Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de wijkgemeentes “De Rank” en “De Ark” verenigd,
met als voorlopige naam Ark/Rank-gemeente.
De nieuwe kerkenraad zal besluiten nemen over de nieuwe website van deze gemeente.
Tot de uitvoering van deze besluiten blijft deze website online.

Het beleidsplan en de plaatselijke regeling van deze nieuwe gemeente kunt u vinden onder het menu ‘de kerk’

Ark_Rank

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

De avondgebeden in de stille week

Deze vindt u op onze facebookpagina in de rechterzijbalk van deze website. Maar klikt u op de volgende links, dan krijgt u het wat groter in beeld.

(Klik rechtsonder op pijltjes om het beeld op schermgrootte krijgen en klik daar ook op het luidsprekertje om het geluid aan te zetten)

pijl omhoog

Gezamenlijke ArkRank Nieuwsbrief van 3 april 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Een pijnlijke vergissing

Dat zou het thema kunnen zijn van de dienst van Palmzondag. Want hoewel deze zondag vóór Pasen in de regel als een feestelijk gebeuren wordt beleefd, bevat de geschiedenis voldoende elementen om er in ieder geval enigszins voorzichtig mee om te gaan. En dat heeft in de eerste en voornaamste plaats te maken met het verwachtingspatroon van de mensen, zowel degenen die langs de kant staan – de schriftgeleerden uitgezonderd – als de leerlingen en allen die meelopen in de stoet. Je zou kunnen zeggen dat Jezus ze bewust op het verkeerde been zet: door op een ezel de stad binnen te rijden, legt Hij weloverwogen een verband tussen de profetie van Sacharja en zijn eigen optreden! Dus kun je het de mensen feitelijk niet kwalijk nemen dat ze in hun (overspannen) verwachting Jezus beschouwen als de Masjiach (Messias), d.w.z. de Gezalfde van Godswege. In dat kader wordt Psalm 118 aangeheven; een lied waarboven in de vertaling van het NBG uit 1951 stond ‘Feestzang na verlossing’. En ongetwijfeld zien de mensen in Jezus inderdaad de verlosser. Maar dan wel een verlosser in politieke en militaire termen. Met vliegende vaandels en ruiters en paarden… Klaar om de gehate Romeinen te verdrijven.
Het loopt anders: de weg naar de verlossing zal uiteindelijk een Via dolorosa (Weg der Smarten) blijken te zijn, ontluisterend het beeld van Jezus aan het kruis op Golgotha. Geloven vergt dikwerf het nauw voorstelbare, brengt mensen aan de rand van de vertwijfeling. Ook wij vieren dit jaar weer Pasen, feest van bevrijding en verlossing; te midden van de kille cijfers die ons vertellen hoe velen iedere dag bezwijken aan de gevolgen van dat giftig stukje materie.
Toch wordt ons gevraagd te geloven en te verwachten, het feest van het leven te vieren. Een schier onmenselijke taak en opgave, – maar toch… Alleen door het oog gericht te houden op het kruis van Golgotha zullen wij ten laatste behouden worden. Pas in tweede instantie ontdekten de leerlingen hoezeer zij zich aanvankelijk vergist hadden, hoezeer het beeld dat zij van Jezus hadden haaks stond op de werkelijkheid van God. Hun wijsheid dwaasheid was in de ogen van de Allerhoogste. En de dwaasheid van onze hemelse Vader ons aller wijsheid verre overstijgt.
Wij mogen Pasen vieren; en laten wij ons níet vergissen, maar trachten weloverwogen onze ogen en aandacht áf te wenden van het coronavirus, – bizarre naam, overigens: ‘kroonvergif’ – om die te richten op de Heer en Koning van het Leven. Wiens doornenkroon en vernedering voor ons het teken van verhoging geworden is!

kerkje

Bij de kerkdiensten
Morgendienst: uitzending via YouTube en Kerkomroep
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Rank. Dominee Gert den Hartogh gaat in deze kerkdienst voor. De dienst wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Het aantal aanwezigen in deze dienst is zo minimaal mogelijk. Dit betekent concreet: een dominee, een ambtsdrager, muzikant(en), een techneut en een koster.
Avonddiensten: meditatie en gebed via www.kerkomroep.nl
De avonddiensten vervallen de komende tijd. Wel is er een uitzending van waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. Zondag 5 april om 18.30 uur wordt de uitzending vanuit de IJsseldijkkerk verzorgd door ds. C. Baggerman. Centraal staat Psalm 118. Deze uitzending is ook te beluisteren via de website van de IJsseldijkkerk: www.ijsseldijkkerk.nl

Kindernevendienst thuis – Wie is die man

Stel je voor dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij jou op school langskomen: wat zou je dan doen om ze welkom te heten? Je kunt bijvoorbeeld mooie kleren aantrekken en iets moois voor ze maken. De mensen in de tijd van Jezus deden dat op een andere manier. Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, legden de mensen hun jas op de grond. Alsof het een rode loper was waar Jezus overheen mocht rijden. Het was een manier van de mensen om respect aan Jezus te tonen. Vandaag gaat het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jullie mogen jullie jassen op de grond leggen, je verkleden als Koning, je muziekinstrumenten opzoeken en de intocht in Jeruzalem naspelen. Voor de kinderen van groep 2 is er het spel ‘Wie is het’ en een paar leuke opdrachten. Voor groep 3 is er deze week ook een bijlage om thuis tijdens de dienst aan de slag te gaan.

Je foto’s van de intocht of je antwoorden van de opdrachten mag je sturen naar de ArkRank Nieuwsbrief of naar de ArkRank Facebookpagina of Instagram. Succes allemaal!
Voor de kinderen over palmpasen.
Voor de kinderen van groep 3.
Groetjes van de leiding

collectezak

Collecten tijdens de online kerkdienst

Eerste Collecte

QR Code 1e collecte

Jeugdwerk HGJB/PKN
De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil houvast bieden aan jongeren en hun plaatselijke gemeenten. Wij doen dit door het ontwikkelen van materialen en activiteiten voor goed kerkelijk jeugdwerk. We willen jongeren in beweging zetten om Jezus te (gaan) volgen en hen willen leren hoe zij dit in hun dagelijkse leven handen en voeten kunnen geven. Daarom richt de HGJB zich op jongeren, of nauwkeuriger geformuleerd: op jongeren in de gemeente.
Deze collecte kunt u overmaken via dit betaalverzoek 1e collecte
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Ark-Rankgemeente.
Betalen via de QR code:
1. Open de QR-scanner of Tikkie app op uw telefoon
2. Scan de QR code met de camera
3. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Tweede Collecte

QR Code 2e collecte

De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Dit kan via dit betaalverzoek 2e collecte
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL84 RABO 0351 9768 17 t.n.v. Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel o.v.v. Ark-Rankgemeente/collecte.

40-dagentijd. De Boterham

QR Code De Boterham

Laten we ook het 40-dagentijd-project niet vergeten! Juist door het hele gebeuren rondom het virus worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. In wat voor vorm dan ook. Uw bijdrage kun u overmaken via dit betaalverzoek boterham
Deze collecte kunt u ook overmaken op:
NL98 RABO 0351 9026 51 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Boterham.

Vanuit de kerkenraad
Afgelopen week werd duidelijk dat we voorlopig nog geen kerkdiensten kunnen houden op de manier zoals we gewend waren. Afgelopen woensdag vergaderde de kleine kerkenraad over de invulling van de diensten in de komende tijd. Dit deden we voor het eerst digitaal (zie foto). Een nieuwe ervaring, maar zeker zo effectief!
Online diensten via YouTube en Kerkomroep
We zijn blij met de online mogelijkheden om de diensten thuis te volgen. We krijgen hier veel positieve reacties op. We blijven zoeken naar mogelijkheden om deze diensten nog beter te maken. Afgelopen zondag is het beeld bijvoorbeeld veranderd, waardoor de dominee beter zichtbaar was. Ook de komende weken zenden we de diensten online uit via YouTube en Kerkomroep. De diensten zijn te volgen via https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’) ‘s Avonds is er een uitzending via Kerkomroep.
Predikanten
In de kerkenraadsvergadering is afgesproken dat onze eigen wijkpredikanten om en om voorgaan. We zijn blij met hun betrokkenheid en inzet in deze periode!
Stille week en Pasen
De avondgebeden in de Stille Week worden online uitgezonden. Op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag is er een kerkdienst die ook via Youtube en Kerkomroep te bekijken en te beluisteren is. Uitgebreid is ook gesproken over het Heilig Avondmaal in de Stille Week. Zie hiervoor de tekst hierover in het Rankbericht.
Communicatie
De ArkRank Facebookpagina wordt inmiddels goed gevonden. Iedere dag plaatsen we daar een bemoediging, filmpje of gebed. Ook leuk om te zien dat verschillende kinderen uit de gemeente afgelopen zondag hun creatieve projecten deelden!
SAMEN in TOUW
Al zien we elkaar niet in de Rank en de Ark, de activiteiten rondom de verbouw gaan door!! De architect blijft bezig. En wij hebben een commissie in het leven geroepen die geld gaat proberen op te halen voor allerlei doelen die buiten de opdracht van de architect vallen. En die we toch heel graag gerealiseerd willen zien! Tijdens een brainstormavond zijn er veel ideeën verzameld om door middel van acties voor jong en oud, geld in te zamelen om diverse extra doelen na te streven rondom de verbouwing van de Ark. Bijvoorbeeld: goede Audiovisuele middelen, (we zien nu hoe belangrijk dat is, nu we op een andere manier de kerkdiensten bij moeten/willen wonen!) de inrichting van het kerkplein (denk aan de fietsen) en de jeugdruimten.
Wij gaan ermee aan de slag en jullie horen snel meer van ons.
Commissie ‘Samen in touw’
Viering Heilig Avondmaal in tijden van Corona
In deze weken kunnen we als gemeente alleen maar onlinekerkdiensten hebben. Dat is niet zoals we zouden hopen, maar in deze crisissituatie blijkt het wel een vorm te zijn, die velen in de gemeente en daarbuiten tot bemoediging is. De ontstane situatie roept echter wel de vraag op, hoe we omgaan met de viering van het Heilig Avondmaal in de Stille Week (in de Arktraditie op Witte Donderdag en in de Ranktraditie op Goede Vrijdag). Gedurende de afgelopen twee weken is daarover in diverse kerkelijke media uitvoerig gediscussieerd. Sommigen zeggen: je kunt niet bij elkaar komen en kun je dus ook geen Heilig Avondmaal vieren. Anderen verwijzen daarentegen naar de kerkomroep en bepleiten dat ook vóór de coronacrisis het Avondmaal door mensen thuis mee-gevierd werd. En hebben voor- en tegenstanders van een onlineviering verschillende mogelijkheden de revue laten passeren. Waarbij overal wel iets voor, maar ook wel iets tegen te zeggen valt. Tegen die achtergrond heeft de Kleine Kerkenraad de wijkpredikanten gevraagd vanuit de diverse opties een voorstel te doen, dat passend kan zijn in onze situatie. Aan dit verzoek nu hebben ds. Van der Giessen en ds. Den Hartogh voldaan en zijn tot een voorstel gekomen dat in de online-vergadering van de Kleine Kerkenraad van woensdag 1 april jl. besproken en unaniem aanvaard is. Het uitgangspunt is geweest, dat in de viering van het Heilig Avondmaal twee momenten centraal staan: het breken en het delen. Het breken van het brood concentreert alle aandacht op het lijden van Christus, terwijl in het delen – naast de gemeenschap met Christus – ook de gemeenschap met elkaar tot uiting komt. De gemeenschap met elkaar is nu fysiek niet mogelijk. Dat doet pijn, – maar het is naar ons gevoelen juist het zíen van het breken dat ons op dit moment bepaalt bij de pijn die Christus voor ons geleden heeft. Met andere woorden: op het moment dat wij het breken van het brood aanschouwen, wordt de aandacht van ons eigen leed afgeleid en gevestigd op het lijden van de Heren Jezus. Daarom worden wel het brood gebroken en de wijn geschonken als zichtbare tekenen van het lijden en sterven van Christus, maar worden de tekenen van brood en wijn niet uitgedeeld.
De Kleine Kerkenraad heeft nu gekozen voor een viering van het Heilig Avondmaal in de onlinekerkdienst van Goede Vrijdag. Hierbij zal het dus in essentie om de ‘gemeenschap’ gaan. Op Witte Donderdag zal er ook een onlineviering zijn, maar dan niet als een dienst van Schrift en tafel. Naar aanleiding van het gegeven van de voetwassing zal dan het ‘delen’ centraal staan. In beide vieringen zullen de wijkpredikanten samen voorgaan. Zij zullen nu verder uitwerken hoe deze keuze zo goed mogelijk vormgegeven kan worden.
Bij iedere viering van het Heilige Avondmaal klinkt het zogeheten ‘Sursum Corda’ (Latijns voor: ‘De harten omhoog!’): “Opdat we met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader”. Dat geldt nu nog meer dan ooit, maar we hopen en bidden dat deze vorm van ‘geestelijk vieren’ ons allen ook nu in deze crisistijd tot bemoediging zal zijn.

Kerkomroep
Voor de mensen thuis: maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
De Kerkomroep-app is gratis te downloaden, eventueel kunt u gebruik maken van het scannen van een QR-code:

pijl omhoog

Mudraise

Mudraise

Elk mens heeft het recht om in vrijheid te leven, helaas is de realiteit zo anders! Wij gaan door de modder om de kind-slavernij te stoppen, zodat zij net als onze kinderen in vrijheid in deze wereld kunnen leven!!!

Als “MudMothers” gaan wij de strijd aan! Wij zien, voelen en weten dat het voor kinderen essentieel is om in vrijheid op te groeien! Het doet ons pijn, het raakt ons en vanuit die bewogenheid hebben we geen reden om NIET in actie te komen! Vanuit hetgeen wat wij hebben ontvangen willen wij uitdelen aan diegene die het nodig hebben. (gebaseerd op 2 Kor. 1:3-4)

Op zaterdag 27 juni 2020 is de Mudraise van International Justice Mission en gaan wij met een aantal vrouwen uit de Rank de strijd aan tegen slavernij. Dit doen wij door een parcours(3,6 of 9 km) met hindernissen af te leggen.

De uitdagingen die wij als “MudMothers” aangaan:

 • De obstacle run tot een goed einde brengen;
 • Trainen, trainen, trainen omdat niet iedereen in het team super sportief is;
 • Uit onze comfortzone stappen om echt door de modder te gaan;
 • Het streefbedrag van €5.500,- bij elkaar halen, en het liefst nog iets meer, hier gaan we allerlei acties voor organiseren;
 • Dat van een aantal “MudMothers” de kinderen zullen gaan deelnemen aan de kidsrun. De plaatsen zijn beperkt, dus VOL=VOL!

Is je interesse gewekt? Zou je zelf ook mee willen doen met de Mudraise? Of wellicht je zoon/dochter? Laat het weten! Wie weet kunnen we nog een team samenstellen!
Meer informatie over het team “MudMothers”, de Mudraise, International Justice Mission of een donatie schenken, kijk dan op https://mudraise.nl/mudmothers.

Als je meer info wilt of op welke manier dan ook een bijdrage wilt leveren aan deze mooie actie dan kan je contact opnemen met Marlies de Vrij – marliesvanvianen@hotmail.com / 06-43435133 of Aline Vroon – alinevdbom@hotmail.com / 06-41717145.

pijl omhoog

Passie/Paaszangmiddag in De Rank

De wijkmedewerkers van De Rank en de IJsseldijkkerk organiseren voor de ouderen van alle wijkgemeenten een Passie/Paas-zangmiddag op donderdag 2 april 2020 in de Rank, aanvang 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. Deze middag heeft een bijzonder karakter, mede doordat de predikanten Baggerman, van der Giessen, den Hartogh en kerkelijk werker Willemieke Schippers een bijdrage zullen leveren in de vorm van lezingen, voordracht en meditatie vanaf de Lijdenstijd op weg naar Pasen.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en ontmoeting met elkaar in de bijzalen van het kerkgebouw.

Als u deze middag bij wilt wonen en zelf geen vervoer kunt regelen, dan kunt u tot uiterlijk maandag 30 maart één van de volgende telefoonnummers bellen.
Voor de IJsseldijkkerk: tel. 510531 of 511642
Voor de Rank: tel. 519468 of 523687

Tot ziens op donderdag 2 april a.s. in de Rank.

pijl omhoog

Tweede nieuwsbrief over de eenwording van “De Rank” en “De Ark”, januari 2020

NieuwsbriefJanuari

Voor de eerste nieuwsbrief van november 2019: klik hierop.

pijl omhoog

Vorming en toerusting


Via de volgende link komt u in het bestand van dit programma:
Programma Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

Verslagje 1ste thema-avond 75 jaar vrijheid 19 november 2019

Bonhoeffer

Prof. Edward van ’t Slot, afgestudeerd op Bonhoeffers gedachtengoed, vertelde op boeiende wijze het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer. Een leven in de tijd vlak voor en tijdens de 2de Wereldoorlog. Bonhoeffer riep in 1933 al op tot nadenken over wat er in de Duitse samenleving gebeurde. De kerk kon volgens Bonhoeffer niet mee bewegen met de veranderende samenleving. Van ’t Slots interesse in Bonhoeffer werd gewekt door diens open, brede blik op “kerk” zijn. De vragen die Bonhoeffer stelde zijn ook vandaag actueel.
– Hoe zijn we kerk in een wereld die razendsnel verandert?
– Wie is Jezus Christus tegenwoordig voor ons?
In zijn boek: Navolging, stelt Bonhoeffer dat je om te kunnen geloven, je moet gehoorzamen. De enige optie is Jezus volgen. De kerk is de plek in de maatschappij om dichtbij de Bron te blijven.
We worden door deze indrukwekkende denker en gelovige gestimuleerd om na te denken over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.
Hilda Pleysier, scriba van de Raad van Kerken

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

   NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

   Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. ‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’

  • Lees hier meer over
   gratis boeken

   Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

   Kinderuitgaven en Psalmen
   Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

   • De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
   • Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
   • Psalmen Dichtbij, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

   Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.

   Bestelwijze
   Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.
   Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
   Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
   Link: bijbelgenootschap.nl/juistnu

  • Bijbelse inspiratie in de coronacrisis

   Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster ‘In afhankelijkheid van God’ is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.

  • Lees hier meer over

   ‘De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet’ zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12)en aan tafel met God (Johannes 15:9-16).

   Persoonlijke meditaties
   ‘Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het rooster hielp samenstellen. ‘Jannica neemt je mee in zo’n proces aan de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.’
   Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje ‘leesplannen’. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.
   Link: https://www.debijbel.nl/app

   Bijbel Basics thuisprogramma
   Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de zondagse diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode van het NBG. De thuisprogramma’s zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics. Ze staan bij de programma’s voor de aankomende zondagen.
   Link: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

   Blogs
   Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.
   Link: https://www.debijbel.nl/blog

   Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
   Contactpersoon: Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

  • Bible2020: samen wereldwijd bijbellezen

   De Bijbel verbindt wereldwijd zo’n 2 miljard christenen met elkaar. Wie die verbondenheid wil ervaren, kan meedoen met Bible2020. Het is een app waarmee je elke dag hardop uit de Bijbel kunt lezen en ziet hoe christenen overal ter wereld dezelfde tekst voorlezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers brachten dit initiatief naar Nederland en lanceerden het op 12 maart.

  • Lees hier meer over

   De Bijbel is hét boek waaruit christenen hoop, vertrouwen en troost putten of waar ze te rade gaan voor rust of richting in hun leven’, stellen NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en Wycliffe-directeur Bram van Grootheest. ‘Door de app Bible2020 kan iedere bijbellezer met een smartphone voor het eerst beleven dat mensen wereldwijd de Bijbel als bron van geloof, hoop en liefde ervaren. Op de lanceringsdatum 12 maart lezen deelnemers uit alle werelddelen Johannes 8:12, waar Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.” Bible2020 is een nieuwe en originele manier om de Bijbel te lezen en te ervaren.’

   Meedoen
   Wie mee wil doen, kan de app Bible2020 downloaden en aanhaken door hardop de bijbeltekst van de dag te lezen. Wie het leuk vindt, kan zichzelf hierbij filmen. Het filmpje wordt daarna zichtbaar voor andere deelnemers tussen de filmpjes van tientallen anderen die dezelfde tekst voorlezen. De dagtekst is in meer dan duizend verschillende talen beschikbaar en in drie Nederlandse vertalingen. Meedoen kan individueel of met je gezin, je vrienden of (bijbel)kring.

   15.000 deelnemers
   Bible2020 is een initiatief van het Schotse Bijbelgenootschap dat ook de app maakte. ‘Every day, every nation, everyone, everywhere’ is het motto. Sinds begin dit jaar hebben meer dan 15.000 mensen uit 117 landen de app Bible2020 in gebruik genomen. De app is gratis te downloaden en beschikbaar voor zowel iOS als Android.

   Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
   Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
   Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/bible2020

  • Geef hoop aan tieners in Bangladesh!

   In het straatarme Bangladesh zouden veel mensen graag een eigen bijbel willen hebben. Vaak is er voor de gewone dingen al nauwelijks geld. Laat staan voor een bijbel. Daarom verspreidt het Bijbelgenootschap van Bangladesh bijbels onder tieners.

  • Lees hier meer over

   We investeren in de jeugd met een boodschap van hoop en perspectief. En niet zonder effect. Lerares Mary Biswas ziet het met eigen ogen: ‘De Bijbel maakt onze tieners zelfverzekerder, omdat ze leren dat ze in onzekere tijden altijd op God kunnen vertrouwen.’ Dit vertrouwen is juist nu belangrijk!

   Sinds 2011 reizen medewerkers van het Bijbelgenootschap van Bangladesh door het land om bijbelstudiedagen te organiseren voor tieners. Dit doen ze via kerken, scholen en in weeshuizen. Ripa Baroi (17) heeft via school deelgenomen aan zo’n studiedag. ‘Ik kreeg toen mijn allereerste eigen bijbel. Een cadeau dat met niets anders te vergelijken is.’

   Het NBG wil 5.000 tieners in Bangladesh een eigen bijbel geven. Een hoopvolle investering in de toekomst van deze jonge mensen. Kijk op bijbelgenootschap.nl/projecten voor meer informatie. Via de website kunt u het project ook financieel steunen.

   Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
   Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
   Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-bangladesh

  • pijl omhoog