Jubileum organist Gerrit van der Werf

Een van onze organisten, Gerrit van der Werf, mocht onlangs een jubileum vieren. Hij was 40 jaar kerkorganist.

Op zondag 19 juli heeft hij daarvoor in de morgendienst een teken van waardering gekregen – een gouden speld met een briljantje – van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer van de PKN.

Hier twee foto’s van de plechtigheid.
Ingelogde leden van deze website kunnen er nog vier meer zien onder het menu “platform leden” en submenu “nieuws voor leden”.
Namens het College van kerkrentmeesters hield ouderling-kerkrentmeester Marjan Tromp er een toespraakje bij. Vanwege de 1,5 meter afstand heeft zijn vrouw Ria van der Werf de onderscheiding opgespeld.

Artikel Krimpens Kerkblad van april 2020: Gerrit van der Werf is veertig jaar organist

“Kijk, het orgel danst,” riep Gerrit van der Werf, toen hij als zesjarig jongetje met zijn ouders een kerkdienst bijwoonde. Hij weet niet meer waar het was. Het schippersgezin Van der Werf woonde overal diensten bij, in het Ruhrgebied, in Antwerpen, in
Rotterdam…
Gerrit kon toen nog niet weten dat hij het orgel in De Rank misschien niet zou laten dansen, maar wel veertig jaar lang in al zijn toonaarden zou laten klinken.
Inspiratiebronnen
Toen hij elf jaar was ging zijn moeder met de kinderen aan de wal wonen in Delftshaven. Daar, in de Pelgrimskerk, werd de liefde voor het orgel pas echt aangewakkerd. Hoe kan het ook anders met gerenommeerde organisten
als Kees van Eersel en Geert Bierling. “Dat waren pas inspiratiebronnen,” zegt Gerrit. Geen wonder dat hij les ging nemen, eerst bij Jan Brandwijk en toen bij Tom van Gogh. “De laatste is misschien niet zo bekend, maar ik heb er veel geleerd.
Nauwkeurigheid vooral en veel vingeroefeningen om de aanslag te perfectioneren.”
Goede leermeester
In 1992 kwam Gerrit toch bij Geert Bierling terecht. Hij zou er tien jaar blijven. “Dat was een feest. Hij heeft mij in de eerste plaats speelplezier bijgebracht. En niet te vergeten de kunst om iets tot klinken
te brengen met een goede articulatie.” Gerrit legt uit wat hij daarmee bedoelt. “Als je alle noten helder wilt krijgen, moet je op de juiste manier je vingers op de toetsen zetten. Je moet minimale openingen tussen de noten creëren zonder
dat het spel te veel staccato wordt.” Ook op het gebied van registratie was Bierling een goede leermeester. Gerrit doceert verder: “Goed registreren is de kunst van het weglaten. Als je de klankcombinaties van een orgel goed wilt laten horen,
dan moet je de zaak niet dicht registreren. Vol spel is anders dan vol werk.”
Gerrit heeft zich een goede leerling getoond. Nauwkeurigheid, een perfecte toucher, een glasheldere articulatie, een fijnzinnige registratie… het zijn de kenmerken
van zijn orgelspel. Van 1993 tot 1996 volgde Gerrit de cursus Kerkmuziek van de PKN, waar hij les kreeg van Arie Eikelboom en Christiaan Ingelse. “Een gedegen cursus waarin van alles aan bod kwam: orgelbouw, hymnologie, literatuurspel, harmonisatie,
muziekgeschiedenis…” De opleiding bezorgde hem een volledige bevoegdheid tot kerkorganist.
Liedbundels
In 1980 – jawel, veertig jaar geleden – werd Gerrit organist in De Rank, naast Jan Groeneveld, Rinus van Vliet, Piet Koen en Wim Koen. De Rank had net een nieuw Johannesorgel aangeschaft. “Misschien niet ideaal, maar
het had wel mogelijkheden,” zegt Gerrit. Jaren later was hij zelf intensief betrokken bij de aanschaf van het huidige orgel. In die begintijd kon een organist zich nauwelijks voorbereiden op een dienst. “Vlak voordat de dienst begon, kreeg
je van de koster een briefje met de te zingen liederen. We zongen toen uit één bundel, het Liedboek van 1973. Dat was wel overzichtelijk. Tegenwoordig gebruiken we een veelheid van bundels. Een beetje te veel als je het mij vraagt. Het Nieuwe
Liedboek met misschien nog één andere bundel moet toch genoeg zijn.”
Voorbereiding
Tegenwoordig krijgt de organist vroegtijdig de liturgie en kan zich goed voorbereiden. Gerrit doet dat met de hem kenmerkende accuratesse. “Ik bestudeer de liturgie, kijk naar de liederen, vooral ook naar de tekst,
ik lees de schriftlezing zorgvuldig. Op grond hiervan bezin ik me op de voorspelen en ik bedenk welk orgelspel voor en na de dienst passend is. Dat kan een lied zijn, maar ik speel ook graag uit de orgelliteratuur. Het gebeurt dat ik na de
dienst iets anders speel dan ik me had voorgenomen, omdat de preek of de liturgie me op een ander spoor zet.” Deze organist maakt zich klaarblijkelijk volledig dienstbaar aan de liturgie en levert er tegelijk een wezenlijke bijdrage aan. De
voorspelen maakt Gerrit zelf. Hij denkt er wel van te voren over na, maar improviseert ze ter plekke. Hij improviseert trouwens graag en denkt met vreugde terug aan zijn improvisaties bij de kruiswegstaties in de Stille Week een paar jaar
geleden.
Hoe ervaart hij het dat er voor de dienst naar zijn zorgvuldig uitgekozen muziek nauwelijks geluisterd wordt? “Het is zoals het is,” zegt Gerrit. “Iemand die ernaar wil luisteren hoort het en iemand die er niet naar wil luisteren
hoort het niet. Voor mij is het spelen voor de dienst ook een manier van warm lopen, zoals een voetballer voor de wedstrijd.”
Sinds 1998 is Gerrit ook organist van de IJsseldijkkerk. Daar heeft hij een ‘echt’ orgel tot zijn beschikking.
“De beleving daarvan is anders, zo’n pijporgel ademt. Maar ook in De Rank hebben we gelukkig een goed instrument.”
En natuurlijk mogen we niet vergeten dat hij jarenlang de vaste begeleider van Kerkkoor Krimpen is geweest.
Jubileum
Veertig jaar organist… dat zijn ongeveer zestienhonderd diensten waarin Gerrit zijn kennis en kunde van de kerkmuziek en zijn doordachte orgelspel in dienst stelde van de eredienst. We kunnen niet anders dan hem er ontzettend
dankbaar voor zijn.
Huib Neven

Passie/paaszang

Passie/Paaszangmiddag in De Rank

De wijkmedewerkers van De Rank en de IJsseldijkkerk organiseren voor de ouderen van alle wijkgemeenten een Passie/Paas-zangmiddag op donderdag 2 april 2020 in de Rank, aanvang 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. Deze middag heeft een bijzonder karakter, mede doordat de predikanten Baggerman, van der Giessen, den Hartogh en kerkelijk werker Willemieke Schippers een bijdrage zullen leveren in de vorm van lezingen, voordracht en meditatie vanaf de Lijdenstijd op weg naar Pasen.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en ontmoeting met elkaar in de bijzalen van het kerkgebouw.

Als u deze middag bij wilt wonen en zelf geen vervoer kunt regelen, dan kunt u tot uiterlijk maandag 30 maart één van de volgende telefoonnummers bellen.
Voor de IJsseldijkkerk: tel. 510531 of 511642
Voor de Rank: tel. 519468 of 523687

Tot ziens op donderdag 2 april a.s. in de Rank.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We herdachten in de kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Bij het noemen van hun naam en de datum van overlijden werd een kaars aangestoken en de tekst van de uitvaartdienst genoemd.

eeuwigheidszondag

Vanwege de beveiliging van persoonsgegevens is de lijst van overledenen alleen te lezen door gemeenteleden, die via het menu ‘platform leden’ zich hebben laten registreren en daarna met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingelogd. U vindt het dan onder het submenu ‘nieuws voor leden’.

Sjabloon foto’s Ark en Rank

De kerkenraden van ‘de Rank’ en ‘de Ark’ willen de gezamenlijke diensten van mei en begin juni zo goed mogelijk evalueren. Daarom was er na elke dienst gelegenheid een enquêteformulier in te vullen. U kunt dat ook nog digitaal doen via de volgende link.

pijl omhoog

Kruiswegstaties

Staties
In de Stille Week stonden in de avondgebeden deze kruiswegstaties centraal. Ex-gedetineerde Nikoo heeft die getekend en geschilder tijdens zijn verblijf in de P.I. ‘De IJssel’.
Ze hingen toen aan de wanden in de kerkzaal van “De Rank”. Op Stille Zaterdag zijn ze alleen op de beamer getoond en van een bijbeltekst voorzien.
1e statie: Jezus veroordeeld en weggeleid
Johannes 19 : 15 – 16
Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg.

2e statie: Jezus neemt zijn kruis op zich
Mattheüs 27 : 31
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

3e statie: Jezus valt voor de eerste keer
Jesaja 53 : 4 – 5
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

4e statie: Jezus ontmoet zijn moeder
Johannes 19 : 25
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala.

5e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
Mattheüs 27 : 32
Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen.

6e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus
Mattheüs 25 : 40
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij gedaan hebt aan één van deze mijn minste broeders, dat hebt gij Mij gedaan.

7e statie: Jezus valt voor de tweede keer
Jesaja 53 : 7
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.

8e statie: Jezus troost de wenende vrouwen
Lukas 23 : 27 – 28
Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen.

9e statie: Jezus valt voor de derde keer
Jesaja 53 : 3
Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.

10e statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd
Mattheüs 27 : 35
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

11e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld
Lukas 23 : 33
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.

12e statie: Jezus sterft aan het kruis
Lukas 23 : 44 – 46
Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

13e statie: Jezus wordt van het kruis genomen
Johannes 19 : 31 – 34
Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 32 Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.

14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd
Johannes 19 : 41 – 42
Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

(1e statie: Jezus staat op uit de dood
Mattheüs 28 : 2
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.