Welkom

Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Ark/Rank gemeente als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Ark/Rank gemeente is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

Brief aan de gemeente in verband met het coronavirus

Brief_Gemeente_KerkzijninCoronatijd
pijl omhoog

Ark/Ranknieuwsbrief van vrijdag 29 mei 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Het is Pinksteren! Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst vanuit de Rank gaan beide predikanten voor. Deze dienst is te bekijken via You tube. En de avonddienst waarin dr. G. den Hartogh voor gaat is te beluisteren via de kerkomroep. We wensen u gezegende dagen.

Bij de diensten
DE GEEST DIE LEVEN GEEFT…
Door het coronagebeuren gaan heel veel dingen anders dan anders. Zo zou aanvankelijk op 24 mei de laatste officiële dienst in de Ark gehouden worden. Exact 50 jaar na de ingebruikname op 24 mei 1970. Met Pinksteren (31 mei) zouden we dan als gecombineerde ArkRankgemeente in een feestelijke dienst samen Pinksteren hebben mogen vieren. Helaas kon het allemaal niet gaan zoals we ons voorgesteld hadden en om die reden is vervolgens nagedacht om Pinksteren op een alternatieve wijze tóch ook echt te vieren. Het thema voor de dienst – waarin ds Machiel van der Giessen en ondergetekende samen hopen voor te gaan – is ‘De Geest die Leven geeft’. Dit naar aanleiding van de zinsnede uit de Geloofsbelijdenis van Nicaea-Constantinopel: ‘Ik geloof in de Heilige Geest, Heer en Levenmaker’ (zoals er letterlijk staat). De eerste lezing zal zijn uit Genesis 2, waar verteld wordt hoe de Here God de adem in de neus van de mens blaast en de schrijver er aan toevoegt dat de mens ‘zo … tot een levend wezen [werd]’. Vervolgens wordt het gedeelte uit Ezechiël 37 over het voetlicht gebracht, de bekende passage waarin gesproken wordt over ‘het dal vol dorre doodsbeenderen’ waarbij de profeet de opdracht krijgt te profeteren, waarna de beenderen met vlees en spieren overtrokken worden, – om vervolgens ‘met adem gevuld’ te worden en op te staan. Ten slotte zal het bekende Pinksterevangelie uit Handelingen 2 gelezen worden.
dr. Gert den Hartogh

collectezak

Collectes
1e collecte
Pinksterzending
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
Via Kerk in Actie kunt u hulp geven aan getraumatiseerde migranten. Deze diaconale hulp wordt gesteund. Ook Oecumenisch Theologisch Onderwijs is een project. In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken.
Uw Pinkstergift wordt goed besteed…..!
Deze collecte kunt u overmaken op:

NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Recht de QR Code van de 1e collecte.
2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig
Hartelijk dank voor uw gaven!!

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de Geest. Met Hemelvaartsdag is Jezus naar zijn Vader gegaan en God de Vader heeft zijn vrienden en ons beloofd dat we er niet alleen voor staan. Hij stuurt de Heilige Geest, de Plaatsvervanger. Jullie hebben dit weekend als het goed is allemaal een tasje gekregen met een paar opdrachten en de benodigdheden daarvoor. Zo kunnen jullie ontdekken wie de Heilige Geest is. Zit je in groep 1-7 en heb je het niet ontvangen, laat het dan even weten aan iemand van de leiding. Veel succes ermee!
Kijk ook naar de bijlage bij deze mail.

Groetjes van de leiding.

Peiling m.b.t. kerkdiensten vanaf 1 juli in ArkRankgemeente
Vanaf 1 juli zal het weer mogelijk zijn om met maximaal 100 personen op anderhalve meter afstand bij elkaar te komen. Het is een verruiming ten opzichte van de huidige situatie, maar nog een forse beperking op wat we gewend waren. Door alle maatregelen (beperking aantal aanwezigen, ernstig ontraden gemeentezang, ontraden aanwezigheid gemeenteleden in kwetsbare situaties) zullen de kerkdiensten ook per 1 juli nog niet de invulling krijgen zoals we zouden wensen, maar de kerkenraad wil wel keuzes maken, die in die lijn liggen. Bij die keuzes wil de kerkenraad een aantal uitgangspunten in acht nemen:
– het houden van verschillende diensten in verschillende gebouwen moet het samengaan van de Ark en de Rank verder bevorderen;
– zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om weer naar de kerk te gaan als zij dat willen;
– degenen die (nog) niet naar de kerk willen of kunnen moeten de dienst ook op afstand mee kunnen maken.
Om tot goede concrete keuzes te komen is het nodig om wat meer input te hebben hoe u als gemeenteleden overweegt persoonlijk te gaan deelnemen. Wilt u in deze tijd weer naar de kerk of vooralsnog in de kerkdiensten meedoen op de online-manier. Om die input te krijgen willen we a.s. dinsdagavond (2 juni) alle ArkRank Nieuwsbrief-emailadressen een email sturen waarop u/jou een aantal keuzes worden voorgelegd. We willen u vragen die dan zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat verdere stappen in de voorbereiding op de situatie na 1 juli gezet kan worden.

Nieuw emailadres voor ArkRankNieuwsbrief
Het was al eens aangekondigd: nu is het zover. We hebben een nieuw emailadres voor de kopij voor de nieuwsbrief van onze gemeente. [ nieuwsbrief.arkrank@gmail.com ]. We zullen ook het oude adres nog en poosje regelmatig in de gaten houden op ingekomen berichten!

Nog meer nieuws van de redactie
Wilma Raven heeft jarenlang in haar eentje de redactie verzorgd van het Arknieuws. Ze wil nu stoppen. Dat is jammer, maar we begrijpen het wel. Voor Corrie de Man geldt hetzelfde verhaal, maar dan voor het Rankbericht. Zij is ook al jaren lid van de redactie. Ze is de trekker van het geheel! Ze had al aangegeven: als het Rankbericht over gaat naar de nieuwe vorm en een nieuwe naam en een nieuwe jaargang, is dat een mooi moment voor mij om te stoppen. We zijn blij dat zij (met computerhulp van zoon Cornelis!!) de nieuwe stijl en manier van versturen nog heeft willen afronden. Maar het is een aderlating voor de redactie. We willen hen allebei heel hartelijk bedanken, mede namens de lezers, voor al het werk dat ze zolang hebben gedaan!
Het houdt wel in dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen om te helpen wekelijks de ArkRank NieuwsBrief bij u op de computer (of gedrukt) te krijgen. We werken altijd met 2 personen, zijn zo nu en dan in wisselende samenstelling aan de beurt, we kunnen soms thuis al voorwerken, kijken wat deze week aangeleverd is …. En dan op vrijdagmorgen samen verzenden. De grootte van de redactie is bepalend hoe vaak we aan de beurt zijn. We streven ernaar 1x per 4 weken. Komt u ons helpen? Stuur uw reactie naar het nieuwe emailadres. We ontvangen u met open armen!
Opmerking van de websitebeheerder: met dat laatste zou ik nu even wachten

Complimenten
Het is zeker niet de bedoeling dat ieder gemeentelid zijn zegje gaat doen in de ArkRankNieuwsbrief. Ons wekelijkse bericht wil nieuws aan ons doorgeven, geen persoonlijke meningen. Toch vragen wij een uitzondering op de regel. We willen graag de complimenten geven aan alle gemeenteleden – en onze predikanten zijn dat ook – die er voor zorgen dat de digitaal uitgezonden kerkdiensten zo goed overkomen. Er zit rijke creativiteit en kundige techniek achter. Het is afwisselend en verrassend. Hoe bijvoorbeeld de liederen, de QR-code voor de collecte, het goede materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap voor de kinderen, zelfs aparte video’s, op zondagmorgen op het beeld van televisie of laptop verschijnen, verdient veel bewondering. We mogen best een beetje trots zijn op onze gemeente. Hoofdzaak: de verkondiging van het evangelie mag doorgaan ondanks de beperkingen in deze tijd en dankzij de techniek van deze tijd. Maar deze bijzaken zijn ook niet onbelangrijk, omdat ze de hoofdzaak ondersteunen.
Arie en Marjan Tromp

Weekagenda

datum tijd activiteit
Dinsdag 2 juni avond Alle Nieuwsbrief emailadressen ontvangen mail!
Woensdag 3 juni 20.00 uur: Grote kerkenraad (zoom)
Zondag 7 juni 10.00 uur: Dr. G. den Hartogh
Zondag 7 juni 18.30 uur: Ds. N. de Jong, Rotterdam, aangepaste jeugddienst

pijl omhoog

Mudraise

Mudraise

Elk mens heeft het recht om in vrijheid te leven, helaas is de realiteit zo anders! Wij gaan door de modder om de kind-slavernij te stoppen, zodat zij net als onze kinderen in vrijheid in deze wereld kunnen leven!!!

Als “MudMothers” zijn wij begin dit jaar een mooie challenge aangegaan door ons op te geven voor de Mudraise. Zoals veel zaken op dit moment anders lopen dan van te voren bedacht, kan de geplande Mudraise op 27 juni helaas niet in de originele vorm doorgaan. Maar er is een alternatief…
Vanuit International Justice Mission wordt op deze dag de LockDown Mudraise vormgegeven en wij gaan hier nog steeds aan deelnemen, maar dan wel Corona-proof!

Juist nu we in een LockDown zitten ervaren we zelf heel duidelijk hoe waardevol vrijheid is en hoezeer een mens dit nodig heeft. Het is een logische maatregel om jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus. Echter is niet iedereen veilig in een LockDown. Kinderen worden vaker door hun moeder of andere bekenden tot cyberseks gedwongen en de cijfers liegen er helaas niet om. Een afschuwelijke ontwikkeling die zo snel mogelijk moet stoppen. Het doet ons pijn, het raakt ons en vanuit die bewogenheid hebben we geen reden om NIET in actie te komen, ook juist nu! Vanuit hetgeen wat wij hebben ontvangen willen wij uitdelen aan diegene die het nodig hebben. (gebaseerd op 2 Kor. 1:3-4)

Wij gaan de strijd aan! Wij laten ons niet tegenhouden door de omstandigheden en geven niet op! Het zal anders lopen dan eerst bedacht, we zullen ook geen grote acties ondernemen, maar willen jullie wel graag laten weten dat we door gaan! En zoals het plan er nu ligt, gaan we vol energie voor de deelname aan de Mudraise in 2021.

Wil je ons financieel ondersteunen? Meer informatie over het team “MudMothers”, of de LockDown Editie van de Mudraise en het werk van International Justice Mission, kijk dan op mudraise.nl/mudmothers.

Wil je peersoonlijk contact? Dan kan je contact opnemen met Marlies de Vrij – marliesvanvianen@hotmail.com / 06-43435133 of Aline Vroon – alinevdbom@hotmail.com / 06-41717145.

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Bijbel vertaald in vijftig nieuwe talen

  Zo’n 29 miljoen mensen konden in 2019 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de vijftig talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2019.

 • Lees hier meer over

  ‘Juist nu de hele wereld ontregeld is door het corona-virus, is het goed om te zien wat de Bijbel betekent voor miljoenen mensen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen ontlenen er moed, hoop en vertrouwen aan. Altijd weer word ik verrast door de blijdschap van mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen taal.’

  Nieuwe vertalingen
  In zes van de bovengenoemde vijftig talen – gesproken in onder meer Mali en Myanmar – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 33 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in negentig talen, gesproken door 617 miljoen mensen. Dit betrof nieuwe én vervangende vertalingen.
  De complete Bijbel is nu beschikbaar in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. De UBS werkt aan een ambitieus programma om in 2038 vele honderden vertalingen af te hebben, maar de coronacrisis leidt tot vertraging.

  Vertaalsteun NBG

  Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in de Antillen, Ghana (Abron-taal) en Indonesië. ‘Afgelopen voorjaar was ik bij de feestelijke presentatie van de Antilliaanse Studiebijbel in het Papiaments’, aldus Buitenwerf. ‘Dat was een mijlpaal: wereldwijd is het de eerste studiebijbel in een Creoolse taal. En op Aruba steunen we de bijbelvertaling in hun eigen variant van het Papiaments.’

  Digitaal Bijbellezen
  De digitalisering ging ook in 2019 verder. De gratis NBG-app Mijn Bijbel kreeg meer functionaliteiten. Samen met andere landen werd een betere digitale techniek ontwikkeld voor het bijbelplatform debijbel.nl. In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia en Litouwen zijn bijbelplatforms en/of apps gelanceerd die dezelfde techniek gebruiken.
  Via Mijn Bijbel zijn vanwege de coronacrisis actuele blogs en vier nieuwe bijbelleesplannen beschikbaar gesteld, o.a. In afhankelijkheid van God en Ziekte en lijden.

  UBS/Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Inspiratie uit de Bijbel bij 75 jaar vrijheid

  Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een blogserie over vrijheid in de Bijbel. De eerste blog verscheen op 28 april en de laatste op 5 mei
  ‘Juist nu het coronavirus onze vrijheid inperkt, laten we zien hoe de Bijbel ons kan inspireren om te leven als vrije mensen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. De blogs zijn te lezen op debijbel.nl en in de Mijn Bijbel-app.

 • Lees hier meer over

  De blogs herinneren ons eraan dat de Bijbel een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de vrijheden die we in onze tijd kennen’, aldus Buitenwerf. ‘Vrijheid en bevrijding zijn een rode draad in de Bijbel. Al op de eerste bladzijden lezen we dat vrijheid bestaat bij de gratie van grenzen. Zoals Theoloog des Vaderlands Samuel Lee het zegt in deze serie: “Vrijheid begint met gemaakte afspraken met God, jezelf en je medemens. Die bakenen het speelveld af.”’

  Vier vrijheden
  In zijn beroemde Four freedoms Speech uit 1941 kwam de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op voor vier belangrijke vrijheden. De blogserie laat zien wat de Bijbel over die vier vrijheden zegt. De blog over vrijheid van meningsuiting is geschreven door NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter; die over godsdienstvrijheid is van VU-theoloog Stefan Paas. Over vrij zijn van gebrek schrijft kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

  (Innerlijke) vrijheid
  De blogserie opent met een bijdrage van psychiater en filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid. Dan volgen de blogs over de vier vrijheden van Roosevelt. De laatste bijdrage in deze reeks is een interview met Samuel Lee. Hij licht toe wat vrijheid is, waar het vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde vanaf de bijbelse tijden.

  Link: www.debijbel.nl/blog.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Gewaardeerde bijbel-weggeefactie afgerond

  De weggeefactie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is na precies een maand afgesloten. Bestellen is sinds 20 april niet meer mogelijk. Er kwamen circa 20.000 bestellingen binnen.
  Belangstellenden uit Nederland en België vroegen een of meer van de 40.000 beschikbare gratis bijbeluitgaven aan voor zichzelf, hun kinderen of kwetsbare of eenzame bekenden.

 • Lees hier meer over

  Van de drie aangeboden edities bestond de meeste belangstelling voor de Samenleesbijbel Junior 14 stappen en Psalmen Dichtbij. Daarnaast was het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel beschikbaar.

  Waardering
  De actie leverde veel positieve reacties op, zoals van ouders: ‘Zeer mooi opgemaakt voor kinderen en voor het hele gezin, bedankt!’ En: ‘Wat een mooi initiatief! Nu in deze coronatijd is het belangrijk dat we onze naastenliefde kunnen uiten.’ Schrijfster Corien Oranje noemde het een ’fantastische actie’, omdat veel van de kinderen op de scholen die zij bezoekt, thuis niet veel boeken hebben. ‘Nu konden ze er gratis een krijgen. Ik heb de tip meteen doorgegeven aan de schooldirecteuren en de ouders.’

  Moed en vertrouwen
  Het NBG organiseerde de weggeefactie om mensen te inspireren, zei NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf bij de start: ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden. Die bemoediging stellen we daarom in deze coronatijd gratis beschikbaar.’

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Bijbels voor weeskinderen in India

  India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.

 • Lees hier meer over

  UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo’n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun familie. Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.

  Tulsi (12 jaar) Zus Rosy: “Mijn zusje Tulsi en ik hebben geen ouders meer. Ze zijn allebei kort na elkaar overleden aan gele koorts. Dat is inmiddels vijf jaar geleden. Later is ook ons broertje overleden aan gele koorts. Hij was toen zeven jaar. Ik denk nog vaak aan mijn ouders. Dan moet ik soms huilen. Ik mis ze heel erg.
  Ik woon nu met Tulsi bij mijn tante, de oudste zus van mijn moeder. Zij heeft zelf drie jongens. We wonen met z’n zevenen in een klein huisje. Mijn tante zorgt goed voor ons. Ze behandelt ons als haar eigen kinderen. Omdat mijn oom en tante heel arm zijn, hebben we lang niet altijd genoeg te eten.
  Mijn oom een tante zijn christen. We gaan met hen mee naar de kerk. Ik vind het fijn om de Bijbelverhalen te horen. Het verhaal van Abraham vind ik het allermooiste. Het Onze Vader vind ik ook heel mooi. De woorden van Jezus zijn zo krachtig. Mijn eigen vader heb ik niet meer, maar God zorgt voor ons. Ik vind het ook heel bijzonder dat Jezus voor ons gestorven is.
  Ik heb geen eigen Bijbel, alleen een Nieuwe Testament. Ik zou graag een eigen kinderbijbel in het Kannada hebben.”[/caption]

  Kinderbijbels
  Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.
  Veel van de huidige docenten en voorgangers in de weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.
  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in India.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Meer informatie: https://www.bijbelgenootschap.nl/bpmc/project-van-de-maand-april-3.

 • pijl omhoog