Passie/paaszang

Passie/Paaszangmiddag in De Rank

De wijkmedewerkers van De Rank en de IJsseldijkkerk organiseren voor de ouderen van alle wijkgemeenten een Passie/Paas-zangmiddag op donderdag 2 april 2020 in de Rank, aanvang 14.30 uur.
Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. Deze middag heeft een bijzonder karakter, mede doordat de predikanten Baggerman, van der Giessen, den Hartogh en kerkelijk werker Willemieke Schippers een bijdrage zullen leveren in de vorm van lezingen, voordracht en meditatie vanaf de Lijdenstijd op weg naar Pasen.

Na de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie/thee en ontmoeting met elkaar in de bijzalen van het kerkgebouw.

Als u deze middag bij wilt wonen en zelf geen vervoer kunt regelen, dan kunt u tot uiterlijk maandag 30 maart één van de volgende telefoonnummers bellen.
Voor de IJsseldijkkerk: tel. 510531 of 511642
Voor de Rank: tel. 519468 of 523687

Tot ziens op donderdag 2 april a.s. in de Rank.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We herdachten in de kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Bij het noemen van hun naam en de datum van overlijden werd een kaars aangestoken en de tekst van de uitvaartdienst genoemd.

eeuwigheidszondag

Vanwege de beveiliging van persoonsgegevens is de lijst van overledenen alleen te lezen door gemeenteleden, die via het menu ‘platform leden’ zich hebben laten registreren en daarna met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingelogd. U vindt het dan onder het submenu ‘nieuws voor leden’.

Enquête

De kerkenraden van ‘de Rank’ en ‘de Ark’ willen de gezamenlijke diensten van mei en begin juni zo goed mogelijk evalueren. Daarom was er na elke dienst gelegenheid een enquêteformulier in te vullen. U kunt dat ook nog digitaal doen via de volgende link.

pijl omhoog

Kruiswegstaties

Staties
In de Stille Week stonden in de avondgebeden deze kruiswegstaties centraal. Ex-gedetineerde Nikoo heeft die getekend en geschilder tijdens zijn verblijf in de P.I. ‘De IJssel’.
Ze hingen toen aan de wanden in de kerkzaal van “De Rank”. Op Stille Zaterdag zijn ze alleen op de beamer getoond en van een bijbeltekst voorzien.
1e statie: Jezus veroordeeld en weggeleid
Johannes 19 : 15 – 16
Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Zij voerden Jezus weg.

2e statie: Jezus neemt zijn kruis op zich
Mattheüs 27 : 31
Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

3e statie: Jezus valt voor de eerste keer
Jesaja 53 : 4 – 5
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

4e statie: Jezus ontmoet zijn moeder
Johannes 19 : 25
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala.

5e statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
Mattheüs 27 : 32
Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen.

6e statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus
Mattheüs 25 : 40
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar, Ik zeg u: Wat gij gedaan hebt aan één van deze mijn minste broeders, dat hebt gij Mij gedaan.

7e statie: Jezus valt voor de tweede keer
Jesaja 53 : 7
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.

8e statie: Jezus troost de wenende vrouwen
Lukas 23 : 27 – 28
Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen.

9e statie: Jezus valt voor de derde keer
Jesaja 53 : 3
Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.

10e statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd
Mattheüs 27 : 35
Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.

11e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld
Lukas 23 : 33
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links.

12e statie: Jezus sterft aan het kruis
Lukas 23 : 44 – 46
Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.

13e statie: Jezus wordt van het kruis genomen
Johannes 19 : 31 – 34
Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 32 Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.

14e statie: Jezus wordt in het graf gelegd
Johannes 19 : 41 – 42
Dicht bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

(1e statie: Jezus staat op uit de dood
Mattheüs 28 : 2
Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten.