Welkom

‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeenteNieuw!

Onder het menu ‘fotoalbums’ vindt u een serie foto’s van de belijdenisdienst op Palmzondag 14 april 2019


Diensten in mei

Invulling gezamenlijke diensten – een proef van 12 mei tot en met 2 juni

God ontmoeten. Elkaar ontmoeten. Leren van elkaar. Mooie muziek. Een plek voor iedereen. Een open Bijbel. Goede preken. De vraag tijdens de gezamenlijke gemeenteavond waar je op hoopt als je naar de kerk gaat, leverde mooie gesprekken op. En dat is logisch: de zondagse erediensten vormen het hart van de christelijke gemeente.

Hoe kunnen deze diensten eruitzien als Ark en Rank samengaan? Deze vraag op de gezamenlijke gemeenteavond was een van de onderdelen in het fusieproces waar de Ark en de Rank op dit moment aan werken. Een belangrijk uitgangspunt bij het fusieproces is dat we er niet alleen over praten, maar dat we ook in de praktijk gaan ervaren hoe het is om samen één gemeente te zijn. Met deze opdracht is de Dienstencommissie aan de slag gegaan. Tijdens de gemeenteavond presenteerde de dienstencommissie een schema met gezamenlijke diensten in de periode van 12 mei tot en met 2 juni.

Uitgangspunten
De zondagse erediensten nemen een belangrijke plek in bij iedereen die bij één van de twee gemeenten betrokken is. Allerlei aspecten spelen daarbij een rol. De Dienstencommissie werkt met een aantal uitgangspunten voor de gezamenlijke zondagsinvulling:

Voor iedereen die wil is er een plek in de kerk. Letterlijk.
Als Ark en Rank samen diensten gaan beleggen is het van belang dat er voor iedereen een plek is en dat er ruimte is om te groeien. De huidige gebouwen zijn daarvoor te klein. Er zijn alleen al 1.400 mensen lid van de Ark en de Rank samen.

De kerk is een plek waar zowel jong en oud zich thuis voelen.
Niet iedereen heeft dezelfde behoeften als hij naar de kerk gaat. De een houdt meer van soberheid en verstilling, terwijl de ander meer houdt van diensten met een uitbundiger karakter. Het is belangrijk dat iedereen zich op een bepaalde manier thuis voelt in de kerk.

1 + 1 = 3
De verleiding is groot om de gebruiken uit de verschillende diensten bij elkaar op te tellen en op basis daarvan een gezamenlijke dienst samen te stellen. Dat is niet de bedoeling. De Dienstencommissie zoekt naar wegen waarbij twee gemeenten samen meer zijn dan alleen de optelsom van de erediensten van beide gemeenten.

Ontmoeting
In alle gesprekken over gemeentezijn en het samengaan met Ark / Rank is ontmoeting een belangrijk aspect. Rondom de erediensten moet er voldoende ruimte zijn om elkaar te ontmoeten.

Concrete Zondagsinvulling: een proef
Met de uitgangspunten in het achterhoofd heeft de Dienstencommissie vier zondagen ingevuld waarop gezamenlijke diensten worden georganiseerd.

Dageraaddienst, Morgendienst en Avonddienst
Wat opvalt is dat er gekozen is om tijdens de proefperiode te werken met twee verschillende ochtenddiensten: een dageraaddienst en een morgendienst. Deze diensten hebben een eigen profiel. Tijdens de dageraaddienst is er bijvoorbeeld meer ruimte voor soberheid en verstilling. In de morgendienst is er bijvoorbeeld meer ruimte voor kinderen. Er is in deze dienst dan ook kindernevendienst en crèche.

De achtergrond van deze keuze is aan de ene kant praktisch: niet iedereen past op hetzelfde moment in een gebouw. Zeker als we een periode tegemoet gaan waar een van de gebouwen wordt verbouwd. Aan de andere kant lijkt het ons ook mooi om verschillende concepten uit te proberen en zo invulling te kunnen geven aan de verschillende wensen van gemeenteleden.

Tijdens de gemeenteavond is door verschillende mensen aangegeven dat een gezamenlijke ochtenddienst wat hen betreft beter is. We zijn met elkaar toch één gemeente? Jazeker! Tegelijk hoeft dat niet te betekenen dat je dan ook altijd met elkaar op hetzelfde moment in één gezamenlijke dienst samenkomt. Juist in één gemeente is er ruimte voor verschillen en proberen we ruimte te geven aan deze verschillen. Overigens staat er op zondag 26 mei wel één gezamenlijke ochtenddienst gepland zodat we ook met elkaar kunnen ervaren hoe dit ‘werkt’.

De avonddiensten zijn onderdeel van de proef. Ook hier wordt gekeken of het mogelijk is om met een andere invulling meer diversiteit aan te brengen. Zo staat er bijvoorbeeld de Vespers gepland, maar ook een dienst waar een (thema van een) Cantate centraal staat. De avonddiensten zijn onderdeel van de gezamenlijke diensten met de IJsseldijkkerk.

Inhoudelijke lijn
Naast de opzet van de diensten is er ook gekeken naar de inhoudelijke invulling. In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren staan in de dageraaddiensten gedeelten uit het evangelie van Johannes centraal. In de morgendiensten worden de Bijbelgedeelten van de kindernevendienst gevolgd.

Diversiteit in muzikale ondersteuning
Naast het orgel kunnen in de verschillende diensten ook andere instrumenten worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de piano, gitaar of fluit. Belangrijk uitgangspunt is dat de muzikale ondersteuning past bij het karakter van de dienst zodat inhoud en muziek elkaar versterken.

Ontmoeting: koffiedrinken met elkaar
Tijdens de gesprekken op de gemeenteavond bleek dat een belangrijke reden waarom mensen naar de kerk gaan de ontmoeting is met elkaar. Om mensen van de dageraaddienst en de morgendienst elkaar te laten ontmoeten is er tussen beide diensten een koffiemoment. Of dat praktisch en haalbaar is, gaan we ervaren.

Evaluatie
De gezamenlijke diensten van 12 mei tot 2 juni zijn een proef waarin verschillende dingen worden uitgeprobeerd. Niet alles zal dus altijd perfect verlopen. Daar willen we met elkaar van leren. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de aandachtspunten en de waardering van de goede punten worden iedere dienst evaluatieformulieren uitgedeeld. Het is van groot belang dat u deze formulieren invult en feedback geeft op hoe u de dienst ervaren hebt. Deze ervaringen nemen we mee in de invulling van onze toekomstige diensten. Aan het eind willen we de vier zondagen ook als geheel evalueren. Onderdelen van de evaluatie zijn bijvoorbeeld de tijdstippen van de diensten en de andere keuzes die zijn gemaakt in de proefperiode.

Inspireren
We nodigen u van harte uit om volop mee te doen in de periode dat we de gezamenlijke diensten organiseren. Laat u verrassen en inspireren door het diverse aanbod aan diensten. Ga ook eens naar een dienst waarvan u misschien vooraf denkt: ‘dat is niets voor mij’. Wie weet pakt dat in de praktijk heel anders uit.

Naast alle praktische dingen die geregeld en georganiseerd moeten worden, vragen we ook uw gebed. Voor het fusieproces in het algemeen, maar in het bijzonder ook voor de periode waarin we deze gezamenlijke diensten met elkaar organiseren. Zodat iedereen zich thuis voelt in de diensten en geïnspireerd de kerk weer verlaat.

De leden van de Dienstencommissie:
Gert den Hartogh, Machiel van der Giessen, Wiggert Pols, Marjan Zwart, Sjaak Nuijt, Marlous de Leeuw, Dick Roest, Marieke Jellema en Leendert Vermeulen

pijl omhoog

Jeugddienst

Dit is een dienst in het kader van de extra aandacht die onze burgerlijke gemeente in de maand mei geeft aan de speciale verleidingen, die op de jeugd afkomen.

U kunt hier meer over lezen in “De Klinker”, nr. 2, april 2019, op blz. 15.

Zie ook de poster hieronder.pijl omhoog

Nieuws van het Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel: even veelkleurig als het leven

Waar vroeger de Bijbel vanzelfsprekend als zingevend boek geaccepteerd en gelezen werd, zien we meer en meer dat mensen het bijbellezen ingewikkeld vinden: wat moet ik met al die verhalen? Bijbellezers zoeken steeds minder naar achtergrondinformatie en steeds meer naar hulp om de Bijbel als bron van zingeving te ontdekken.

Concreet betekent dit dat we gevarieerder gaan bloggen. Met meer afwisseling in vorm – korte blogs maar ook longreads en vlogs – maar vooral: vaker en inhoudelijk breder. We zullen regelmatig blogs van externe auteurs plaatsen uit de hele breedte van bijbelgebruikers in Nederland en Vlaanderen. Die mogen hun eigen geluid laten horen – en dat zal soms een ander geluid zijn dan u van het NBG gewend was. Ze mogen ‘liberaal’ of juist ‘radicaal’, ‘rechtlijnig’ over de Bijbel schrijven.

Dit betekent niet dat nu álles kan. Een stellingname ergens vóór of tegen moet ten eerste helder beargumenteerd worden. Ten tweede moet een mening over de Bijbel als mening geformuleerd worden, niet als feit of als enig mogelijke interpretatie. En ten derde: voor het bespreken van gevoelige onderwerpen of ‘lastige’ bijbelteksten is ruimte, maar niet als er op een discriminerende of kwetsende manier over bepaalde mensen of groepen mensen geschreven wordt.

Mocht u een goede en inhoudelijk onderlegde blogger zijn en uw licht over een bepaald bijbelgedeelte willen laten schijnen, neem dan gerust contact op met het Nederlands Bijbelgenootschap: info@bijbelgenootschap.nl.

Bron: Fragment uit de blog van NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en NBG-persvoorlichter Peter Siebe.
De hele blog is te lezen op debijbel.nl.
Link: https://www.debijbel.nl/nieuws/de-bijbel-even-veelkleurig-als-het-leven-0

pijl omhoog

crowd

Voor de nieuwste ontwikkeling op de website zie: menu ‘platform leden’ submenu ‘informatie’.

pijl omhoog