Ark/Rankbericht van vrijdag 27 maart

Waak en blijf bidden
Om te zorgen dat het coronavirus zich niet via onszelf zal verspreiden, wordt in deze dagen grote alertheid van eenieder van ons gevraagd. Bewaar anderhalve meter afstand, schud geen handen, blijf thuis, enz. Hoewel maar weinig mensen daar op zich tegen zijn, blijkt het in de praktijk toch niet zo eenvoudig dit ook toe te passen. Voor je er erg in hebt, sta je alweer dichter bij iemand anders dan de bedoeling is. Moeten de maatregelen alweer aangescherpt worden.
Alert, waakzaam zijn… dat is moeilijker dan we denken. We leven in deze weken in de lijdenstijd en staan stil bij de weg die Jezus is gegaan. De diepe weg van het lijden, die uitloopt op de kruisiging. Die kruisiging was een onvoorstelbaar lijden, maar de weg ernaartoe viel de Here Jezus ook ongelofelijk zwaar. Daarom vraagt hij zijn discipelen: “Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken” (Matteüs 26, 38b). Hij had het echter nog maar amper gevraagd of hij moest zijn oproep alweer aanscherpen: (vers 40b, 41) ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’
Moeite om alert te zijn blijkt van alle tijden te zijn, in Gethsemané en in tijden van corona. Daarom kan waken niet zonder bidden: Waak en blijf bidden! Komende zondag luisteren we met elkaar online naar deze aansporing van Jezus, maar meer nog welke weg Hij ging voor allen, die ten onder gaan in de beproeving.
Met een hartelijke groet, mede namens collega Gert den Hartogh, ds. Machiel van der Giessen

kerkje

Bij de kerkdiensten van zondag 29 maart
Afgelopen week zijn de maatregelen vanuit de overheid opnieuw aangescherpt om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wat betekent dit voor de kerkdienst van aanstaande zondag?
Morgendienst: uitzending via YouTube en Kerkomroep
Zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Rank. Dominee Machiel van der Giessen gaat in deze kerkdienst voor. De dienst wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep. Het aantal aanwezigen in deze dienst is zo minimaal mogelijk. Dit betekent concreet: een dominee, een ambtsdrager, muzikant(en), een techneut en een koster.
Avonddiensten: meditatie en gebed via Kerkomroep.nl
De avonddiensten vervallen de komende tijd. Wel is er een uitzending van waarin een van onze predikanten een meditatie, gebed en muziek verzorgt. Zondag 29 maart om 18.30 uur wordt de uitzending verzorgd door dr. Gert den Hartogh.
Kindernevendienst thuis – het Huis op het Zand

Hallo jongens en meisjes, hoe is het met jullie? We hebben jullie al even niet kunnen zien in de kerk. Gek hè? Deze zondag is er ook weer een online kerkdienst. Voor deze zondag hebben we ook wat voor jullie erbij gedaan. Het verhaal van het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1) is het verhaal wat je voor kan laten lezen, je mag bouwen met blokken of een potje yenga spelen. Kijk maar naar de bijlage en dan lijkt het net of je toch naar de kindernevendienst kan.
Groetjes van de leiding

collectezak

Collecten bij de online kerkdienst
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om toch samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij! Voor het collecteren hebben we nog niet echt een creatieve oplossing – daar wordt aan gewerkt. Gebruikt u tot die tijd alstublieft de bankrekeningnummers om uw gift over te maken!
Eerste collecte voor De Herberg
De eerste collecte is bestemd voor De Herberg. Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende bijbel, met professionele begeleiding biedt de Herberg liefdevolle aandacht. Steunt u dit belangrijke werk?
Deze collecte kunt u overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van Ark-Rankgemeente.
Tweede collecte voor de groei en bloei van de gemeente
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 onder vermelding van Ark-Rankgemeente/collecte.
40-dagentijd
Laten we ook het 40-dagentijd-project niet vergeten! Juist door het hele gebeuren rondom het virus worden we eraan herinnerd hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. In wat voor vorm dan ook. U kunt uw gift overmaken op: NL98RABO 0351902651 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel, onder vermelding van ArkRankgemeente. Graag als vermelding ‘Boterham’.
Paasgroet
Ook kan voor het versturen van de Paasgroeten aan gedetineerden niet uw medewerking worden gevraagd. We hebben besloten om ze toch te versturen!

Kerkzijn in tijden van Corona
Ook de komende weken kunnen we niet fysiek met elkaar samenkomen. Daarom worden ook de komende weken online kerkdiensten gehouden. Iedere morgen is er om 10.00 uur een dienst die uitgezonden wordt via een livestream op YouTube en via Kerkomroep.nl. ’s Avonds wordt om 18.30 uur een overdenking uitgezonden die te beluisteren is via Kerkomroep.nl.
Een brief voor alle gemeenteleden
Als het goed is hebben alle gemeenteleden in de afgelopen week een brief ontvangen met daarin meer informatie over hoe we met elkaar in deze tijd kerk kunnen zijn. Dank aan iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft. Schroom niet om gebruik te maken van het aanbod voor concrete hulp als u daar behoefte aan heeft! Bij de ArkRankNieuwsbrief is de brief ook als bijlage bijgevoegd.
Kerkdiensten via YouTube
Veel mensen zijn positief over de online-kerkdiensten via YouTube. Dat is fijn om te horen! We zijn erg blij met de inzet van Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham hierbij. Elke week wordt de uitzending weer een beetje beter. Ook de komende week gaan we weer een paar dingen anders doen. Heb je suggesties of ideeën? Geef ze gerust door! Voor de zekerheid nog een keer het adres: de dienst is te volgen via https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank op het kanaal ‘Beamteam ArkRank gemeente’)
Facebook en Instagram
Sinds kort is er – met dank aan Michiel Groeneveld – een ArkRank Facebookpagina. Iedere dag wordt hier ter bemoediging dagelijks een gebed, lied, gedicht of filmpje geplaatst. Ga voor de pagina naar www.facebook.com/arkrankkrimpen. Laat dit een plek zijn waar we elkaar opzoeken, waar we onze zorgen, vragen en houvast delen. Ook in deze tijd zijn we niet alleen.
Gebruikt u liever Instagram? Ook daar is dagelijks een bericht te vinden. Ga hiervoor naar www.instagram.com/arkrank.

Verantwoording tweede collecte februari 2020

Datum Doel €. 257,60
02 februari Kerk €. 257,60
09 februari Kerk €. 370,92
16 februari Kerk €. 294,07

23 februari Kerk €. 418,20
februari Wijkfonds €. 67,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

ArkRankbericht van vrijdag 20 maart 2020

Gezamenlijke ArkRank Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u de eerste gezamenlijke ArkRank – Nieuwsbrief. Juist in deze tijden waarin veel kerkdiensten vervallen en we veel dingen samendoen, leek het ons goed om ook samen een nieuwsbrief te maken. Op deze manier ontvangt iedereen in de gemeente dezelfde informatie. In principe komt deze Nieuwsbrief wekelijks, maar in deze tijd zoveel vaker als nodig is.

In tijden van Corona…
Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Psalm 33 : 18 en 19

Het woord ‘crisis’ is afkomstig van een werkwoord dat zoveel betekent als ‘onderscheid maken’, ‘kiezen’. In het verband waarmee het binnen onze maatschappij gebruikt wordt, heeft het ermee te maken dat we tijdens een crisissituatie enerzijds geheel en al worden teruggeworpen op ons zelf, en anderzijds geraken aan de grenzen van ons bestaan, – nu letterlijk: van leven en dood. En de vraag die dan op ons afkomt, is: welke keuzes maken we nú, op wie of wat richten we ons, stellen we ons vertrouwen?
En dan doen we er goed aan, onszelf te realiseren dat wij, juist als gelovigen, de mogelijkheid hebben ons heil bij de hoogste denkbare instantie te zoeken. Wij doelen uiteraard op de God van Israël. Lezend in zijn Woord worden we bij herhaling geconfronteerd met mensen, mensen zoals wij, die ook in crisissituaties belanden.
Maar hoe verschillend de situaties en de mensen ook mogen zijn: ze reageren ten diepste allemaal op dezelfde manier, namelijk door zich geheel en al op God te richten. Hetgeen vervolgens niet zelden gepaard gaat met een loflied! Zo de dichter van Psalm 33 en vele andere psalmdichters, zo Paulus en Silas die, vastgeketend in de kerker, hun liederen aanhieven.
Laten daarom ook wij, in al onze verscheidenheid (en onzekerheid, wellicht), ons oog richten op ‘God, die leven laat’. De God die ons nabij is. Erop vertrouwende dat zijn goedheid het is die ons staande houdt – door alles heen! En laten we daarbij tegelijkertijd het oog gericht houden op onze medemensen, met name hen die onze hulp en aandacht in het bijzonder nodig hebben. En zo in woord en daad gestalte geven aan gemeente van Jezus Christus zijn. Moge zijn zegen ons allen vergezellen!
Mede namens collega Machiel van der Giessen,
dr. Gert den Hartogh

kerkje

Kerkdiensten in de komende weken
Het coronavirus heeft gevolgen voor de kerkdiensten die we organiseren. Afgelopen week heeft de kleine kerkenraad vergaderd over de manier waarop we dit de komende weken gaan doen. Het kader waarbinnen we met elkaar spraken en beslissingen hebben genomen waren de verscherpte afspraken vanuit de Rijksoverheid die zondag zijn afgekondigd en de richtlijnen van de PKN en afgelopen woensdag nog weer zijn aangescherpt. Een belangrijke passage in deze richtlijn is dat het moderamen van de PKN het dringende advies geeft om online kerkdiensten te organiseren of met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dat het minst risicovol is.
De kerkdienst op zondagmorgen te volgen via YouTube en Kerkomroep
De komende drie weken is er iedere zondagmorgen om 10.00 uur een dienst in de Rank. Deze dienst is te volgen via:
1. YouTube (beeld en geluid)
https://www.youtube.com/channel/UCRfDuHkO385ijehp9bHgBFQ> (of zoek in YouTube op ochtenddienst ArkRank)
2. Kerkomroep.nl (alleen geluid)
Ga naar www.kerkomroep.nl, typ in het zoekvenster ‘Krimpen’ en u ziet de Rank in het rijtje staan.
Bij deze diensten is er een predikant, een ouderling, een diaken, een kerkrentmeester, een organist en een koster. We raden verder iedereen aan om de dienst online te volgen. Mocht u of jij een noodzakelijke reden hebben om toch naar de kerk te komen, bij 30 mensen gaat de deur dicht. Sowieso geldt de afspraak die we eerder communiceerden: heeft u klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan vragen we u dringend om niet naar de kerk te komen. Ook onze ouderen (65 jaar en ouder) en kwetsbaren vragen we om thuis te blijven! Laten we de sociale distantie en sociale onthouding met elkaar heel serieus nemen!
De avonddiensten vervallen de komende drie weken, wel uitzending via Kerkomroep
De komende drie weken vervallen de avonddiensten. Dat is een ingrijpend besluit dat niet lichtzinnig is genomen. Tegelijkertijd vraagt deze crisis dat we dit soort besluiten nemen. Wel is er iedere zondagavond een uitzending op Kerkomroep.nl, gezamenlijk met de IJsseldijkkerk.

Afgelasting overige bijeenkomsten
Alle andere bijeenkomsten in de kerk zijn de komende drie weken ook vervallen.

kerkje

Bij de kerkdiensten
Zondag 22 maart aanstaande zal de dienst uiteraard ook in het teken staan van de crisis die we momenteel beleven en de vraag, hoe we daar vanuit ons geloof mee om moeten gaan. Dit aan de hand van de Bijbellezingen Psalm 33 (zie boven) en Romeinen 8.

De liturgie van deze dienst:
Woord van welkom en mededelingen
Intochtslied 124: 1 en 4 Laat Israël nu zeggen blij van geest
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lofzang 146: 1 en 3 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Gebed
Genadeverkondiging
Lied 138: 2 en 4 Ten dage dat ik riep hebt Gij
Leefregel der dankbaarheid
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing I: Psalm 33
Lied 33: 1, 7 en 8 Kom nu met zang en roert de snaren
Schriftlezing II: Romeinen 8: 18-28
VERKONDIGING
Lied 247: 1, 2 en 3 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Geloofsbelijdenis
Lied 247: 4 en 5 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer
Herdenken overledenen
Lied: Psalm 43: 4 (OB) Dan ga ik op tot Gods altaren
Dankzegging en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Collecte
Slotlied 913 Wat de toekomst brengen moge
Uitzending en zegen
Lied 415: 3 Amen, amen, amen

Kindernevendienst
Ha jongens en meiden, ook voor jullie is het een rare tijd: geen school, geen uitjes en ook geen kindernevendienst. We hopen dat je meekijkt naar de kerkdienst die wordt georganiseerd. Ook op afstand is er een kindermoment. Zondag staat Mattheus 6 : 9 – 13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het “Onze Vader”. Lezen en doen jullie mee?

Tekeningen voor de ouderen van de gemeente
Ook hebben we jullie hulp hard nodig. Veel oudere mensen kunnen hun huis op dit moment niet uit. Al die mensen willen we een hart onder de riem steken en hen een tekening of kaart sturen. We hebben minstens 150 tekeningen en kaarten nodig. Doen jullie mee? Lever je tekeningen en kaarten in, in de brievenbus bij de Rank!

collectezak

Collecte
Van verschillende kanten kregen we de vraag hoe mensen toch kunnen bijdragen aan de collecten. Dat is natuurlijk zeker mogelijk en van harte welkom. Er zijn deze week twee collecten:

  • Kerk in actie
    De eerste collecte is voor Kerk in Actie en specifiek bedoeld voor het binnenlands diaconaat. Wilt u hieraan bijdragen dan kunt u geld overmaken op: NL98RABO0351902651 t.n.v. diaconie protestantse gem. K a/d IJ o.v.v. Ark-Rankgemeente.
  • Groei en bloei van de gemeente
    De tweede collecte is voor de kerk. Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het livestreamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen, maak dan uw geld over op: NL84RABO0351976817 o.v.v. ArkRankgemeente/collecte.

Gezegende diensten!
Ook al zien de diensten er deze zondagen anders uit dan we gewend zijn, we hopen dat we ondanks dat mooie en gezegende diensten met elkaar mogen beleven.

Terugblik afgelopen zondag
Van veel mensen hebben we positieve reacties gekregen op de manier waarop de kerkdienst afgelopen zondag is gebracht/uitgezonden. Mooi om te zien hoeveel mensen er op afstand hebben meegeluisterd en meegekeken en dat op deze manier de belijdenisdienst toch door kon gaan! Speciale dank aan Gijs Vonk Noordegraaf en Jaap van der Ham, die dit op korte termijn mogelijk hebben gemaakt!

Zorg voor elkaar en uw omgeving!
Het is een bijzondere tijd. Tegelijk vallen in veel agenda’s gaten door alle afzeggingen. Dat biedt ook een goede kans om naar elkaar om te zien. Als gemeenteleden onder elkaar, maar ook in uw eigen buurt of wijk. Kijk of u een naaste kunt helpen met aandacht, het doen van een boodschap of anderszins. Ook goed om te weten: het pastoraat gaat door, waar nodig aangepast aan de situatie. Heeft u vragen of wilt u contact met iemand van het pastoraat, neem dan contact op met de coördinator Pastoraat: 06 57 25 08 82 of pastoraat@derankkrimpen.nl.
Laten we ook in deze bijzondere tijden kijken hoe we met elkaar gemeente kunnen zijn. Heb je daar creatieve ideeën voor: laat het weten!

Pauluskerk
Via Frieda de Wit en Kathy Hessling hebben we van uw kerkgemeenschap 350 euro mogen ontvangen. Namens de bezoekers en de medewerkers van de Pauluskerk wil ik u daarvoor hartelijk bedanken. Na overleg met Frieda en Kathy hebben we het bedrag besteed aan het gezelliger maken van het Open Huis. Het Open Huis is van 9-21 uur open (ook in het weekend) en bezoekers kunnen er altijd terecht voor koffie, thee, een boterham en een luisterend oor. Zoals u waarschijnlijk weet werken Frieda en Kathy al meer dan 25 jaar op deze plek. Het geld is besteed aan de aanschaf van kunstplanten. Door de foto’s krijgt u hopelijk een goed beeld van het resultaat. We nodigen u graag uit voor een rondleiding in de Pauluskerk zodat u e.e.a. met eigen ogen kunt aanschouwen.
Met vriendelijke groet, Marga Baas, Coördinator vrijwilligerswerk Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam, margabaas@paulusrkekrotterdam.nl

Kerkomroep-app
Vanuit de mensen thuis: maak vooral gebruik van de gratis Kerkomroep-app!
Met de toename van het aantal mensen dat thuis een uitzending wil meemaken, is gebleken dat er een grote groep mensen is die niet bekend is met de gratis Kerkomroep- app. Deze Kerkomroep-app is zeer eenvoudig in gebruik, juist ook voor ouderen. Ook dat zorgt er weer voor dat mensen thuis makkelijker contact met kerkomroep kunnen krijgen. De Kerkomroep-app is beschikbaar voor zowel Apple- als Androidapparatuur en werkt zeer eenvoudig, ook voor ouderen. Download hem gratis via de appstore. Beschikbaar voor Android en Apple.

Mailcontact
Als kerkenraad proberen we alle gemeenteleden op de hoogte te stellen over de gang van zaken rond de kerkdiensten en andere activiteiten. De handigste manier om iedereen te kunnen bereiken is via het versturen van mails. Maar we hebben niet van iedereen een mailadres. Wilt u a.u.b. uw mailadres aan ons (rankbericht@derankkrimpen.nl) doorgeven, zodat we ook u kunnen laten weten wat er wel en niet in de Rank en de Ark gebeurt? En wilt u mensen in uw omgeving die GEEN computer hebben, deze informatie doorgeven? Vast heel hartelijk bedankt.

Klokken luiden
De Raad van Kerken Nederland heeft de oproep gedaan om vanavond en de komende twee woensdagen de klokken van de kerken te laten luiden van 19.00 – 19.15 uur om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
De ArkRankwijkgemeente geeft graag gehoor aan deze oproep en zo zal de klok op de Ark ook geluid worden.

Rankbericht van vrijdag 13 maart 2020

kerkje

Bij de kerkdiensten
Deze morgen hebben we een bijzondere situatie. Door de dreiging van het Coronavirus zal de dienst met een beperkt aantal aanwezigen worden gehouden en verder via de middelen van de techniek, o.a. via de LOK, gevolgd kunnen worden, maar is ook bijzonder door de aard van de dienst, want het is een belijdenis- en doopdienst. Dit seizoen waren er twee belijdenis catechesegroepen; een ‘reguliere’ en één voor ouderen. Vanuit deze laatste groep zullen vanmorgen vier mensen belijdenis doen en twee van hen zullen ook gedoopt worden: Greet van Kins-de Jong, Floor de Leeuw, Jan Poelman en Evelien van Roosmalen-Jacobs. Voorganger is ds Machiel van der Giessen. Organist is Jacques Markus en Nick & Jill de Ruijter, kleinkinderen van Greet van Kins, zullen onder pianobegeleiding van Martijn Baas een lied zingen. We lezen Romeinen 8, 31–39 met als tekst voor de verkondiging vers 31b: “Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?”
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat ds. J. Schaap uit Rotterdam voor.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de Stille hulp.
Stille hulp is een belangrijk onderdeel van het werk van uw diaconie. Gemeenteleden die het financieel lastig hebben kunnen we met uw hulp helpen om het hoofd boven water te houden. Met deze vaak tijdelijke en incidentele hulp zien we als gemeente om naar elkaar.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Opbrengst Voedselbank collecte kinderbiddag
De opbrengst van de collecte voor de voedselbank in de biddag-kinderdienst was € 122,30.

Kerk in Actie
Sta op voor oorlogsslachtoffers in Zuid Soedan.
De burgeroorlog is nog niet voorbij in Zuid Soedan. Maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaigoed. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.
We hopen dat u dit doel van harte wilt steunen d.m.v. een gift in de boterham die in de hal staat.
De opbrengst van vorige week was € 133,95, waarvoor hartelijk dank.

Maatregelen in verband met het Coronavirus
Zoals eerder met jullie gedeeld hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen rond het Coronavirus door de richtlijnen van RIVM en de Protestantse Kerk Nederland te volgen. Gisteren zijn deze richtlijnen aangescherpt.
Collecteren bij de uitgang
Concreet betekent dat er bij de uitgang wordt gecollecteerd en we de collectezak dus niet meer aan elkaar doorgeven.
Geen handen geven bij belijdenisdienst
Het advies om geen handen te geven bij de ingang blijft van kracht.

Volwassencatechese
In tegenstelling tot hetgeen vorige week in het Rankbericht is gemeld, zal er op dinsdag 17 maart geen volwassencatechese zijn.

Doorgang catechesegroepen
De catechesegroepen op maandagavond gaan wel door!

Paasgroet/kaarten gedetineerden
Ook dit jaar hopen we dat u weer mee gaat doen met deze actie! Hoe mooi is het, om je medemens in gevangenschap een hart onder de riem te steken door een kaartje te sturen waarop u een persoonlijke groet of gedichtje mag zetten. Zodat zij mogen weten dat Jezus ook voor hen is gestorven en opgestaan. En wij aan hen denken.

Kinderclub
Woensdag 18 maart is er weer club. Groep 4 en 5 gaan van 18.00 tot 19.00 uur bowlen. We verzamelen rond 17.50 uur bij de bowlingbaan en om 19.00 uur mag je daar weer worden opgehaald. Eigen bijdrage voor het bowlen is €2,-. Tot woensdag!

Steun Liberia
Als werkgroep hebben we het besluit genomen om vanaf 1 juli 2020 het project in Liberia niet langer te steunen. Het was in principe de bedoeling een aantal jaren financiële steun te verlenen om een school op te richten die later onafhankelijk zou kunnen doorgaan.
Gezien de laatste ontwikkelingen hebben we er geen vertrouwen in dat dit gaat gebeuren. De inzet van de afgelopen jaren heeft niet mogen leiden tot een zelfstandig functionerende organisatie.
We hopen dat de TPA-organisatie in Liberia mogelijkheden ziet om de schoolactiviteiten te kunnen voortzetten en willen daar ook gebed voor vragen. Al met al was dit geen eenvoudige beslissing. Voor meer informatie: tel. 06 22389408
De werkgroep

Bloemschikken
Als u interesse heeft om de bloemschikking te volgen van de Ark, kunt u terecht op de Ark site pkndeark.wordpress.com, onder het kopje Ark op zondag ziet u liturgisch bloemschikken) en de face-boek pagina van de Ark. Als u het op uw mail wil ontvangen kunt u een mail sturen naar aletta.vanvliet@gmail.com.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 16 maart 18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
19.00 uur: Mentorcatechese (Rank)
19.45 uur: Jongerenbijbelgespreksgroep(Rank)
Dinsdag 17 maart 13.30 uur: Wijkmedewerksters vergadering(Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese(Rank)
Woensdag 18 maart 14.00 uur: Soos (Rank)
17.50 uur: Kinderclub Bowlen
19.30 uur: Avondgebed in de IJsseldijkkerk
20.00 uur: Grote ArkRank kerkenraad(Rank)
Vrijdag 20 maart 08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 22 maart 09.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst in de Rank
10.30 uur: Dr. G. den Hartogh, Ark/Rank dienst in de Rank
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk in de IJsseldijkkerk

Rankbericht van vrijdag 28 februari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

kerkje

Welkom
Hartelijk welkom in de dienst in de Ark. In deze Ark/Rank dienst gaat Dr. G. den Hartogh voor.
Ook de avonddienst om 18.30 uur is in de Ark. Ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland zal in deze Krimpen Zingt Dienst voorgaan. Medewerking wordt verleend door de Vocalgroup Voice.
Wij wensen u goede, gezegende diensten.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconie. Deze keer voor ‘Kerk in Actie’: Voorjaarszending. De kracht van Bijbelverhalen.
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. ‘Kerk in Actie’ traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!
De tweede collecte is voor alle stoffelijke zaken, zoals het onderhoud van de gebouwen, betaling van de werkers in de kerk, de betaling van rekeningen van de verwarming, het licht en de koffie enz.
Alle collecten van harte aanbevolen.

Verantwoording van collectes:
Collecten opbrengsten diaconie in februari:

datum doel bedrag
02 februari Werelddiakonaat €. 246,60
09 februari Educatie/Catechese(K.i.A.) €. 357,60
16 februari Schuldhulpmaatje €. 304,20
23 februari Woord en Daad €. 470,69

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Verantwoording tweede collecte januari 2020

datum doel bedrag
31 december Kerk Oudejaarscollecte €. 552,75
01 januari Kerk €. 72,60
05 januari Kerk €. 217,30
12 januari Kerk €. 84,95
19 januari Kerk €. 261,73
26 januari Kerk €. 271,45
januari Wijkfonds €. 429,00

Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

Kindernevendienst
Het Paasproject van de kindernevendienst heeft dit jaar als thema ” Tussen hemel en aarde”.
In de veertigdagentijd lezen we vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God er uitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.
In het vervolg van het Mattheüs evangelie zien we hoe Jezus door Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in zijn woorden en daden. De Bergrede krijgt hier concreet vorm.
Tijdens het kindermoment in de kerk is er een 3D berg waar de kinderen Jezus en zijn leerlingen volgen die de berg beklimmen, onderweg naar Pasen.
Het licht van de paaskaars mee naar de kindernevendienst
In ‘de Ark’ hebben ze als mooie traditie dat het licht van de paaskaars, die het licht van Christus symboliseert, meegaat naar de kindernevendienst.
Dit gebruik willen we graag in ‘de Rank’ overnemen. Vanaf zondag 8 maart zal ook in ‘de Rank’ het licht worden aangestoken vanuit de paaskaars en meegaan met de kinderen.

Follow Me – God en seksualiteit
Aanstaande maandag gaan we het hebben over seksualiteit (spannend). Als je hierover nu al vragen hebt, dan mag je die appen in een persoonlijk bericht naar je mentor.
Tot maandag!

Koster
Afgelopen zondag is het u misschien opgevallen dat er een “nieuwe” koster dienst deed. Tom Visser heeft de taak van Sander van Vianen overgenomen, nu Sander jeugdouderling is geworden. Fijn dat Tom het wil doen. Als kerkrentmeesters wensen we hem veel “plezier” in zijn nieuwe taak! En we willen Sander heel hartelijk bedanken voor de jaren dat hij deze taak zo nauwgezet heeft uitgevoerd. Wat is een kerk zonder kosters? Dat kan niet. Dus: heel fijn dat alles goed doorgaat! Allebei Gods zegen in jullie nieuwe taak gewenst.
De kerkrentmeesters

De 40 dagen tijd is begonnen.
Afgelopen zondag zijn de boekjes uitgedeeld in de gezamenlijke dienst in ‘de Rank’.
Aangezien we komende zondag 1 maart weer een gezamenlijke dienst hebben maar nu in ‘de Ark’ zijn daar nog boekjes aanwezig.
Neem gerust een boekje mee, ze zijn weer met heel veel inzet en liefde gemaakt. En zeker de moeite waard om te lezen.

Vrouwenvereniging
De vrouwen vereniging komt 3 maart weer bijeen van 14.00 tot 16.00 uur. De Hr P. Hakkesteegt komt voor ons een presentatie houden over de natuur in ons land. Ook andere dames zijn van harte welkom. Inl. Corrie van Kooij. tel. 0180-511518.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 2 maart 19.00 uur: Follow Me
Dinsdag 3 maart 14.00 uur: Vrouwenvereniging
20:00 uur: Belijdeniscatechese
Woensdag 4 maart 10.15 uur Belijdeniscatechese voor ouderen
20.00 uur: Kleine Kerkenraad (Rank)
Vrijdag 6 maart 8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 maart 10.00 uur Ds. A.E.M. Gooijer-Snel uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur Ds. L. van Rees uit Hoogblokland

Gemeenteberichten van vrijdag 21 februari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 21 februari 2020

kerkje

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. De morgendienst is een gezamenlijke ArkRankdienst in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Naast organist Marinus Cornet verleent ook Vine muzikale medewerking. Deze zondag is de zondag vòòr de Veertigdagentijd en daarmee ook wel de eerste lijdenszondag genoemd. We lezen Markus 2, 18 – 22, o.a. over vasten en leven met het oog op de toekomst.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam voor. Wij wensen u gezegende diensten toe.

Vooruitblik
Op zondag 1 maart is er een gezamenlijke ArkRankdienst in de Ark met Dr. Gert den Hartogh als voorganger.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Woord en Daad.
Missie: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.
Visie: Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.
Kernwaarden: Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
. Mede-verantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
· Mede-schepsel: schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
· Mede-lijden: dichtbij en naast mensen die lijden
· Rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
· Wederzijdse afhankelijkheid: onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking.
Doel: Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Samuel

Kindernevendienst: Samuël maakt Saul koning
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Samuel. God roept Samuel in de tempel. En we lezen hoe Samuel later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuel 9:15-10:24 centraal: Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk.

Seminar gemist?
Afgelopen woensdag 19 februari heeft kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd een seminar gegeven over geloofsopvoeding. Het thema was ‘Als ze maar gelukkig zijn’. We hebben met elkaar een mooie avond gehad. Heeft u/jij deze avond gemist? Dan kunt u/jij deze bijeenkomst terugluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10903. Na afloop merkten we dat veel ouders het fijn vinden om met elkaar over (geloofs)opvoeding door te praten. Heeft u/jij een suggestie, wat we in de gemeente hiervoor kunnen organiseren? Laat het ons weten!

Vocalgroup Voice in Krimpen Zingt dienst
Zondag 1 maart wordt de gezamenlijke avonddienst in de Ark gehouden. Het is dan een Krimpen Zingt-dienst. Voorganger is de bekende predikant Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Hij heeft aan deze dienst het thema gegeven: “Enkele reis Jeruzalem”. Rondom dit thema zullen de liederen worden uitgezocht. Naast samenzang is er koorzang door Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans. Zij zijn regelmatig te zien en te beluisteren bij Nederland Zingt. Vorig jaar traden zij voor het eerst op tijdens een Krimpen Zingt-dienst en hebben toen een bijzondere indruk gemaakt.
Voor de begeleiding van de samenzang wordt gezorgd door organist Everhard Zwart en pianist Martin Mans.

Nieuws uit de bouwcommissie
U heeft al een tijdje niets gehoord van de bouwcommissie. Wij kunnen ons dus voorstellen dat er de nodige vragen zijn. Achter de schermen heeft de bouwcommissie echter niet stil gezeten. De
bouwcommissie heeft het programma van eisen (PvE) aangepast aan de nieuwe situatie, ontstaan nadat de verkoop van ‘De Wingerd’ on hold is gezet. Dit heeft gevolgen voor het beschikbare bouwbudget en voor de inhoudelijke eisen. Ondanks dat we nog geen duidelijkheid hebben over de opbrengsten van de verkoop van ‘De Rank’ is besloten de architect opdracht te geven om met een geschat bouwbudget een voorlopig ontwerp te gaan opstellen. Recent heeft de architect dan ook opdracht gekregen om aan de hand van het nieuwe PvE een voorlopig ontwerp te maken. Uitgangspunt is in ieder geval uitbreiden op het kerkplein (o.a. ontmoetingsruimte, keuken), vervangen toiletten, aanpassen kerkzaal + achterzaal en de overige zalen tot zover het budget dit toelaat (waarschijnlijk beperkt aanpassen en daarnaast veel zelfwerkzaamheid). Gebruikers en (een vertegenwoordiging van) gemeenteleden worden betrokken bij het ontwerpproces. Er is een commissie ‘fondswerving’ in oprichting. Deze wil snel van start om meer wensen uit te kunnen voeren (zie ook de oproep in eerder Arknieuws en Rankbericht). Voor de zomer moet het voorlopig ontwerp klaar zijn zodat we hopelijk na de zomer kunnen werken aan een definitief ontwerp en een aannemersselectie. Met de nodige onzekerheden hopen we in de 1e helft 2021 te kunnen bouwen met als doel
na de zomer van 2021 te kunnen starten in de vernieuwde Ark met een mooie nieuwe naam.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 24 februari 18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Woensdag 26 februari 14.00 uur: Soos (Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 28 februari 08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 maart 10.00 uur: Dr. G. den Hartogh, dienst in ‘De Ark’
18.30 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Krimpen Zingt Dienst in ‘De Ark’

Arknieuws

kerkje

Bij de kerkdiensten
Zondag 23 februari is de Ark gesloten; die dag vieren we de morgendienst weer in de Rank; de voorganger in deze dienst is ds. Van der Giessen. De gezamenlijke avonddienst wordt eveneens
gehouden in de Rank; in deze dienst zal voorgaan ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam.
Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd, wordt de morgendienst weer in de Ark gehouden; dit is een gezamenlijke dienst met onze broeders en zusters van de Rank; de voorganger in
deze dienst is ds. Den Hartogh.
’s Avonds is er deze zondag in de Ark weer een Krimpen Zingt-dienst met als voorganger ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland met medewerking van de Vocalgroup Voice. Elders in dit Arknieuws leest u meer over deze dienst.

Geven aan de naaste
Al langere tijd zamelen de Krimpense PKN kerken diverse artikelen in voor de plaatselijke voedselbank, die zo snel mogelijk naar diegenen gaan die daar gebruik van (moeten) maken. Wekelijks worden er ongeveer 45 pakketten verspreid. Om de pakketten aan te vullen heeft men op dit moment met name behoefte aan broodbeleg, pakjes Cup-a-Soup of soep in blik, tandpasta en tandenborstels, douchegel, shampoo en zeep. Uw bijdrage in de doos bij de ingang is zeer welkom.
Frans Schreuder

Kerk in actie: Sta op
Elke zondag van de 40-dagentijd is er een andere actie waar we aandacht aan besteden. Week 1: 1-8 maart. Project 1: Sta op….voor het doorvertellen van Bijbelverhalen in de Golfstaten.
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Hartelijk dank!
ZWO-commissie

Senioren activiteiten
Hierbij informatie over twee seniorenactiviteiten voor de komende tijd. Alle senioren worden uitgenodigd op woensdag 4 maart 2020, in de Ark. Aanvang 10.30 uur, maar de koffie staat al klaar
vanaf 10.00 uur. Die ochtend zal een presentatie worden verzorgd door Stichting De Hoop uit Dordrecht. Deze stichting verleent hulp aan personen van alle leeftijden bij psychische problemen en
verslavingsproblematiek. Het zal een beeld geven, wat er allemaal bij dit actuele onderwerp komt kijken. Wij nodigen alle senioren uit om deze boeiende lezing bij te wonen. Stichting de Hoop functioneert voor een groot deel uit giften. Daarom zullen we aan het einde van de ochtend een collecte houden, waarvan we de opbrengst en de sprekersvergoeding aan hen zullen meegeven. Wilt u vervoer naar de Ark belt u dan tel. 0180-520566 en het wordt geregeld.
De tweede activiteit is de excursie op 1 april. Wij gaan naar de molens van Kinderdijk. Daar krijgen we een videopresentatie over de geschiedenis van de molens, vervolgens een vaartocht langs de molens en bezoeken we een historische molen. Na terugkomst van de vaartocht drinken we in een restaurant een kopje koffie. U wordt om 13.00 uur thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. De kosten van deze dag bedragen € 17,00 per persoon. Tijdens de bijeenkomst op 4 maart kunt u zich voor deze dag opgeven.
Namens het Seniorenteam, Kees Snoey

pcob

Jaarvergadering en contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 25 februari a.s. haar jaarvergadering en daarna een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur.
De heer J. van der Ent uit Ouderkerk aan den IJssel verzorgt een presentatie over zijn fietstocht door Oost-Europa. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda febr – maart 2020

datum tijd activiteit
Maandag 24 februari 19.30 uur: rep. ‘River Voices’
Dinsdag 25 februari 14.00 uur: PCOB middag
Woensdag 26 februari 19.30 uur: B.C.A.
Maandag 2 maart 19.30 uur: rep. ‘River Voices’
Woensdag 4 maart 10.30 uur: Seniorenochtend
20.00 uur: vergadering C.v.K.
Vrijdag 6 maart 18.30 uur: rep. ‘De Regenboog’

Rankbericht van vrijdag 14 februari

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 14 februari 2020

Bij de kerkdiensten
In de morgendienst gaat Ds. Machiel van der Giessen voor. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Fem Jolie, dochter van Maarten & Leonie Tissink-van den Nieuwendijk (Brede Akker 28, 2924 BH). Naast organist Gerrit van der Werf werken ook Dries Heij (gitaar), Leendert Vermeulen (piano) en in de zangleiding Mirjam Heij-Moerman en Elisabeth van der Ham-Remmers muzikaal mee. We lezen Psalm 36 en in de verkondiging staat vers 10 centraal: Psalm 36, 10b: Door úw licht zien wij licht.
De gezamenlijke avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart voorgaat.

Weer aan het (pastorale) werk
Vorige week zondag ben ik voor het eerst weer voorgegaan in de kerkdienst na het ziekteverlof vanwege mijn heupoperatie en inmiddels heb ik ook het werk van het pastoraat waar mogelijk weer opgepakt. Van harte wil ik mijn collega’s bedanken voor de waarneming en in het bijzonder onze kerkelijk werker Willemieke Schippers-Kuijl, die waar nodig bijsprong en meer in Krimpen is geweest dat van haar verwacht zou mogen worden. Veel dank! Graag wil ik u en jullie ook danken voor alle hartelijke blijken van medeleven. In het pastoraat had ik al vaak gehoord, dat dat mensen zo goed doet, maar ik merkte nu zelf ook: daar knap je echt van op! De komende tijd zal/kan ik mijn werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten, omdat de voortgang van de revalidatie ook nog tijd en energie zal vergen, maar mocht u/jij mij (pastoraal) nodig hebben, schroom niet dat kenbaar te maken.

Vakantie kerkelijk werker
Van maandag 17 februari tot vrijdag 21 februari is onze kerkelijk werker Willemieke Schippers afwezig. In geval van spoed kunt u contact opnemen met de coördinator Pastoraat van de Rank, tel. 06-57 25 08 82 of per email pastoraat@derankkrimpen.nl.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Schuldhulpmaatje.
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbeterd. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.

Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform, en de gemeente draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden om vanuit die kerken maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

KindernevendienstSamuël wordt geroepen.
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Samuël. God roept Samuël in de tempel. En we lezen hoe Samuël later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuël 3:1-18 centraal: God roept Samuël. Als Samuël Gods stem herkent, doet hij wat God van hem vraagt.

Weekagenda
Maandag 17 februari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
20.15 uur: Wijkraad-Pastoraat (Ark)
Woensdag 19 februari

10.15 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen
20:00 uur: Seminar “Als ze maar gelukkig zijn.” door Willemijn de Weerd (Rank)
Meer info: Johanneke Vonk 06-51467932
Vrijdag 21 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 23 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam

Follow Me
Deze week zijn de jongeren al via hun mentor op de hoogte gebracht dat de mentorcatechese niet doorgaat op maandag 17 februari. We wensen jullie een fijne voorjaarsvakantie en zien jullie graag weer op maandag 2 maart. Tot dan!
Willemieke Schippers – Kuijl, kerkelijk werker

Hulp Dorottya
Afgelopen najaar is er veel geld bijeengebracht voor hulp aan Dorottya. Een Roemeens meisje uit de omgeving van Pava, zij heeft een vorm van leukemie en wacht op een operatie. (Waarvan de kosten hoog zijn.)
Momenteel verblijft ze in Boekarest in het ziekenhuis. Tot dusver zijn de resultaten niet zo goed.

Het is nu zoeken naar een geschikte donor voor een beenmergtransplantatie.

Laten we bidden dat hierin voorzien mag worden.
Werkgroep Pava.

Verslag reis Liberia
Afgelopen januari mocht ik het werk van TPA (turnign point of positieve actions) / Prince Dennis in Liberia bekijken. Na een reis van 2 dagen door het binnenland van Liberia kwam ik zonder al teveel problemen in Fishtown. Ik werd hier warm en vriendelijk ontvangen, de dag erna bezochten we de school die we als Rankgemeente ondertussen al 7 jaar steunen. Toen ik hier aankwam werd ik vrolijk toegezongen door de leerlingen. Het viel mij op dat dit er wel minder waren dan 4 jaar geleden. Ook het schoolhoofd en enkele leraren waren vervangen. Buiten onder een afdak van palmtakken bespraken we de situatie. De school heeft het erg te verduren gehad, er is veel onrust geweest onder het personeel waardoor het aantal leerlingen is teruggelopen. Het schoolgebouw stond er half afgebouwd bij, er lag een nieuw dak op en met de muren was men bezig om deze met stenen opnieuw op te bouwen. Ook deze keer viel mij weer op dat er niet gewerkt werd met boeken. Het oude schoolhoofd liet zich zien en wilde mij spreken. Deze verweet Prince dat er slecht leiding werd gegeven vanuit TPA en suggereerde ook dat de salarissen niet altijd betaald werden. Dit hadden wij als werkgroep al eerder vernomen via een ontvangen mail van hem. Ik heb dit die middag met Prince en Kumba besproken waarbij de emoties erg opliepen. Als werkgroep vinden we het belangrijk dat het geld op de juiste plaatst komt en niet in iemand zijn zak verdwijnt. Na alle overwegingen heb ik niemand beschuldigd maar, moet ik eerlijk bekennen, ook niemand op zijn woord kunnen geloven. Gelukkig hoeven wij ook niet te oordelen, dit is aan God en mogen wij in geloof en vertrouwen handelen. Prince heeft het erg moeilijk gehad in Liberia, dat is mij in ieder geval wel duidelijk geworden. De dag erna zijn we naar de plantage geweest waar ik ook een flinke teleurstelling te verwerken kreeg. Van een plantage is geen sprake, dit was meer een bos met enkele rubberbomen, een stukje rijstveld en tot overmaat van ramp waren de cacaobomen vernield door wegwerkzaamheden.

Op zondag bezochten we een kerkgemeente waarbij Prince voor ging, deze gemeente heeft hij een jaar geleden geholpen om op te starten en had nu meer dan 100 bezoekers. Verder heb ik nog een leuke tijd gehad met een bezoek aan het nationaal natuurpark en een dagje in de hoofdstad Monrovia.
Ik kan dus terugkijken op een mooie maar ook enerverende reis met bijzondere ervaringen.
Als werkgroep gaan we de aankomende tijd bekijken hoe we verder willen met de ondersteuning van TPA. Hierbij hebben we Gods leiding zeker nodig.
Kees Hoogendijk.

Gemeenteberichten van vrijdag 7 februari 2020

Welkom
De ArkRank-morgendienst op zondag 9 februari in de Rank is evenals in de andere wijkgemeenten een themadienst in het kader van het gemeente brede project ‘Zin in Ouderdom’. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Centraal staan de woorden van Psalm 71: 17 en 18: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm”.
Op zondag 12 januari was de (her-)bevestiging van alle ambtsdragers in de Ark. Ouderling Lyan Verburg-de Zeeuw kon daar toen niet bij aanwezig zijn. Haar herbevestiging zal deze morgen plaatsvinden. Daarnaast zal Cor Egas worden voorgesteld als pastorale wijkmedewerker (PWM) en afscheid worden genomen van Leo de Man & Teun de Weerd als PWM-ers.
De gezamenlijk avonddienst is ook in de Rank.
18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn.
In de IJsseldijkkerk is de jeugddienst, geleid door Ds. C. Baggerman. Ook om 18.30 uur.
Gezegende diensten toegewenst.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor KIA: Catechese en Educatie, een relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.
De tweede collecte is zoals gewoonlijk voor de groei en bloei van de kerk.
In de hal staat het offerblok. Het geld dat hierin komt gaat naar het wijkfonds van de Rank.
Ook zijn er nog busjes voor de zending in de hal.
Uw gaven worden zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

Kindernevendienst
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi, en over Ruth en Boaz. Op deze zondag staat Ruth 3:7-14 en 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen.

Commissie fondsenwerving
Omdat de verbouwing van de Ark steeds dichterbij komt, willen we ook starten met geld inzamelen. Naast het budget dat beschikbaar komt voor de verbouw, blijven er nog allerlei extra dingen die niet in de architect-prijs zitten en die we tóch graag willen verwezenlijken. Wie wil er met ons meedenken? Wat zijn de mogelijkheden? Wil jij (of u) hiervoor je creatieve of organisatorische talenten inzetten, meld je dan bij een van de kerkrentmeesters! Of via een telefoontje naar 06-57250882. Hoe meer ideeën hoe beter!
De kerkrentmeesters.

Weekagenda
Maandag 10 februari
20.00 uur: Huiskring ‘de Bergrede’ Hoofdstuk 3, Rigoletto 8
Woensdag 12 februari
18.45 uur: kinderclub
Vrijdag 14 februari
8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 16 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst
18.30 uur: Ds. F.C.de Ronde uit Fijnaart

Voedselpakketten, bedankt!
Vanuit Pava hartelijk dank. Met geld vanuit Krimpen (deels opbrengst oliebollen) was het weer mogelijk om de ouderen in Pava voedselpakketten te schenken. Altijd weer een welkome aanvulling in de vaak sobere leefomstandigheden. Ook dank namens de ouders van Pava. Hun kinderen kregen met Kerst een boek met mooie verhalen voor het hele gezin. Een waardevol cadeau, hartelijk dank!

Bij de kerkdiensten
Op zondag 9 februari vieren we de morgendienst als gezamenlijke gemeente in de Rank. De Ark is dan gesloten. Deze zondag wordt in alle wijkgemeenten van de Prot. Gemeente Krimpen aandacht besteed aan het project “Zin in de ouderdom”. We lezen Psalm 71 en staan vooral stil bij de woorden van vers 17 en 18: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm”. In deze dienst zal ook de herbevestiging plaatsvinden van Lyan Verburg als ouderling, die op 12 januari niet aanwezig kon zijn, en zal Cor Egas als nieuwe pastoraal wijkmedewerker worden voorgesteld. Van 2 pastorale wijkmedewerkers zal afscheid worden genomen, n.l. van Leo de Man en van Teun de Weerd.
We zijn blij dat ds. Machiel van der Giessen, na een periode van ziekteverlof, weer in staat is deze dienst te leiden.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag eveneens in de Rank gehouden met als voorganger ds. B. Lamain uit Den Hoorn. Tegelijkertijd is er in de IJsseldijkkerk een gezamenlijke jeugddienst waarin ds. Baggerman zal voorgaan.
Zondag 16 februari is er in de Rank een doopdienst. Ds. Machiel van der Giessen is daarin de voorganger. Gelezen wordt Psalm 36 en de tekst voor de verkondiging is vers 10: “Want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht”.
In de Ark gaat deze zondag voor ds. Gert den Hartogh.
De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de IJsseldijkkerk; de voorganger in deze dienst is ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart.

Bij de collecte
9 februari Catechese en Educatie
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen.
Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.
16 februari Schuldhulpmaatje
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbetert. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.
Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden vanuit die kerken om maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.

Commissie fondsenwerving
Omdat de verbouwing van de Ark steeds dichterbij komt, willen we ook starten met geld inzamelen. Naast het budget dat beschikbaar komt voor de verbouw, blijven er nog allerlei extra dingen die niet in de architectprijs zitten en die we tóch graag willen verwezenlijken. Wie wil er met ons meedenken? Wat zijn de mogelijkheden? Wil jij (of u) hiervoor je creatieve of organisatorische talenten inzetten, meld je dan bij een van de kerkrentmeesters! Of een telefoontje naar 06-57250882. Hoe meer ideeën hoe beter!
Marjan Tromp

Vocalgroup Voice in Krimpen Zingt dienst
Zondag 1 maart wordt de gezamenlijke avonddienst in de Ark gehouden. Het is dan weer een Krimpen Zingt-dienst. Voorgangers is de bekende predikant Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Hij heeft het thema van deze dienst al doorgegeven: “Enkele reis Jeruzalem”. Rondom dit thema zullen de liederen worden uitgezocht. Naast samenzang is er koorzang door Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans.
Het orgel wordt bespeeld door Everhard Zwart.
Noteer de datum vast in de agenda!

Uitkomsten dubbele inzamelingsactie 2019 Lionsclub Krimpen a/d IJssel
In december 2019 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor de zesde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de vierde achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.
Deze keer zijn in totaal 444.729 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe beschikbare informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor zeker 900 pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze keer liefst 44,1 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd. Dat is weer meer dan een jaar geleden, toen ruim 38 kilo werd ingezameld.
Op basis van de standaardformule voor de berekening van de waarde van dit geld mag worden aangenomen dat met de opbrengst ervan uiteindelijk 133 oogoperaties in derde wereld landen kunnen worden uitgevoerd.
De Lionsclub zegt de kerken hartelijk dank voor hun medewerking. En uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of vreemd en oud geld hebben ingeleverd.

Activiteitenagenda februari 2020

ma 10/2 19.30 rep. “River Voices”
vr 14/2 18.30 rep. “de Regenboog”
ma 17/2 19.30 rep. “River Voices”
20.00 verg. wijkraad Pastoraat
ma 17/2 19.30 rep. “River Voices”
20.00 verg. Wijkraad Pastoraat
wo 19/2 20.00 verg. DB-CvK
vr 21/2 18.30 rep. “de Regenboog”

Gemeenteberichten van vrijdag 31 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 31 januari 2020

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst gaat voor ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs. De avonddienst is vandaag in de IJsseldijk-kerk. Voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.

Collecte
De eerste collecte is voor het werelddiaconaat.

Oeganda

Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.
Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Opbrengsten diaconie collecte januari:

01-01 Leger des Heils € 88,10
05-01 Crimpen Inn € 216,20
12-01 IZB (avonddienst) € 85,25
19-01 Stichting Timon € 259,00
26-01 Stichting de Hoop € 275,10
26-01 HA bekers Bartimeüs € 440,75


De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Kindernevendienst Ruth en Noömi
Deze zondag is de eerste van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Noömi, en over Ruth en Boaz.
Op deze zondag staat Ruth 1:6-11 en 1:14-22 centraal: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan en bij haar te blijven.

Weekagenda

Maandag 3 februari
18.30 uur: Alpha cursus(Rank)
19.00 uur: Mentorcatechese(Rank)
Dinsdag 4 februari
14.00 uur: Vrouwenvereniging(Rank)
20.00 uur: Kleine Kerkenraad(Rank)
Woensdag 5 februari
14.00 uur: Soos(Rank)
Donderdag 6 februari
14.30 uur: Ouderen contactmiddag (Rank)
Vrijdag 7 februari
08.30 uur: Redactie Rankbericht(Rank)
19.00 uur: Sirkelslag(Rank)
Zondag 9 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Ark/Rank dienst
18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn

Ouderen contactmiddag 6 februari
Op donderdag 6 februari is er in ‘de Rank’ een ouderen contact middag. Vanaf 14.00 uur staat de thee klaar.
Om 14.30 uur zullen Willemieke Schippers en ds. C. Baggerman met het thema: Een goed verhaal – uw levensverhaal, deze middag vullen. Wanneer je eenmaal de zeventig gepasseerd bent ligt er een heel leven achter je. Met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en avonturen. Maar ook met veel (levens)vragen en antwoorden. Het is uw eigen unieke levensverhaal. Als je de hoofdthema’s van je leven bedenkt kan je daar wijs van worden. Dit is uw bijdrage aan het leven.
Tot ziens op donderdag 6 februari in de Rank.

Uitkomsten dubbele inzamelingsactie 2019 Lionsclub Krimpen aan den IJssel
In december 2019 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor de zesde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de vierde achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.
Deze keer zijn in totaal 444.729 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe beschikbare informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor zeker 900 pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze keer liefst 44,1 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd. Dat is weer meer dan een jaar geleden, toen ruim 38 kilo werd ingezameld.
Op basis van de standaardformule voor de berekening van de waarde van dit geld mag worden aangenomen dat met de opbrengst ervan uiteindelijk 133 oog operaties in derde wereld landen kunnen worden uitgevoerd.
De Lionsclub zegt de kerken hartelijk dank voor hun medewerking. En uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of vreemd en oud geld hebben ingeleverd.

Gemeenteberichten van vrijdag 24 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 24 januari 2020

Welkom
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat ds. C.M. Baggerman-van Popering voor. In de gezamenlijke avonddienst in De Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging Dr. G. den Hartogh voor.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de stichting “De Hoop”.

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor Bartiméus.

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld met aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.
Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijk-waardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal.
Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.
Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt.
Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt.

Alle collectes van harte aanbevolen.

Kindernevendienst: Rechter Simson
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Weekagenda
Maandag 27 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Vrijdag 31 januari
08.30 uur: Rankbericht (Rank)
Zondag 2 februari
10.00 uur: Ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht

Arknieuws

Terugblik bevestigingsdienst 12 januari
Na een lange aanloop en talrijke gesprekken en vergaderingen werd op de AK-vergadering van 26 november 2019 definitief groen licht gegeven voor de fusie tussen Rank en Ark. Een fusie die per 1 januari van dit jaar geëffectueerd is, – hetgeen wil zeggen dat de voormalige Rank en Ark met ingang van die datum zijn opgehouden te bestaan.
De volgende, door de kerkorde voorgeschreven, stap die gezet moest worden was de herbevestiging van alle ambtsdragers. Deze vond plaats op zondag 12 januari. Een indrukwekkend gebeuren tijdens een feestelijke dienst waarin collega Van der Giessen en ik samen mochten voorgaan. Diverse gemeenteleden spraken naderhand uit dat het op een rij staan van bijna 40 ambtsdragers een bijzonder indrukwekkend gezicht was geweest. We mogen hopen en bidden dat we met elkaar – ambtsdragers en ‘gewone’ gemeenteleden – gestalte zullen mogen geven aan een nieuw en vitaal gemeente-zijn!

Bij de kerkdiensten
Zondag 26 januari vieren we met elkaar weer de Maaltijd van de Heer met grote en kleine gelovigen. Voorganger in de dienst is ds. Gert den Hartogh.
In de gezamenlijke avonddienst is er de voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. In deze dienst, welke plaats vindt in de Rank, gaat eveneens ds. Gert den Hartogh voor.
Op zondag 2 februari is er ’s morgens een dienst met verstandelijk beperkten. In deze dienst gaat voor mevr. D.A. Rietveld uit Bleiswijk.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag gehouden in de IJsseldijkkerk. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

2 februari Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Geef in deze collecte zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Actie Kerkbalans
Komende week worden de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij u opgehaald. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetingsmomenten enz. Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.
Derk-Jan Raven

Kerstpostactie
De kerstpostactie van 2019 heeft het mooie bedrag van € 997,50 opgeleverd. Onze dank aan allen die post hebben aangeleverd en allen die post hebben bezorgd. Het geld is bestemd voor ‘Kinderen in de knel’.
Namens de Z.W.O., Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds 2019 heeft een record opbrengst opgeleverd, namelijk 1.140 euro, echt geweldig. Dit bedrag wordt verdeeld over vijf goede doelen: Max Maakt Mogelijk Winteractie, EO Metterdaad voor Mongolië, K.W.F. Kankerbestrijding, Het Rode Kruis en de Feesttas van de Ark. Allen die dit hebben mogelijk gemaakt, de gevers en de medewerksters, heel veel dank. Met elkaar kunnen we zo heel veel mensen blij maken en dienstbaar zijn. Nogmaals dank en graag tot ziens,
Jans Ritskes.

Wij zijn ons hart kwijt……..


Wij van de bloemschikcommissie geven de bloemen mee aan gemeenteleden. Nu heeft een gemeentelid ons rode hart, verpakt in een rose sjaal, terug gebracht in de Ark, waar iemand hem zou opruimen. Alleen is deze nooit bij ons aangekomen. Wie weet waar ons hart is??? Graag afgeven aan Aletta van Vliet. Namens de groep alvast bedankt.

Levensverhaal van Senioren
Op woensdag 5 februari worden alle senioren weer uitgenodigd voor de maandelijkse bijeenkomst in de Ark. De bijeenkomst begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur staat de koffie al klaar.
Het onderwerp voor deze ochtend is: “Een goed verhaal – uw levensverhaal”.
Willemieke Schippers, van het project “Zin in de ouderdom” gaat over dit onderwerp in gesprek met de aanwezigen. “Wanneer je eenmaal de zeventig bent gepasseerd, ligt er inmiddels een heel leven achter je, met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en vele (levens)vragen en antwoorden. Ieder heeft zijn eigen, unieke levensverhaal! Als je de hoofdthema’s van je leven overdenkt kan je daar wijs van worden, een bijdrage aan het leven”.
Alle senioren worden uitgenodigd om met elkaar over dit thema na te denken en mee te praten. Welkom op 5 februari in de Ark. Heeft u vervoer nodig, belt u dan 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het Seniorenteam,
Kees Snoey

Projectzangers zijn welkom

rivervoices

Wij nodigen iedereen van harte uit om als ‘project’zanger ons koor, Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices o.l.v. Arie de Korte, te komen versterken. Op zondag 12 april zingen wij in de ochtenddienst in De Ark. Die avond, om 19.00 uur, werken wij mee aan de Paasdienst in de Historische Engelse Kerk aan het Begijnhof te Amsterdam.
Tijdens eerdere projecten mochten wij veel zangers ontvangen, waarvan er inmiddels zelfs een aantal lid zijn geworden van ons gezellige koor.
Vanaf aanstaande maandag ben je welkom tijdens onze repetities van 19.30 tot 21.30 uur in de achterzaal van De Ark.

Kinderkoor zingt in speciale dienst
Zondag 2 februari is de ochtenddienst in De Ark een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is Mevrouw Dicky Rietveld uit Bleiswijk. Zij heeft eerder deze speciale diensten geleid en heeft daarbij een onuitwisbare indruk gemaakt op de vele bezoekers.
Op haar verzoek werkt dit keer Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Hidde Zwart mee aan deze dienst. Het thema is “De Ark van Noach”.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 28 januari a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. De heer P.G. Weeber uit Maarssen verzorgt een lezing en een presentatie over het land Egypte. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda jan. – feb. 2020

ma 27/1 19.30 rep. “River Voices”
ma 27/1 19.30 rep. “Unify”
di 28/1 14.00 PCOB middag
vr 31/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 03/2 19.30 rep. “River Voices”
ma 03/2 19.30 rep. “Unify”
di 04/2 19.30 EHBO-AED”
wo 05/2 10.30 senioren-ochtend
vr 07/2 18.30 rep. ”de Regenboog”

Rankbericht van vrijdag 17 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 19 januari 2020

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst begroeten we Ds. G. van Meijeren uit Rotterdam.
De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. C. Baggerman voorgaat.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Timon. Timon is een bevlogen organisatie, die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Rechter Gideon
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. Op deze zondag staat Rechters 6:14-16,36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen.

Weekagenda
Maandag 20 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
19.00 uur: Follow Me
Donderdag 23 januari
19.00 uur: Gebed voor de Eenheid
Vrijdag 24 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 26 januari – Bediening Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. C.M. Baggerman-van Popering
18.30 uur: Dr. G. den Hartogh

Actie Kerkbalans
Op 18 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans, dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen. Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetings-momenten enz.
Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.