ArkRankbericht van vrijdag 20 maart 2020

Gezamenlijke ArkRank Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de eerste gezamenlijke ArkRank – Nieuwsbrief. Juist in deze tijden waarin veel kerkdiensten vervallen en we veel dingen samendoen, leek het ons goed om ook samen een nieuwsbrief te maken. Op deze manier ontvangt iedereen in de gemeente dezelfde informatie. In principe komt deze Nieuwsbrief wekelijks, maar in deze tijd zoveel vaker als nodig is.

In tijden van Corona…
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Psalm 33 : 18 en 19

Het woord ‘crisis’ is afkomstig van een werkwoord dat zoveel betekent als ‘onderscheid maken’, ‘kiezen’. In het verband waarmee het binnen onze maatschappij gebruikt wordt, heeft het ermee te maken dat we tijdens een crisissituatie enerzijds geheel en al worden teruggeworpen op ons zelf, en anderzijds geraken aan de grenzen van ons bestaan, – nu letterlijk: van leven en dood. En de vraag die dan op ons afkomt, is: welke keuzes maken we nú, op wie of wat richten we ons, stellen we ons vertrouwen?
En dan doen we er goed aan, onszelf te realiseren dat wij, juist als gelovigen, de mogelijkheid hebben ons heil bij de hoogste denkbare instantie te zoeken. Wij doelen uiteraard op de God van Israël. Lezend in zijn Woord worden we bij herhaling geconfronteerd met mensen, mensen zoals wij, die ook in crisissituaties belanden.
Maar hoe verschillend de situaties en de mensen ook mogen zijn: ze reageren ten diepste allemaal op dezelfde manier, namelijk door zich geheel en al op God te richten. Hetgeen vervolgens niet zelden gepaard gaat met een loflied! Zo de dichter van Psalm 33 en vele andere psalmdichters, zo Paulus en Silas die, vastgeketend in de kerker, hun liederen aanhieven.
Laten daarom ook wij, in al onze verscheidenheid (en onzekerheid, wellicht), ons oog richten op ‘God, die leven laat’. De God die ons nabij is. Erop vertrouwende dat zijn goedheid het is die ons staande houdt – door alles heen! En laten we daarbij tegelijkertijd het oog gericht houden op onze medemensen, met name hen die onze hulp en aandacht in het bijzonder nodig hebben. En zo in woord en daad gestalte geven aan gemeente van Jezus Christus zijn. Moge zijn zegen ons allen vergezellen!
Mede namens collega Machiel van der Giessen,
dr. Gert den Hartogh

kerkje

Kerkdiensten in de komende weken
Het coronavirus heeft gevolgen voor de kerkdiensten die we organiseren. Afgelopen week heeft de kleine kerkenraad vergaderd over de manier waarop we dit de komende weken gaan doen. Het kader waarbinnen we met elkaar spraken en beslissingen hebben genomen waren de verscherpte afspraken vanuit de Rijksoverheid die zondag zijn afgekondigd en de richtlijnen van de PKN en afgelopen woensdag nog weer zijn aangescherpt. Een belangrijke passage in deze richtlijn is dat het moderamen van de PKN het dringende advies geeft om online kerkdiensten te organiseren of met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dat het minst risicovol is.
De kerkdienst op zondagmorgen te volgen via YouTube en Kerkomroep
De komende drie weken is er iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in de Rank. Deze dienst is te volgen via:
1. YouTube (beeld en geluid)
https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ> (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank)
2. Kerkomroep.nl (alleen geluid)
Ga naar www.kerkomroep.nl, typ in het zoekvenster ‘Krimpen’ en u ziet de Rank in het rijtje staan.
Bij deze diensten is er een predikant, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, een organist en een koster. We raden verder iedereen aan om de dienst online te volgen. Mocht u of jij een noodzakelijke reden hebben om toch naar de kerk te komen, bij 30 mensen gaat de deur dicht. Sowieso geldt de afspraak die we eerder communiceerden: heeft u klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan vragen we u dringend om niet naar de kerk te komen. Ook onze ouderen (65 jaar en ouder) en kwetsbaren vragen we om thuis te blijven! Laten we de sociale distantie en sociale onthouding met elkaar heel serieus nemen!
De avonddiensten vervallen de komende drie weken, wel uitzending via Kerkomroep
De komende drie weken vervallen de avonddiensten. Dat is een ingrijpend besluit dat niet lichtzinnig is genomen. Tegelijkertijd vraagt deze crisis dat we dit soort besluiten nemen. Wel is er iedere zondagavond een uitzending op Kerkomroep.nl, gezamenlijk met de IJsseldijkkerk.

Afgelasting overige bijeenkomsten
Alle andere bijeenkomsten in de kerk zijn de komende drie weken ook vervallen.

kerkje

Bij de kerkdiensten
Zondag 22 maart aanstaande zal de dienst uiteraard ook in het teken staan van de crisis die we momenteel beleven en de vraag, hoe we daar vanuit ons geloof mee om moeten gaan. Dit aan de hand van de Bijbellezingen Psalm 33 (zie boven) en Romeinen 8.

De liturgie van deze dienst:
Woord van welkom en mededelingen
Intochtslied 124: 1 en 4 Laat Israël nu zeggen blij van geest
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lofzang 146: 1 en 3 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Gebed
Genadeverkondiging
Lied 138: 2 en 4 Ten dage dat ik riep hebt Gij
Leefregel der dankbaarheid
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing I: Psalm 33
Lied 33: 1, 7 en 8 Kom nu met zang en roert de snaren
Schriftlezing II: Romeinen 8: 18-28
VERKONDIGING
Lied 247: 1, 2 en 3 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Geloofsbelijdenis
Lied 247: 4 en 5 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer
Herdenken overledenen
Lied: Psalm 43: 4 (OB) Dan ga ik op tot Gods altaren
Dankzegging en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Collecte
Slotlied 913 Wat de toekomst brengen moge
Uitzending en zegen
Lied 415: 3 Amen, amen, amen

Kindernevendienst
Ha jongens en meiden, ook voor jullie is het een rare tijd: geen school, geen uitjes en ook geen kindernevendienst. We hopen dat je meekijkt naar de kerkdienst die wordt georganiseerd. Ook op afstand is er een kindermoment. Zondag staat Mattheus 6 : 9 – 13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het “Onze Vader”. Lezen en doen jullie mee?

Tekeningen voor de ouderen van de gemeente
Ook hebben we jullie hulp hard nodig. Veel oudere mensen kunnen hun huis op dit moment niet uit. Al die mensen willen we een hart onder de riem steken en hen een tekening of kaart sturen. We hebben minstens 150 tekeningen en kaarten nodig. Doen jullie mee? Lever je tekeningen en kaarten in, in de brievenbus bij de Rank!

collectezak

Collecte
Van verschillende kanten kregen we de vraag hoe mensen toch kunnen bijdragen aan de collecten. Dat is natuurlijk zeker mogelijk en van harte welkom. Er zijn deze week twee collecten:

  • Kerk in actie
    De eerste collecte is voor Kerk in Actie en specifiek bedoeld voor het binnenlands diaconaat. Wilt u hieraan bijdragen dan kunt u geld overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Ark-Rankgemeente.
  • Groei en bloei van de gemeente
    De tweede collecte is voor de kerk. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 o.v.v. ArkRankgemeente/collecte.

Gezegende diensten!
Ook al zien de diensten er deze zondagen anders uit dan we gewend zijn, we hopen dat we ondanks dat mooie en gezegende diensten met elkaar mogen beleven.

Terugblik afgelopen zondag
Van veel mensen hebben we positieve reacties gekregen op de manier waarop de kerkdienst afgelopen zondag is gebracht/uitgezonden. Mooi om te zien hoeveel mensen er op afstand hebben meegeluisterd en meegekeken en dat op deze manier de belijdenisdienst toch door kon gaan! Speciale dank aan Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham, die dit op korte termijn mogelijk hebben gemaakt!

Zorg voor elkaar en uw omgeving!
Het is een bijzondere tijd. Tegelijk vallen in veel agenda’s gaten door alle afzeggingen. Dat biedt ook een goede kans om naar elkaar om te zien. Als gemeenteleden onder elkaar, maar ook in uw eigen buurt of wijk. Kijk of u een naaste kunt helpen met aandacht, het doen van een boodschap of anderszins. Ook goed om te weten: het pastoraat gaat door, waar nodig aangepast aan de situatie. Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van het pastoraat, neem dan contact op met de coördinator Pastoraat: 06 57 25 08 82 of pastoraat@derankkrimpen.nl.
Laten we ook in deze bijzondere tijden kijken hoe we met elkaar gemeente kunnen zijn. Heb je daar creatieve ideeën voor: laat het weten!

Pauluskerk
Via Frieda de Wit en Kathy Hessling hebben we van uw kerkgemeenschap 350 euro mogen ontvangen. Namens de bezoekers en de medewerkers van de Pauluskerk wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Na overleg met Frieda en Kathy hebben we het bedrag besteed aan het gezelliger maken van het Open Huis. Het Open Huis is van 9-21 uur open (ook in het weekend) en bezoekers kunnen er altijd terecht voor koffie, thee, een boterham en een luisterend oor. Zoals u waarschijnlijk weet werken Frieda en Kathy al meer dan 25 jaar op deze plek. Het geld is besteed aan de aanschaf van kunstplanten. Door de foto’s krijgt u hopelijk een goed beeld van het resultaat. We nodigen u graag uit voor een rondleiding in de Pauluskerk zodat u e.e.a. met eigen ogen kunt aanschouwen.
Met vriendelijke groet, Marga Baas, Coördinator vrijwilligerswerk Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam, margabaas@paulusrkekrotterdam.nl

Kerkomroep-app
Vanuit de mensen thuis: maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
Met de toename van het aantal mensen dat thuis een uitzending wil meemaken, is gebleken dat er een grote groep mensen is die niet bekend is met de gratis Kerkomroep- app. Deze Kerkomroep-app is zeer eenvoudig in gebruik, juist ook voor ouderen. Ook dat zorgt er weer voor dat mensen thuis makkelijker contact met kerkomroep kunnen krijgen. De Kerkomroep-app is beschikbaar voor zowel Apple- als Androidapparatuur en werkt zeer eenvoudig, ook voor ouderen. Download hem gratis via de appstore. Beschikbaar voor Android en Apple.

Mailcontact
Als kerkenraad proberen we alle gemeenteleden op de hoogte te stellen over de gang van zaken rond de kerkdiensten en andere activiteiten. De handigste manier om iedereen te kunnen bereiken is via het versturen van mails. Maar we hebben niet van iedereen een mailadres. Wilt u a.u.b. uw mailadres aan ons (rankbericht@derankkrimpen.nl) doorgeven, zodat we ook u kunnen laten weten wat er wel en niet in de Rank en de Ark gebeurt? En wilt u mensen in uw omgeving die GEEN computer hebben, deze informatie doorgeven? Vast heel hartelijk bedankt.

Klokken luiden
De Raad van Kerken Nederland heeft de oproep gedaan om vanavond en de komende twee woensdagen de klokken van de kerken te laten luiden van 19.00 – 19.15 uur om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
De ArkRankwijkgemeente geeft graag gehoor aan deze oproep en zo zal de klok op de Ark ook geluid worden.