzaamheid.

Jacqueline Snijders

P.S. Wilt u weten hoe we het werken aan duurzaamheid handen en voeten geven in Krimpen? Kom dan naar de duurzaamheidsmarkt op 24 april van 20.00-22.00 uur in De Bron, georganiseerd door de Raad van Kerken in Krimpen. Er zijn heerlijke hapjes van Rechtstreekx en het Krimpens energieproject zonne-energie en windturbine wordt gelanceerd.


2. Paasfeest 2018

We mogen weer een jaar lang vertrouwen op de lichtgevende aanwezigheid van de opgestane en levende Here in onze kerkdiensten

En Anne-Fleur Vermeulen las de tekst:

We steken de kaars van Pasen aan,
omdat de Heer is opgestaan.
Het licht van Pasen maakt ons blij,
want Jezus houdt van jou en mij.


3. Alpha-cursus

In de missionaire gastendienst van zondag 18 maart 2018 is een filmpje getoond over de Alphacursus: een interview met drie deelnemers.
Graag willen we dat op onze website laten zien.P.S. Wanneer dit filmpje van deze homepage verwijderd is, kun je het later altijd nog terug vinden in de rechterzijbalk onder categorieën: Alpha-cursus


4. Nieuwe diaken

In de dienst van paasmorgen is Dita Lindhout tot diaken bevestigd


5. Samen in De Ark

Werkgroep ”Samen in De Ark brengt advies uit

In het beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat drie wijkgemeenten samen gaan werken in De Ark. De afgelopen maanden heeft de werkgroep “Samen in De Ark”, met deelnemers uit de drie wijkgemeenten, zich over de invulling van deze samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK uitgebracht.

Wat is de basis waarop het advies rust?

Het was een proces dat ons allen diep geraakt heeft. We hebben onze denkkracht maar ook ons hart laten spreken. Veel mooie, nieuwe ideeën kwamen op en werden geïnventariseerd. Daarnaast kwam ook op tafel welke bespreekpunten er zijn om tot een goede samenwerking te komen. We hebben ons vertrouwen in de gezamenlijke toekomst van de Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel behouden en versterkt en konden een breed gedragen advies uitbrengen.

Wat is de kern van de inhoud van het advies?

In ons advies maken wij onderscheid in 2 perspectieven: het confessionele perspectief dat vooral is te vinden in De Rank en De Ark en het meer open perspectief dat dichter aansluit bij de huidige beleving in De Wingerd. Wij zien als een eerste belangrijke stap een intensievere samenwerking tussen De Rank en De Ark. De gesprekken hierover moeten, zo adviseren wij, binnenkort starten. Daarnaast hebben wij gekeken hoe de samenwerking in de toekomstige gezamenlijke Ark in het nieuwe gebouw vorm kan krijgen en versterkt kan worden en ook de betrokkenheid met de andere wijkgemeenten. Ook hebben wij een concreet tijdsplan met stappen voorgelegd aan de AK met als doel om in 2020 gezamenlijk naar het nieuwe kerkgebouw te verhuizen.

Wat is het vervolg?

De Algemene Kerkenraad heeft in een extra vergadering op 13 maart jl. het advies in ontvangst genomen en vastgesteld dat hiermee een basis ligt voor het gezamenlijke vervolgtraject. De eerste stap die daarin wordt gezet is dat een vertegenwoordiging van De Rank en van De Ark onder leiding van een nieuwe onafhankelijke voorzitter gesprekken voert over belangrijke inhoudelijke zaken als sacramenten, erediensten, cultuur en beleving. Uiterlijk op 1 juli 2018 moet dat een voorstel opleveren waarin de toekomstige samenwerking wordt beschreven. Daarnaast wordt ook De Wingerd uitgenodigd om het open profiel nader inhoud te geven.

Hoe wordt u als gemeentelid betrokken?

Het advies dat is overgenomen beschrijft wat de vervolgstappen moeten zijn om naar een concrete samenwerking en samengaan binnen de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel te komen. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten om de inhoudelijke raadpleging van wijkgemeenten en kerkenraden te laten plaatsvinden na de uitwerking van de samenwerking tussen De Rank en De Ark zoals hiervoor beschreven. Vanzelfsprekend wordt u allen als gemeenteleden geïnformeerd over het advies en het besluit hierop. U leest er nu over in het Kerkblad maar ook zal er in alle wijken samen gesproken worden over dit advies en het vervolg. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd.

Tenslotte

Misschien had u verwacht of gehoopt dat de werkgroep meer concrete stappen had gemaakt die ook al zichtbaar zouden zijn. Voor mij overheerst nu het gevoel dat het zeer waardevol is dat we bij elkaar zijn gebleven en vertrouwen en geloven in een gezamenlijke toekomst. De eerste bouwstenen zijn daarvoor gelegd. Ik wil alle leden van de werkgroep hierbij van harte bedanken voor hun persoonlijke bijdrage.

Cees Paul
Voorzitter werkgroep Samen in De Ark

Vervolggesprek in de Rank

In het Paasnummer van ons Kerkblad staat bovenstaand artikel. Daarin wordt gesproken over: Hoe wordt u als gemeentelid betrokken? Als wijkkerkenraad willen we u en jou van harte uitnodigen om mee te doen in het gesprek over het Advies van ‘Samen en in de Ark’ en daarmee over de toekomst van onze wijkgemeente en nodigen u en jou daarom uit voor de gemeente-avond op dinsdag 17 april, aanvang 20.00 uur en/of de gemeente-ochtend na de morgendienst op zondag 22 april. Eerst geven we u een korte terugkoppeling van het proces in de afgelopen maanden. Daarna gaan we vooral met u in gesprek. Welke kansen ziet u? Of waar maakt u zich zorgen over? Uw en jouw inbreng zijn daarmee weer belangrijke input voor de gesprekken met de Ark, die in de komende tijd zullen plaatsvinden. De tekst van het gehele Advies kunt u lezen op de website van de Protestantse Gemeente Krimpen:
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180224_Advies_ werkgroep_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf.
Voor wie niet beschikt over de toegang tot internet, zijn papieren exemplaren in de hal beschikbaar.


5. Platform leden

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu platform leden -> informatie