Welkom

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’

De bovenstaande tekst uit het Bijbelboek Handelingen verwoordt de manier waarop De Rank als gemeente van Jezus Christus in de wereld wil staan.

De Rank is een wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland te Krimpen aan den IJssel.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de wijkgemeentes “De Rank” en “De Ark” verenigd,
met als voorlopige naam Ark/Rank-gemeente.
De nieuwe kerkenraad zal besluiten nemen over de nieuwe website van deze gemeente.
Tot de uitvoering van deze besluiten blijft deze website online.
Ark_Rank

Lees in deze website en op FACEBOOK het laatste nieuws van onze wijkgemeente

 

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 24 januari 2020

Welkom
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat ds. C.M. Baggerman-van Popering voor. In de gezamenlijke avonddienst in De Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging Dr. G. den Hartogh voor.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de stichting “De Hoop”.

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor Bartiméus.

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld met aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.
Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijk-waardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal.
Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.
Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt.
Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt.

Alle collectes van harte aanbevolen.

Kindernevendienst: Rechter Simson
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Weekagenda
Maandag 27 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Vrijdag 31 januari
08.30 uur: Rankbericht (Rank)
Zondag 2 februari
10.00 uur: Ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht

Arknieuws

Terugblik bevestigingsdienst 12 januari
Na een lange aanloop en talrijke gesprekken en vergaderingen werd op de AK-vergadering van 26 november 2019 definitief groen licht gegeven voor de fusie tussen Rank en Ark. Een fusie die per 1 januari van dit jaar geëffectueerd is, – hetgeen wil zeggen dat de voormalige Rank en Ark met ingang van die datum zijn opgehouden te bestaan.
De volgende, door de kerkorde voorgeschreven, stap die gezet moest worden was de herbevestiging van alle ambtsdragers. Deze vond plaats op zondag 12 januari. Een indrukwekkend gebeuren tijdens een feestelijke dienst waarin collega Van der Giessen en ik samen mochten voorgaan. Diverse gemeenteleden spraken naderhand uit dat het op een rij staan van bijna 40 ambtsdragers een bijzonder indrukwekkend gezicht was geweest. We mogen hopen en bidden dat we met elkaar – ambtsdragers en ‘gewone’ gemeenteleden – gestalte zullen mogen geven aan een nieuw en vitaal gemeente-zijn!

Bij de kerkdiensten
Zondag 26 januari vieren we met elkaar weer de Maaltijd van de Heer met grote en kleine gelovigen. Voorganger in de dienst is ds. Gert den Hartogh.
In de gezamenlijke avonddienst is er de voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. In deze dienst, welke plaats vindt in de Rank, gaat eveneens ds. Gert den Hartogh voor.
Op zondag 2 februari is er ’s morgens een dienst met verstandelijk beperkten. In deze dienst gaat voor mevr. D.A. Rietveld uit Bleiswijk.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag gehouden in de IJsseldijkkerk. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

2 februari Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Geef in deze collecte zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Actie Kerkbalans
Komende week worden de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij u opgehaald. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetingsmomenten enz. Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.
Derk-Jan Raven

Kerstpostactie
De kerstpostactie van 2019 heeft het mooie bedrag van € 997,50 opgeleverd. Onze dank aan allen die post hebben aangeleverd en allen die post hebben bezorgd. Het geld is bestemd voor ‘Kinderen in de knel’.
Namens de Z.W.O., Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds 2019 heeft een record opbrengst opgeleverd, namelijk 1.140 euro, echt geweldig. Dit bedrag wordt verdeeld over vijf goede doelen: Max Maakt Mogelijk Winteractie, EO Metterdaad voor Mongolië, K.W.F. Kankerbestrijding, Het Rode Kruis en de Feesttas van de Ark. Allen die dit hebben mogelijk gemaakt, de gevers en de medewerksters, heel veel dank. Met elkaar kunnen we zo heel veel mensen blij maken en dienstbaar zijn. Nogmaals dank en graag tot ziens,
Jans Ritskes.

Wij zijn ons hart kwijt……..


Wij van de bloemschikcommissie geven de bloemen mee aan gemeenteleden. Nu heeft een gemeentelid ons rode hart, verpakt in een rose sjaal, terug gebracht in de Ark, waar iemand hem zou opruimen. Alleen is deze nooit bij ons aangekomen. Wie weet waar ons hart is??? Graag afgeven aan Aletta van Vliet. Namens de groep alvast bedankt.

Levensverhaal van Senioren
Op woensdag 5 februari worden alle senioren weer uitgenodigd voor de maandelijkse bijeenkomst in de Ark. De bijeenkomst begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur staat de koffie al klaar.
Het onderwerp voor deze ochtend is: “Een goed verhaal – uw levensverhaal”.
Willemieke Schippers, van het project “Zin in de ouderdom” gaat over dit onderwerp in gesprek met de aanwezigen. “Wanneer je eenmaal de zeventig bent gepasseerd, ligt er inmiddels een heel leven achter je, met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en vele (levens)vragen en antwoorden. Ieder heeft zijn eigen, unieke levensverhaal! Als je de hoofdthema’s van je leven overdenkt kan je daar wijs van worden, een bijdrage aan het leven”.
Alle senioren worden uitgenodigd om met elkaar over dit thema na te denken en mee te praten. Welkom op 5 februari in de Ark. Heeft u vervoer nodig, belt u dan 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het Seniorenteam,
Kees Snoey

Projectzangers zijn welkom

rivervoices

Wij nodigen iedereen van harte uit om als ‘project’zanger ons koor, Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices o.l.v. Arie de Korte, te komen versterken. Op zondag 12 april zingen wij in de ochtenddienst in De Ark. Die avond, om 19.00 uur, werken wij mee aan de Paasdienst in de Historische Engelse Kerk aan het Begijnhof te Amsterdam.
Tijdens eerdere projecten mochten wij veel zangers ontvangen, waarvan er inmiddels zelfs een aantal lid zijn geworden van ons gezellige koor.
Vanaf aanstaande maandag ben je welkom tijdens onze repetities van 19.30 tot 21.30 uur in de achterzaal van De Ark.

Kinderkoor zingt in speciale dienst
Zondag 2 februari is de ochtenddienst in De Ark een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is Mevrouw Dicky Rietveld uit Bleiswijk. Zij heeft eerder deze speciale diensten geleid en heeft daarbij een onuitwisbare indruk gemaakt op de vele bezoekers.
Op haar verzoek werkt dit keer Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Hidde Zwart mee aan deze dienst. Het thema is “De Ark van Noach”.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Contactmiddag PCOB
pcob
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 28 januari a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. De heer P.G. Weeber uit Maarssen verzorgt een lezing en een presentatie over het land Egypte. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda jan. – feb. 2020

ma 27/1 19.30 rep. “River Voices”
ma 27/1 19.30 rep. “Unify”
di 28/1 14.00 PCOB middag
vr 31/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 03/2 19.30 rep. “River Voices”
ma 03/2 19.30 rep. “Unify”
di 04/2 19.30 EHBO-AED”
wo 05/2 10.30 senioren-ochtend
vr 07/2 18.30 rep. ”de Regenboog”
pijl omhoog

Sirkelslag

Het grootste, spannendste, meest interactieve spel tussen jongerengroepen uit heel Nederland
Je weet niet welke opdrachten er uitgevoerd moeten worden deze avond. Het enige wat je weet is dat duizenden anderen op hetzelfde tijdstip klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep! Durf jij de strijd aan te gaan? Doe mee met Sirkelslag!
Thema: ‘Kom in beweging’
Wanneer: Vrijdagavond 7 februari 2020
Hoe laat verzamelen: 19.00 uur
De Battle start 19.30-22.00 uur in De Rank

pijl omhoog

Bevestiging ambtsdragers

bevestiging ambtsdragers

Op zondag 12 januari 2020 zijn alle ambtsdragers (her)bevestigd in de per 1 januari ontstane Ark/Rank-gemeente

Daarvan is een fotoverslag, maar vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u die alleen bekijken, wanneer u zich hebt laten registreren en daarna inlogt met uw gebruikersnaam of email en uw wachtwoord.

Zie onder het menu “platform leden”.

Daarna zijn voor u onder het menu “fotoalbums” alle albums zichtbaar

pijl omhoog

Tweede nieuwsbrief over de eenwording van “De Rank” en “De Ark”, januari 2020

NieuwsbriefJanuari

Voor de eerste nieuwsbrief van november 2019: klik hierop.

pijl omhoog

Seminar over opvoeding

seminar01 seminar02

Seminar woensdag 19 februari

“Als ze maar gelukkig zijn.” door Willemijn de Weerd.

Het lijkt de opvoedtrend van deze tijd: Het leven van onze kinderen moet vooral leuk zijn. Onder het motto ‘Als ze maar gelukkig zijn’ proberen we hun leven zo pijnloos en zonder teleurstelling te laten verlopen. Maar worden onze kinderen echt gelukkig van deze opvoedstijl of moeten we het geluk voor hen ergens anders zoeken? Tijdens dit seminar wil ik met jullie nadenken in hoeverre wij als christelijke ouders beïnvloed worden door de ‘opvoed tijdgeest’. Ook gaan we de bijbel open doen om te ontdekken waar we volgens God het geluk voor onze kinderen kunnen vinden.

Woensdag 19 februari in De Rank 20:00- 21:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur Albert Schweitzerlaan 8, Krimpen a/d IJssel

pijl omhoog

Voorpagina van “De Waarheidsvriend”

Op de voorpagina van “De Waarheidsvriend” – uitgave van de Gereformeerde Bond – van 16 januari 2020 is ons gemeentelid Elizabeth van der Ham te zien. Dit naar aanleiding van een artikel over gastvrijheid in de opvoeding: “Staat jouw deur open?”

pijl omhoog

Vorming en toerusting


Via de volgende link komt u in het bestand van dit programma:
Programma Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

Verslagje 1ste thema-avond 75 jaar vrijheid 19 november 2019

Bonhoeffer

Prof. Edward van ’t Slot, afgestudeerd op Bonhoeffers gedachtengoed, vertelde op boeiende wijze het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer. Een leven in de tijd vlak voor en tijdens de 2de Wereldoorlog. Bonhoeffer riep in 1933 al op tot nadenken over wat er in de Duitse samenleving gebeurde. De kerk kon volgens Bonhoeffer niet mee bewegen met de veranderende samenleving. Van ’t Slots interesse in Bonhoeffer werd gewekt door diens open, brede blik op “kerk” zijn. De vragen die Bonhoeffer stelde zijn ook vandaag actueel.
– Hoe zijn we kerk in een wereld die razendsnel verandert?
– Wie is Jezus Christus tegenwoordig voor ons?
In zijn boek: Navolging, stelt Bonhoeffer dat je om te kunnen geloven, je moet gehoorzamen. De enige optie is Jezus volgen. De kerk is de plek in de maatschappij om dichtbij de Bron te blijven.
We worden door deze indrukwekkende denker en gelovige gestimuleerd om na te denken over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.
Hilda Pleysier, scriba van de Raad van Kerken

pijl omhoog

Week van gebed voor de eenheid

Van 19 t/m 26 januari 2020 zal ook in Krimpen aan den IJssel weer worden meegebeden in het wereldwijde gebed om eenheid. Dit jaar werd deze gebedsweek voorbereid door christenen op Malta.
Zij vieren nog altijd op 10 februari de aankomst van Paulus op hun eiland en hebben daarom ook de centrale tekst gekozen vanuit Handelingen 28. Het buitengewone staat centraal en daagt ons uit om naar meer te streven dan het gewone.
U bent van harte welkom in de openingsdienst op zondag 19 januari in de Bron en in de gebedsbijeenkomsten: op maandag in de Ark, op dinsdag in de Immanuelkerk, op woensdag in de Wingerd, op donderdag in de Rank, op vrijdag in de IJsseldijkkerk en op zaterdag bij de Evangelische Gemeente Krimpen (in kerkgebouw de Bron). Alle avonden beginnen om 19.00 uur. De gebeden duren ongeveer 30 minuten.
De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel Informatie: Hilda Pleysier, hilda.pleysier@gmail.com

pijl omhoog

Beth Moore Bijbelstudie

In 2020 start er weer een nieuwe Bijbelstudie van Beth Moore: Ontdekkingsreis, jouw weg naar Gods hart. Beth zelf zegt in een toelichting: Hoe kunnen wij, stervelingen, in gesprek zijn met een onzichtbare God? Wanneer Hij tot ons spreekt door zijn Woord, kunnen we leren te reageren. Zo wordt het lezen van de Bijbel getransformeerd tot iets wat God het liefst wil: dat je zó leest dat er een relatie ontstaat.beth moore
Iedereen die wil groeien in haar relatie met God is welkom! De Bijbelstudies zijn vooral geschikt voor vrouwen.
Per dag ben je dertig tot vijfenveertig minuten met het huiswerk bezig. Er is voor vijf dagen per week huiswerk. Het is een keuze om dit iedere dag opnieuw te doen, maar het is de investering zeker waard. Soms worden de studies iedere week gehouden, maar ook vaak iedere veertien dagen.
Ga je mee op ontdekkingsreis? Dit kan op:
6 x donderdagavond om de week (23 januari 2020 t/m 9 april 2020) 19.00-22.00 uur aanmelden vóór 15 januari 2020

6 x woensdagmorgen elke week (12 februari 2020 t/m 25 maart 2020) 9.00-12.00 uur aanmelden vóór 1 februari 2020
De kosten van de cursus zijn € 35,- inclusief het werkboek
Aanmelden kan bij Nelleke Boersema via bm.cursus@gmail.com.

pijl omhoog

  Nederlands Bijbelgenootschap

  Huidvraat: vertaalvondst of jeukwoord?

  Weinig woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling hebben zoveel losgemaakt als het neologisme ‘huidvraat’. Nu de vertaling gereviseerd wordt, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap alle reacties gewogen en de wetenschappelijke stand van zaken onderzocht. Huidvraat, melaatsheid, lepra – wat precies wordt er bedoeld met de termen in de bronteksten? En welke weergave ervan past het beste?

 • Lees meer over de huidvraat

  ‘Melaats(heid)’ (Statenvertaling, NBG-vertaling 1951, Herziene Statenvertaling) blijkt inhoudelijk geen correcte vertaling; hetzelfde geldt voor het alternatief ‘lepra’. De keuze voor ‘een huidziekte’ (Willibrordvertaling, Groot Nieuws Bijbel, Bijbel in Gewone Taal) komt dichter in de buurt, maar is te algemeen. De keuze voor ‘de Egyptische ziekte’ (Naardense Bijbel) is een theologische kunstgreep. Huidvraat is in veel opzichten een effectieve vertaling, maar brengt een nadeel met zich mee dat de voordelen lijkt te overvleugelen. Vandaar de zoektocht naar een vertaaloplossing die uitgaat van de huidige wetenschappelijke consensus dat de bijbelwoorden tsara’at en lepra duiden op ‘een huidziekte die onreinheid veroorzaakt’.
  In het blad Met Andere Woorden wordt de keuze die gemaakt is bij de revisie van de NBV uitgebreid toegelicht in een researchartikel van Matthijs de Jong, Saskia van der Lingen en Jaap van Dorp. Dit artikel is ook te vinden op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf, vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: Huidvraat
 • De bijbel op tv bij SBS6

  In het SBS6-programma Holland van Boven van 1 december 2019 was ook het NBG in Haarlem te zien.
  In beeld kwamen onder meer onze vertalingen, onze wereldwijde inzet, de Prentenbijbel, de app met de Rembrandtroute en de bibliotheek.

 • Lees meer over de Bijbel op tv

  Holland van Boven is een tv-programma met mooie beelden en verhalen waarin elke week een andere provincie centraal staat.
  ‘Hun belangstelling laat zien dat ons werk opvalt en dat de Bijbel een heel bijzonder boek is’, zegt NBG-persvoorlichter Peter Siebe, die de tv-reportage voorbereidde. ‘Ik zie hierin de onbevangen houding van een nieuwe generatie tegenover de Bijbel.’

  Dynamisch
  De Bijbel is een oud boek en het NBG wordt soms gezien als instituut in een ivoren toren. Siebe: ‘Als uw familieleden, vrienden, buren of collega’s niet weten hoe actueel de Bijbel en hoe dynamisch het NBG is, attendeer hen dan op deze reportage. Of ga samen met hen kijken.’
  Het fragment over het Bijbelgenootschap is te zien op de website van het NBG.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf, vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: de bijbel op tv

 • Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela

  Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Doe mee met de kerstactie van het NBG en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

 • Lees meer over gezinsbijbels voor Venezuela

  Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap een noodkreet van de directeur van het Bijbelgenootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft dat de situatie daar voor veel mensen onhoudbaar is. De economie is ingestort, salarissen worden niet uitbetaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn miljoenen mensen het land ontvlucht.

  Kerstactie


  Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. Het Bijbelgenootschap van Venezuela merkt dan ook dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG deze Kerst actie voor Venezuela.
  Met steun van leden en donateurs wil het NBG 20.000 gezinnen een hart onder de riem steken met een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen samen kunnen lezen. Want juist in deze moeilijke tijd is het óók nodig om een bijbel te hebben.
  Help mee om iets van het licht van Christus te laten schijnen in Venezuela. Meedoen kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf, vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: donatie Venezuela

pijl omhoog