Let ‘s jump together

Let ‘s jump together

Zaterdag 21 maart gaan we met de tieners naar JumpXL in Rotterdam.
Vanaf groep 8 tot 16 jaar mag je mee.
We vertrekken rond 18:00 – 18:30 uur en zijn rond 21:30 weer terug bij ‘de Rank’.
Kosten zijn €. 10,- en neem je eigen JUMPsokken mee.
Als er nog vragen zijn kan je die stellen aan je jeugdouderling of via pknjeugdkrimpen@gmail.com.
Geef je op via:
deze link.

Rankbericht van vrijdag 28 februari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

kerkje

Welkom
Hartelijk welkom in de dienst in de Ark. In deze Ark/Rank dienst gaat Dr. G. den Hartogh voor.
Ook de avonddienst om 18.30 uur is in de Ark. Ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland zal in deze Krimpen Zingt Dienst voorgaan. Medewerking wordt verleend door de Vocalgroup Voice.
Wij wensen u goede, gezegende diensten.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconie. Deze keer voor ‘Kerk in Actie’: Voorjaarszending. De kracht van Bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. ‘Kerk in Actie’ traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!
De tweede collecte is voor alle stoffelijke zaken, zoals het onderhoud van de gebouwen, betaling van de werkers in de kerk, de betaling van rekeningen van de verwarming, het licht en de koffie enz.
Alle collecten van harte aanbevolen.

Verantwoording van collectes:
Collecten opbrengsten diaconie in februari:

datum doel bedrag
02 februari Werelddiakonaat €. 246,60
09 februari Educatie/Catechese(K.i.A.) €. 357,60
16 februari Schuldhulpmaatje €. 304,20
23 februari Woord en Daad €. 470,69

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Verantwoording tweede collecte januari 2020

datum doel bedrag
31 december Kerk Oudejaarscollecte €. 552,75
01 januari Kerk €. 72,60
05 januari Kerk €. 217,30
12 januari Kerk €. 84,95
19 januari Kerk €. 261,73
26 januari Kerk €. 271,45
januari Wijkfonds €. 429,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

Kindernevendienst
Het Paasproject van de kindernevendienst heeft dit jaar als thema ” Tussen hemel en aarde”.
In de veertigdagentijd lezen we vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God er uitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.
In het vervolg van het Mattheüs evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm.
Tijdens het kindermoment in de kerk is er een 3D berg waar de kinderen Jezus en zijn leerlingen volgen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen.
Het licht van de paaskaars mee naar de kindernevendienst
In ‘de Ark’ hebben ze als mooie traditie dat het licht van de paaskaars, die het licht van Christus symboliseert, meegaat naar de kindernevendienst.
Dit gebruik willen we graag in ‘de Rank’ overnemen. Vanaf zondag 8 maart zal ook in ‘de Rank’ het licht worden aangestoken vanuit de paaskaars en meegaan met de kinderen.

Follow Me – God en seksualiteit
Aanstaande maandag gaan we het hebben over seksualiteit (spannend). Als je hierover nu al vragen hebt, dan mag je die appen in een persoonlijk bericht naar je mentor.
Tot maandag!

Koster
Afgelopen zondag is het u misschien opgevallen dat er een “nieuwe” koster dienst deed. Tom Visser heeft de taak van Sander van Vianen overgenomen, nu Sander jeugdouderling is geworden. Fijn dat Tom het wil doen. Als kerkrentmeesters wensen we hem veel “plezier” in zijn nieuwe taak! En we willen Sander heel hartelijk bedanken voor de jaren dat hij deze taak zo nauwgezet heeft uitgevoerd. Wat is een kerk zonder kosters? Dat kan niet. Dus: heel fijn dat alles goed doorgaat! Allebei Gods zegen in jullie nieuwe taak gewenst.
De kerkrentmeesters

De 40 dagen tijd is begonnen.
Afgelopen zondag zijn de boekjes uitgedeeld in de gezamenlijke dienst in ‘de Rank’.
Aangezien we komende zondag 1 maart weer een gezamenlijke dienst hebben maar nu in ‘de Ark’ zijn daar nog boekjes aanwezig.
Neem gerust een boekje mee, ze zijn weer met heel veel inzet en liefde gemaakt. En zeker de moeite waard om te lezen.

Vrouwenvereniging
De vrouwen vereniging komt 3 maart weer bijeen van 14.00 tot 16.00 uur. De Hr P. Hakkesteegt komt voor ons een presentatie houden over de natuur in ons land. Ook andere dames zijn van harte welkom. Inl. Corrie van Kooij. tel. 0180-511518.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 2 maart 19.00 uur: Follow Me
Dinsdag 3 maart 14.00 uur: Vrouwenvereniging
20:00 uur: Belijdeniscatechese
Woensdag 4 maart 10.15 uur Belijdeniscatechese voor ouderen
20.00 uur: Kleine Kerkenraad (Rank)
Vrijdag 6 maart 8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 maart 10.00 uur Ds. A.E.M. Gooijer-Snel uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur Ds. L. van Rees uit Hoogblokland

Gemeenteberichten van vrijdag 21 februari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 21 februari 2020

kerkje

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. De morgendienst is een gezamenlijke ArkRankdienst in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Naast organist Marinus Cornet verleent ook Vine muzikale medewerking. Deze zondag is de zondag vòòr de Veertigdagentijd en daarmee ook wel de eerste lijdenszondag genoemd. We lezen Markus 2, 18 – 22, o.a. over vasten en leven met het oog op de toekomst.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam voor. Wij wensen u gezegende diensten toe.

Vooruitblik
Op zondag 1 maart is er een gezamenlijke ArkRankdienst in de Ark met Dr. Gert den Hartogh als voorganger.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Woord en Daad.
Missie: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.
Visie: Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.
Kernwaarden: Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
. Mede-verantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
· Mede-schepsel: schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
· Mede-lijden: dichtbij en naast mensen die lijden
· Rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
· Wederzijdse afhankelijkheid: onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking.
Doel: Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Samuel

Kindernevendienst: Samuël maakt Saul koning
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Samuel. God roept Samuel in de tempel. En we lezen hoe Samuel later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuel 9:15-10:24 centraal: Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk.

Seminar gemist?
Afgelopen woensdag 19 februari heeft kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd een seminar gegeven over geloofsopvoeding. Het thema was ‘Als ze maar gelukkig zijn’. We hebben met elkaar een mooie avond gehad. Heeft u/jij deze avond gemist? Dan kunt u/jij deze bijeenkomst terugluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10903. Na afloop merkten we dat veel ouders het fijn vinden om met elkaar over (geloofs)opvoeding door te praten. Heeft u/jij een suggestie, wat we in de gemeente hiervoor kunnen organiseren? Laat het ons weten!

Vocalgroup Voice in Krimpen Zingt dienst
Zondag 1 maart wordt de gezamenlijke avonddienst in de Ark gehouden. Het is dan een Krimpen Zingt-dienst. Voorganger is de bekende predikant Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Hij heeft aan deze dienst het thema gegeven: “Enkele reis Jeruzalem”. Rondom dit thema zullen de liederen worden uitgezocht. Naast samenzang is er koorzang door Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans. Zij zijn regelmatig te zien en te beluisteren bij Nederland Zingt. Vorig jaar traden zij voor het eerst op tijdens een Krimpen Zingt-dienst en hebben toen een bijzondere indruk gemaakt.
Voor de begeleiding van de samenzang wordt gezorgd door organist Everhard Zwart en pianist Martin Mans.

Nieuws uit de bouwcommissie
U heeft al een tijdje niets gehoord van de bouwcommissie. Wij kunnen ons dus voorstellen dat er de nodige vragen zijn. Achter de schermen heeft de bouwcommissie echter niet stil gezeten. De
bouwcommissie heeft het programma van eisen (PvE) aangepast aan de nieuwe situatie, ontstaan nadat de verkoop van ‘De Wingerd’ on hold is gezet. Dit heeft gevolgen voor het beschikbare bouwbudget en voor de inhoudelijke eisen. Ondanks dat we nog geen duidelijkheid hebben over de opbrengsten van de verkoop van ‘De Rank’ is besloten de architect opdracht te geven om met een geschat bouwbudget een voorlopig ontwerp te gaan opstellen. Recent heeft de architect dan ook opdracht gekregen om aan de hand van het nieuwe PvE een voorlopig ontwerp te maken. Uitgangspunt is in ieder geval uitbreiden op het kerkplein (o.a. ontmoetingsruimte, keuken), vervangen toiletten, aanpassen kerkzaal + achterzaal en de overige zalen tot zover het budget dit toelaat (waarschijnlijk beperkt aanpassen en daarnaast veel zelfwerkzaamheid). Gebruikers en (een vertegenwoordiging van) gemeenteleden worden betrokken bij het ontwerpproces. Er is een commissie ‘fondswerving’ in oprichting. Deze wil snel van start om meer wensen uit te kunnen voeren (zie ook de oproep in eerder Arknieuws en Rankbericht). Voor de zomer moet het voorlopig ontwerp klaar zijn zodat we hopelijk na de zomer kunnen werken aan een definitief ontwerp en een aannemersselectie. Met de nodige onzekerheden hopen we in de 1e helft 2021 te kunnen bouwen met als doel
na de zomer van 2021 te kunnen starten in de vernieuwde Ark met een mooie nieuwe naam.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 24 februari 18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Woensdag 26 februari 14.00 uur: Soos (Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 28 februari 08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 maart 10.00 uur: Dr. G. den Hartogh, dienst in ‘De Ark’
18.30 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Krimpen Zingt Dienst in ‘De Ark’

Arknieuws

kerkje

Bij de kerkdiensten
Zondag 23 februari is de Ark gesloten; die dag vieren we de morgendienst weer in de Rank; de voorganger in deze dienst is ds. Van der Giessen. De gezamenlijke avonddienst wordt eveneens
gehouden in de Rank; in deze dienst zal voorgaan ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam.
Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd, wordt de morgendienst weer in de Ark gehouden; dit is een gezamenlijke dienst met onze broeders en zusters van de Rank; de voorganger in
deze dienst is ds. Den Hartogh.
’s Avonds is er deze zondag in de Ark weer een Krimpen Zingt-dienst met als voorganger ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland met medewerking van de Vocalgroup Voice. Elders in dit Arknieuws leest u meer over deze dienst.

Geven aan de naaste
Al langere tijd zamelen de Krimpense PKN kerken diverse artikelen in voor de plaatselijke voedselbank, die zo snel mogelijk naar diegenen gaan die daar gebruik van (moeten) maken. Wekelijks worden er ongeveer 45 pakketten verspreid. Om de pakketten aan te vullen heeft men op dit moment met name behoefte aan broodbeleg, pakjes Cup-a-Soup of soep in blik, tandpasta en tandenborstels, douchegel, shampoo en zeep. Uw bijdrage in de doos bij de ingang is zeer welkom.
Frans Schreuder

Kerk in actie: Sta op
Elke zondag van de 40-dagentijd is er een andere actie waar we aandacht aan besteden. Week 1: 1-8 maart. Project 1: Sta op….voor het doorvertellen van Bijbelverhalen in de Golfstaten.
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Hartelijk dank!
ZWO-commissie

Senioren activiteiten
Hierbij informatie over twee seniorenactiviteiten voor de komende tijd. Alle senioren worden uitgenodigd op woensdag 4 maart 2020, in de Ark. Aanvang 10.30 uur, maar de koffie staat al klaar
vanaf 10.00 uur. Die ochtend zal een presentatie worden verzorgd door Stichting De Hoop uit Dordrecht. Deze stichting verleent hulp aan personen van alle leeftijden bij psychische problemen en
verslavingsproblematiek. Het zal een beeld geven, wat er allemaal bij dit actuele onderwerp komt kijken. Wij nodigen alle senioren uit om deze boeiende lezing bij te wonen. Stichting de Hoop functioneert voor een groot deel uit giften. Daarom zullen we aan het einde van de ochtend een collecte houden, waarvan we de opbrengst en de sprekersvergoeding aan hen zullen meegeven. Wilt u vervoer naar de Ark belt u dan tel. 0180-520566 en het wordt geregeld.
De tweede activiteit is de excursie op 1 april. Wij gaan naar de molens van Kinderdijk. Daar krijgen we een videopresentatie over de geschiedenis van de molens, vervolgens een vaartocht langs de molens en bezoeken we een historische molen. Na terugkomst van de vaartocht drinken we in een restaurant een kopje koffie. U wordt om 13.00 uur thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. De kosten van deze dag bedragen € 17,00 per persoon. Tijdens de bijeenkomst op 4 maart kunt u zich voor deze dag opgeven.
Namens het Seniorenteam, Kees Snoey

pcob

Jaarvergadering en contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 25 februari a.s. haar jaarvergadering en daarna een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur.
De heer J. van der Ent uit Ouderkerk aan den IJssel verzorgt een presentatie over zijn fietstocht door Oost-Europa. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda febr – maart 2020

datum tijd activiteit
Maandag 24 februari 19.30 uur: rep. ‘River Voices’
Dinsdag 25 februari 14.00 uur: PCOB middag
Woensdag 26 februari 19.30 uur: B.C.A.
Maandag 2 maart 19.30 uur: rep. ‘River Voices’
Woensdag 4 maart 10.30 uur: Seniorenochtend
20.00 uur: vergadering C.v.K.
Vrijdag 6 maart 18.30 uur: rep. ‘De Regenboog’

Rankbericht van vrijdag 14 februari

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 14 februari 2020

Bij de kerkdiensten
In de morgendienst gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Fem Jolie, dochter van Maarten & Leonie Tissink-van den Nieuwendijk (Brede Akker 28, 2924 BH). Naast organist Gerrit van der Werf werken ook Dries Heij (gitaar), Leendert Vermeulen (piano) en in de zangleiding Mirjam Heij-Moerman en Elisabeth van der Ham-Remmers muzikaal mee. We lezen Psalm 36 en in de verkondiging staat vers 10 centraal: Psalm 36, 10b: Door úw licht zien wij licht.
De gezamenlijke avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart voorgaat.

Weer aan het (pastorale) werk
Vorige week zondag ben ik voor het eerst weer voorgegaan in de kerkdienst na het ziekteverlof vanwege mijn heupoperatie en inmiddels heb ik ook het werk van het pastoraat waar mogelijk weer opgepakt. Van harte wil ik mijn collega’s bedanken voor de waarneming en in het bijzonder onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl, die waar nodig bijsprong en meer in Krimpen is geweest dat van haar verwacht zou mogen worden. Veel dank! Graag wil ik u en jullie ook danken voor alle hartelijke blijken van medeleven. In het pastoraat had ik al vaak gehoord, dat dat mensen zo goed doet, maar ik merkte nu zelf ook: daar knap je echt van op! De komende tijd zal/kan ik mijn werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten, omdat de voortgang van de revalidatie ook nog tijd en energie zal vergen, maar mocht u/jij mij (pastoraal) nodig hebben, schroom niet dat kenbaar te maken.

Vakantie kerkelijk werker
Van maandag 17 februari tot vrijdag 21 februari is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers afwezig. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de coördinator Pastoraat van de Rank, tel. 06-57 25 08 82 of per email pastoraat@derankkrimpen.nl.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbeterd. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.

Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform, en de gemeente draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden om vanuit die kerken maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

KindernevendienstSamuël wordt geroepen.
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Samuël. God roept Samuël in de tempel. En we lezen hoe Samuël later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuël 3:1-18 centraal: God roept Samuël. Als Samuël Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.

Weekagenda
Maandag 17 februari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
20.15 uur: Wijkraad-Pastoraat (Ark)
Woensdag 19 februari

10.15 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen
20:00 uur: Seminar “Als ze maar gelukkig zijn.” door Willemijn de Weerd (Rank)
Meer info: Johanneke Vonk 06-51467932
Vrijdag 21 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 23 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam

Follow Me
Deze week zijn de jongeren al via hun mentor op de hoogte gebracht dat de mentorcatechese niet doorgaat op maandag 17 februari. We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie en zien jullie graag weer op maandag 2 maart. Tot dan!
Willemieke Schippers – Kuijl, kerkelijk werker

Hulp Dorottya
Afgelopen najaar is er veel geld bijeengebracht voor hulp aan Dorottya. Een Roemeens meisje uit de omgeving van Pava, zij heeft een vorm van leukemie en wacht op een operatie. (Waarvan de kosten hoog zijn.)
Momenteel verblijft ze in Boekarest in het ziekenhuis. Tot dusver zijn de resultaten niet zo goed.

Het is nu zoeken naar een geschikte donor voor een beenmergtransplantatie.

Laten we bidden dat hierin voorzien mag worden.
Werkgroep Pava.

Verslag reis Liberia
Afgelopen januari mocht ik het werk van TPA (turnign point of positieve actions) / Prince Dennis in Liberia bekijken. Na een reis van 2 dagen door het binnenland van Liberia kwam ik zonder al teveel problemen in Fishtown. Ik werd hier warm en vriendelijk ontvangen, de dag erna bezochten we de school die we als Rankgemeente ondertussen al 7 jaar steunen. Toen ik hier aankwam werd ik vrolijk toegezongen door de leerlingen. Het viel mij op dat dit er wel minder waren dan 4 jaar geleden. Ook het schoolhoofd en enkele leraren waren vervangen. Buiten onder een afdak van palmtakken bespraken we de situatie. De school heeft het erg te verduren gehad, er is veel onrust geweest onder het personeel waardoor het aantal leerlingen is teruggelopen. Het schoolgebouw stond er half afgebouwd bij, er lag een nieuw dak op en met de muren was men bezig om deze met stenen opnieuw op te bouwen. Ook deze keer viel mij weer op dat er niet gewerkt werd met boeken. Het oude schoolhoofd liet zich zien en wilde mij spreken. Deze verweet Prince dat er slecht leiding werd gegeven vanuit TPA en suggereerde ook dat de salarissen niet altijd betaald werden. Dit hadden wij als werkgroep al eerder vernomen via een ontvangen mail van hem. Ik heb dit die middag met Prince en Kumba besproken waarbij de emoties erg opliepen. Als werkgroep vinden we het belangrijk dat het geld op de juiste plaatst komt en niet in iemand zijn zak verdwijnt. Na alle overwegingen heb ik niemand beschuldigd maar, moet ik eerlijk bekennen, ook niemand op zijn woord kunnen geloven. Gelukkig hoeven wij ook niet te oordelen, dit is aan God en mogen wij in geloof en vertrouwen handelen. Prince heeft het erg moeilijk gehad in Liberia, dat is mij in ieder geval wel duidelijk geworden. De dag erna zijn we naar de plantage geweest waar ik ook een flinke teleurstelling te verwerken kreeg. Van een plantage is geen sprake, dit was meer een bos met enkele rubberbomen, een stukje rijstveld en tot overmaat van ramp waren de cacaobomen vernield door wegwerkzaamheden.

Op zondag bezochten we een kerkgemeente waarbij Prince voor ging, deze gemeente heeft hij een jaar geleden geholpen om op te starten en had nu meer dan 100 bezoekers. Verder heb ik nog een leuke tijd gehad met een bezoek aan het nationaal natuurpark en een dagje in de hoofdstad Monrovia.
Ik kan dus terugkijken op een mooie maar ook enerverende reis met bijzondere ervaringen.
Als werkgroep gaan we de aankomende tijd bekijken hoe we verder willen met de ondersteuning van TPA. Hierbij hebben we Gods leiding zeker nodig.
Kees Hoogendijk.

Gemeenteberichten van vrijdag 7 februari 2020

Welkom
De ArkRank-morgendienst op zondag 9 februari in de Rank is evenals in de andere wijkgemeenten een themadienst in het kader van het gemeente brede project ‘Zin in Ouderdom’. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Centraal staan de woorden van Psalm 71: 17 en 18: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm”.
Op zondag 12 januari was de (her-)bevestiging van alle ambtsdragers in de Ark. Ouderling Lyan Verburg-de Zeeuw kon daar toen niet bij aanwezig zijn. Haar herbevestiging zal deze morgen plaatsvinden. Daarnaast zal Cor Egas worden voorgesteld als pastorale wijkmedewerker (PWM) en afscheid worden genomen van Leo de Man & Teun de Weerd als PWM-ers.
De gezamenlijk avonddienst is ook in de Rank.
18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn.
In de IJsseldijkkerk is de jeugddienst, geleid door Ds. C. Baggerman. Ook om 18.30 uur.
Gezegende diensten toegewenst.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor KIA: Catechese en Educatie, een relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.
De tweede collecte is zoals gewoonlijk voor de groei en bloei van de kerk.
In de hal staat het offerblok. Het geld dat hierin komt gaat naar het wijkfonds van de Rank.
Ook zijn er nog busjes voor de zending in de hal.
Uw gaven worden zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

Kindernevendienst
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi, en over Ruth en Boaz. Op deze zondag staat Ruth 3:7-14 en 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen.

Commissie fondsenwerving
Omdat de verbouwing van de Ark steeds dichterbij komt, willen we ook starten met geld inzamelen. Naast het budget dat beschikbaar komt voor de verbouw, blijven er nog allerlei extra dingen die niet in de architect-prijs zitten en die we tóch graag willen verwezenlijken. Wie wil er met ons meedenken? Wat zijn de mogelijkheden? Wil jij (of u) hiervoor je creatieve of organisatorische talenten inzetten, meld je dan bij een van de kerkrentmeesters! Of via een telefoontje naar 06-57250882. Hoe meer ideeën hoe beter!
De kerkrentmeesters.

Weekagenda
Maandag 10 februari
20.00 uur: Huiskring ‘de Bergrede’ Hoofdstuk 3, Rigoletto 8
Woensdag 12 februari
18.45 uur: kinderclub
Vrijdag 14 februari
8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 16 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst
18.30 uur: Ds. F.C.de Ronde uit Fijnaart

Voedselpakketten, bedankt!
Vanuit Pava hartelijk dank. Met geld vanuit Krimpen (deels opbrengst oliebollen) was het weer mogelijk om de ouderen in Pava voedselpakketten te schenken. Altijd weer een welkome aanvulling in de vaak sobere leefomstandigheden. Ook dank namens de ouders van Pava. Hun kinderen kregen met Kerst een boek met mooie verhalen voor het hele gezin. Een waardevol cadeau, hartelijk dank!

Bij de kerkdiensten
Op zondag 9 februari vieren we de morgendienst als gezamenlijke gemeente in de Rank. De Ark is dan gesloten. Deze zondag wordt in alle wijkgemeenten van de Prot. Gemeente Krimpen aandacht besteed aan het project “Zin in de ouderdom”. We lezen Psalm 71 en staan vooral stil bij de woorden van vers 17 en 18: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm”. In deze dienst zal ook de herbevestiging plaatsvinden van Lyan Verburg als ouderling, die op 12 januari niet aanwezig kon zijn, en zal Cor Egas als nieuwe pastoraal wijkmedewerker worden voorgesteld. Van 2 pastorale wijkmedewerkers zal afscheid worden genomen, n.l. van Leo de Man en van Teun de Weerd.
We zijn blij dat ds. Machiel van der Giessen, na een periode van ziekteverlof, weer in staat is deze dienst te leiden.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag eveneens in de Rank gehouden met als voorganger ds. B. Lamain uit Den Hoorn. Tegelijkertijd is er in de IJsseldijkkerk een gezamenlijke jeugddienst waarin ds. Baggerman zal voorgaan.
Zondag 16 februari is er in de Rank een doopdienst. Ds. Machiel van der Giessen is daarin de voorganger. Gelezen wordt Psalm 36 en de tekst voor de verkondiging is vers 10: “Want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht”.
In de Ark gaat deze zondag voor ds. Gert den Hartogh.
De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de IJsseldijkkerk; de voorganger in deze dienst is ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart.

Bij de collecte
9 februari Catechese en Educatie
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen.
Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.
16 februari Schuldhulpmaatje
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbetert. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.
Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden vanuit die kerken om maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.

Commissie fondsenwerving
Omdat de verbouwing van de Ark steeds dichterbij komt, willen we ook starten met geld inzamelen. Naast het budget dat beschikbaar komt voor de verbouw, blijven er nog allerlei extra dingen die niet in de architectprijs zitten en die we tóch graag willen verwezenlijken. Wie wil er met ons meedenken? Wat zijn de mogelijkheden? Wil jij (of u) hiervoor je creatieve of organisatorische talenten inzetten, meld je dan bij een van de kerkrentmeesters! Of een telefoontje naar 06-57250882. Hoe meer ideeën hoe beter!
Marjan Tromp

Vocalgroup Voice in Krimpen Zingt dienst
Zondag 1 maart wordt de gezamenlijke avonddienst in de Ark gehouden. Het is dan weer een Krimpen Zingt-dienst. Voorgangers is de bekende predikant Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Hij heeft het thema van deze dienst al doorgegeven: “Enkele reis Jeruzalem”. Rondom dit thema zullen de liederen worden uitgezocht. Naast samenzang is er koorzang door Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans.
Het orgel wordt bespeeld door Everhard Zwart.
Noteer de datum vast in de agenda!

Uitkomsten dubbele inzamelingsactie 2019 Lionsclub Krimpen a/d IJssel
In december 2019 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor de zesde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de vierde achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.
Deze keer zijn in totaal 444.729 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe beschikbare informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor zeker 900 pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze keer liefst 44,1 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd. Dat is weer meer dan een jaar geleden, toen ruim 38 kilo werd ingezameld.
Op basis van de standaardformule voor de berekening van de waarde van dit geld mag worden aangenomen dat met de opbrengst ervan uiteindelijk 133 oogoperaties in derde wereld landen kunnen worden uitgevoerd.
De Lionsclub zegt de kerken hartelijk dank voor hun medewerking. En uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of vreemd en oud geld hebben ingeleverd.

Activiteitenagenda februari 2020

ma 10/2 19.30 rep. “River Voices”
vr 14/2 18.30 rep. “de Regenboog”
ma 17/2 19.30 rep. “River Voices”
20.00 verg. wijkraad Pastoraat
ma 17/2 19.30 rep. “River Voices”
20.00 verg. Wijkraad Pastoraat
wo 19/2 20.00 verg. DB-CvK
vr 21/2 18.30 rep. “de Regenboog”

Gemeenteberichten van vrijdag 31 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 31 januari 2020

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst gaat voor ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs. De avonddienst is vandaag in de IJsseldijk-kerk. Voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.

Collecte
De eerste collecte is voor het werelddiaconaat.

Oeganda

Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.
Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Opbrengsten diaconie collecte januari:

01-01 Leger des Heils € 88,10
05-01 Crimpen Inn € 216,20
12-01 IZB (avonddienst) € 85,25
19-01 Stichting Timon € 259,00
26-01 Stichting de Hoop € 275,10
26-01 HA bekers Bartimeüs € 440,75


De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Kindernevendienst Ruth en Noömi
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Noömi, en over Ruth en Boaz.
Op deze zondag staat Ruth 1:6-11 en 1:14-22 centraal: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan en bij haar te blijven.

Weekagenda

Maandag 3 februari
18.30 uur: Alpha cursus(Rank)
19.00 uur: Mentorcatechese(Rank)
Dinsdag 4 februari
14.00 uur: Vrouwenvereniging(Rank)
20.00 uur: Kleine Kerkenraad(Rank)
Woensdag 5 februari
14.00 uur: Soos(Rank)
Donderdag 6 februari
14.30 uur: Ouderen contactmiddag (Rank)
Vrijdag 7 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht(Rank)
19.00 uur: Sirkelslag(Rank)
Zondag 9 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn

Ouderen contactmiddag 6 februari
Op donderdag 6 februari is er in ‘de Rank’ een ouderen contact middag. Vanaf 14.00 uur staat de thee klaar.
Om 14.30 uur zullen Willemieke Schippers en ds. C. Baggerman met het thema: Een goed verhaal – uw levensverhaal, deze middag vullen. Wanneer je eenmaal de zeventig gepasseerd bent ligt er een heel leven achter je. Met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en avonturen. Maar ook met veel (levens)vragen en antwoorden. Het is uw eigen unieke levensverhaal. Als je de hoofdthema’s van je leven bedenkt kan je daar wijs van worden. Dit is uw bijdrage aan het leven.
Tot ziens op donderdag 6 februari in de Rank.

Uitkomsten dubbele inzamelingsactie 2019 Lionsclub Krimpen aan den IJssel
In december 2019 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor de zesde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de vierde achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.
Deze keer zijn in totaal 444.729 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe beschikbare informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor zeker 900 pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze keer liefst 44,1 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd. Dat is weer meer dan een jaar geleden, toen ruim 38 kilo werd ingezameld.
Op basis van de standaardformule voor de berekening van de waarde van dit geld mag worden aangenomen dat met de opbrengst ervan uiteindelijk 133 oog operaties in derde wereld landen kunnen worden uitgevoerd.
De Lionsclub zegt de kerken hartelijk dank voor hun medewerking. En uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of vreemd en oud geld hebben ingeleverd.

Gemeenteberichten van vrijdag 24 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 24 januari 2020

Welkom
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat ds. C.M. Baggerman-van Popering voor. In de gezamenlijke avonddienst in De Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging Dr. G. den Hartogh voor.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de stichting “De Hoop”.

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor Bartiméus.

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld met aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.
Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijk-waardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal.
Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.
Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt.
Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt.

Alle collectes van harte aanbevolen.

Kindernevendienst: Rechter Simson
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Weekagenda
Maandag 27 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Vrijdag 31 januari
08.30 uur: Rankbericht (Rank)
Zondag 2 februari
10.00 uur: Ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht

Arknieuws

Terugblik bevestigingsdienst 12 januari
Na een lange aanloop en talrijke gesprekken en vergaderingen werd op de AK-vergadering van 26 november 2019 definitief groen licht gegeven voor de fusie tussen Rank en Ark. Een fusie die per 1 januari van dit jaar geëffectueerd is, – hetgeen wil zeggen dat de voormalige Rank en Ark met ingang van die datum zijn opgehouden te bestaan.
De volgende, door de kerkorde voorgeschreven, stap die gezet moest worden was de herbevestiging van alle ambtsdragers. Deze vond plaats op zondag 12 januari. Een indrukwekkend gebeuren tijdens een feestelijke dienst waarin collega Van der Giessen en ik samen mochten voorgaan. Diverse gemeenteleden spraken naderhand uit dat het op een rij staan van bijna 40 ambtsdragers een bijzonder indrukwekkend gezicht was geweest. We mogen hopen en bidden dat we met elkaar – ambtsdragers en ‘gewone’ gemeenteleden – gestalte zullen mogen geven aan een nieuw en vitaal gemeente-zijn!

Bij de kerkdiensten
Zondag 26 januari vieren we met elkaar weer de Maaltijd van de Heer met grote en kleine gelovigen. Voorganger in de dienst is ds. Gert den Hartogh.
In de gezamenlijke avonddienst is er de voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. In deze dienst, welke plaats vindt in de Rank, gaat eveneens ds. Gert den Hartogh voor.
Op zondag 2 februari is er ’s morgens een dienst met verstandelijk beperkten. In deze dienst gaat voor mevr. D.A. Rietveld uit Bleiswijk.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag gehouden in de IJsseldijkkerk. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

2 februari Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Geef in deze collecte zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Actie Kerkbalans
Komende week worden de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij u opgehaald. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetingsmomenten enz. Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.
Derk-Jan Raven

Kerstpostactie
De kerstpostactie van 2019 heeft het mooie bedrag van € 997,50 opgeleverd. Onze dank aan allen die post hebben aangeleverd en allen die post hebben bezorgd. Het geld is bestemd voor ‘Kinderen in de knel’.
Namens de Z.W.O., Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds 2019 heeft een record opbrengst opgeleverd, namelijk 1.140 euro, echt geweldig. Dit bedrag wordt verdeeld over vijf goede doelen: Max Maakt Mogelijk Winteractie, EO Metterdaad voor Mongolië, K.W.F. Kankerbestrijding, Het Rode Kruis en de Feesttas van de Ark. Allen die dit hebben mogelijk gemaakt, de gevers en de medewerksters, heel veel dank. Met elkaar kunnen we zo heel veel mensen blij maken en dienstbaar zijn. Nogmaals dank en graag tot ziens,
Jans Ritskes.

Wij zijn ons hart kwijt……..


Wij van de bloemschikcommissie geven de bloemen mee aan gemeenteleden. Nu heeft een gemeentelid ons rode hart, verpakt in een rose sjaal, terug gebracht in de Ark, waar iemand hem zou opruimen. Alleen is deze nooit bij ons aangekomen. Wie weet waar ons hart is??? Graag afgeven aan Aletta van Vliet. Namens de groep alvast bedankt.

Levensverhaal van Senioren
Op woensdag 5 februari worden alle senioren weer uitgenodigd voor de maandelijkse bijeenkomst in de Ark. De bijeenkomst begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur staat de koffie al klaar.
Het onderwerp voor deze ochtend is: “Een goed verhaal – uw levensverhaal”.
Willemieke Schippers, van het project “Zin in de ouderdom” gaat over dit onderwerp in gesprek met de aanwezigen. “Wanneer je eenmaal de zeventig bent gepasseerd, ligt er inmiddels een heel leven achter je, met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en vele (levens)vragen en antwoorden. Ieder heeft zijn eigen, unieke levensverhaal! Als je de hoofdthema’s van je leven overdenkt kan je daar wijs van worden, een bijdrage aan het leven”.
Alle senioren worden uitgenodigd om met elkaar over dit thema na te denken en mee te praten. Welkom op 5 februari in de Ark. Heeft u vervoer nodig, belt u dan 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het Seniorenteam,
Kees Snoey

Projectzangers zijn welkom

rivervoices

Wij nodigen iedereen van harte uit om als ‘project’zanger ons koor, Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices o.l.v. Arie de Korte, te komen versterken. Op zondag 12 april zingen wij in de ochtenddienst in De Ark. Die avond, om 19.00 uur, werken wij mee aan de Paasdienst in de Historische Engelse Kerk aan het Begijnhof te Amsterdam.
Tijdens eerdere projecten mochten wij veel zangers ontvangen, waarvan er inmiddels zelfs een aantal lid zijn geworden van ons gezellige koor.
Vanaf aanstaande maandag ben je welkom tijdens onze repetities van 19.30 tot 21.30 uur in de achterzaal van De Ark.

Kinderkoor zingt in speciale dienst
Zondag 2 februari is de ochtenddienst in De Ark een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is Mevrouw Dicky Rietveld uit Bleiswijk. Zij heeft eerder deze speciale diensten geleid en heeft daarbij een onuitwisbare indruk gemaakt op de vele bezoekers.
Op haar verzoek werkt dit keer Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Hidde Zwart mee aan deze dienst. Het thema is “De Ark van Noach”.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 28 januari a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. De heer P.G. Weeber uit Maarssen verzorgt een lezing en een presentatie over het land Egypte. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda jan. – feb. 2020

ma 27/1 19.30 rep. “River Voices”
ma 27/1 19.30 rep. “Unify”
di 28/1 14.00 PCOB middag
vr 31/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 03/2 19.30 rep. “River Voices”
ma 03/2 19.30 rep. “Unify”
di 04/2 19.30 EHBO-AED”
wo 05/2 10.30 senioren-ochtend
vr 07/2 18.30 rep. ”de Regenboog”

Nederlands Bijbelgenootschap – info 199

  NBG trapt ‘Maand van de Bijbel’ af met workshop bijbelvertalen

  Op vrijdag 24 januari gaat in Abdij van Egmond de ‘Maand van de Bijbel’ van start.
  Oudtestamenticus dr. Jaap van Dorp van het NBG geeft op die dag een workshop bijbelvertalen.

 • Lees meer over de maand van de Bijbel

  De ‘Maand van de Bijbel’ wordt die dag geopend met een programma van workshops rondom de Bijbel. De dag wordt afgerond met de presentatie van een essay van theologe Jacobine Geel, voortrekker van GGZ Nederland en een vertrouwd gezicht van diverse levensbeschouwelijke televisieprogramma’s.

  Workshop bijbelvertalen

  maand van de bijbel

  ‘De Bijbel wil gelezen, begrepen en toegepast worden, ook in dit nieuwe decennium. Daarom doen we van harte mee met de Maand van de Bijbel,’ zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Voor mij persoonlijk is de Bijbel een boek dat me een spiegel voorhoudt: welke keuzes maak je in je leven, wat zou er anders kunnen en moeten? Ook is het een boek van bemoediging en hoop. God belooft een nieuwe wereld, waaraan mensen een bijdrage kunnen leveren. Dat werkt bezielend en verbindend. Het is onze missie om mensen in staat te stellen de Bijbel te ontdekken, te ervaren en door te geven. Dat begint met een zorgvuldige en begrijpelijke bijbelvertaling.’
  Er zijn bijbelvertalingen in diverse soorten en maten. Workshopleider dr. Jaap van Dorp, oudtestamenticus bij het NBG, betrekt de deelnemers bij de dilemma’s van bijbelvertalers. Van Dorp werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling, die naar verwachting eind dit jaar klaar zal zijn.

  Maand van de Bijbel
  De Maand van de Bijbel is een initiatief van Uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat. Het Nederlands Bijbelgenootschap, het Nederlands Dagblad, de Internationale Bijbelbond en Friesch Dagblad/Het Goede Leven werken ook mee als partner. De Maand van de Bijbel loopt door tot en met Valentijnsdag, 14 februari.

  Programma en aanmelding
  Zie voor het programma van de start op 24 januari en voor de andere activiteiten de website. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de startbijeenkomst. Op de workshops kan vooraf niet ingetekend worden.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.maandvandebijbel.nl

 • Bijbellezer zoekt liefde, licht en vrede

  Liefde, licht en vrede zijn in 2019 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. De populairste bijbeltekst is, voor het derde jaar op rij, Psalm 23. Het aantal lezers van de blogs op deze site verdrievoudigde. Dat staat in het jaaroverzicht van deze bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

 • Lees meer over de zoekwoorden

  ‘Vrede’ stijgt als zoekwoord van de 7e plaats vorig jaar naar de 3e plaats in 2019. De andere verschuivingen in de top 10 van zoekwoorden zijn klein. De meest geraadpleegde bijbeltekst in de Nieuwe Bijbelvertaling is Psalm 23: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. In de Bijbel in Gewone Taal is dat Johannes 1: ‘In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God’, en: ‘Hij is het licht dat schijnt in het donker.’ In de Herziene Statenvertaling en in de app Mijn Bijbel is Romeinen 8 de populairste passage, over onze onlosmakelijke verbondenheid met God door Christus en over het lijden van de schepping.

  ‘Deze uitkomsten van het jaaroverzicht sluiten aan bij ons onderzoek van enkele jaren geleden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Mensen zoeken in de Bijbel iets positiefs of hopen er antwoorden te vinden op hun vragen. Dus zoeken ze naar liefde, licht en vrede.’

  Het aantal bezoekers van debijbel.nl – waar 20 bijbelvertalingen, Bijbel Basics en een schat aan informatie rondom de Bijbel te vinden zijn – steeg in 2019 van 850.000 naar ruim 1 miljoen.

  Blogs in trek
  Sinds afgelopen voorjaar laat het NBG vaker, actueler en diverser bloggen op debijbel.nl, door schrijvers uit de breedte van bijbellezend Nederland. Dit zorgde voor meer dan drie keer zoveel lezers: van 80.000 vorig jaar naar 269.000 nu. De meest gelezen blog was ‘De kracht van humor in Johannes 8’. Ook blogs over het getal zeven, over bezorgdheid en over de Bijbel als ‘gevaarlijk’ boek (dat misbruikt kan worden) scoorden hoog. ‘Hieruit blijkt dat de mensen de blogs weten te vinden en dat ze de diversiteit en de verrassing in de blogs waarderen. Dat beleid zullen we voortzetten’, aldus Rieuwerd Buitenwerf.

  Mijn Bijbel en Bijbel Basics
  In totaal werd de Bijbel 10,7 miljoen keer digitaal geopend, een stijging met 30% ten opzichte van 2018. Dat gebeurt steeds vaker via Mijn Bijbel, de NBG-app die gekoppeld is aan debijbel.nl. Met 60.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan op 140.000. De app biedt de Bijbel in zeven vertalingen en in audio, en werd uitgebreid met leesplannen, nieuws en blogs. Bijbel Basics, de kindernevendienstmethode die via debijbel.nl beschikbaar is, groeide ook in 2019 sterk. Het aantal accounts steeg van 7.500 naar 13.000.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl

 • NBG-podcast ‘Dagvers’

  Sinds 1 januari 2020 begint het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een dagelijkse podcast, ‘Dagvers’. De podcast opent met de bijbeltekst van de dag uit het NBG-leesrooster voor het jaar 2020. Daarna volgt een korte uitleg en een vraag of opdrachtje om mee te nemen de dag in.

 • Lees meer over deze podcast

  ‘Podcasts zijn een mooie manier om de Bijbel dichtbij mensen te brengen’, zegt uitgever Stefan van Dijk van het NBG. ‘Een bijbeltekst komt heel anders binnen wanneer je ernaar luistert dan wanneer je de passage leest. We zijn er enthousiast over en hopen dat ‘Dagvers’ mensen helpt om elke dag met de Bijbel te leven.’

  In de podcast wordt de Bijbel in Gewone Taal gebruikt. Luisteren naar Dagvers duurt ongeveer drie minuten. Aanmelding kan via Spotify en andere podcast-apps.
  Meer informatie is te vinden via onderstaande link.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: https://www.debijbel.nl/dagvers

 • Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst

  Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

 • Lees meer over deze bijbelvertaling

  ‘Het is goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ik heb zelf Friese wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenootschap dragen we dan ook graag bij aan een vertaling in eigentijds en begrijpelijk Fries. Dat doen we onder meer door het uitgeefproces en -risico voor onze rekening te nemen en door vertaalsoftware beschikbaar te stellen.’

  Noodzaak en aanpak

  De nieuwe vertaling is een initiatief van de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst) en moet de opvolger worden van de Friese vertaling uit 1978. ‘Sinds die tijd is het Fries veranderd. Bepaalde woorden en begrippen worden niet meer door iedereen begrepen. Ook de bijbelwetenschap heeft niet stilgestaan. Dat maakt een nieuwe vertaling wenselijk’, zegt voorzitter Lútsen Kooistra van het YKFE-project.
  Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op www.debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf vonknoordegraaf@planet.nl

 • Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij

  Wat is het eerste boek dat je ‘s morgens open doet? De kans is groot dat het antwoord op die vraag luidt: de Bijbel. Wellicht pak je al een bijbel (in boekvorm of digitaal) bij je ontbijt. De Bijbel is een prima start. Niet alleen van de dag, maar ook van een kerkdienst, vergadering, een maaltijd, een nieuw seizoen.

 • Lees meer hierover

  Anno 2020 is de Bijbel nog steeds een boek dat er toe doet: er wordt over gediscussieerd, mensen halen er inspiratie uit, worden er door getroost of – en dat komt ook voor – ergeren zich eraan. Sommigen omschrijven de Bijbel als ´verrassend actueel´, voor anderen is het meer een monument.

  Vertalen en verspreiden

  Al meer dan 200 jaar zet het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zich in voor het vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd. De NBG-vertaling uit 1951 was lange tijd in veel protestantse kerken dé standaardvertaling. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 wordt inmiddels in zeer veel kerken gelezen en gewaardeerd. Ook de Bijbel in Gewone Taal is niet meer weg te denken en wordt gelezen door jong en oud.

  Van Grieks en Hebreeuws naar gewone taal
  Bij het NBG staat bij het vertaalwerk de kwaliteit voorop. Brontekstkenners vertalen de Bijbel vanuit de oorspronkelijke Griekse en Hebreeuwse teksten. Samen met neerlandici en vertaalwetenschappers zorgen ze zo voor betrouwbare én leesbare vertalingen.

  Buitenland
  In Nederland hebben we het voorrecht dat we kunnen kiezen uit diverse bijbelvertalingen. Maar veel christenen in deze wereld hebben geen complete bijbel in hun eigen taal. Zij moeten zich behelpen met een gedeelte (bijvoorbeeld één evangelie) of een Bijbel in een taal die de hunne niet is. En ook als er wél een bijbel in de moedertaal bestaat, kunnen velen toch niet over een eigen bijbel beschikken, simpelweg omdat hij te duur is.

  Op het Sisterhood event van de Nieuwe Kerk in Utrecht kregen alle bijna 100 vrouwen de roze versie van de BGT cadeau!

  De Bijbel dichtbij

  Het Nederlands Bijbelgenootschap wil de Bijbel dichtbij brengen, in Nederland en wereldwijd. Door betrouwbare vertalingen en betaalbare bijbels, maar ook met materialen en activiteiten waardoor mensen betrokken raken bij de Bijbel. Voor kinderen ontwikkelde het NBG bijvoorbeeld de kinderdienstmethode Bijbel Basics en op debijbel.nl vind je een schat aan informatie in woord en beeld over de Bijbel.

  Steun
  Het Bijbelgenootschap kan zijn werk in binnen- en buitenland doen dankzij de leden en donateurs die het bijbelwerk van het NBG steunen. Ook u kunt het Bijbelgenootschap steunen en zo de Bijbel dichtbij brengen!
  Kijk voor meer informatie over (het werk van) het NBG op www.bijbelgenootschap.nl

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf
  vonknoordegraaf@planet.nl
  Link:
  https://www.bijbelgenootschap.nl/steun-het-bijbelwerk

 • Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela

  Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Help mee en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

 • Lees meer hierover

  Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap een noodkreet van de directeur van het Bijbelgenootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft dat de situatie daar voor veel mensen onhoudbaar is. De economie is ingestort, salarissen worden niet uitbetaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn miljoenen mensen het land ontvlucht.

  Actie
  Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. Het Bijbelgenootschap van Venezuela merkt dan ook dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG actie voor Venezuela.

  Met steun van leden en donateurs wil het NBG 20.000 gezinnen een hart onder de riem steken met een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen samen kunnen lezen. Want juist in deze moeilijke tijd is het óók nodig om een bijbel te hebben.
  Help mee om iets van het licht van Christus te laten schijnen in Venezuela. Meedoen kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.


  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf
  vonknoordegraaf@planet.nl
  Link:
  https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-venezuela

Rankbericht van vrijdag 17 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 19 januari 2020

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst begroeten we Ds. G. van Meijeren uit Rotterdam.
De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. C. Baggerman voorgaat.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Timon. Timon is een bevlogen organisatie, die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Rechter Gideon
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. Op deze zondag staat Rechters 6:14-16,36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen.

Weekagenda
Maandag 20 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
19.00 uur: Follow Me
Donderdag 23 januari
19.00 uur: Gebed voor de Eenheid
Vrijdag 24 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 26 januari – Bediening Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. C.M. Baggerman-van Popering
18.30 uur: Dr. G. den Hartogh

Actie Kerkbalans
Op 18 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans, dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen. Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetings-momenten enz.
Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.

Gemeenteberichten van vrijdag 10 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 10 januari 2020

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de gezamenlijke morgendienst van Ark-Rank in de Ark. In deze dienst gaan voor dr. Gert den Hartogh en ds. Machiel van der Giessen.
Het is een bijzondere dienst, waarin de nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd in hun ambt en alle andere ambtsdragers zullen worden herbevestigd in verband met het samengaan van Ark en Rank. Dit is tevens de start van de nieuwe wijkkerkenraad van de Ark-Rank-gemeente.
De gezamenlijke avonddienst is in de Rank. Hierin gaat voor ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek. Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

Dank!
Graag wil ik u en jullie allen hartelijk danken voor alle blijken van medeleven en aanmoediging rond de dag van mijn heupoperatie en nu in het traject van revalidatie. Erg blij was/ben ik ook met de grote beterschapskaart van de kinderen van de kindernevendienst met alle namen en goede wensen. Daar knap je echt van op! Dank jullie wel!! Het was zo afgelopen Kerst en jaarwisseling wel een aparte tijd. Voor het eerst in ruim dertig jaar ging ik niet voor in deze bijzondere diensten, al kon ik ze allemaal wel meemaken via Kerkomroep.nl. Ook wel weer een bijzondere ervaring.
Ik ben nu na drie weken halverwege het eerste traject van de revalidatie en het gaat iedere dag letterlijk en figuurlijk een beetje meer vooruit. Ik doe nu thuis al wel enkele werkzaamheden, maar hoop begin februari mijn werkzaamheden weer (gedeeltelijk) op de ‘gewone’ wijze op te kunnen pakken. Nou ja, dat hoop ik eigenlijk komende zondag al enigszins te doen, want dan hebben we een wel heel bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van nieuwe ambtsdragers en de herbevestiging van alle andere ambtsdragers in verband met het samengaan van Ark en Rank en start hiermee de nieuwe wijkkerkenraad van de Ark-Rank-gemeente. Ik hoop samen met collega Gert den Hartogh in die dienst voor te gaan en zie er naar uit (al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat ik het ook wel een beetje spannend vindt).
Nogmaals dank voor alle hartelijkheid (ook namens Betsie) en graag tot zondag,
met hartelijke groet, ds. Machiel van der Giessen

Collecte
De eerste collecte is voor de IZB. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Elke tijd vraagt om een nieuwe ‘vertaling’ van het evangelie. Zeker voor een organisatie als de onze, met wortels diep in de vorige eeuw, is het zaak om de radar scherp af te stellen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. In de recente bezinning is het inzicht geboren dat missionair werk in onze tijd alleen vruchtbaar kan zijn vanuit een hernieuwde oriëntatie op Jezus Christus. We geloven dat Hij de levende is, die mensen wegroept van de doodlopende wegen waarop ze zijn beland. Hij brengt ze in de kring van navolgers, de gemeenschap rondom zijn Persoon en onderwijs. We vertrouwen erop dat Hij daar in het midden is. Iedereen is welkom in die kring, omdat de Gastheer geen onderscheid maakt. De vreugde die Hij geeft, maakt dat we ook oog en hart hebben voor anderen.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Verantwoording tweede collecte november 2019

03-11 Kerk € 315,90
10-11 Kerk € 227,20
17-11 Kerk € 529,45
24-11 Kerk € 300,40
Wijkfonds November € 63,00
==== ==== ====
==== ==== ====

Verantwoording tweede collecte december 2019

01-12 Kerk € 286,11
08-12 Kerk € 218,85
15-12 Kerk € 411,50
22-12 Kerk € 348,81
24-12 Kerk € 209,07
25-12 Kerk € 386,54
29-12 Kerk € 135,50


Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

Kindernevendienst
deborah
Rechter Debora
Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31 centraal: het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera.
Kindernevendienst 12 januari tijdens de gezamenlijke bevestigingsdienst in de Ark
Er is kindernevendienst voor de basisschool groepen 1 t/m 6, deze zijn in 3 groepen verdeeld.
De kinderen uit groep 2 en 3 ( basisschool groep 3 t/m 6), komen direct na de preek terug zodat zij ook bij de bevestiging van de ambtsdragers aanwezig kunnen zijn.
De kinderen uit groep 1 ( basisschool gr 1 + 2 ) blijven in de kindernevendienst tot de collecte.

Weekagenda
Maandag 13 januari
18.30 uur: Alpha cursus(Rank)
20.00 uur: Huiskring de Bergrede, Hs.2, Waalsingel 8
Dinsdag 14 januari
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
Woensdag 15 januari
14.00 uur: Soos(Rank)
18.30 uur: Kinderclubs(Rank)
Vrijdag 17 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht(Rank)
Zondag 19 januari
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren, Rotterdam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Ds. C. Baggerman

2020….NIEUWE HOOP EN ACTIE KERKBALANS
Onder deze kopjes stonden op de Wingerd-pagina van het Krimpens Kerkblad dd. 3 januari jl. artikelen over de ontwikkelingen m.b.t. de Wingerd en het “Samen in de Ark”-proces. De kerkenraad van de Ark-Rank-gemeente hecht er aan als reactie hierop te vermelden zich niet te kunnen vinden in de inhoud van de genoemde artikelen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Wiggert Pols, e-mail scriba1.ArkRank@gmail.com, tel. 06-53850718 of met Han van der Burg, e-mail scriba@ark-krimpen.nl, tel. 06-23569040.

Arknieuws

Een nieuw jaar…
Er is al heel veel over geschreven en gesproken, – en er zal nog wel heel wat méér over geschreven en gesproken worden: de totstandkoming van de fusie en de praktische uitwerking daarvan; want dat is wat we het komende jaar gaan meemaken en waar nog heel wat vergaderingen en gesprekken aan gewijd zullen zijn. Laat het bij voorbaat duidelijk zijn: er is geen enkele reden om eraan te twijfelen dat alles geheel naar wens en ordelijk zal verlopen! Maar het is eveneens evident dat dit slechts dan mogelijk is wanneer de vinger aan de pols gehouden wordt. Tegen die achtergrond zal aanstaande zondag de (her)bevestiging van de kerkenraad plaatsvinden. Hierbij zal een aantal nieuwe ambtsdragers aantreden, terwijl de ‘zittende’ kerkenraadsleden opnieuw gevraagd wordt hun ‘ja’ uit te spreken. Een ceremonie die in de kerkorde staat voorgeschreven en noodzakelijk is omdat er immers sprake is van een geheel nieuwe wijkgemeente: ‘Ark’ en ‘Rank’ zijn beide, hoe vreemd het ons misschien in de oren mag klinken, voltooid verleden tijd. Het belooft een indrukwekkende dienst te worden en we zijn in het bijzonder blij en dankbaar dat ook ds. Machiel van der Giessen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet alleen aanwezig zal zijn maar tevens een deel van de dienst voor zijn rekening kan nemen!

Bij de verkondiging
Uitgangspunt voor de verkondiging zijn twee bijbelpassages, t.w. Psalm 134 en Mattheüs 3: 13-17. De geschiedenis van Jezus’ doop in de Jordaan. Het gaat hierbij om het moment waarop Jezus zijn
ambt officieel aanvaardt en zijn openbare optreden een aanvang neemt. Iets wat Hij niet ‘zomaar’ doet, integendeel: Hij verzekert zich eerst van de aanwezigheid van Gods Geest. Daarna pakt Hij zijn werk aan.
En dat is hetgeen wat volgens mij ook voor de moderne ambtsdrager het uitgangspunt moet zijn: de zekerheid dat Gods Geest met ons is en ons inspireert tot daden en woorden waarin we misschien
zelfs boven ons zelf uitstijgen! We wensen elkaar een heel goede, inspirerende maar bovenal gezegende dienst toe.

Bedankt
Gedurende de afgelopen weken mochten mijn vrouw en ik weer een bijzonder groot aantal Kerst- en Nieuwjaarswensen ontvangen. Iedereen hiervoor persoonlijk bedanken is ten enenmale onmogelijk en
vandaar dat ik langs deze weg en mede namens mijn echtgenote iedereen die ons op welke manier dan ook bedacht heeft, van harte danken voor alle lieve en vriendelijke wensen die door ons beiden ieder jaar weer bijzonder gewaardeerd worden: het doet goed ook op die manier iets van het ‘omzien naar elkaar’ te mogen ervaren!
Een hartelijke groet aan u allen, Gert en Baukje den Hartogh

Bij de kerkdiensten
Zondag 12 januari zal een heel bijzondere morgendienst worden aangezien dan de (her-)bevestiging van alle ambtsdragers van de ArkRank Gemeente zal plaatsvinden. Dit is noodzakelijk omdat er sinds 1 januari sprake is van één nieuwe gemeente en tegen de achtergrond van die nieuwe situatie zal dan ook een geheel nieuwe kerkenraad aantreden. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden waarin onze beide predikanten voorgaan en we verheugen ons in dankbaarheid dat zovelen (weer) bereid zijn de schouders onder het werk in de gemeente te zetten en zo bij te dragen aan de dienst in Gods Koninkrijk.
De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de Rank. De voorganger in deze dienst is ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek.
Zondag 19 januari is er in de Ark weer een Ontmoetingsdienst waarin deze keer voorgaat ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren. Aan deze dienst wordt muzikale medewerking verleend door het Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek.
’s Avonds is er een gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk met ds. Baggerman als voorganger. We wensen elkaar goede en gezegende diensten.
Han van der Burg

Hallo allemaal!
16 januari aanstaande stap ik op het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland, Tauranga. Daar zal ik een bijbelschool (DTS) doen via de organisatie YWAM (jeugd met een opdracht). De eerste 3 maanden zal
ik les krijgen over de bijbel en hoop ik God beter te leren kennen. Daarna zal ik 2 maanden op outreach gaan naar een ander land (ik weet nog niet waarheen) om Gods liefde en waarheid te delen met anderen. Ik zal af en toe een nieuwsbrief sturen om mensen op te hoogte te houden van wat ik doe en meemaak! Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: mariska.raven@hotmail.com,
Groetjes, Mariska Raven

Beste gemeenteleden
De actie chocoladekerstkransjes en kerstkoekjes is een daverend succes geworden met een geweldige opbrengst, namelijk het ongelofelijke bedrag van 350 euro. Daarom willen wij een ieder hartelijk danken die door te kopen of spontaan een gift te geven dit heeft mogelijk gemaakt. Mevr. Frieda de Wit nam dit bedrag in ontvangst en vertelde dat met dit geld de Pauluskerk te Rotterdam heel veel goeds kan doen en dat zij ons op de hoogte zal houden waar dit geld aan wordt besteed. Dat deze actie zo’n succes zou worden dat hadden wij nooit kunnen denken. Dit
maakt ons klein en dankbaar nogmaals dank en graag tot ziens. Namens de Z.W.O. commissie,
Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Ontmoetingsdienst op 19 januari
OntmoetingsdienstDe eerste Ontmoetingsdienst (zangdienst) dit jaar wordt gehouden op zondag 19 januari in de Ark, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. Wim Scheltens uit Lunteren. Hij is regelmatig bij ons te gast tijdens een zangdienst en wij zijn blij dat wij hem volgende week weer hier mogen ontvangen. Het thema van de dienst is “Meenemen naar Jezus in deze tijd”. De lezing is: Johannes 1: 25-51, met name: Johannes 1: 42, “En hij nam hem mee naar Jezus”. De liturgie wordt samengesteld rondom het thema.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door Gospelkoor Rejoice uit Krimpen a/d Lek o.l.v. Hans Vliegenthart. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom.

Kerkblad zoekt (oude) Ark-foto’s
Ark_oudNamens de redactie van ons kerkblad vraag ik om foto’s met uitleg of korte verhaaltjes over de afgelopen 50 jaar in De Ark. Kerkblad nr. 7 verschijnt op vrijdag 19 juni 2020 en hierin willen wij graag aandacht besteden aan de Ark. Wie heeft er foto’s van bijzondere gebeurtenissen of evenementen en wil deze met ons delen. Stuur de digitale foto’s met het bijbehorende verhaaltje naar mij, dan zorg ik dat alles t.z.t. bij de redactie komt.
Namens de redactie van het Krimpens Kerkblad, Marjan Zwart (marjanzwart@gmail.com)

Oproep koken voor eethuis
Voor eethuiscatechisatie zijn we vrij dingend op zoek naar nog een paar kookmoeders/vaders. Maandag 6 januari begint eethuis weer en moet er gekookt worden voor de leiding en kinderen. Wilt u
ons helpen? U hoeft maar een paar keer in het half jaar te koken. Het zijn 1pans gerechten als nasi, ovenschotel, pannenkoeken en macaroni. U kookt voor 6 personen en maakt de gerechten zoals u het gewend bent om klaar te maken. Het eten moet om 18.00 uur warm in de achterzaal van de IJsseldijkkerk zijn, zodat we meteen kunnen eten. Als u ons kunt helpen dat kunt u mailen naar Marja van Meijeren: mvanmeijeren1@gmail.com

Activiteitenagenda januari 2020

ma 13/1 19.30 rep. “River Voices”
di 14/1 20.00 verg. Jeugdraad
vr 17/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 20/1 19.30 rep. “River Voices”
vr 24/1 18.30 rep. ”de Regenboog”

Kliederkerk

kliederkerk