Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente1. Kom in beweging voor het NBG!

Staat het al in je agenda: 26 mei: Fietsen en wandelen door de Krimpenerwaard?
Fietsen en wandelen: goed voor je conditie, goed voor je onderlinge contacten en goed voor … mensen in Sierra Leone! Want jouw inschrijfgeld komt helemaal ten goede aan het bijbelvertaalwerk in Sierra Leone.

Op zaterdag 26 mei kun je meedoen aan de fietstocht van ongeveer 25 kilometer. Onderweg valt er van alles te doen: een puzzel met bijbelvragen, een spel met de waterproofbijbel en kijken hoe je kaas maakt.
Bij elke opstappunt start ook een wandeling. De wandeling bij Stolwijk is leuk voor jonge kinderen. Onderweg kunnen ze meedoen aan activiteiten uit de Samenleesbijbel.
Natuurlijk kun je bij de stopplaatsen ook gewoon even uitrusten en iets eten of drinken. Je kunt dat gratis of voor een heel lage prijs krijgen, dankzij onze sponsors. Jouw inschrijfgeld gaat voor 100% naar het goede doel!
Graag zien we jou op 26 mei!.

Opstapplaatsen / Rust plekjes / Stempelposten:
Stolwijk: Dorpsplein
Schoonhoven/Bergambacht: Bovenberg 130 (Hier kun je ook gemakkelijk je auto parkeren)
Bergambacht: Zuidbroek 143
Start: tussen 10.00 uur en 14.00 uur
Sluiting: 16.00 uur
Kosten: € 1,50 per persoon of maximaal € 5,- per gezin.

Voor vragen kunt u zich wenden tot een van de organisatoren genoemd in de cc of tot ondergetekende.

Met hartelijke groet,
Angélique van der Leeden
Regiocoördinator Nederlands Bijbelgenootschap
(bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag)
m 06-28 95 33 92
i www.bijbelgenootschap.nl
e AvdLeeden@bijbelgenootschap.nl
b Zijlweg 198, 2015 CK Haarlem
p Postbus 620 2003 RP Haarlem


2. Jubileumconcert van “De Regenboog”3. Samen in De Ark

Werkgroep ”Samen in De Ark brengt advies uit

In het beleidsplan dat door de Algemene Kerkenraad (AK) is vastgesteld, is aangegeven dat drie wijkgemeenten samen gaan werken in De Ark. De afgelopen maanden heeft de werkgroep “Samen in De Ark”, met deelnemers uit de drie wijkgemeenten, zich over de invulling van deze samenwerking gebogen. Daaraan hebben ook toehoorders deelgenomen namens De IJsseldijkkerk en de HWBA. De werkgroep heeft advies aan de AK uitgebracht.

Wat is de basis waarop het advies rust?

Het was een proces dat ons allen diep geraakt heeft. We hebben onze denkkracht maar ook ons hart laten spreken. Veel mooie, nieuwe ideeën kwamen op en werden geïnventariseerd. Daarnaast kwam ook op tafel welke bespreekpunten er zijn om tot een goede samenwerking te komen. We hebben ons vertrouwen in de gezamenlijke toekomst van de Protestantse Gemeente in Krimpen aan den IJssel behouden en versterkt en konden een breed gedragen advies uitbrengen.

Wat is de kern van de inhoud van het advies?

In ons advies maken wij onderscheid in 2 perspectieven: het confessionele perspectief dat vooral is te vinden in De Rank en De Ark en het meer open perspectief dat dichter aansluit bij de huidige beleving in De Wingerd. Wij zien als een eerste belangrijke stap een intensievere samenwerking tussen De Rank en De Ark. De gesprekken hierover moeten, zo adviseren wij, binnenkort starten. Daarnaast hebben wij gekeken hoe de samenwerking in de toekomstige gezamenlijke Ark in het nieuwe gebouw vorm kan krijgen en versterkt kan worden en ook de betrokkenheid met de andere wijkgemeenten. Ook hebben wij een concreet tijdsplan met stappen voorgelegd aan de AK met als doel om in 2020 gezamenlijk naar het nieuwe kerkgebouw te verhuizen.

Wat is het vervolg?

De Algemene Kerkenraad heeft in een extra vergadering op 13 maart jl. het advies in ontvangst genomen en vastgesteld dat hiermee een basis ligt voor het gezamenlijke vervolgtraject. De eerste stap die daarin wordt gezet is dat een vertegenwoordiging van De Rank en van De Ark onder leiding van een nieuwe onafhankelijke voorzitter gesprekken voert over belangrijke inhoudelijke zaken als sacramenten, erediensten, cultuur en beleving. Uiterlijk op 1 juli 2018 moet dat een voorstel opleveren waarin de toekomstige samenwerking wordt beschreven. Daarnaast wordt ook De Wingerd uitgenodigd om het open profiel nader inhoud te geven.

Hoe wordt u als gemeentelid betrokken?

Het advies dat is overgenomen beschrijft wat de vervolgstappen moeten zijn om naar een concrete samenwerking en samengaan binnen de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel te komen. Daarom heeft de Algemene Kerkenraad besloten om de inhoudelijke raadpleging van wijkgemeenten en kerkenraden te laten plaatsvinden na de uitwerking van de samenwerking tussen De Rank en De Ark zoals hiervoor beschreven. Vanzelfsprekend wordt u allen als gemeenteleden geïnformeerd over het advies en het besluit hierop. U leest er nu over in het Kerkblad maar ook zal er in alle wijken samen gesproken worden over dit advies en het vervolg. De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort gepubliceerd.

Tenslotte

Misschien had u verwacht of gehoopt dat de werkgroep meer concrete stappen had gemaakt die ook al zichtbaar zouden zijn. Voor mij overheerst nu het gevoel dat het zeer waardevol is dat we bij elkaar zijn gebleven en vertrouwen en geloven in een gezamenlijke toekomst. De eerste bouwstenen zijn daarvoor gelegd. Ik wil alle leden van de werkgroep hierbij van harte bedanken voor hun persoonlijke bijdrage.

Cees Paul
Voorzitter werkgroep Samen in De Ark

De tekst van het gehele Advies kunt u lezen op de website van de Protestantse Gemeente Krimpen:
http://www.pknkrimpen.nl/images/20180224_Advies_ werkgroep_Samen_in_De_Ark_definitieve_versie.pdf.
Voor wie niet beschikt over de toegang tot internet, zijn papieren exemplaren in de hal beschikbaar.


4. Platform leden

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu platform leden -> informatie