Rankbericht van vrijdag 6 december 2019

Rankbericht van vrijdag 6 december 2019

Welkom
Welkom in de dienst in de Rank. In deze dienst gaat Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam voor.
Om 18.30 uur is er in de IJsseldijkkerk ‘a Festival of Nine Lessons and Carols’. Koorzang, samenzang en Bijbellezingen samen één mooi geheel.
In 1918 werd deze viering voor het eerst in Cambridge College uitgevoerd. En vandaag de dag wordt deze over de hele wereld ten gehore gebracht in de Adventsperiode. Een geliefde traditie, al bijna 100 jaar.
Kleinkoor Shine zingt de Carols. Carols zijn diverse kerstliederen, van klassiek tot modern. Er is samenzang van bekende kerstliederen. De ‘9 Lessons’ zijn korte Bijbellezingen, waarin het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus wordt verteld.
Wij wensen u gezegende diensten.

Collecte
De eerste collecte is voor het inloophuis Crimpen Inn.
De tweede is voor de kerk, voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Weekagenda
Dinsdag 10 december
13.30 uur Belijdeniscatechese voor ouderen
Woensdag 11 december
19.15-19.45 uur: Advent-avondgebed (Wingerd)
Vrijdag 13 december
09.00: Redactie Rankbericht
19.00 uur: vertrek Schaatsen PKN (Rank)
Zondag 15 december
10.00 uur: Ds M.D. van der Giessen m.m.v. Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel
18.30 uur: Ds. J. Slager, Rotterdam

KinderNevenDienst
Volg de ster – Obed
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Kinderclub 11 december – kerst
De volgende clubavond is op woensdag 11 december. Deze avond hopen we met z’n allen kerst te vieren en gezellig samen te eten. Daarvoor hebben we de hulp van de ouders nodig: maak/koop iets lekkers voor 2 personen en neem dat mee. Denk hierbij aan gehaktballetjes, pannenkoekjes, salade, kippenkluifjes, soesjes, cupcakes enz. Geef van tevoren aan Mariëtte (06-28186795 of mariettemets@hotmail.com ) door wat je meeneemt.
Let op: deze clubavond is van 18.00-19.15 uur.
Groetjes van de leiding

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u uw kerstpost in de daarvoor bestemde bus in de hal deponeren. Dit kan tot zondag 15 december. De kosten zijn ook dit jaar 55 euro cent. We zijn ook nog op zoek naar sorteerders op maandag 9 en 16 december vanaf 19.30 uur.
Bezorgers zijn ook van harte welkom !!
Bezorgen in de week van 9 en 16 december, we hopen dat u ons komt helpen! De post word bezorgd in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den lek en Ouderkerk aan den IJssel. Vast bedankt.

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren. Daarmee kwam de AK tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. In de afgelopen anderhalf jaar hebben Ark en Rank intensief gesproken om tot dit besluit te komen. Een fusiecommissie heeft, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, een groot aantal thema’s verkend en besproken. Daarover bleek grote eenstemmigheid te bestaan. In de afgelopen maand heeft een afvaardiging van de AK de wijkgemeenten en de wijkkerkenraden gehoord. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële paragraaf getoetst. Er waren geen belemmeringen. Daarmee kwam er ruimte voor een unaniem besluit binnen de AK. Wij zijn verheugd over deze stap en willen de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, voorlopig spreken wij van de Ark/Rank-gemeente.
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een serie van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. In de afgelopen 7 jaar waren er meer van die markeringspunten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de predikantsformatie en het besluit over het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen. Wij spreken de wens uit dat ook dit fusiebesluit bijdraagt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente die zowel ‘naar binnen als naar buiten’ present is voor het geheel van de Krimpense samenleving.
Gert Tissink – voorzitter Algemene Kerkenraad

Liberia
In januari ga ik op bezoek in Liberia bij Prince Dennis om de ontwikkelingen van “Turning point of Positieve Actions” (TPA) te bekijken. Als Rankgemeente steunen wij hen al meerdere jaren waarbij de school is gegroeid tot ongeveer 100 kinderen. Ook bij de evangelisatie-activiteiten en op het gebied van ontwikkeling is er vooruitgang. Ik kijk dan ook erg uit naar deze reis van 6 tot 20 januari.
Voor de kinderen in Liberia wil ik een kaart laten afdrukken met een foto van de KND-kinderen hierop. Hiervoor willen we na dienst op 15 december een foto maken bij het podium voor in de kerk. Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn, uiteraard wel met toestemming van de ouders. Aansluitend gaan zij dan oefenen voor kerst.
Kees Hoogendijk

Koffie schenken busstation
Op vrijdag 13 december van 07:00 tot 09:00 uur schenken we als Rank-gemeente èn buren van het busstation weer koffie aan de reizigers, omdat wij er aan hechten ook buiten de kerkdeuren te laten zien wie wij zijn en wat ons in het leven drijft. Een simpel kopje koffie en een kort contact kan hele mooie gevolgen hebben. Dé vraag : Doet u / Doe jij mee?
Opgeven kan bij :
René de Jonge – renedejonge@versatel.nl
Hermien Gorlitz – hermiengorlitz@gmail.com
of in de hal van de Rank

Kerstwandeling

Op vrijdag 20 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. De wandeling begint om 18.30 uur bij de Tuyter, Nachtegaalstraat 8. De wandelaars kunnen zich daar vanaf ongeveer 18.00 uur verzamelen, en eventueel voor € 2.00 een lampion te kopen. Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk ook zelf een lampion meebrengen of een kerstlampje.

Rankbericht van vrijdag 29 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is het begin van het nieuwe kerkelijk jaar: de eerste Adventszondag! Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat Ds A. (Bram) Robbertsen, buurtpastor van GOUD van Noord (voorheen Stichting Talent Present, zie www.goudvannoord) in Rotterdam voor. Centraal staat Lucas 1: 26-38 – de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal Ds H.G. de Graaf uit Nieuwerbrug aan den Rijn voor. De Schriftlezingen zijn dan Numeri 5: 5 – 10 en Lukas 19: 1 -10. De tekst is Lukas 19, 8: ‘Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig’. Zacheüs verandert van een geldwolf in een filantroop’. Leidende gedachte: ‘God aanvaardt ons zoals wij zijn, maar Hij láát ons niet zoals we zijn’.Wij wensen u gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Missionair werk.
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniers plekken.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Nog niet ‘uit de running’
Het was de bedoeling, dat ik afgelopen donderdag zou worden geopereerd, maar dinsdagmiddag kreeg ik te horen, dat de operatie moest worden uitgesteld. Woensdag is me gemeld, dat die nu gepland staat voor het begin van de tweede helft van de maand december. Waar mogelijk pakken we de werkzaamheden tot die tijd weer op…
Ds Machiel van der Giessen

Verantwoording diaconie collecte november 2019
03-11 Zendingsweek € 357,82
06-11 Kinderdienst Voedselbank € 124,55
10-11 Wereld diaconaat € 213,55
17-11 Voedselbank € 589,59
24-11 Ouderen werk € 309,82
De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage

Kindernevendienst
Volg de ster – Juda
Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

Weekagenda
Maandag 2 december
20.00 uur: DB Kerkrentmeesters(Rank)
Dinsdag 3 december
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
Woensdag 4 december
14.00 uur: Soos(Rank)
19.15-19.45 uur: Advent–avondgebed(IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 6 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 december
10.00 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk m.m.v. Kleinkoor Shine, Nine lessons and carols

Dienst met mensen met een verstandelijke beperking
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een kerkdienst met daarbij mensen met een verstandelijke beperking op zondag 8 december 2019 om 11.00 uur n de RK kerk De Bron, Memlinghof 2. De dienst gaat uit van de Raad van Kerken. De leden van de werkgroep rekenen op een goede opkomst en hopen u op zondag 8 december a.s. te mogen ontmoeten. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Ina Meijer, Zwaluwhof, tel. 0180-515363
Hartelijke groeten, Annie Speksnijder

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren tot één nieuwe wijkgemeente. De AK is verheugd over dit besluit en wil de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente.

Kerstpostactie Rectificatie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d Lek.
Maar NIET IN LEKKERKERK zoals verkeerd vermeld stond in het Krimpens Kerkblad en Rankbericht.
We zijn ook nog opzoek naar sorteerders voor 9 en 16 december vanaf 19.30 uur–21.00 uur in de Rank. Met bezorgers zijn we ook erg blij. U kunt zich aanmelden op de lijsten die op het prikbord in hal hangen. Bij voorbaat hartelijk dank voor u hulp.
Doet u mee!
ZWO commissie

Schoenendoosactie
In de afgelopen weken werden er steeds weer mooi versierde schoenendozen op de trappen voorin de Rank gebracht!
Uiteindelijk zijn er 64 dozen ingeleverd. Afgelopen zaterdag hebben we de dozen ingeleverd bij het inleverpunt, van waar de dozen zorgvuldig worden nagekeken en verscheept naar verre landen zoals de Griekse eilanden, Moldavië enz.! Een prachtig gebaar weer, voor kinderen ver weg, vanuit de Rank gemeente! Een ieder die daar weer aan meegewerkt heeft door een doos te maken of een financiële bijdrage te leveren willen wij hartelijk bedanken!!

Rankbericht van vrijdag 22 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag, zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers–Kuijl. Diaken Manus Verweij zal bij het noemen van de namen een kaars ontsteken vanuit het Licht van de Paaskaars. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. Thema voor de preek zijn de woorden uit de berijming (psalm 138, vers 4): Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds. L. Krüger uit Rotterdam als voorganger. Muzikale medewerking door IKK Kairos uit ’s Gravendeel o.l.v. Arie de Korte.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenerstein, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Vooruitblik zondag 1 december
Op zondag 1 december, Eerste Advent is er de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Morgens gaat Ds. A. Robbertsen uit Rotterdam voor en ’s avonds in de gezamenlijke voortzetting en dankzeggingsdienst Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug aan de Rijn. Ter voorbereiding mogen we in de komende week de woorden tot ons laten komen uit NLB 377, 1:
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Kindernevendienst
Wees blij!
wees blijDeze zondag is de laatste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Weekagenda
Maandag 25 november
19.00 uur: Follow me
19.00 uur: Mentorcatechese
19.45 uur: JongerenBijbelGespreksgroep
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede’ Adres: Groenplaats 22
Dinsdag 26 november
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep als volwassencatechese
Woensdag 27 november
19.15 uur: Eerste Adventsvesper in de Ark
20.00 uur: Algemene Kerkenraad (Ark)
Vrijdag 29 november
08.30: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 december
Eerste Advent, Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. A. Robbertsen, Rotterdam
18.30 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug a/d Rijn

Krimpen Zingt-dienst met ds. Louis Krüger
Krimpen ZingtZondag 24 november wordt de laatste zangdienst van dit jaar gehouden in De Ark. De avonddienst, om 18.30 uur, is dan een ‘Krimpen Zingt-dienst’. Voorganger is de beroemde predikant-schrijver ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is geboren in Zuid-Afrika en heeft Theologie en Afrikaans-Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch. In 1984 verhuist hij naar Nederland, waar hij als predikant van de Gereformeerde kerk in de gemeentes Nieuwlande en Sliedrecht werkt. Sinds 1994 is hij als schippers-predikant verbonden aan de Koningskerk in Rotterdam Feyenoord. Een aantal keren eerder ging hij voor tijdens een zangdienst en alle keren heeft hij grote indruk gemaakt. Voor de komende dienst heeft hij als thema “Nader bij U”. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Koor Kaïros uit ’s-Gravendeel o.l.v. Arie de Korte. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom. De samenzang en koorzang start 10 minuten voor aanvang van de dienst.

Kerstpostactie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel. Krimpen a/d Lek en in Lekkerkerk.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor:
– Uitzoeken / sorteren van de post. Dat gebeurt op maandag 9 december en maandag 16 december vanaf 19.30 uur – 21.00 uur in de Rank.
– Bezorgen van de kerstpost kan na 9 december en 16 december tot uiterlijk 24 december.
U ontvangt een bundel kaarten thuis. De adressen liggen zo dicht mogelijk bij elkaar.
Doet u mee! ZWO commissie

Nieuwe ‘dubbele’ inzamelingactie Lionsclub
Vanaf komende zondag 1 december staat in de hal van onze kerk weer de bekende inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel.
In deze doos kunt u gedurende vier weken door u gespaarde Douwe Egberts waardepunten deponeren. Deze punten worden bij Douwe Egberts ingewisseld voor pakken koffie, die ter beschikking komen van de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
En net als de vorige keren kunt u in de dozen bovendien al het oud en vreemd geld deponeren dat u nog thuis hebt liggen. De Nederlandse Lionsorganisatie wisselt via eigen kanalen dit geld om in euro’s. Voor iedere dertig euro kan vervolgens in een derdewereldland een blinde een staaroperatie ondergaan, waarna deze weer normaal kan zien.
Wij bevelen deze actie van de plaatselijke lionsclub voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Rankbericht van vrijdag 15 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is er een gezamenlijke dienst van Rank en Ark in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Muziekgroep Vine verleent muzikale medewerking, samen met organist Jacques Markus. In deze dienst zal het teken en zegel van de Heilige Doop worden bediend. We lezen Deuteronomium 6, 1 – 9 en Matteüs 22, 34 – 40. Tekst voor de verkondiging is Matteüs 22, 40: ”Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er staat in de Wet en de Profeten”.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.M. (René) van Loon uit Rotterdam voor.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank. Hoewel de hoop bestond dat deze voorziening wellicht zou kunnen verdwijnen is de realiteit dat het aantal aanvragen stijgt en het aanbod daalt. Samen met de andere kerken kijkt de diaconie in een geregeld overleg of er aanvulling van de pakketten nodig is en ze kijkt daarbij met name naar het aanbod van groenten en fruit. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte aanbevolen!

KinderNevenDienst
Meester en slaaf
Deze zondag is de eerste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filemon 1:1-25 centraal: Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen.

Weekagenda
Woensdag 20 november
20.00 uur: Geroepen tot het ambt?
Vrijdag 22 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 24 november
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen. Herdenken van de overledenen
18.30 uur: Ds.L.Kruger, Rotterdam, Krimpen Zingt dienst in de Ark

Vooruitblik – zondag 24 november
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers – Kuijl. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds L. Kruger uit Rotterdam als voorganger.

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Fruitactie

De diaconie bedankt iedereen hartelijk voor de spontane medewerking aan de fruitactie. Zowel bij het brengen van het fruit voor de doosjes als bij het bezorgen van veel doosjes bij de ouderen en zieken van onze gemeente. Ook werden in samenwerking met de IJsseldijkkerk, de ouderen in Tiendhove (Facet)niet vergeten. Op vrijdagmiddag 8 november werden daar 18 fruitschalen voor de
huiskamers bezorgd en kleine doosjes voor de ouderen die nog zelfstandig op de 1e verdieping en in het hospice verblijven.
De diaconie

Adventskaarsen

Zondag 17 november hopen we weer adventskaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor 2.50 euro per stuk. De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie project “Kinderen in de Knel”. Geef hem cadeau!

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. De opbrengst van de kerstpost is voor “Kinderen in Nood” dit is een Kerk in Actie project. Doet u mee!?
ZWO commissie

Stamppot buffet: bedankt!
Met plezier kijken we terug op het stamppot buffet van rijdag 8 nov. De opbrengst bedroeg € 515,–. Een mooi bedrag, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van groenten- en fruithandel Buitelaar. Het geld maken we over naar onze zustergemeente in Pava/Roemenië.
Werkgroep Pava.

Rankbericht van vrijdag 8 november

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdiensten
Vandaag gaat in ochtenddienst ons gemeentelid ds. A. Tromp voor. De preek gaat over Galaten 6: 7b en 8. De avonddienst is in de IJsseldijkkerk; dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam is de voorganger. Wij wensen ieder een gezegende dienst toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugd werkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerk begeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente. In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Verantwoording tweede collecte oktober 2019
06-10 Kerk € 247,46
13-10 Kerk € 328,05
20-10 Kerk € 195,20
27-10 Kerk € 104,65
Wijkfonds oktober € 36,50
Hartelijk dank!
De Rankrentmeesters

Vooruitblik – zondag 17 november
Volgende week zondag is er een gezamenlijke dienst van Ark en Rank in de Rank. Dit is een doopdienst. Voorganger is ds. Machiel van der Giessen

Fruitactie
Vandaag is de fruitactie.
De diaconie vraagt uw medewerking om een fruitbakje met envelop mee te nemen en te bezorgen vandaag of de komende dagen bij onze ‘oudere’ of zieke gemeenteleden. Na afloop van de dienst kunt u een bakje mee nemen. Doet u mee!!
De diaconie

Advent kaarsen
Zondag 17 november hopen we weer advent kaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor € 2.50 per stuk.
De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie-project ‘Kinderen in de knel’.

Kindernevendienst
God houdt van ons.
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Op deze zondag staat Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen

Weekagenda
Maandag 11 november
19.00 uur: Follow me (Rank)
19.30 uur: Moderamen AK
20.30 uur: Belijdeniscatechese
Dinsdag 12 november
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
20.00 uur: Kerkenraad(Rank)
Woensdag 13 november
14.00 uur: Soos(Rank)
18.45-19.45 uur: Kinderclubs(Rank)
20.00 uur: College van Kerkrentmeesters(Rank)
20.00 uur: Consistorie(Rank)
Donderdag 14 november
19.30 uur: Dienstencommissie
Vrijdag 15 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 17 november
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst m.m.v. muziekgroep Vine,
Gezamenlijke dienst Rank/Ark
18.30 uur: Ds. C.M. van Loon, Rotterdam

Schoenendoosactie

De mooie actie waarbij we een schoenen doos vullen met mooie spulletjes voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een aantal weken geleden zijn we gestart met de actie en er staan al wat mooi versierde dozen in de kerk. We hopen wel dat er nog dozen bijkomen! Het is tenslotte een prachtig cadeau voor kinderen hier ver vandaan! U hebt nog even de tijd. In de hal onder de spiegel liggen de folders met uitleg. U kunt de dozen inleveren tot en met zondag 17 november 2019! Doet U ook mee?

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Koffie schenken op het busstation – vrijdag 13 december a.s.
Het lijkt nog ver weg, maar vast staat dat onze koffie-aktie op het busstation er weer gaat komen. En wel op vrijdag 13 december a.s. van 07:00 tot 09:00 uur. Die koffie schenken wij als Rank-gemeente èn buren van het busstation aan de reizigers, omdat wij er aan hechten ook buiten de kerkdeuren te laten zien wie wij zijn en wat ons in het leven drijft. Een simpel kopje koffie en een kort contact kan hele mooie gevolgen hebben. Maar soms is het ook gewoon niet meer dan het simpele gebaar wat zeker door veel reizigers al gewaardeerd wordt. Wij hopen dat we met onze aktie iets méér meegeven dan alleen een kopje koffie tegen de kou. Daarom is het zeker ook een taak voor ons als gemeente om voor deze reizigers te bidden! Voor het koffie schenken hebben wij nog wel extra handen nodig. Daarom de vraag : Doet u / Doe jij mee?
Opgeven kan bij :
René de Jonge – renedejonge@versatel.nl
Hermien Gorlitz – hermiengorlitz@gmail.com
of in de hal van de Rank.

Rankbericht van vrijdag 1 november 2019

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bij de kerkdiensten
Zondagmorgen 3 november hebben we een feestelijke dienst: Tirza Mandemaker zal belijdenis doen en gedoopt worden. We lezen haar lievelingsbijbelverhaal, te weten het verhaal over ‘vijf broden en twee vissen’ en zullen ook zingen: “Vijf broden en twee vissen. Het was niet eens zo veel, maar toen de Heer ze zegende, kreeg iedereen zijn deel”. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jacques Markus (orgel), Mirjam Heij–Moerman (zang), Dries Heij (gitaar) en Leendert Vermeulen (piano). Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen.
In de gezamenlijke avonddienst in de IJsseldijkkerk gaat Ds. C. Baggerman voor. Daarnaast is er in de Ark de jeugddienst, die verzorgd wordt door ‘4tune’.

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. In de Rank is er woensdagmiddag om 14.30 uur een dankdienst met en voor de kinderen, waar ouderen natuurlijk ook meer dan welkom zijn. Deze dienst is een gezamenlijke dienst, ook met de Immanuelkerk. Dat komt tot uiting in de voorgangers: Ds. Jan-Bert de Rijke en Ds. Machiel van der Giessen. Thema: ‘Goed bericht!’.
De gezamenlijke avonddienst is om 19.30 uur in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. C. Baggerman.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Najaars-zendingsweek. In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de JustoMwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaat-verandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente. In de hal hangen de zendingsbusjes voor het onderwijs in Liberia. Het offerblok is voor het wijkfonds. Collecte Jeugddienst in de Ark is voor Stg. Compassion (Muskathlon). De eerste collecte op Dankdag (6 november) is voor Woord en Daad en de tweede collecte voor de kerk. Alle collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Collecte opbrengst van oktober

06-10 Kerk en Israël € 273,54
13-10 Std. Livingstone € 339,35
20-10 Noodfonds € 194,45
27-10 NBG (avonddienst) € 103,80

De diaconie dankt u voor deze bijdragen.

Kindernevendienst

God redt iedereen die gelooft.
Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.
Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Weekagenda
Dinsdag 5 november
14.00 uur: Vrouwenvereniging (Rank)
20.00 uur: Gezamenlijk moderamen
Woensdag 6 november – Dankdag
14.30 uur: Dankdagdienst voor kinderen (Rank)
19.30 uur: Gezamenlijke dankdagdienst in de IJsseldijkkerk
Vrijdag 8 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
18.30-19.30 uur: Fruit inleveren voor Fruitactie (Rank)
19.00 uur: Stamppot buffet (Rank)
Zaterdag 9 november
09.30-10.30 uur: Fruit inleveren voor Fruitactie (Rank)
Zondag 10 november – Oogstzondag
10.00 uur: Ds. A. Tromp
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk. Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam

Schoenendoosactie
De mooie actie waarbij we een schoenen doos vullen met mooie spulletjes voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een aantal weken geleden zijn we gestart met de actie en er staan al wat mooi versierde dozen in de kerk. We hopen wel dat er nog dozen bij komen! Het is tenslotte een prachtig kado voor kinderen hier ver vandaan! U hebt nog even de tijd. In de hal onder de spiegel liggen de folders met uitleg. U kunt de dozen inleveren tot en met zondag 17 november 2019! Doet U ook mee?

Vrouwenvereniging
De vrouwenvereniging komt 5 november weer bij een en dan is het feest want we bestaan 95 jaar. Onder het genot van een High tea en wat voordrachten houden we een gezellig samen zijn.
Het bestuur

Rankbericht van vrijdag 18 oktober

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Vooruitblik zondag 27 oktober
Op zondag 27 oktober is er ’s morgens gen dienst in de Rank. Er is dan een gezamenlijke dienst in de Ark. Deze dienst is een Ontmoetingsdienst met Ds Gert den Hartogh als voorganger. Thema: ‘Je hoort erbij’. Medewerking wordt er verleend door Concertante o.l.v. Marjolein Kolkert. De gezamenlijke avonddienst is wel in de Rank; Ds J. Schaap is de voorganger.

Aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers
Heb(t) u/jij al aanbevelingen ingeleverd met namen van gemeenteleden, waarvan u hoopt, dat zij de komende vacatures gaan vervullen. U kunt dat nog doen tot uiterlijk zondag 27 oktober. Het kan op papier of per email aan de scriba (scriba.derank@gmail.com). Zowel in de Ark als in de Rank is een doos aanwezig om uw aanbevelingen in te leveren.

Rankbericht vrijdag 11 oktober

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Bevestiging als jeugdwerker in Spangen
Al langere tijd is Mariska van der Blom-Stolle (Burgerdijkstraat 19, 2921 XB) vanuit de stage van haar opleiding Godsdienst Pastoraal Werk betrokken bij het werk van ‘Geloven in Spangen’. Vandaag, zondag 13 oktober, wordt Mariska van der Blom in Spangen ingezegend als ‘missionair kinderwerker’ en zal als zodanig ook deel gaan uitmaken van de kerkenraad van de pioniersgemeente ’Geloven in Spangen’ (zie ook www.geloveninspangen.nl). Van harte feliciteren we haar, dat op deze wijze haar verlangen om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God verdere invulling mag krijgen en dragen we haar, haar gezin en ‘Geloven in Spangen’ ook op in onze voorbeden.

Nieuwe locatie voor Inloophuis
Vanuit de Rank is Han Lindhout als bestuurslid verbonden aan het Inloophuis. Het Inloophuis is ontstaan in samenwerking met gemeente en kerken uit Krimpen. Veel mensen uit verschillende culturen weten het inloophuis te vinden dat tot op heden gevestigd is in het Onderdak. Ook andere stichtingen maken gebruik van deze ruimte (YMCA – Jeugdnatuurwacht – Synerkri – Stichting Veteranen). Er is nu echter een impasse ontstaan, omdat de gemeente heeft besloten om het Onderdak te slopen en wel per 1 januari 2020. Als bestuur van het Inloophuis is men naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen, maar tot op heden nog geen resultaat. Ook in onze voorbeden, meeleven en meedenken willen we hen als bestuur een plek geven.

Aanbevelingen voor nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers
Als bijlage bij dit Rankbericht ontvang(t) u/jij een formulier om namen in te vullen van gemeenteleden, van wie u zou wensen, dat zij medeverantwoordelijk-heid gaan dragen in het ambt/de kerkenraad voor het geheel van het gemeentewerk. Aan het eind van dit kalenderjaar zijn een aantal kerkenraadsleden aftredend en is het kerkordelijk voorgeschreven dat de gemeente om aanbevelingen wordt gevraagd voor de vervulling van de vacatures. Dat klinkt nogal formeel, maar dat is het allerminst. Het is een zaak van (geestelijke) betrokkenheid van ieder lid van de gemeente, jong en oud om te zoeken hoe de gemeente het beste opgebouwd kan worden en wie zich daarvoor door “God en zijn gemeente” geroepen mogen weten. Kortom: van harte aanbevolen en zo zien we er naar uit als uiting van (jo)uw betrokkenheid vele aan-bevelingen te mogen ontvangen. U kunt dat doen op papier of per email aan de scriba (scriba.derank@gmail.com) tot uiterlijk zondag 27 oktober.

Stamppot buffet
Op D.V. 8 november willen we weer een stamppot buffet organiseren. Dit keer is de opbrengst voor Dorotya, een meisje uit Roemenië. Zij is ernstig ziek en wacht op een operatie waar veel geld voor nodig is.
Het buffet vindt plaats in de Rank en begint om 19.00 uur. Kosten: € 15,00 p.p.
Voor wie gezellig aan wil schuiven hangt er een intekenlijst in de hal.
De werkgroep.

Bijbel Doe Dagen 2019: FEEST!
20 t/m 23 oktober
Voor de 25e keer zijn er dit jaar in de herfstvakantie de Bijbel Doe Dagen. Het thema is dit jaar: FEEST!

De Bijbel Doe Dagen worden gehouden in de Ark en zijn voor alle kinderen van de basisschool. Op zondag is de startdienst, daarin is iedereen welkom. Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is er een programma voor de kinderen met veel muziek, zingen, toneel, bijbelverhalen, crea en voor groep 5-8 creatieve of sportieve workshops. Woensdagavond is iedereen welkom bij het slotfeest waarmee we de dagen afsluiten.
Ook ouders en anderen zijn van harte welkom om als medewerker te helpen bij de Bijbel Doe Dagen. Gedurende de drie ochtenden is er crèche voor kinderen onder de 4 jaar.
Kom je naar de Bijbel Doe Dagen? Kinderen en ouders kunnen zich opgeven via www.pknkrimpen.nl. Als je nog meer wilt weten, kun je mailen naar bijbeldoedagenkrimpen@gmail.com.
Laten we er een feest van maken, voor de kinderen én medewerkers!

Rankbericht vrijdag 4 oktober

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we het Rankbericht niet meer volledig in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Beroep Ds Corinne Groenendijk
Afgelopen week heeft Ds Corinne Groenendijk van de Wingerd een beroep ontvangen van de Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk in Maarssen. Ze heeft aangegeven, dit beroep te zullen aannemen. Van harte feliciteren wij haar met deze nieuwe uitdaging en wensen haar en haar gezin sterkte met het zich voorbereiden op afscheid en intrede. Dat zal rond de jaarwisseling zijn.

Een gouden morgen
Allerlei gemeenteleden in de Rank ontvangen dagelijks een goed verhaal via ‘Dit eerst’ (meestal via Whatsapp). Deze week is er een website gelanceerd, waar dagelijks een ‘goed verhaal’ wordt aangeleverd voor ouderen: https://oudgoud.org/een-gouden-morgen. Op deze site kunnen ouderen zich inschrijven om dagelijks een bemoedigende email te ontvangen. Ook is er een videoserie met verhalen van ouderen aan verbonden die een door RTV Rijnmond wordt uitgezonden. Eén van de schrijvers van de verhalen is onze plaatsgenoot en secretaris van onze plaatselijke Raad van Kerken, Hilda Pleysier. Aanbevolen!

Schoenendoosactie.
Deze zondag gaat de schoenendoosactie weer van start. In overleg met de gemeente van Pava leek het ons beter de dozen naar elders te verzenden.
Gelukkig kunnen we vaststellen dat het leven in Pava sterk verbeterd is. Daarom sluiten we nu aan bij de landelijke schoenendoosactie. De dozen worden dan wereldwijd uitgedeeld, aan kinderen die het meer nodig hebben. Folders met informatie liggen in de hal.
Ongetwijfeld doen jullie weer net zo enthousiast mee als voorgaande jaren!!
De werkgroep.

Stamppot buffet.
Op d.v. 8 november willen we weer een stamppot buffet organiseren. Dit keer is de opbrengst voor Dorotya, een meisje uit Roemenië. Zij is ernstig ziek en wacht op een operatie waar veel geld voor nodig is.
Het buffet vindt plaats in de Rank en begint om 19.00 uur. Kosten: 15,00 euro p.p.
Voor wie gezellig aan wil schuiven: Een intekenlijst hangt op in de hal.
De werkgroep.

Elke woensdagmiddag ,Soos’
Ook ,de Soos’ is dit nieuwe seizoen weer begonnen. Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur staan de deuren van de Rank open. Voor iedereen die er graag eventjes ,uit’ is. Na een kopje thee/koffie spelen we een paar rondjes Bingo of een ander spel. In de pauze is er ruim tijd om gezellig bij te kletsen en wordt er heel wat lief en leed gedeeld. Hoe hartverwarmend kan het zijn om gewoon elke week elkaar even te ontmoeten…
Misschien zou dit ook iets voor u of jou kunnen zijn? Kom gerust een keertje langs, met plezier proberen we er altijd weer een fijne middag van te maken! Reier, Jeannette, Dini, Connie, Dita en Corrie. (Tel.inf. 0180-785154)

Bijbel Doe Dagen 2019: FEEST!

20 t/m 23 oktober Voor de 25e keer zijn er dit jaar in de herfstvakantie de Bijbel Doe Dagen. Het thema is dit jaar: FEEST!
De Bijbel Doe Dagen worden gehouden in de Ark en zijn voor alle kinderen van de basisschool. Op zondag is de startdienst, daarin is iedereen welkom. Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend is er een programma voor de kinderen met veel muziek, zingen, toneel, bijbelverhalen, crea en voor groep 5-8 creatieve of sportieve workshops. Woensdagavond is iedereen welkom bij het slotfeest waarmee we de dagen afsluiten. Ook ouders en anderen zijn van harte welkom om als medewerker te helpen bij de Bijbel Doe Dagen. Gedurende de drie ochtenden is er crèche voor kinderen onder de 4 jaar. Kom je naar de Bijbel Doe Dagen? Kinderen en ouders kunnen zich opgeven via www.pknkrimpen.nl. Als je nog meer wilt weten, kun je mailen naar bijbeldoedagenkrimpen@gmail.com.
Laten we er een feest van maken, voor de kinderen én medewerkers!