Ark/Rankbericht van vrijdag 1 mei
Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkom

Wat zijn we blij dat we toch via de middelen van de techniek met elkaar verbonden kunnen zijn! Daarom verwelkomen we u en jou in de diensten van deze zondag met de groet: gezegende zondag en goede diensten!

kerkje

Bij de kerkdiensten
REUSACHTIG…
Het is volgens mij niet teveel gezegd als ik stel dat we er allemaal wel met rode oortjes naar geluisterd hebben: de sprookjes van vroeger. Grimm, Andersen, Perrault en wie verder ook maar die prachtige verhalen hebben opgetekend dan wel verzonnen. Sprookjes… Verhalen die in alle verscheidenheid in elk geval één ding gemeenschappelijk hadden (en hebben), namelijk dat het vrijwel altijd gaat om de tegenstelling tussen goed en kwaad, enerzijds en de overwinning van het goede over het kwaad, anderzijds. Waarbij het dikwijls ook nog eens zo is dat de kleinste, de underdog, de schlemiel, zich ontpopt als de held, de bevrijder, de verlosser. En in dat kader mogen ook moderne sprookjes zich nog steeds in een grote populariteit verheugen. Ik denk in dit verband bijvoorbeeld aan de bekende trilogie ‘In de ban van de ring’, waarin de anti-held, de hobbit Bilbo Balings (en later zijn neefje Frodo) uiteindelijk in staat blijkt de dreigende ondergang van de wereld af te wenden.
Hetzelfde thema komen we ook in de bijbel tegen. Met dien verstande dat we hier niet te maken hebben met een sprookje maar met de realiteit van een oorlog. Een oorlog waarin ook een reus figureert. Goliath, de reus afkomstig uit de Filistijnse stad Gath. Een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt en, hoe gruwelijk ook, in geen enkele kinderbijbel ontbreekt. Is dit alleen vanwege het spannende verhaal? Ik denk het niet, integendeel. Dat ‘David en Goliath’ zo aanspreekt heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat het gegeven appelleert aan onze diepste gevoelens, c.q. angsten. Wanneer ‘reuzen’ de metafoor zijn voor onze angsten dan veranderen de sprookjes, alsmede de geschiedenis van David en Goliath, in een weergave van onze eigen werkelijkheid, dat wil zeggen: worden we aangesproken op het feit dat ook eenieder van ons – niemand uitgezonderd!! – niets liever wil dan dat de ‘reuzen’ die wij op ons levenspad tegenkomen definitief en voorgoed worden uitgeschakeld: het hoofd afgehouwen, – zoals David doet bij Goliath. En zoals vele eeuwen later die grote Zoon van David, Jezus Christus, doet bij de grootste reus van allen: de dood…
Hierover zal het gaan in de dienst van zondagmorgen a.s., te midden van een tijd waarin het onzichtbare maar daarom niet minder reusachtige coronavirus rondwaart… We hopen, hoezeer op afstand, op een heel goede en gezegende dienst!
Ten slotte: Rondom de preek zal het lied ‘David heeft de reus verslagen’ gezongen worden. Gezang 10 uit het oude Liedboek voor de Kerken. Prachtige woorden van de dichter Tom Naastepad, getoonzet op de melancholieke melodie van een eeuwenoude Zuidnederlandse ballade. Ik geef de tekst alvast weer:

David heeft de reus verslagen
in een ongelijke strijd,
zwaard en schild kon hij niet dragen
en het pantser was te wijd:
zal men zich met brons bekleden
om te zijn
machtig als die onbesneden
Filistijn?

Weerloos waagde hij zich op de
heuvel waar het dom geweld
tegen God en zijn belofte
al zijn hoon had opgesteld:
maar nadat het was gekomen
met geschal,
werd er geen gerucht vernomen
dan zijn val!

Waag het met het ongetelde
wapen van de herderszoon,
laat uw hart zich niet ontstellen
door het hoog en breed vertoon
van de goden en de geesten
dezer eeuw,
door het brullen van de beesten
beer en leeuw.

Laat de reus u niet verbazen,
sta hem welgemoed te weer,
want de leuzen en de vaandels
zijn al voor hun tijd verteerd,
heeft het niet de zoon van Juda
uitgedaagd?
Die zijn leven voor zijn broeders
heeft gewaagd!

Veertig dagen duurt het tarten
op die heuvel van de hoon:
tel de wonden en de smarten
van de herder, Davids Zoon;
in zijn lichaam staat getekend
onze waan
die de sterren doet verbleken,
zon en maan!

collectezak

Collecte
Gewijzigd bankrekeningnummer
Sinds enkele weken is er de mogelijkheid om uw collecten via een QR code over te maken. Wij zien een toename van giften van de 2e collecte (groei en bloei van de gemeente), waarvoor hartelijk dank! Om de digitale collecten efficiënter af te handelen, zijn voor de ArkRank gemeente beide rekeningnummers gewijzigd. Mocht u wekelijks uw collecte handmatig over maken, doe dit dan naar het gewijzigde bankrekeningnummer, de nieuwe nummers staan vermeld bij de betreffende collectedoelen!
Hartelijk dank en vriendelijke groeten,
De ouderlingen-kerkrentmeester en de diaconie.
1e collecte
Bankgegevens:
NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Bankgegevens:
NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Kindernevendienst

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliat.
Kijk ook op de andere bijgevoegde bijlage!
Hiermee kunnen jullie gaan werken:

Collecte diaconie opbrengsten april 2020

datum doel bedrag
05-04 Jeugdwerk PKN € 420,25
10-04 St. Exodus € 271,50
Reintjes dovenschool HA € 146,00
12-04 Kinderen in de knel € 709,00
19-04 ICF € 563,50
26-04 St. Steun Roma € 395,00
Diverse bestemmingen € 144,60
Opbrengst Boterham 40 dagen tijd € 1.553,32

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Dinsdag 5 mei 20.00 uur: Online-ontmoeting belijdeniscatechese
Woensdag 6 mei 20.00 uur: Online-vergadering Wijkraad-Pastoraat

Vrijdag 8 mei 09:00 uur: Redactie Ark/Ranknieuws)/td>
Zondag 10 mei 10.00 uur: Uitzending Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Rank – Dr. G. den Hartogh