Rankbericht van vrijdag 29 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is het begin van het nieuwe kerkelijk jaar: de eerste Adventszondag! Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat Ds A. (Bram) Robbertsen, buurtpastor van GOUD van Noord (voorheen Stichting Talent Present, zie www.goudvannoord) in Rotterdam voor. Centraal staat Lucas 1: 26-38 – de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal Ds H.G. de Graaf uit Nieuwerbrug aan den Rijn voor. De Schriftlezingen zijn dan Numeri 5: 5 – 10 en Lukas 19: 1 -10. De tekst is Lukas 19, 8: ‘Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig’. Zacheüs verandert van een geldwolf in een filantroop’. Leidende gedachte: ‘God aanvaardt ons zoals wij zijn, maar Hij láát ons niet zoals we zijn’.Wij wensen u gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Missionair werk.
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniers plekken.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Nog niet ‘uit de running’
Het was de bedoeling, dat ik afgelopen donderdag zou worden geopereerd, maar dinsdagmiddag kreeg ik te horen, dat de operatie moest worden uitgesteld. Woensdag is me gemeld, dat die nu gepland staat voor het begin van de tweede helft van de maand december. Waar mogelijk pakken we de werkzaamheden tot die tijd weer op…
Ds Machiel van der Giessen

Verantwoording diaconie collecte november 2019
03-11 Zendingsweek € 357,82
06-11 Kinderdienst Voedselbank € 124,55
10-11 Wereld diaconaat € 213,55
17-11 Voedselbank € 589,59
24-11 Ouderen werk € 309,82
De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage

Kindernevendienst
Volg de ster – Juda
Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

Weekagenda
Maandag 2 december
20.00 uur: DB Kerkrentmeesters(Rank)
Dinsdag 3 december
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
Woensdag 4 december
14.00 uur: Soos(Rank)
19.15-19.45 uur: Advent–avondgebed(IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 6 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 december
10.00 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk m.m.v. Kleinkoor Shine, Nine lessons and carols

Dienst met mensen met een verstandelijke beperking
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een kerkdienst met daarbij mensen met een verstandelijke beperking op zondag 8 december 2019 om 11.00 uur n de RK kerk De Bron, Memlinghof 2. De dienst gaat uit van de Raad van Kerken. De leden van de werkgroep rekenen op een goede opkomst en hopen u op zondag 8 december a.s. te mogen ontmoeten. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Ina Meijer, Zwaluwhof, tel. 0180-515363
Hartelijke groeten, Annie Speksnijder

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren tot één nieuwe wijkgemeente. De AK is verheugd over dit besluit en wil de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente.

Kerstpostactie Rectificatie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d Lek.
Maar NIET IN LEKKERKERK zoals verkeerd vermeld stond in het Krimpens Kerkblad en Rankbericht.
We zijn ook nog opzoek naar sorteerders voor 9 en 16 december vanaf 19.30 uur–21.00 uur in de Rank. Met bezorgers zijn we ook erg blij. U kunt zich aanmelden op de lijsten die op het prikbord in hal hangen. Bij voorbaat hartelijk dank voor u hulp.
Doet u mee!
ZWO commissie

Schoenendoosactie
In de afgelopen weken werden er steeds weer mooi versierde schoenendozen op de trappen voorin de Rank gebracht!
Uiteindelijk zijn er 64 dozen ingeleverd. Afgelopen zaterdag hebben we de dozen ingeleverd bij het inleverpunt, van waar de dozen zorgvuldig worden nagekeken en verscheept naar verre landen zoals de Griekse eilanden, Moldavië enz.! Een prachtig gebaar weer, voor kinderen ver weg, vanuit de Rank gemeente! Een ieder die daar weer aan meegewerkt heeft door een doos te maken of een financiële bijdrage te leveren willen wij hartelijk bedanken!!

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We herdachten in de kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Bij het noemen van hun naam en de datum van overlijden werd een kaars aangestoken en de tekst van de uitvaartdienst genoemd.

eeuwigheidszondag

Vanwege de beveiliging van persoonsgegevens is de lijst van overledenen alleen te lezen door gemeenteleden, die via het menu ‘platform leden’ zich hebben laten registreren en daarna met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingelogd. U vindt het dan onder het submenu ‘nieuws voor leden’.

Thema-avond 19 november 2019

Verslagje 1ste thema-avond 75 jaar vrijheid 19 november 2019

>Bonhoeffer

Prof. Edward van ’t Slot, afgestudeerd op Bonhoeffers gedachtengoed, vertelde op boeiende wijze het levensverhaal van Dietrich Bonhoeffer. Een leven in de tijd vlak voor en tijdens de 2de Wereldoorlog. Bonhoeffer riep in 1933 al op tot nadenken over wat er in de Duitse samenleving gebeurde. De kerk kon volgens Bonhoeffer niet mee bewegen met de veranderende samenleving. Van ’t Slots interesse in Bonhoeffer werd gewekt door diens open, brede blik op “kerk” zijn. De vragen die Bonhoeffer stelde zijn ook vandaag actueel.
– Hoe zijn we kerk in een wereld die razendsnel verandert?
– Wie is Jezus Christus tegenwoordig voor ons?
In zijn boek: Navolging, stelt Bonhoeffer dat je om te kunnen geloven, je moet gehoorzamen. De enige optie is Jezus volgen. De kerk is de plek in de maatschappij om dichtbij de Bron te blijven.
We worden door deze indrukwekkende denker en gelovige gestimuleerd om na te denken over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.
Hilda Pleysier, scriba van de Raad van Kerken

Rankbericht van vrijdag 22 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag, zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers–Kuijl. Diaken Manus Verweij zal bij het noemen van de namen een kaars ontsteken vanuit het Licht van de Paaskaars. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. Thema voor de preek zijn de woorden uit de berijming (psalm 138, vers 4): Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds. L. Krüger uit Rotterdam als voorganger. Muzikale medewerking door IKK Kairos uit ’s Gravendeel o.l.v. Arie de Korte.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenerstein, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Vooruitblik zondag 1 december
Op zondag 1 december, Eerste Advent is er de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Morgens gaat Ds. A. Robbertsen uit Rotterdam voor en ’s avonds in de gezamenlijke voortzetting en dankzeggingsdienst Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug aan de Rijn. Ter voorbereiding mogen we in de komende week de woorden tot ons laten komen uit NLB 377, 1:
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Kindernevendienst
Wees blij!
wees blijDeze zondag is de laatste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Weekagenda
Maandag 25 november
19.00 uur: Follow me
19.00 uur: Mentorcatechese
19.45 uur: JongerenBijbelGespreksgroep
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede’ Adres: Groenplaats 22
Dinsdag 26 november
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep als volwassencatechese
Woensdag 27 november
19.15 uur: Eerste Adventsvesper in de Ark
20.00 uur: Algemene Kerkenraad (Ark)
Vrijdag 29 november
08.30: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 december
Eerste Advent, Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. A. Robbertsen, Rotterdam
18.30 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug a/d Rijn

Krimpen Zingt-dienst met ds. Louis Krüger
Krimpen ZingtZondag 24 november wordt de laatste zangdienst van dit jaar gehouden in De Ark. De avonddienst, om 18.30 uur, is dan een ‘Krimpen Zingt-dienst’. Voorganger is de beroemde predikant-schrijver ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is geboren in Zuid-Afrika en heeft Theologie en Afrikaans-Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch. In 1984 verhuist hij naar Nederland, waar hij als predikant van de Gereformeerde kerk in de gemeentes Nieuwlande en Sliedrecht werkt. Sinds 1994 is hij als schippers-predikant verbonden aan de Koningskerk in Rotterdam Feyenoord. Een aantal keren eerder ging hij voor tijdens een zangdienst en alle keren heeft hij grote indruk gemaakt. Voor de komende dienst heeft hij als thema “Nader bij U”. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Koor Kaïros uit ’s-Gravendeel o.l.v. Arie de Korte. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom. De samenzang en koorzang start 10 minuten voor aanvang van de dienst.

Kerstpostactie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel. Krimpen a/d Lek en in Lekkerkerk.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor:
– Uitzoeken / sorteren van de post. Dat gebeurt op maandag 9 december en maandag 16 december vanaf 19.30 uur – 21.00 uur in de Rank.
– Bezorgen van de kerstpost kan na 9 december en 16 december tot uiterlijk 24 december.
U ontvangt een bundel kaarten thuis. De adressen liggen zo dicht mogelijk bij elkaar.
Doet u mee! ZWO commissie

Nieuwe ‘dubbele’ inzamelingactie Lionsclub
Vanaf komende zondag 1 december staat in de hal van onze kerk weer de bekende inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel.
In deze doos kunt u gedurende vier weken door u gespaarde Douwe Egberts waardepunten deponeren. Deze punten worden bij Douwe Egberts ingewisseld voor pakken koffie, die ter beschikking komen van de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
En net als de vorige keren kunt u in de dozen bovendien al het oud en vreemd geld deponeren dat u nog thuis hebt liggen. De Nederlandse Lionsorganisatie wisselt via eigen kanalen dit geld om in euro’s. Voor iedere dertig euro kan vervolgens in een derdewereldland een blinde een staaroperatie ondergaan, waarna deze weer normaal kan zien.
Wij bevelen deze actie van de plaatselijke lionsclub voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Schaatsen

Tieneractiviteit Schaatsen 13 december

schaatsen

Hallo tieners, gaan jullie 13 december mee schaatsen in Dordrecht?

Voor iedereen van groep 8 tot 16 jaar. Neem gerust een vriend of vriendin mee. Geef je op via deze link

We vertrekken om 19:00 uur en zijn 22:30 uur weer terug. Vraag aan je ouders of ze kunnen rijden en meld je aan!! Voor vragen kun je terecht bij John Maliepaard of Sija Groeneveld.

Rankbericht van vrijdag 15 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is er een gezamenlijke dienst van Rank en Ark in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Muziekgroep Vine verleent muzikale medewerking, samen met organist Jacques Markus. In deze dienst zal het teken en zegel van de Heilige Doop worden bediend. We lezen Deuteronomium 6, 1 – 9 en Matteüs 22, 34 – 40. Tekst voor de verkondiging is Matteüs 22, 40: ”Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er staat in de Wet en de Profeten”.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.M. (René) van Loon uit Rotterdam voor.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank. Hoewel de hoop bestond dat deze voorziening wellicht zou kunnen verdwijnen is de realiteit dat het aantal aanvragen stijgt en het aanbod daalt. Samen met de andere kerken kijkt de diaconie in een geregeld overleg of er aanvulling van de pakketten nodig is en ze kijkt daarbij met name naar het aanbod van groenten en fruit. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte aanbevolen!

KinderNevenDienst
Meester en slaaf
Deze zondag is de eerste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filemon 1:1-25 centraal: Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen.

Weekagenda
Woensdag 20 november
20.00 uur: Geroepen tot het ambt?
Vrijdag 22 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 24 november
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen. Herdenken van de overledenen
18.30 uur: Ds.L.Kruger, Rotterdam, Krimpen Zingt dienst in de Ark

Vooruitblik – zondag 24 november
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers – Kuijl. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds L. Kruger uit Rotterdam als voorganger.

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Fruitactie

De diaconie bedankt iedereen hartelijk voor de spontane medewerking aan de fruitactie. Zowel bij het brengen van het fruit voor de doosjes als bij het bezorgen van veel doosjes bij de ouderen en zieken van onze gemeente. Ook werden in samenwerking met de IJsseldijkkerk, de ouderen in Tiendhove (Facet)niet vergeten. Op vrijdagmiddag 8 november werden daar 18 fruitschalen voor de
huiskamers bezorgd en kleine doosjes voor de ouderen die nog zelfstandig op de 1e verdieping en in het hospice verblijven.
De diaconie

Adventskaarsen

Zondag 17 november hopen we weer adventskaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor 2.50 euro per stuk. De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie project “Kinderen in de Knel”. Geef hem cadeau!

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. De opbrengst van de kerstpost is voor “Kinderen in Nood” dit is een Kerk in Actie project. Doet u mee!?
ZWO commissie

Stamppot buffet: bedankt!
Met plezier kijken we terug op het stamppot buffet van rijdag 8 nov. De opbrengst bedroeg € 515,–. Een mooi bedrag, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van groenten- en fruithandel Buitelaar. Het geld maken we over naar onze zustergemeente in Pava/Roemenië.
Werkgroep Pava.

Sint voor Kint 2019

Benefietactie Sint voor Kint: Doe mee!

Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op te halen voor Rotterdamse kinderen die in armoede opgroeien, zodat zij ook een kado kunnen krijgen met Sinterklaas.

In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Geregeld blijft er geen geld over voor nieuwe kleren, vakantie of – een Sinterklaaskado. Met onze benefietactie willen we deze gezinnen daarom een hart onder de riem steken. Van de opbrengst ontvangen de gezinnen een kadobon t.w.v. €20,- van de speelgoedwinkel waarmee ze een Sinterklaaskado kunnen kopen voor hun kinderen. Een moeder zei dankbaar: “Ik heb 25 euro in de week te besteden. Met de bon kon ik voor mijn dochter een boek kopen dat ze heel graag wilde.”

Helpt u mee? Organiseer een sponsoractie of maak uw gift over op NL81 INGB 0000 5434 11 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint (ANBI erkend). Of doneer eenvoudig met iDeal via www.samen010.nl/doneer/doneren. Kies het project ‘Benefietactie Sint voor Kint’ en het te doneren bedrag. Namens de ouders en kinderen: ‘Enorm bedankt!’

Meer info op www.sintvoorkint.nl.

Serve the City Rotterdam is onderdeel van Stichting Samen 010.

1e thema-avond raad van Kerken: Dietrich Bonhoeffer, een christen in verzet

Op dinsdag 19 november 2019 bent u van harte welkom op de 1e thema avond in een serie van drie die de Raad van Kerken ook dit seizoen weer organiseert.
Het onderwerp is ds. Dietrich Bonhoeffer, de predikant die kort voor het einde van de 2e wereldoorlog ter dood werd veroordeeld. Het contrast van zijn gevangenschap en dood en onze vrijheid en wat we er mee doen worden in dit 75e jubileumjaar van de Vrijheid met elkaar in verband gebracht.
’t Slot wil ons vertellen over deze indrukwekkende denker en gelovige en met ons in gesprek gaan over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.

Met een groep studenten bezocht prof. Edward van ’t Slot Berlijn-Wedding, de wijk waar Bonhoeffer in 1932 zijn eerste stappen zette als predikant. Het was een omgeving waar veel werkloosheid en armoede was en maar weinig mensen echt wat hadden met geloof, kerk of Bijbel. Hoe ben je daar kerk? Bonhoeffer schreef er prachtige dingen over, in het boek ‘De levende kerk’ dat onlangs in het Nederlands is verschenen. Hier startte hij zijn predikantschap om later vanuit dezelfde overtuiging in verzet te komen tegen Hitler.
In gevangenschap bleef dit geloof hem voeden, getuige zijn brieven die daarvan een indrukwekkend getuigenis vormen.

De laatste jaren staat zijn werk weer volop in de belangstelling.
Ook de studenten op bezoek in Berlijn werden erdoor aangeraakt en zeiden: ‘Gewoon gaan en iets van de geloofskracht verspreiden waar je ook bent in de samenleving’.

Prof. dr. Edward van ’t Slot is als seminariedocent verbonden aan de PTHU en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie.
Datum: 19 november 2019 Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Inleider: Prof. E.van ’t Slot
Informatie en/of opgave bij: Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl

Rankbericht van vrijdag 8 november

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdiensten
Vandaag gaat in ochtenddienst ons gemeentelid ds. A. Tromp voor. De preek gaat over Galaten 6: 7b en 8. De avonddienst is in de IJsseldijkkerk; dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam is de voorganger. Wij wensen ieder een gezegende dienst toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugd werkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerk begeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente. In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Verantwoording tweede collecte oktober 2019
06-10 Kerk € 247,46
13-10 Kerk € 328,05
20-10 Kerk € 195,20
27-10 Kerk € 104,65
Wijkfonds oktober € 36,50
Hartelijk dank!
De Rankrentmeesters

Vooruitblik – zondag 17 november
Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst van Ark en Rank in de Rank. Dit is een doopdienst. Voorganger is ds. Machiel van der Giessen

Fruitactie
Vandaag is de fruitactie.
De diaconie vraagt uw medewerking om een fruitbakje met envelop mee te nemen en te bezorgen vandaag of de komende dagen bij onze ‘oudere’ of zieke gemeenteleden. Na afloop van de dienst kunt u een bakje mee nemen. Doet u mee!!
De diaconie

Advent kaarsen
Zondag 17 november hopen we weer advent kaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor € 2.50 per stuk.
De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie-project ‘Kinderen in de knel’.

Kindernevendienst
God houdt van ons.
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Op deze zondag staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen

Weekagenda
Maandag 11 november
19.00 uur: Follow me (Rank)
19.30 uur: Moderamen AK
20.30 uur: Belijdeniscatechese
Dinsdag 12 november
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
20.00 uur: Kerkenraad(Rank)
Woensdag 13 november
14.00 uur: Soos(Rank)
18.45-19.45 uur: Kinderclubs(Rank)
20.00 uur: College van Kerkrentmeesters(Rank)
20.00 uur: Consistorie(Rank)
Donderdag 14 november
19.30 uur: Dienstencommissie
Vrijdag 15 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 17 november
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst m.m.v. muziekgroep Vine,
Gezamenlijke dienst Rank/Ark
18.30 uur: Ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Schoenendoosactie

De mooie actie waarbij we een schoenen doos vullen met mooie spulletjes voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een aantal weken geleden zijn we gestart met de actie en er staan al wat mooi versierde dozen in de kerk. We hopen wel dat er nog dozen bijkomen! Het is tenslotte een prachtig cadeau voor kinderen hier ver vandaan! U hebt nog even de tijd. In de hal onder de spiegel liggen de folders met uitleg. U kunt de dozen inleveren tot en met zondag 17 november 2019! Doet U ook mee?

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Koffie schenken op het busstation – vrijdag 13 december a.s.
Het lijkt nog ver weg, maar vast staat dat onze koffie-aktie op het busstation er weer gaat komen. En wel op vrijdag 13 december a.s. van 07:00 tot 09:00 uur. Die koffie schenken wij als Rank-gemeente èn buren van het busstation aan de reizigers, omdat wij er aan hechten ook buiten de kerkdeuren te laten zien wie wij zijn en wat ons in het leven drijft. Een simpel kopje koffie en een kort contact kan hele mooie gevolgen hebben. Maar soms is het ook gewoon niet meer dan het simpele gebaar wat zeker door veel reizigers al gewaardeerd wordt. Wij hopen dat we met onze aktie iets méér meegeven dan alleen een kopje koffie tegen de kou. Daarom is het zeker ook een taak voor ons als gemeente om voor deze reizigers te bidden! Voor het koffie schenken hebben wij nog wel extra handen nodig. Daarom de vraag : Doet u / Doe jij mee?
Opgeven kan bij :
René de Jonge – renedejonge@versatel.nl
Hermien Gorlitz – hermiengorlitz@gmail.com
of in de hal van de Rank.

Rankbericht van vrijdag 1 november 2019

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdiensten
Zondagmorgen 3 november hebben we een feestelijke dienst: Tirza Mandemaker zal belijdenis doen en gedoopt worden. We lezen haar lievelingsbijbelverhaal, te weten het verhaal over ‘vijf broden en twee vissen’ en zullen ook zingen: “Vijf broden en twee vissen. Het was niet eens zo veel, maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel”. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jacques Markus (orgel), Mirjam Heij–Moerman (zang), Dries Heij (gitaar) en Leendert Vermeulen (piano). Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen.
In de gezamenlijke avonddienst in de IJsseldijkkerk gaat Ds. C. Baggerman voor. Daarnaast is er in de Ark de jeugddienst, die verzorgd wordt door ‘4tune’.

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. In de Rank is er woensdagmiddag om 14.30 uur een dankdienst met en voor de kinderen, waar ouderen natuurlijk ook meer dan welkom zijn. Deze dienst is een gezamenlijke dienst, ook met de Immanuelkerk. Dat komt tot uiting in de voorgangers: Ds. Jan-Bert de Rijke en Ds. Machiel van der Giessen. Thema: ‘Goed bericht!’.
De gezamenlijke avonddienst is om 19.30 uur in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. C. Baggerman.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Najaars-zendingsweek. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de JustoMwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaat-verandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente. In de hal hangen de zendingsbusjes voor het onderwijs in Liberia. Het offerblok is voor het wijkfonds. Collecte Jeugddienst in de Ark is voor Stg. Compassion (Muskathlon). De eerste collecte op Dankdag (6 november) is voor Woord en Daad en de tweede collecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Collecte opbrengst van oktober

06-10 Kerk en Israël € 273,54
13-10 Std. Livingstone € 339,35
20-10 Noodfonds € 194,45
27-10 NBG (avonddienst) € 103,80

De diaconie dankt u voor deze bijdragen.

Kindernevendienst

God redt iedereen die gelooft.
Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.
Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Weekagenda
Dinsdag 5 november
14.00 uur: Vrouwenvereniging (Rank)
20.00 uur: Gezamenlijk moderamen
Woensdag 6 november – Dankdag
14.30 uur: Dankdagdienst voor kinderen (Rank)
19.30 uur: Gezamenlijke dankdagdienst in de IJsseldijkkerk
Vrijdag 8 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
18.30-19.30 uur: Fruit inleveren voor Fruitactie (Rank)
19.00 uur: Stamppot buffet (Rank)
Zaterdag 9 november
09.30-10.30 uur: Fruit inleveren voor Fruitactie (Rank)
Zondag 10 november – Oogstzondag
10.00 uur: Ds. A. Tromp
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk. Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Schoenendoosactie
De mooie actie waarbij we een schoenen doos vullen met mooie spulletjes voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een aantal weken geleden zijn we gestart met de actie en er staan al wat mooi versierde dozen in de kerk. We hopen wel dat er nog dozen bij komen! Het is tenslotte een prachtig kado voor kinderen hier ver vandaan! U hebt nog even de tijd. In de hal onder de spiegel liggen de folders met uitleg. U kunt de dozen inleveren tot en met zondag 17 november 2019! Doet U ook mee?

Vrouwenvereniging
De vrouwenvereniging komt 5 november weer bij een en dan is het feest want we bestaan 95 jaar. Onder het genot van een High tea en wat voordrachten houden we een gezellig samen zijn.
Het bestuur