Ark/Rank Nieuwsbrief van vrijdag 29 mei

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Het is Pinksteren! Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst vanuit de Rank gaan beide predikanten voor. Deze dienst is te bekijken via You tube. En de avonddienst waarin dr. G. den Hartogh voor gaat is te beluisteren via de kerkomroep. We wensen u gezegende dagen.

Bij de diensten
DE GEEST DIE LEVEN GEEFT…
Door het coronagebeuren gaan heel veel dingen anders dan anders. Zo zou aanvankelijk op 24 mei de laatste officiële dienst in de Ark gehouden worden. Exact 50 jaar na de ingebruikname op 24 mei 1970. Met Pinksteren (31 mei) zouden we dan als gecombineerde ArkRankgemeente in een feestelijke dienst samen Pinksteren hebben mogen vieren. Helaas kon het allemaal niet gaan zoals we ons voorgesteld hadden en om die reden is vervolgens nagedacht om Pinksteren op een alternatieve wijze tóch ook echt te vieren. Het thema voor de dienst – waarin ds Machiel van der Giessen en ondergetekende samen hopen voor te gaan – is ‘De Geest die Leven geeft’. Dit naar aanleiding van de zinsnede uit de Geloofsbelijdenis van Nicaea-Constantinopel: ‘Ik geloof in de Heilige Geest, Heer en Levenmaker’ (zoals er letterlijk staat). De eerste lezing zal zijn uit Genesis 2, waar verteld wordt hoe de Here God de adem in de neus van de mens blaast en de schrijver er aan toevoegt dat de mens ‘zo … tot een levend wezen [werd]’. Vervolgens wordt het gedeelte uit Ezechiël 37 over het voetlicht gebracht, de bekende passage waarin gesproken wordt over ‘het dal vol dorre doodsbeenderen’ waarbij de profeet de opdracht krijgt te profeteren, waarna de beenderen met vlees en spieren overtrokken worden, – om vervolgens ‘met adem gevuld’ te worden en op te staan. Ten slotte zal het bekende Pinksterevangelie uit Handelingen 2 gelezen worden.
dr. Gert den Hartogh

liturgie van de morgendienst
liturgie van de avonddienst

collectezak

Collectes
1e collecte
Pinksterzending
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.
Via Kerk in Actie kunt u hulp geven aan getraumatiseerde migranten. Deze diaconale hulp wordt gesteund. Ook Oecumenisch Theologisch Onderwijs is een project. In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken.
Uw Pinkstergift wordt goed besteed…..!
Deze collecte kunt u overmaken op:

NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Recht de QR Code van de 1e collecte.
2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Deze collecte kunt u overmaken op:
NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig
Hartelijk dank voor uw gaven!!

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de Geest. Met Hemelvaartsdag is Jezus naar zijn Vader gegaan en God de Vader heeft zijn vrienden en ons beloofd dat we er niet alleen voor staan. Hij stuurt de Heilige Geest, de Plaatsvervanger. Jullie hebben dit weekend als het goed is allemaal een tasje gekregen met een paar opdrachten en de benodigdheden daarvoor. Zo kunnen jullie ontdekken wie de Heilige Geest is. Zit je in groep 1-7 en heb je het niet ontvangen, laat het dan even weten aan iemand van de leiding. Veel succes ermee!
Kijk ook naar de bijlage bij deze mail.
opdrachten voor de kinderen over het Pinksterfeest.
van het NBG voor de kinderen over de Heilige Geest.
Groetjes van de leiding.

Peiling m.b.t. kerkdiensten vanaf 1 juli in ArkRankgemeente
Vanaf 1 juli zal het weer mogelijk zijn om met maximaal 100 personen op anderhalve meter afstand bij elkaar te komen. Het is een verruiming ten opzichte van de huidige situatie, maar nog een forse beperking op wat we gewend waren. Door alle maatregelen (beperking aantal aanwezigen, ernstig ontraden gemeentezang, ontraden aanwezigheid gemeenteleden in kwetsbare situaties) zullen de kerkdiensten ook per 1 juli nog niet de invulling krijgen zoals we zouden wensen, maar de kerkenraad wil wel keuzes maken, die in die lijn liggen. Bij die keuzes wil de kerkenraad een aantal uitgangspunten in acht nemen:
– het houden van verschillende diensten in verschillende gebouwen moet het samengaan van de Ark en de Rank verder bevorderen;
– zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om weer naar de kerk te gaan als zij dat willen;
– degenen die (nog) niet naar de kerk willen of kunnen moeten de dienst ook op afstand mee kunnen maken.
Om tot goede concrete keuzes te komen is het nodig om wat meer input te hebben hoe u als gemeenteleden overweegt persoonlijk te gaan deelnemen. Wilt u in deze tijd weer naar de kerk of vooralsnog in de kerkdiensten meedoen op de online-manier. Om die input te krijgen willen we a.s. dinsdagavond (2 juni) alle ArkRank Nieuwsbrief-emailadressen een email sturen waarop u/jou een aantal keuzes worden voorgelegd. We willen u vragen die dan zo spoedig mogelijk te beantwoorden, zodat verdere stappen in de voorbereiding op de situatie na 1 juli gezet kan worden.

Nieuw emailadres voor ArkRankNieuwsbrief
Het was al eens aangekondigd: nu is het zover. We hebben een nieuw emailadres voor de kopij voor de nieuwsbrief van onze gemeente. Nieuwsbrief.arkrank@gmail.com. We zullen ook het oude adres nog en poosje regelmatig in de gaten houden op ingekomen berichten!

Nog meer nieuws van de redactie
Wilma Raven heeft jarenlang in haar eentje de redactie verzorgd van het Arknieuws. Ze wil nu stoppen. Dat is jammer, maar we begrijpen het wel. Voor Corrie de Man geldt hetzelfde verhaal, maar dan voor het Rankbericht. Zij is ook al jaren lid van de redactie. Ze is de trekker van het geheel! Ze had al aangegeven: als het Rankbericht over gaat naar de nieuwe vorm en een nieuwe naam en een nieuwe jaargang, is dat een mooi moment voor mij om te stoppen. We zijn blij dat zij (met computerhulp van zoon Cornelis!!) de nieuwe stijl en manier van versturen nog heeft willen afronden. Maar het is een aderlating voor de redactie. We willen hen allebei heel hartelijk bedanken, mede namens de lezers, voor al het werk dat ze zolang hebben gedaan!
Het houdt wel in dat we op zoek zijn naar nieuwe mensen om te helpen wekelijks de ArkRank NieuwsBrief bij u op de computer (of gedrukt) te krijgen. We werken altijd met 2 personen, zijn zo nu en dan in wisselende samenstelling aan de beurt, we kunnen soms thuis al voorwerken, kijken wat deze week aangeleverd is …. En dan op vrijdagmorgen samen verzenden. De grootte van de redactie is bepalend hoe vaak we aan de beurt zijn. We streven ernaar 1x per 4 weken. Komt u ons helpen? Stuur uw reactie naar het nieuwe emailadres. We ontvangen u met open armen!
Opmerking van de websitebeheerder: met dat laatste zou ik nu even wachten

Complimenten
Het is zeker niet de bedoeling dat ieder gemeentelid zijn zegje gaat doen in de ArkRankNieuwsbrief. Ons wekelijkse bericht wil nieuws aan ons doorgeven, geen persoonlijke meningen. Toch vragen wij een uitzondering op de regel. We willen graag de complimenten geven aan alle gemeenteleden – en onze predikanten zijn dat ook – die er voor zorgen dat de digitaal uitgezonden kerkdiensten zo goed overkomen. Er zit rijke creativiteit en kundige techniek achter. Het is afwisselend en verrassend. Hoe bijvoorbeeld de liederen, de QR-code voor de collecte, het goede materiaal van het Nederlands Bijbelgenootschap voor de kinderen, zelfs aparte video’s, op zondagmorgen op het beeld van televisie of laptop verschijnen, verdient veel bewondering. We mogen best een beetje trots zijn op onze gemeente. Hoofdzaak: de verkondiging van het evangelie mag doorgaan ondanks de beperkingen in deze tijd en dankzij de techniek van deze tijd. Maar deze bijzaken zijn ook niet onbelangrijk, omdat ze de hoofdzaak ondersteunen.
Arie en Marjan Tromp

Weekagenda

datum tijd activiteit
Dinsdag 2 juni avond Alle Nieuwsbrief emailadressen ontvangen mail!
Woensdag 3 juni 20.00 uur: Grote kerkenraad (zoom)
Zondag 7 juni 10.00 uur: Dr. G. den Hartogh
Zondag 7 juni 18.30 uur: Ds. N. de Jong, Rotterdam, aangepaste jeugddienst