Gemeenteberichten van vrijdag 24 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 24 januari 2020

Welkom
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat ds. C.M. Baggerman-van Popering voor. In de gezamenlijke avonddienst in De Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging Dr. G. den Hartogh voor.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de stichting “De Hoop”.

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor Bartiméus.

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld met aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.
Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijk-waardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal.
Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.
Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt.
Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt.

Alle collectes van harte aanbevolen.

Kindernevendienst: Rechter Simson
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Weekagenda
Maandag 27 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Vrijdag 31 januari
08.30 uur: Rankbericht (Rank)
Zondag 2 februari
10.00 uur: Ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht

Arknieuws

Terugblik bevestigingsdienst 12 januari
Na een lange aanloop en talrijke gesprekken en vergaderingen werd op de AK-vergadering van 26 november 2019 definitief groen licht gegeven voor de fusie tussen Rank en Ark. Een fusie die per 1 januari van dit jaar geëffectueerd is, – hetgeen wil zeggen dat de voormalige Rank en Ark met ingang van die datum zijn opgehouden te bestaan.
De volgende, door de kerkorde voorgeschreven, stap die gezet moest worden was de herbevestiging van alle ambtsdragers. Deze vond plaats op zondag 12 januari. Een indrukwekkend gebeuren tijdens een feestelijke dienst waarin collega Van der Giessen en ik samen mochten voorgaan. Diverse gemeenteleden spraken naderhand uit dat het op een rij staan van bijna 40 ambtsdragers een bijzonder indrukwekkend gezicht was geweest. We mogen hopen en bidden dat we met elkaar – ambtsdragers en ‘gewone’ gemeenteleden – gestalte zullen mogen geven aan een nieuw en vitaal gemeente-zijn!

Bij de kerkdiensten
Zondag 26 januari vieren we met elkaar weer de Maaltijd van de Heer met grote en kleine gelovigen. Voorganger in de dienst is ds. Gert den Hartogh.
In de gezamenlijke avonddienst is er de voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. In deze dienst, welke plaats vindt in de Rank, gaat eveneens ds. Gert den Hartogh voor.
Op zondag 2 februari is er ’s morgens een dienst met verstandelijk beperkten. In deze dienst gaat voor mevr. D.A. Rietveld uit Bleiswijk.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag gehouden in de IJsseldijkkerk. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

2 februari Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Geef in deze collecte zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Actie Kerkbalans
Komende week worden de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij u opgehaald. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetingsmomenten enz. Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.
Derk-Jan Raven

Kerstpostactie
De kerstpostactie van 2019 heeft het mooie bedrag van € 997,50 opgeleverd. Onze dank aan allen die post hebben aangeleverd en allen die post hebben bezorgd. Het geld is bestemd voor ‘Kinderen in de knel’.
Namens de Z.W.O., Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds 2019 heeft een record opbrengst opgeleverd, namelijk 1.140 euro, echt geweldig. Dit bedrag wordt verdeeld over vijf goede doelen: Max Maakt Mogelijk Winteractie, EO Metterdaad voor Mongolië, K.W.F. Kankerbestrijding, Het Rode Kruis en de Feesttas van de Ark. Allen die dit hebben mogelijk gemaakt, de gevers en de medewerksters, heel veel dank. Met elkaar kunnen we zo heel veel mensen blij maken en dienstbaar zijn. Nogmaals dank en graag tot ziens,
Jans Ritskes.

Wij zijn ons hart kwijt……..


Wij van de bloemschikcommissie geven de bloemen mee aan gemeenteleden. Nu heeft een gemeentelid ons rode hart, verpakt in een rose sjaal, terug gebracht in de Ark, waar iemand hem zou opruimen. Alleen is deze nooit bij ons aangekomen. Wie weet waar ons hart is??? Graag afgeven aan Aletta van Vliet. Namens de groep alvast bedankt.

Levensverhaal van Senioren
Op woensdag 5 februari worden alle senioren weer uitgenodigd voor de maandelijkse bijeenkomst in de Ark. De bijeenkomst begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur staat de koffie al klaar.
Het onderwerp voor deze ochtend is: “Een goed verhaal – uw levensverhaal”.
Willemieke Schippers, van het project “Zin in de ouderdom” gaat over dit onderwerp in gesprek met de aanwezigen. “Wanneer je eenmaal de zeventig bent gepasseerd, ligt er inmiddels een heel leven achter je, met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en vele (levens)vragen en antwoorden. Ieder heeft zijn eigen, unieke levensverhaal! Als je de hoofdthema’s van je leven overdenkt kan je daar wijs van worden, een bijdrage aan het leven”.
Alle senioren worden uitgenodigd om met elkaar over dit thema na te denken en mee te praten. Welkom op 5 februari in de Ark. Heeft u vervoer nodig, belt u dan 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het Seniorenteam,
Kees Snoey

Projectzangers zijn welkom

rivervoices

Wij nodigen iedereen van harte uit om als ‘project’zanger ons koor, Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices o.l.v. Arie de Korte, te komen versterken. Op zondag 12 april zingen wij in de ochtenddienst in De Ark. Die avond, om 19.00 uur, werken wij mee aan de Paasdienst in de Historische Engelse Kerk aan het Begijnhof te Amsterdam.
Tijdens eerdere projecten mochten wij veel zangers ontvangen, waarvan er inmiddels zelfs een aantal lid zijn geworden van ons gezellige koor.
Vanaf aanstaande maandag ben je welkom tijdens onze repetities van 19.30 tot 21.30 uur in de achterzaal van De Ark.

Kinderkoor zingt in speciale dienst
Zondag 2 februari is de ochtenddienst in De Ark een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is Mevrouw Dicky Rietveld uit Bleiswijk. Zij heeft eerder deze speciale diensten geleid en heeft daarbij een onuitwisbare indruk gemaakt op de vele bezoekers.
Op haar verzoek werkt dit keer Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Hidde Zwart mee aan deze dienst. Het thema is “De Ark van Noach”.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 28 januari a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. De heer P.G. Weeber uit Maarssen verzorgt een lezing en een presentatie over het land Egypte. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda jan. – feb. 2020

ma 27/1 19.30 rep. “River Voices”
ma 27/1 19.30 rep. “Unify”
di 28/1 14.00 PCOB middag
vr 31/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 03/2 19.30 rep. “River Voices”
ma 03/2 19.30 rep. “Unify”
di 04/2 19.30 EHBO-AED”
wo 05/2 10.30 senioren-ochtend
vr 07/2 18.30 rep. ”de Regenboog”

Rankbericht van vrijdag 17 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 19 januari 2020

Welkom
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. In de morgendienst begroeten we Ds. G. van Meijeren uit Rotterdam.
De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk waarin Ds. C. Baggerman voorgaat.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Timon. Timon is een bevlogen organisatie, die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Rechter Gideon
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël. Op deze zondag staat Rechters 6:14-16,36-40 en 7:16-22 centraal: God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen.

Weekagenda
Maandag 20 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
19.00 uur: Follow Me
Donderdag 23 januari
19.00 uur: Gebed voor de Eenheid
Vrijdag 24 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 26 januari – Bediening Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. C.M. Baggerman-van Popering
18.30 uur: Dr. G. den Hartogh

Actie Kerkbalans
Op 18 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans, dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’.
De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen. Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetings-momenten enz.
Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.

Gemeenteberichten van vrijdag 10 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 10 januari 2020

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de gezamenlijke morgendienst van Ark-Rank in de Ark. In deze dienst gaan voor dr. Gert den Hartogh en ds. Machiel van der Giessen.
Het is een bijzondere dienst, waarin de nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd in hun ambt en alle andere ambtsdragers zullen worden herbevestigd in verband met het samengaan van Ark en Rank. Dit is tevens de start van de nieuwe wijkkerkenraad van de Ark-Rank-gemeente.
De gezamenlijke avonddienst is in de Rank. Hierin gaat voor ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek. Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

Dank!
Graag wil ik u en jullie allen hartelijk danken voor alle blijken van medeleven en aanmoediging rond de dag van mijn heupoperatie en nu in het traject van revalidatie. Erg blij was/ben ik ook met de grote beterschapskaart van de kinderen van de kindernevendienst met alle namen en goede wensen. Daar knap je echt van op! Dank jullie wel!! Het was zo afgelopen Kerst en jaarwisseling wel een aparte tijd. Voor het eerst in ruim dertig jaar ging ik niet voor in deze bijzondere diensten, al kon ik ze allemaal wel meemaken via Kerkomroep.nl. Ook wel weer een bijzondere ervaring.
Ik ben nu na drie weken halverwege het eerste traject van de revalidatie en het gaat iedere dag letterlijk en figuurlijk een beetje meer vooruit. Ik doe nu thuis al wel enkele werkzaamheden, maar hoop begin februari mijn werkzaamheden weer (gedeeltelijk) op de ‘gewone’ wijze op te kunnen pakken. Nou ja, dat hoop ik eigenlijk komende zondag al enigszins te doen, want dan hebben we een wel heel bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van nieuwe ambtsdragers en de herbevestiging van alle andere ambtsdragers in verband met het samengaan van Ark en Rank en start hiermee de nieuwe wijkkerkenraad van de Ark-Rank-gemeente. Ik hoop samen met collega Gert den Hartogh in die dienst voor te gaan en zie er naar uit (al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat ik het ook wel een beetje spannend vindt).
Nogmaals dank voor alle hartelijkheid (ook namens Betsie) en graag tot zondag,
met hartelijke groet, ds. Machiel van der Giessen

Collecte
De eerste collecte is voor de IZB. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Elke tijd vraagt om een nieuwe ‘vertaling’ van het evangelie. Zeker voor een organisatie als de onze, met wortels diep in de vorige eeuw, is het zaak om de radar scherp af te stellen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. In de recente bezinning is het inzicht geboren dat missionair werk in onze tijd alleen vruchtbaar kan zijn vanuit een hernieuwde oriëntatie op Jezus Christus. We geloven dat Hij de levende is, die mensen wegroept van de doodlopende wegen waarop ze zijn beland. Hij brengt ze in de kring van navolgers, de gemeenschap rondom zijn Persoon en onderwijs. We vertrouwen erop dat Hij daar in het midden is. Iedereen is welkom in die kring, omdat de Gastheer geen onderscheid maakt. De vreugde die Hij geeft, maakt dat we ook oog en hart hebben voor anderen.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Verantwoording tweede collecte november 2019

03-11 Kerk € 315,90
10-11 Kerk € 227,20
17-11 Kerk € 529,45
24-11 Kerk € 300,40
Wijkfonds November € 63,00
==== ==== ====
==== ==== ====

Verantwoording tweede collecte december 2019

01-12 Kerk € 286,11
08-12 Kerk € 218,85
15-12 Kerk € 411,50
22-12 Kerk € 348,81
24-12 Kerk € 209,07
25-12 Kerk € 386,54
29-12 Kerk € 135,50


Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

Kindernevendienst
deborah
Rechter Debora
Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31 centraal: het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera.
Kindernevendienst 12 januari tijdens de gezamenlijke bevestigingsdienst in de Ark
Er is kindernevendienst voor de basisschool groepen 1 t/m 6, deze zijn in 3 groepen verdeeld.
De kinderen uit groep 2 en 3 ( basisschool groep 3 t/m 6), komen direct na de preek terug zodat zij ook bij de bevestiging van de ambtsdragers aanwezig kunnen zijn.
De kinderen uit groep 1 ( basisschool gr 1 + 2 ) blijven in de kindernevendienst tot de collecte.

Weekagenda
Maandag 13 januari
18.30 uur: Alpha cursus(Rank)
20.00 uur: Huiskring de Bergrede, Hs.2, Waalsingel 8
Dinsdag 14 januari
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
Woensdag 15 januari
14.00 uur: Soos(Rank)
18.30 uur: Kinderclubs(Rank)
Vrijdag 17 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht(Rank)
Zondag 19 januari
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren, Rotterdam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Ds. C. Baggerman

2020….NIEUWE HOOP EN ACTIE KERKBALANS
Onder deze kopjes stonden op de Wingerd-pagina van het Krimpens Kerkblad dd. 3 januari jl. artikelen over de ontwikkelingen m.b.t. de Wingerd en het “Samen in de Ark”-proces. De kerkenraad van de Ark-Rank-gemeente hecht er aan als reactie hierop te vermelden zich niet te kunnen vinden in de inhoud van de genoemde artikelen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Wiggert Pols, e-mail scriba1.ArkRank@gmail.com, tel. 06-53850718 of met Han van der Burg, e-mail scriba@ark-krimpen.nl, tel. 06-23569040.

Arknieuws

Een nieuw jaar…
Er is al heel veel over geschreven en gesproken, – en er zal nog wel heel wat méér over geschreven en gesproken worden: de totstandkoming van de fusie en de praktische uitwerking daarvan; want dat is wat we het komende jaar gaan meemaken en waar nog heel wat vergaderingen en gesprekken aan gewijd zullen zijn. Laat het bij voorbaat duidelijk zijn: er is geen enkele reden om eraan te twijfelen dat alles geheel naar wens en ordelijk zal verlopen! Maar het is eveneens evident dat dit slechts dan mogelijk is wanneer de vinger aan de pols gehouden wordt. Tegen die achtergrond zal aanstaande zondag de (her)bevestiging van de kerkenraad plaatsvinden. Hierbij zal een aantal nieuwe ambtsdragers aantreden, terwijl de ‘zittende’ kerkenraadsleden opnieuw gevraagd wordt hun ‘ja’ uit te spreken. Een ceremonie die in de kerkorde staat voorgeschreven en noodzakelijk is omdat er immers sprake is van een geheel nieuwe wijkgemeente: ‘Ark’ en ‘Rank’ zijn beide, hoe vreemd het ons misschien in de oren mag klinken, voltooid verleden tijd. Het belooft een indrukwekkende dienst te worden en we zijn in het bijzonder blij en dankbaar dat ook ds. Machiel van der Giessen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet alleen aanwezig zal zijn maar tevens een deel van de dienst voor zijn rekening kan nemen!

Bij de verkondiging
Uitgangspunt voor de verkondiging zijn twee bijbelpassages, t.w. Psalm 134 en Mattheüs 3: 13-17. De geschiedenis van Jezus’ doop in de Jordaan. Het gaat hierbij om het moment waarop Jezus zijn
ambt officieel aanvaardt en zijn openbare optreden een aanvang neemt. Iets wat Hij niet ‘zomaar’ doet, integendeel: Hij verzekert zich eerst van de aanwezigheid van Gods Geest. Daarna pakt Hij zijn werk aan.
En dat is hetgeen wat volgens mij ook voor de moderne ambtsdrager het uitgangspunt moet zijn: de zekerheid dat Gods Geest met ons is en ons inspireert tot daden en woorden waarin we misschien
zelfs boven ons zelf uitstijgen! We wensen elkaar een heel goede, inspirerende maar bovenal gezegende dienst toe.

Bedankt
Gedurende de afgelopen weken mochten mijn vrouw en ik weer een bijzonder groot aantal Kerst- en Nieuwjaarswensen ontvangen. Iedereen hiervoor persoonlijk bedanken is ten enenmale onmogelijk en
vandaar dat ik langs deze weg en mede namens mijn echtgenote iedereen die ons op welke manier dan ook bedacht heeft, van harte danken voor alle lieve en vriendelijke wensen die door ons beiden ieder jaar weer bijzonder gewaardeerd worden: het doet goed ook op die manier iets van het ‘omzien naar elkaar’ te mogen ervaren!
Een hartelijke groet aan u allen, Gert en Baukje den Hartogh

Bij de kerkdiensten
Zondag 12 januari zal een heel bijzondere morgendienst worden aangezien dan de (her-)bevestiging van alle ambtsdragers van de ArkRank Gemeente zal plaatsvinden. Dit is noodzakelijk omdat er sinds 1 januari sprake is van één nieuwe gemeente en tegen de achtergrond van die nieuwe situatie zal dan ook een geheel nieuwe kerkenraad aantreden. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden waarin onze beide predikanten voorgaan en we verheugen ons in dankbaarheid dat zovelen (weer) bereid zijn de schouders onder het werk in de gemeente te zetten en zo bij te dragen aan de dienst in Gods Koninkrijk.
De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de Rank. De voorganger in deze dienst is ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek.
Zondag 19 januari is er in de Ark weer een Ontmoetingsdienst waarin deze keer voorgaat ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren. Aan deze dienst wordt muzikale medewerking verleend door het Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek.
’s Avonds is er een gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk met ds. Baggerman als voorganger. We wensen elkaar goede en gezegende diensten.
Han van der Burg

Hallo allemaal!
16 januari aanstaande stap ik op het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland, Tauranga. Daar zal ik een bijbelschool (DTS) doen via de organisatie YWAM (jeugd met een opdracht). De eerste 3 maanden zal
ik les krijgen over de bijbel en hoop ik God beter te leren kennen. Daarna zal ik 2 maanden op outreach gaan naar een ander land (ik weet nog niet waarheen) om Gods liefde en waarheid te delen met anderen. Ik zal af en toe een nieuwsbrief sturen om mensen op te hoogte te houden van wat ik doe en meemaak! Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: mariska.raven@hotmail.com,
Groetjes, Mariska Raven

Beste gemeenteleden
De actie chocoladekerstkransjes en kerstkoekjes is een daverend succes geworden met een geweldige opbrengst, namelijk het ongelofelijke bedrag van 350 euro. Daarom willen wij een ieder hartelijk danken die door te kopen of spontaan een gift te geven dit heeft mogelijk gemaakt. Mevr. Frieda de Wit nam dit bedrag in ontvangst en vertelde dat met dit geld de Pauluskerk te Rotterdam heel veel goeds kan doen en dat zij ons op de hoogte zal houden waar dit geld aan wordt besteed. Dat deze actie zo’n succes zou worden dat hadden wij nooit kunnen denken. Dit
maakt ons klein en dankbaar nogmaals dank en graag tot ziens. Namens de Z.W.O. commissie,
Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Ontmoetingsdienst op 19 januari
OntmoetingsdienstDe eerste Ontmoetingsdienst (zangdienst) dit jaar wordt gehouden op zondag 19 januari in de Ark, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. Wim Scheltens uit Lunteren. Hij is regelmatig bij ons te gast tijdens een zangdienst en wij zijn blij dat wij hem volgende week weer hier mogen ontvangen. Het thema van de dienst is “Meenemen naar Jezus in deze tijd”. De lezing is: Johannes 1: 25-51, met name: Johannes 1: 42, “En hij nam hem mee naar Jezus”. De liturgie wordt samengesteld rondom het thema.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door Gospelkoor Rejoice uit Krimpen a/d Lek o.l.v. Hans Vliegenthart. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom.

Kerkblad zoekt (oude) Ark-foto’s
Ark_oudNamens de redactie van ons kerkblad vraag ik om foto’s met uitleg of korte verhaaltjes over de afgelopen 50 jaar in De Ark. Kerkblad nr. 7 verschijnt op vrijdag 19 juni 2020 en hierin willen wij graag aandacht besteden aan de Ark. Wie heeft er foto’s van bijzondere gebeurtenissen of evenementen en wil deze met ons delen. Stuur de digitale foto’s met het bijbehorende verhaaltje naar mij, dan zorg ik dat alles t.z.t. bij de redactie komt.
Namens de redactie van het Krimpens Kerkblad, Marjan Zwart (marjanzwart@gmail.com)

Oproep koken voor eethuis
Voor eethuiscatechisatie zijn we vrij dingend op zoek naar nog een paar kookmoeders/vaders. Maandag 6 januari begint eethuis weer en moet er gekookt worden voor de leiding en kinderen. Wilt u
ons helpen? U hoeft maar een paar keer in het half jaar te koken. Het zijn 1pans gerechten als nasi, ovenschotel, pannenkoeken en macaroni. U kookt voor 6 personen en maakt de gerechten zoals u het gewend bent om klaar te maken. Het eten moet om 18.00 uur warm in de achterzaal van de IJsseldijkkerk zijn, zodat we meteen kunnen eten. Als u ons kunt helpen dat kunt u mailen naar Marja van Meijeren: mvanmeijeren1@gmail.com

Activiteitenagenda januari 2020

ma 13/1 19.30 rep. “River Voices”
di 14/1 20.00 verg. Jeugdraad
vr 17/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 20/1 19.30 rep. “River Voices”
vr 24/1 18.30 rep. ”de Regenboog”

Kliederkerk

kliederkerk

Gemeenteberichten van vrijdag 3 januari 2020

Welkom
Vandaag gaat in de morgendienst Ds. A. Tromp voor. De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen-Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een plaats van wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen noem maar op. Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd maar ook de zaal moet betaald en verwarmd worden.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Collecte diaconie opbrengsten december 2019

01-12 Missionair werk € 356,45
01-12 H.A.: Havenproject Rotterdam € 464,45
08-12 Gevangenis pastoraat € 244,09
15-12 Inloophuis Crimpen Inn € 408,39
25-12 Kinderen in de knel KIA € 432,39
29-12 Shelter Ministries € 335,80

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdragen.

Kindernevendienst
Volg de ster – Wijze mannen zoeken een koningskind.
Op deze zondag staat Matteüs 2:1-12 centraal: Wijze mannen uit een ver land zijn op zoek naar een pasgeboren koningskind.

Weekagenda
Maandag 6 januari
19.00 uur: Follow Me
Woensdag 8 januari
10.30 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen (Hoflaan 37!)
Vrijdag 10 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 12 januari
10.00 uur: Dr. G. den Hartogh en Ds. M.D. van der Giessen, bevestiging ambtsdragers. Gezamenlijke dienst Ark/Rank in de Ark.
18.30 uur: Ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek in De Rank

Pastoraal contact
Wilt u pastoraal contact dan kunt u bellen naar 06 57250882.
U kunt ook mailen naar pastoraat@derankkrimpen.nl.
Dit i.v.m. de revalidatie van Ds. Machiel van der Giesen.
In het Rankbericht van 29 december werd een fout 06- nummer vermeld.

Oliebollen actie
De oliebollen actie leverde een mooie opbrengst van € 1935,– op. Deze keer respectievelijk bestemd voor voedselpakketten voor ouderen in Pava en voor de verbouwing van de Ark.
Iedereen hartelijk dank!! Werkgroep Pava/Liberia.

Follow Me
Maandag gaan we met elkaar in gesprek over hoe we God kunnen dienen door onze ouders te eren.
In dit Rankbericht daarom een opdracht voor de ouders: Vertel aan je tiener wat je het mooiste en wat je het moeilijkste vind aan opvoeden.

Adventsgebeden 2019
Dit jaar zijn op de woensdagen in de adventstijd gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken. Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
We hebben het eerste geestelijk Adventslicht ontstoken met een avondgebed in de Ark. Samen, met mensen van binnen de Krimpense kerken en misschien ook wel van daarbuiten.
In de IJsseldijkkerk hebben we opnieuw geluisterd naar de profeet Micha en het omsmeden van wapens in levenschenkende voorwerpen zoals ploegscharen. We hebben gebeden dat de vijandigheden die in ons hart wonen ook omgesmeed mogen worden tot liefdevolle gedachten en daden.
In de Wingerd hebben we kunnen ervaren wat de woorden betekenen die Micha sprak in 6:8: God vraagt alleen dit: “Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God”.
Tijdens het laatste avondgebed van 2019 in De Rank werden onze gedachten gericht op de toekomst te midden van het leed en onrecht van het heden met woorden uit Micha 7: “Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God”
Zo zijn we samen geweest: luisterend, biddend, in de stilte en ook zingend, begeleid door het fijnzinnige geluid van dwarsfluiten.
Het was goed om samen op te trekken op weg naar Kerst; een stukje ruimte en rust in de drukte van het dagelijks leven; gericht worden op de reden van het Kerstfeest.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 5 januari a.s. zullen in de morgendienst Thom en Stijn Slingerland gedoopt worden. Thom werd geboren op 3 januari 2017, Stijn op 29 september jl. Zij zijn de zonen van Jeroen en Judith Slingerland-Berger, Rondo 104. Als gemeente zullen we weer mogen meemaken hoe twee kinderen worden opgenomen in de lichtkring van Gods genadeverbond.

Oud en Nieuw
Na een lange periode van voorbereiding en het voeren van vele gesprekken op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen is het dan eindelijk zo ver: de Rank en de Ark vormen per 1 januari 2020 officieel één, nieuwe, wijkgemeente. En hoewel het nog even wachten is op een nieuwe naam (die zal in de loop van het komende jaar in samenspraak met de gemeenteleden gekozen worden!), is de nieuwe gemeente als zodanig een feit.
Enerzijds – en dat hoeven we echt niet onder stoelen of banken te steken – is er waarschijnlijk zowel bij de ‘Rankers’ als bij de ‘Arkers’ een gevoel van weemoed. Er wordt immers afscheid genomen van twee wijken die inmiddels sinds 1949, resp. 1956 niet meer uit Krimpen weg te denken waren. Anderzijds is het overheersende gevoel uiteindelijk toch dat van dankbaarheid en verwondering. Dankbaarheid ómdat we, in alle bescheidenheid, inderdaad zoveel mogen en kunnen betekenen voor zoveel mensen; dankbaarheid omdat we sámen ook vérder kunnen gaan. ‘Nieuwe ronden – nieuwe kansen’ om het populair uit te drukken. Maar als ik het bij die uitdrukking zou laten, zou schromelijk tekort gedaan worden aan wat wij als (nieuwe) wijkgemeente vóór alles zijn en waar wij, een ieder van ons persoonlijk met zijn of haar specifieke gaven en talenten, én met elkaar, aan bijdragen: gemeente-van-Christus zijn!
Want het is juist dát, wat tot verwondering stemt: dat onze Heer, die wij belijden als het Hoofd van die gemeente, het aandurft met óns. Dat Hij het wel en wee van het Koninkrijk hier op aarde in onze handen legt… Dat zegt meer over Hem dan over ons. Maar tegelijkertijd maakt het ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben én van het feit dat we juist hierbij elkaar meer dan ooit nodig hebben. En wordt zo in de gemeente zichtbaar hoe in en door onvolkomen mensen, Gods volkomenheid zichtbaar wordt! Ja, we hebben als Rank en Ark beide afscheid genomen van een tijdperk. Een tijdperk met hoogte- en dieptepunten, met vreugde en verdriet, met al die emoties waardoor mensen gekenmerkt worden. Maar bovenal een tijdperk waarin door alles heen zichtbaar was dat onze Heer met ons meeging; hetgeen wekelijks zichtbaar en hoorbaar werd en wordt in de zegen. En onder het beslag van die zegen is het dat wij onze weg mogen vervolgen. In een nieuwe samenstelling, met nieuwe mensen, – het zal misschien even wennen zijn – maar ten diepste toch ook weer vertrouwd, net als altijd. Want ten slotte blijft onze Heer Jezus Christus gisteren en heden dezelfde, – en tot in eeuwigheid!
Als broeders en zusters – we weten ons immers allen kinderen van één Vader! – wensen we elkaar dan ook voor nu en de toekomst van harte díe zegen toe!

Nieuwjaarsbijeenkomst Senioren De Ark
Het jaar 2020 beginnen we met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Alle senioren worden daarvoor uitgenodigd op woensdag 8 januari in de Ark. Aanvang 10.30 uur, maar de koffie staat al vanaf 10.00 uur klaar. We zorgen voor een hapje en een drankje. Gezellig elkaar ontmoeten bij het begin van het nieuwe jaar. We nemen dan ook het programma voor de komende tijd door en er zal wat informatie worden gegeven over de stand van zaken betreffende de fusie tussen de Rank en Arkgemeente. Wilt u opgehaald worden, belt u dan tel.nr. 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het seniorenteam, Kees Snoey

Zingen bij River Voices!

rivervoicesVeel nieuwe leden hebben de weg gevonden naar ons leuke en enthousiaste Interkerkelijk gemengd koor River Voices. Wij repeteren iedere maandag van 19.30 tot 21.30 uur, onder leiding van Arie de Korte, in de achterzaal van De Ark. Van de projectzangers, die afgelopen jaar onze uitvoeringen en concerten kwamen versterken, zijn er een aantal ook lid geworden. Ons repertoire is eigentijds en zeer gevarieerd; de sfeer binnen het koor is heel gezellig; en de concerten en uitvoeringen zijn altijd een feest.
Op maandag 6 januari starten wij de repetities en gaan wij o.a. aan de slag voor ons optreden met Pasen in de beroemde en historische Engelse Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam en ons optreden in de Breepleinkerk te Rotterdam. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bij iedere stemsoort is er altijd uitbreiding mogelijk, dus kom gezellig een keer meezingen. www.rivervoices.nl.

Start kinderkoor De Regenboog

regenboog

Vrijdag 10 januari starten wij om 18.45 uur de repetities in De Ark. Onder leiding van dirigent Hidde Zwart wordt er, in een leuke sfeer, hard gewerkt voor de komende optredens. Jongens en meisjes vanaf (bijna) 6 jaar zijn van harte welkom. Ben je 10 jaar of ouder, dan mag je daarna gelijk meezingen met ons tienerkoor. Zij zingen eigen (meerstemmig) repertoire. Na een druk en succesvol 2019 mogen wij ook het komend jaar een aantal uitvoeringen en medewerkingen gaan verzorgen. Op zondag 2 februari zingen wij in De Ark. Er is dan een speciale dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook in maart, april, mei en juni zijn er bijzondere uitvoeringen. Alles is te vinden op onze website www.ikkderegenboog.nl.

Activiteitenagenda jan. 2020

ma 06/01 19.30 rep. “River Voices”
wo 08/01 10.30 Seniorenochtend
do 09/01 20.00 Leerhuis “Marcus”
vr 10/01 18.30 rep. de Regenboog

Rankbericht van vrijdag 27 december 2019

Welkom
Van harte welkom in de diensten op deze zondag. Vanmorgen is Ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel onze voorganger. In de avonddienst hopen we onze oud-predikant Ds. J.W. Sparreboom uit Sliedrecht weer te ontmoeten. Gezegende diensten.
Maar deze week is een bijzondere week. We vieren oud en nieuw. En op beide dagen hebben we een dienst in de Rank waarin ds. Gert den Hartogh hoopt voor te gaan. (zie het stukje hieronder)

OUD EN NIEUW

De jaarwisseling zal in dubbel opzicht ‘Oud en Nieuw’ worden: vieren we Oudjaar nog als gezamenlijke wijkgemeenten, de volgende dag is het Nieuwjaar – en is er niet langer sprake meer van twee maar van één nieuwe wijkgemeente. Vanwege het feit dat ds. Machiel van der Giessen dan geopereerd is en nog niet zal kunnen voorgaan, hoop ik beide diensten te leiden en leek het mij daarom ook een goed idee om te eindigen en te beginnen met het leerboekje waarmee generaties protestanten groot zijn geworden: de Heidelbergse Catechismus. Op 31 december zal het dan gaan over de Zondag 52, waar de zesde bede en de lofverheffing van het ‘Onze Vader’ centraal staan.
Vervolgens zal dan op 1 januari worden verder gegaan met het begin, de overbekende vraag naar wat de enige troost van de Christen is, ‘in leven en sterven’. We hopen op gezegende diensten!
Ds. Gert den Hartogh

Bij oud- en nieuwjaar maken we de balans op: wat heeft dit jaar ons gebracht…. En waar gaan we naar toe? Voor de gemeenten ‘de Rank’ en ‘de Ark’ is deze jaarwisseling ook een bijzondere. We zullen vanaf 1 januari één gemeente zijn. Op zondag 12 januari zal de nieuwe kerkenraad bevestigd worden. En vanaf die datum zullen we zo veel mogelijk als één gemeente optrekken. Er komt in deze dagen weer een nieuwsbrief uit. Mocht u die niet gekregen hebben, trek dan aan de bel: een telefoontje of mailtje naar de scriba of de pastorale telefoon is genoeg.

Collecte
De eerste collecte is voor de diaconie: deze zondag voor Shelter Ministries.
Zondagschool: Iedere weekend geeft de Shelter aan honderden kinderen zondagschool op verschillende plekken rondom Kriel. Op deze manier brengen ze niet alleen het evangelie, maar hebben ze ook contact met de gemeenschap. Vanuit deze contacten ondersteunen ze de kinderen en de gezinnen geestelijk en praktisch.
Het kindertehuis: In het kindertehuis vangt de Shelter kinderen op in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar. De kinderen zijn verlaten, kunnen niet meer thuis wonen of hun ouders leven niet meer (vaak door aids). De Shelter biedt de kinderen hier een toekomst in een huiselijke omgeving.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Op Oudejaarsavond wordt de Oudejaarscollecte gehouden. Dit is een speciale collecte voor de kerk.
Op 1 januari collecteren we in de eerste collecte voor het Leger des Heils, Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met hun brede zorgaanbod kunnen zij bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak belandt. Zonde. Want die kleding kunnen zij nog prima gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils.
De tweede collecte is voor de kerk.
Alle collecten van harte aanbevolen!

Kindernevendienst
God is machtig.
Op deze zondag staat Psalm 8 centraal: een loflied over de macht van God. God heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen een belangrijke plek gegeven.

Weekagenda
Dinsdag 31 december:
Vanaf 9.30 uur: Oliebollenverkoop
19.00 uur. Dr. G. den Hartogh, Gezamenlijke dienst Rank/Ark
Woensdag 1 januari:
Vanaf 10.00 uur koffie drinken en elkaar gelukkig nieuw jaar wensen (Rank)
10.30 uur. Dr. G. den Hartogh, Gezamenlijke dienst (Rank)
Vrijdag 3 januari
8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 5 januari
10.00 uur: Ds. A. Tromp (Rank)
18.30 uur: Ds. W. Hendriks, Mijnsheerenland (IJsseldijkkerk)

Uitnodiging
U wordt van harte uitgenodigd voor de afscheidsdienst van ds. Corinne Groenendijk op 5 januari a.s. om 10.00 uur in De Wingerd. Van harte welkom, ook tijdens de informele receptie na afloop van de dienst.

Oliebollen!
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij “de Rank”. De verkoop begint om 9.30 uur.
De opbrengst is respectievelijk voor voedselpakketten in Pava/Roemenië en voor de verbouw van de kerk in Krimpen.

Arknieuws
Als u het Rankbericht digitaal ontvangt, krijgt u vanaf volgende week ook om de veertien dagen het Arknieuws meegestuurd. Zolang we nog in twee gebouwen kerkdiensten hebben, houden we deze beide zondagsbrieven nog in stand. Daarna worden ze samengevoegd.

Rankbericht van vrijdag 20 december 2019

Bij de kerkdiensten
Deze vierde Adventszondag is een gezamenlijke morgendienst van Ark en Rank in de Ark.
Voorganger in deze dienst is Dr. R. de Reuver, Houten. Aanvang 10.00 uur.
De gezamenlijke avonddienst is in de IJsseldijkkerk waarin Dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk voorgaat.
Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

HET VOLGEN VAN EEN STER

Het hoort bij de ontwikkeling van iedere puber: het hebben van een rolmodel; doorgaans een beroemdheid. Een man of vrouw die gepresteerd heeft op het gebied van muziek, sport, film of wat dan ook. Het worden ‘sterren’ genoemd. Want sterren, – daar maken mensen sinds overoude tijden gebruik van om zich op te oriënteren. Maar niet alleen pubers: ook volwassenen hebben behoefte aan ‘sterren’. Leiders. Sterke persoonlijkheden die duidelijke taal spreken en hun volgelingen de weg weten te wijzen. Zeker vandaag de dag in een tijd waarin deze leiders helaas maar al te dikwijls ontbreken. Tegen die achtergrond vieren we Kerstfeest en volgen we dé Ster bij uitstek, het licht dat in het Oosten opgaat. Jezus Christus. Op Kerstavond zal op dit thema worden ingezet, om vervolgens in de dienst van Eerste Kerstdag afgerond te worden.

Collecte
De eerste collecte is voor jeugddorp de Glind. Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren een speciale plaats innemen. Of ze nu verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn, psychische of gedragsproblemen hebben, in De Glind kunnen zij werken aan hun toekomst door hun talenten te ontwikkelen. Dit door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap. Tegelijkertijd is De Glind een bakermat van vernieuwende initiatieven voor jeugdhulp. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk.
In de hal staat het offerblok. Dat geld is bestemd voor het wijkfonds van de Rank.
Van harte deze collecte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Op deze zondag staat 2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 centraal. Koning Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan die wetten.

Kinderkerstdienst
Kinderkerstdienst 24-12-2019 laatste informatie!!!!
Graag 24-12 om 18:00 uur aanwezig zodat we nog een laatste generale repetitie hebben mét de band. Alle kinderen van de kindernevendienst van de Rank en de Ark worden om 18:45 uur verwacht in de crècheruimte. We lopen bij aanvang van de dienst met de kinderen van de kindernevendienst gezamenlijk naar binnen.
Voor de kinderen van de kindernevendienst staan er voor in de kerk bankjes waar zij gedurende de dienst kunnen zitten. En tot slot: vergeet niet je feestelijke outfit aan te trekken!
Voor vragen kun je contact opnemen met Johanneke Vonk, telefoonnummer 0651467932.

Weekagenda
Kerstavond dinsdag 24 december
19.00 uur: Kinderkerstfeest in de Rank, m.m.v. praiseband Testify (zie hierboven)
21.00 uur: Kerstnachtdienst in de Ark
Eerste kerstdag woensdag 25 december
We mogen als gemeente de lofzang zingen op de komst van Christus als het Licht in deze wereld.
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren, Rotterdam.
Tweede kerstdag, donderdag 26 december
10.00 uur: Sing inn
Zingen met elkaar, luisteren naar mooie verhalen en gedichten.
Na afloop staat de koffie/thee of fris klaar.
Iedereen van harte welkom.
Vrijdag 27 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 29 december
10.00 uur: Ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: Ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

Collecten deze Kerstdagen
Geef licht aan de Kinderen in de Knel in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en ontvangen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie ‘Bethania’ komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra ontvangen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. ‘Bethania’ wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat ze naar school gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat ze minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil ‘Kerk in Actie’ kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Afwezigheid predikant
Zoals u wellicht weet, is deze week ds. Machiel van der Giessen aan zijn heup geopereerd. U begrijpt dat het herstel na deze operatie enige weken zal duren. Mocht u contact willen met Willemieke Schippers of een wijkouderling of wie dan ook, schroomt u dan niet te bellen naar de
pastorale telefoon: 06 57250882 of mailt u naar pastoraat@derankkrimpen.nl. U krijgt dan een kerkenraadslid aan de telefoon die u verder kan helpen. We staan graag voor u klaar! Ook vanaf deze plaats wensen we dominee van der Giessen heel veel beterschap en een goede revalidatieperiode toe.

Oliebollen
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij de Rank. Opbrengst: 50% voor Pava, onze zustergemeente in Roemenië, 50% voor de verbouw van de Ark.
Op deze dag geldt altijd: ‘Vele handen maken licht werk’. Dus heb je even tijd of zin om te komen helpen…graag! Meld je aan bij de werkgroep:
d.buijs56@gmail.com of tel. 0180-785154.

Rankbericht van vrijdag 6 december 2019

Rankbericht van vrijdag 6 december 2019

Welkom
Welkom in de dienst in de Rank. In deze dienst gaat Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam voor.
Om 18.30 uur is er in de IJsseldijkkerk ‘a Festival of Nine Lessons and Carols’. Koorzang, samenzang en Bijbellezingen samen één mooi geheel.
In 1918 werd deze viering voor het eerst in Cambridge College uitgevoerd. En vandaag de dag wordt deze over de hele wereld ten gehore gebracht in de Adventsperiode. Een geliefde traditie, al bijna 100 jaar.
Kleinkoor Shine zingt de Carols. Carols zijn diverse kerstliederen, van klassiek tot modern. Er is samenzang van bekende kerstliederen. De ‘9 Lessons’ zijn korte Bijbellezingen, waarin het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus wordt verteld.
Wij wensen u gezegende diensten.

Collecte
De eerste collecte is voor het inloophuis Crimpen Inn.
De tweede is voor de kerk, voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Weekagenda
Dinsdag 10 december
13.30 uur Belijdeniscatechese voor ouderen
Woensdag 11 december
19.15-19.45 uur: Advent-avondgebed (Wingerd)
Vrijdag 13 december
09.00: Redactie Rankbericht
19.00 uur: vertrek Schaatsen PKN (Rank)
Zondag 15 december
10.00 uur: Ds M.D. van der Giessen m.m.v. Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel
18.30 uur: Ds. J. Slager, Rotterdam

KinderNevenDienst
Volg de ster – Obed
Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Op deze zondag staat Ruth 4:11-22 centraal: Nadat Ruths zoon Obed is geboren, krijgt hij van de buurvrouwen een zegen mee.

Kinderclub 11 december – kerst
De volgende clubavond is op woensdag 11 december. Deze avond hopen we met z’n allen kerst te vieren en gezellig samen te eten. Daarvoor hebben we de hulp van de ouders nodig: maak/koop iets lekkers voor 2 personen en neem dat mee. Denk hierbij aan gehaktballetjes, pannenkoekjes, salade, kippenkluifjes, soesjes, cupcakes enz. Geef van tevoren aan Mariëtte (06-28186795 of mariettemets@hotmail.com ) door wat je meeneemt.
Let op: deze clubavond is van 18.00-19.15 uur.
Groetjes van de leiding

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u uw kerstpost in de daarvoor bestemde bus in de hal deponeren. Dit kan tot zondag 15 december. De kosten zijn ook dit jaar 55 euro cent. We zijn ook nog op zoek naar sorteerders op maandag 9 en 16 december vanaf 19.30 uur.
Bezorgers zijn ook van harte welkom !!
Bezorgen in de week van 9 en 16 december, we hopen dat u ons komt helpen! De post word bezorgd in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den lek en Ouderkerk aan den IJssel. Vast bedankt.

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren. Daarmee kwam de AK tegemoet aan de wens van beide wijken om vanaf die datum samen te gaan als een nieuwe wijkgemeente. In de afgelopen anderhalf jaar hebben Ark en Rank intensief gesproken om tot dit besluit te komen. Een fusiecommissie heeft, in samenspraak met een brede vertegenwoordiging van gemeenteleden, een groot aantal thema’s verkend en besproken. Daarover bleek grote eenstemmigheid te bestaan. In de afgelopen maand heeft een afvaardiging van de AK de wijkgemeenten en de wijkkerkenraden gehoord. Het College van Kerkrentmeesters heeft de financiële paragraaf getoetst. Er waren geen belemmeringen. Daarmee kwam er ruimte voor een unaniem besluit binnen de AK. Wij zijn verheugd over deze stap en willen de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente. Over een nieuwe naam wordt nagedacht, voorlopig spreken wij van de Ark/Rank-gemeente.
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan een serie van maatregelen die moeten leiden tot een gezonde en vitale Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. In de afgelopen 7 jaar waren er meer van die markeringspunten, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de predikantsformatie en het besluit over het terugbrengen van het aantal kerkgebouwen. Wij spreken de wens uit dat ook dit fusiebesluit bijdraagt aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige Protestantse Gemeente die zowel ‘naar binnen als naar buiten’ present is voor het geheel van de Krimpense samenleving.
Gert Tissink – voorzitter Algemene Kerkenraad

Liberia
In januari ga ik op bezoek in Liberia bij Prince Dennis om de ontwikkelingen van “Turning point of Positieve Actions” (TPA) te bekijken. Als Rankgemeente steunen wij hen al meerdere jaren waarbij de school is gegroeid tot ongeveer 100 kinderen. Ook bij de evangelisatie-activiteiten en op het gebied van ontwikkeling is er vooruitgang. Ik kijk dan ook erg uit naar deze reis van 6 tot 20 januari.
Voor de kinderen in Liberia wil ik een kaart laten afdrukken met een foto van de KND-kinderen hierop. Hiervoor willen we na dienst op 15 december een foto maken bij het podium voor in de kerk. Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn, uiteraard wel met toestemming van de ouders. Aansluitend gaan zij dan oefenen voor kerst.
Kees Hoogendijk

Koffie schenken busstation
Op vrijdag 13 december van 07:00 tot 09:00 uur schenken we als Rank-gemeente èn buren van het busstation weer koffie aan de reizigers, omdat wij er aan hechten ook buiten de kerkdeuren te laten zien wie wij zijn en wat ons in het leven drijft. Een simpel kopje koffie en een kort contact kan hele mooie gevolgen hebben. Dé vraag : Doet u / Doe jij mee?
Opgeven kan bij :
René de Jonge – renedejonge@versatel.nl
Hermien Gorlitz – hermiengorlitz@gmail.com
of in de hal van de Rank

Kerstwandeling

Op vrijdag 20 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. De wandeling begint om 18.30 uur bij de Tuyter, Nachtegaalstraat 8. De wandelaars kunnen zich daar vanaf ongeveer 18.00 uur verzamelen, en eventueel voor € 2.00 een lampion te kopen. Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk ook zelf een lampion meebrengen of een kerstlampje.

Rankbericht van vrijdag 29 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is het begin van het nieuwe kerkelijk jaar: de eerste Adventszondag! Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat Ds A. (Bram) Robbertsen, buurtpastor van GOUD van Noord (voorheen Stichting Talent Present, zie www.goudvannoord) in Rotterdam voor. Centraal staat Lucas 1: 26-38 – de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal Ds H.G. de Graaf uit Nieuwerbrug aan den Rijn voor. De Schriftlezingen zijn dan Numeri 5: 5 – 10 en Lukas 19: 1 -10. De tekst is Lukas 19, 8: ‘Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig’. Zacheüs verandert van een geldwolf in een filantroop’. Leidende gedachte: ‘God aanvaardt ons zoals wij zijn, maar Hij láát ons niet zoals we zijn’.Wij wensen u gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Missionair werk.
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniers plekken.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Nog niet ‘uit de running’
Het was de bedoeling, dat ik afgelopen donderdag zou worden geopereerd, maar dinsdagmiddag kreeg ik te horen, dat de operatie moest worden uitgesteld. Woensdag is me gemeld, dat die nu gepland staat voor het begin van de tweede helft van de maand december. Waar mogelijk pakken we de werkzaamheden tot die tijd weer op…
Ds Machiel van der Giessen

Verantwoording diaconie collecte november 2019
03-11 Zendingsweek € 357,82
06-11 Kinderdienst Voedselbank € 124,55
10-11 Wereld diaconaat € 213,55
17-11 Voedselbank € 589,59
24-11 Ouderen werk € 309,82
De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage

Kindernevendienst
Volg de ster – Juda
Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

Weekagenda
Maandag 2 december
20.00 uur: DB Kerkrentmeesters(Rank)
Dinsdag 3 december
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
Woensdag 4 december
14.00 uur: Soos(Rank)
19.15-19.45 uur: Advent–avondgebed(IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 6 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 december
10.00 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk m.m.v. Kleinkoor Shine, Nine lessons and carols

Dienst met mensen met een verstandelijke beperking
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een kerkdienst met daarbij mensen met een verstandelijke beperking op zondag 8 december 2019 om 11.00 uur n de RK kerk De Bron, Memlinghof 2. De dienst gaat uit van de Raad van Kerken. De leden van de werkgroep rekenen op een goede opkomst en hopen u op zondag 8 december a.s. te mogen ontmoeten. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Ina Meijer, Zwaluwhof, tel. 0180-515363
Hartelijke groeten, Annie Speksnijder

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren tot één nieuwe wijkgemeente. De AK is verheugd over dit besluit en wil de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente.

Kerstpostactie Rectificatie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d Lek.
Maar NIET IN LEKKERKERK zoals verkeerd vermeld stond in het Krimpens Kerkblad en Rankbericht.
We zijn ook nog opzoek naar sorteerders voor 9 en 16 december vanaf 19.30 uur–21.00 uur in de Rank. Met bezorgers zijn we ook erg blij. U kunt zich aanmelden op de lijsten die op het prikbord in hal hangen. Bij voorbaat hartelijk dank voor u hulp.
Doet u mee!
ZWO commissie

Schoenendoosactie
In de afgelopen weken werden er steeds weer mooi versierde schoenendozen op de trappen voorin de Rank gebracht!
Uiteindelijk zijn er 64 dozen ingeleverd. Afgelopen zaterdag hebben we de dozen ingeleverd bij het inleverpunt, van waar de dozen zorgvuldig worden nagekeken en verscheept naar verre landen zoals de Griekse eilanden, Moldavië enz.! Een prachtig gebaar weer, voor kinderen ver weg, vanuit de Rank gemeente! Een ieder die daar weer aan meegewerkt heeft door een doos te maken of een financiële bijdrage te leveren willen wij hartelijk bedanken!!

Rankbericht van vrijdag 22 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag, zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers–Kuijl. Diaken Manus Verweij zal bij het noemen van de namen een kaars ontsteken vanuit het Licht van de Paaskaars. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. Thema voor de preek zijn de woorden uit de berijming (psalm 138, vers 4): Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds. L. Krüger uit Rotterdam als voorganger. Muzikale medewerking door IKK Kairos uit ’s Gravendeel o.l.v. Arie de Korte.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenerstein, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Vooruitblik zondag 1 december
Op zondag 1 december, Eerste Advent is er de viering van het Heilig Avondmaal. ’s Morgens gaat Ds. A. Robbertsen uit Rotterdam voor en ’s avonds in de gezamenlijke voortzetting en dankzeggingsdienst Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug aan de Rijn. Ter voorbereiding mogen we in de komende week de woorden tot ons laten komen uit NLB 377, 1:
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Kindernevendienst
Wees blij!
wees blijDeze zondag is de laatste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filippenzen 4:4-9 centraal: over blijdschap omdat je bij God hoort, over bidden en danken, en dat God je zijn vrede wil geven.

Weekagenda
Maandag 25 november
19.00 uur: Follow me
19.00 uur: Mentorcatechese
19.45 uur: JongerenBijbelGespreksgroep
20.00 uur: Huiskring ,de Bergrede’ Adres: Groenplaats 22
Dinsdag 26 november
10.15 uur: Geloofsgespreksgroep als volwassencatechese
Woensdag 27 november
19.15 uur: Eerste Adventsvesper in de Ark
20.00 uur: Algemene Kerkenraad (Ark)
Vrijdag 29 november
08.30: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 december
Eerste Advent, Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. A. Robbertsen, Rotterdam
18.30 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug a/d Rijn

Krimpen Zingt-dienst met ds. Louis Krüger
Krimpen ZingtZondag 24 november wordt de laatste zangdienst van dit jaar gehouden in De Ark. De avonddienst, om 18.30 uur, is dan een ‘Krimpen Zingt-dienst’. Voorganger is de beroemde predikant-schrijver ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is geboren in Zuid-Afrika en heeft Theologie en Afrikaans-Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Stellenbosch. In 1984 verhuist hij naar Nederland, waar hij als predikant van de Gereformeerde kerk in de gemeentes Nieuwlande en Sliedrecht werkt. Sinds 1994 is hij als schippers-predikant verbonden aan de Koningskerk in Rotterdam Feyenoord. Een aantal keren eerder ging hij voor tijdens een zangdienst en alle keren heeft hij grote indruk gemaakt. Voor de komende dienst heeft hij als thema “Nader bij U”. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Koor Kaïros uit ’s-Gravendeel o.l.v. Arie de Korte. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom. De samenzang en koorzang start 10 minuten voor aanvang van de dienst.

Kerstpostactie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel. Krimpen a/d Lek en in Lekkerkerk.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor:
– Uitzoeken / sorteren van de post. Dat gebeurt op maandag 9 december en maandag 16 december vanaf 19.30 uur – 21.00 uur in de Rank.
– Bezorgen van de kerstpost kan na 9 december en 16 december tot uiterlijk 24 december.
U ontvangt een bundel kaarten thuis. De adressen liggen zo dicht mogelijk bij elkaar.
Doet u mee! ZWO commissie

Nieuwe ‘dubbele’ inzamelingactie Lionsclub
Vanaf komende zondag 1 december staat in de hal van onze kerk weer de bekende inzameldoos van de Lionsclub Krimpen aan den IJssel.
In deze doos kunt u gedurende vier weken door u gespaarde Douwe Egberts waardepunten deponeren. Deze punten worden bij Douwe Egberts ingewisseld voor pakken koffie, die ter beschikking komen van de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
En net als de vorige keren kunt u in de dozen bovendien al het oud en vreemd geld deponeren dat u nog thuis hebt liggen. De Nederlandse Lionsorganisatie wisselt via eigen kanalen dit geld om in euro’s. Voor iedere dertig euro kan vervolgens in een derdewereldland een blinde een staaroperatie ondergaan, waarna deze weer normaal kan zien.
Wij bevelen deze actie van de plaatselijke lionsclub voor twee goede doelen van harte bij u aan!

Rankbericht van vrijdag 15 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is er een gezamenlijke dienst van Rank en Ark in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Muziekgroep Vine verleent muzikale medewerking, samen met organist Jacques Markus. In deze dienst zal het teken en zegel van de Heilige Doop worden bediend. We lezen Deuteronomium 6, 1 – 9 en Matteüs 22, 34 – 40. Tekst voor de verkondiging is Matteüs 22, 40: ”Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er staat in de Wet en de Profeten”.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.M. (René) van Loon uit Rotterdam voor.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank. Hoewel de hoop bestond dat deze voorziening wellicht zou kunnen verdwijnen is de realiteit dat het aantal aanvragen stijgt en het aanbod daalt. Samen met de andere kerken kijkt de diaconie in een geregeld overleg of er aanvulling van de pakketten nodig is en ze kijkt daarbij met name naar het aanbod van groenten en fruit. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte aanbevolen!

KinderNevenDienst
Meester en slaaf
Deze zondag is de eerste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filemon 1:1-25 centraal: Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen.

Weekagenda
Woensdag 20 november
20.00 uur: Geroepen tot het ambt?
Vrijdag 22 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 24 november
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen. Herdenken van de overledenen
18.30 uur: Ds.L.Kruger, Rotterdam, Krimpen Zingt dienst in de Ark

Vooruitblik – zondag 24 november
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers – Kuijl. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds L. Kruger uit Rotterdam als voorganger.

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Fruitactie

De diaconie bedankt iedereen hartelijk voor de spontane medewerking aan de fruitactie. Zowel bij het brengen van het fruit voor de doosjes als bij het bezorgen van veel doosjes bij de ouderen en zieken van onze gemeente. Ook werden in samenwerking met de IJsseldijkkerk, de ouderen in Tiendhove (Facet)niet vergeten. Op vrijdagmiddag 8 november werden daar 18 fruitschalen voor de
huiskamers bezorgd en kleine doosjes voor de ouderen die nog zelfstandig op de 1e verdieping en in het hospice verblijven.
De diaconie

Adventskaarsen

Zondag 17 november hopen we weer adventskaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor 2.50 euro per stuk. De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie project “Kinderen in de Knel”. Geef hem cadeau!

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. De opbrengst van de kerstpost is voor “Kinderen in Nood” dit is een Kerk in Actie project. Doet u mee!?
ZWO commissie

Stamppot buffet: bedankt!
Met plezier kijken we terug op het stamppot buffet van rijdag 8 nov. De opbrengst bedroeg € 515,–. Een mooi bedrag, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van groenten- en fruithandel Buitelaar. Het geld maken we over naar onze zustergemeente in Pava/Roemenië.
Werkgroep Pava.