Ark/Rankbericht van vrijdag 15 meiVanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkomkerkje
Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. De morgendienst wordt geleid door Dr. Gert den Hartogh. In de avonddienst gaat voor ds. Machiel van der Giessen. U vindt hieronder de links naar de liturgie van beide diensten.
Wij wensen u fijne en gezegende diensten toe.

Geen dom blondje…
De geschiedenis van David en Abigaïl behoort zeker niet tot de bekendste passages uit de Bijbel. Binnen het geheel van de geschiedenissen die vertellen over David, neemt deze eigenlijk ook een aparte plaats in. Men kan zich niet geheel en al aan de indruk onttrekken dat het verhaal er in tweede instantie tussengevoegd is. Hoe dit echter ook zij: het heeft alle ingrediënten om de spanning er in te houden. David, de guerrillastrijder aan het hoofd van een legertje ruige vechtjassen, Nabal, de dwaas oftewel ‘onbenul’ (zoals hij door zijn eigen vrouw genoemd wordt) en ten slotte Abigaïl. De vrouw die een bijzondere rol speelt in het geheel. Feitelijk speelt redt zij zo het leven van haar man, – die dit echter bepaald niet weet te waarderen en van de weeromstuit een hartverzakking krijgt! (het staat er letterlijk). Over de strekking van deze opzienbarende vertelling en de link met het hier en nu willen we a.s. zondag in de dienst nadenken. We hopen op een gezegend samenzijn!
Dr. Gert den Hartogh

Schilderij van P.P. Rubens

collectezak

Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de wijkdiaconie, met name voor het seniorenwerk. Met diverse activiteiten als seniorenmiddagen, koffieochtenden, weeksluitingen en niet te vergeten het bezoekwerk, zien we om naar elkaar. Thuis, in Crimpenersteyn, het Facet, de kerk, dit werk gebeurt overal in de gemeente. Met uw bijdrage maakt u ook dit werk mogelijk.
Bankgegevens: 1e collecte
NL 87 INGB 0000 3530 86 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte.
De 2e collecte is voor de groei en bloei van de kerk en juist in deze tijd maken we extra kosten bijv. voor het live streamen van de kerkdiensten.
Bankgegevens: 2e collecte
NL 12 INGB 0000 5425 19 t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte.

Verantwoording tweede collecte april 2020

datum doel bedrag
5 en 10 april Kerk € 1.127,00
12 april Kerk € 1.121,00
19 april Kerk € 947,71
26 april Kerk € 559,50

Hartelijk dank! De ArkRank kerkrentmeesters

Kindernevendienst thuis
Hallo jongens en meisjes, vandaag het laatste verhaal over David. Vandaag hoor je een wijs verhaal. Abigaïl zegt wijze dingen tegen David, waardoor David van gedachten veranderd. Hij wil namelijk een moord plegen, omdat Nabal geen eten wil delen. Jullie vinden het misschien ook best moeilijk om dingen te delen. Probeer het maar eens met een dropjojo. Lukt het jou of eet je ‘m toch zelf helemaal op?
Je kan vandaag je Lego of Playmobil klaarzetten, want je mag het verhaal naspelen. Er zit ook nog een kleurplaat, een leuke puzzel en een proefje bij om mee aan de slag te gaan. Succes vandaag en samen delen hé!!
Groetjes van de leiding.

Corona: ook in Pava
Inmiddels hebben de inwoners van Pava ook te maken met een lock-down in deze `corona-tijd`. Dit betekent: geen kerkdiensten, geen collecteopbrengsten, minder inkomens voor de gezinnen…..
Al met al, ook voor de kerk daar financiële problemen.
In Krimpen is recent gecollecteerd voor Pava. Met deze mooie opbrengst hebben we als werkgroep besloten de kerk van Pava een steuntje in de rug te geven.
De werkgroep

Pinksteren – Samen in de Naam van Jezus
Oorspronkelijk was het in het fusieproces de bedoeling vanaf Pinksteren alle diensten gezamenlijk te houden. Pinksteren vonden we een passend moment en daar zou dan zeker bij horen om met elkaar het Pinksterlied te zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’. Door de Coronacrisis worden nu alleen nog maar online gezamenlijke diensten gehouden, maar kunnen we niet ‘echt’ samenkomen. Toch vinden we het nog steeds en passend moment om dan ‘Samen in de Naam van Jezus’ te zingen. We zijn bezig om het ‘Samen’ op een creatieve manier muzikaal en beeldend tot uiting te laten komen en daarvoor willen we u/jou/jullie vragen een foto in te sturen van jezelf of van je gezin/familie (met vermelding van naam/namen). De foto’s kunnen gestuurd worden naar michielgroeneveld@gmail.com of 0636105363. Graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk donderdag 28 mei, 18.00 uur.

Online koffiedrinken
Na een aantal weken van online samenkomsten misten we toch wel de ontmoeting met elkaar en de mogelijkheid om door te praten over de dienst onder het genot van een kop koffie of thee. Afgelopen zondag hebben een aantal gemeenteleden bij wijze van proef elkaar ontmoet tijdens een online kopje koffie via Zoom. Een mooie ontmoeting waarin we elkaar als gemeenteleden, jong en oud, spraken over het wel en wee in deze tijd. De ervaring van de online kerkdiensten werden met elkaar gedeeld en de meeste deelnemers voelden zich op afstand toch met de kerk verbonden. Helaas is het niet iedereen gelukt om mee te doen. Daarom drinken we komende zondag graag nogmaals online koffie met elkaar. U kunt deelnemen via de QR-code op het scherm of via de link op Facebook. Het is ook mogelijk (tot uiterlijk zondagmorgen 9.00 uur) een email te sturen naar pastoraat@derankkrimpen.nl, dan wordt de link toegestuurd. Zorg ervoor dat u het programma Zoom van tevoren al heeft geïnstalleerd, dan doet u eenvoudig mee.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur: ds. C. Baggerman (Rank)
Zondag 24 mei 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: ds. C. Baggerman ( IJsseldijkkerk

Ark/Rankbericht van vrijdag 1 mei
Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Welkom

Wat zijn we blij dat we toch via de middelen van de techniek met elkaar verbonden kunnen zijn! Daarom verwelkomen we u en jou in de diensten van deze zondag met de groet: gezegende zondag en goede diensten!

kerkje

Bij de kerkdiensten
REUSACHTIG…
Het is volgens mij niet teveel gezegd als ik stel dat we er allemaal wel met rode oortjes naar geluisterd hebben: de sprookjes van vroeger. Grimm, Andersen, Perrault en wie verder ook maar die prachtige verhalen hebben opgetekend dan wel verzonnen. Sprookjes… Verhalen die in alle verscheidenheid in elk geval één ding gemeenschappelijk hadden (en hebben), namelijk dat het vrijwel altijd gaat om de tegenstelling tussen goed en kwaad, enerzijds en de overwinning van het goede over het kwaad, anderzijds. Waarbij het dikwijls ook nog eens zo is dat de kleinste, de underdog, de schlemiel, zich ontpopt als de held, de bevrijder, de verlosser. En in dat kader mogen ook moderne sprookjes zich nog steeds in een grote populariteit verheugen. Ik denk in dit verband bijvoorbeeld aan de bekende trilogie ‘In de ban van de ring’, waarin de anti-held, de hobbit Bilbo Balings (en later zijn neefje Frodo) uiteindelijk in staat blijkt de dreigende ondergang van de wereld af te wenden.
Hetzelfde thema komen we ook in de bijbel tegen. Met dien verstande dat we hier niet te maken hebben met een sprookje maar met de realiteit van een oorlog. Een oorlog waarin ook een reus figureert. Goliath, de reus afkomstig uit de Filistijnse stad Gath. Een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt en, hoe gruwelijk ook, in geen enkele kinderbijbel ontbreekt. Is dit alleen vanwege het spannende verhaal? Ik denk het niet, integendeel. Dat ‘David en Goliath’ zo aanspreekt heeft volgens mij vooral te maken met het feit dat het gegeven appelleert aan onze diepste gevoelens, c.q. angsten. Wanneer ‘reuzen’ de metafoor zijn voor onze angsten dan veranderen de sprookjes, alsmede de geschiedenis van David en Goliath, in een weergave van onze eigen werkelijkheid, dat wil zeggen: worden we aangesproken op het feit dat ook eenieder van ons – niemand uitgezonderd!! – niets liever wil dan dat de ‘reuzen’ die wij op ons levenspad tegenkomen definitief en voorgoed worden uitgeschakeld: het hoofd afgehouwen, – zoals David doet bij Goliath. En zoals vele eeuwen later die grote Zoon van David, Jezus Christus, doet bij de grootste reus van allen: de dood…
Hierover zal het gaan in de dienst van zondagmorgen a.s., te midden van een tijd waarin het onzichtbare maar daarom niet minder reusachtige coronavirus rondwaart… We hopen, hoezeer op afstand, op een heel goede en gezegende dienst!
Ten slotte: Rondom de preek zal het lied ‘David heeft de reus verslagen’ gezongen worden. Gezang 10 uit het oude Liedboek voor de Kerken. Prachtige woorden van de dichter Tom Naastepad, getoonzet op de melancholieke melodie van een eeuwenoude Zuidnederlandse ballade. Ik geef de tekst alvast weer:

David heeft de reus verslagen
in een ongelijke strijd,
zwaard en schild kon hij niet dragen
en het pantser was te wijd:
zal men zich met brons bekleden
om te zijn
machtig als die onbesneden
Filistijn?

Weerloos waagde hij zich op de
heuvel waar het dom geweld
tegen God en zijn belofte
al zijn hoon had opgesteld:
maar nadat het was gekomen
met geschal,
werd er geen gerucht vernomen
dan zijn val!

Waag het met het ongetelde
wapen van de herderszoon,
laat uw hart zich niet ontstellen
door het hoog en breed vertoon
van de goden en de geesten
dezer eeuw,
door het brullen van de beesten
beer en leeuw.

Laat de reus u niet verbazen,
sta hem welgemoed te weer,
want de leuzen en de vaandels
zijn al voor hun tijd verteerd,
heeft het niet de zoon van Juda
uitgedaagd?
Die zijn leven voor zijn broeders
heeft gewaagd!

Veertig dagen duurt het tarten
op die heuvel van de hoon:
tel de wonden en de smarten
van de herder, Davids Zoon;
in zijn lichaam staat getekend
onze waan
die de sterren doet verbleken,
zon en maan!

collectezak

Collecte
Gewijzigd bankrekeningnummer
Sinds enkele weken is er de mogelijkheid om uw collecten via een QR code over te maken. Wij zien een toename van giften van de 2e collecte (groei en bloei van de gemeente), waarvoor hartelijk dank! Om de digitale collecten efficiënter af te handelen, zijn voor de ArkRank gemeente beide rekeningnummers gewijzigd. Mocht u wekelijks uw collecte handmatig over maken, doe dit dan naar het gewijzigde bankrekeningnummer, de nieuwe nummers staan vermeld bij de betreffende collectedoelen!
Hartelijk dank en vriendelijke groeten,
De ouderlingen-kerkrentmeester en de diaconie.
1e collecte
Bankgegevens:
NL 87 INGB 0000 3530 86 ten name van diaconie Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 1e collecte:
2e collecte
Juist ook in deze tijd worden er extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor het live streamen van kerkdiensten. Wilt u hieraan bijdragen?
Bankgegevens:
NL 12 INGB 0000 5425 19 ten name van Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ArkRank (let op: dit is een gewijzigd bankrekeningnummer!)
Rechts de QR Code van de 2e collecte:
Betalen via de QR code:
1. Scan de QR code met uw telefoon/tablet
2. Bepaal zelf het bedrag en betaal veilig

Kindernevendienst

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliat.
Kijk ook op de andere bijgevoegde bijlage!
Hiermee kunnen jullie gaan werken:

Collecte diaconie opbrengsten april 2020

datum doel bedrag
05-04 Jeugdwerk PKN € 420,25
10-04 St. Exodus € 271,50
Reintjes dovenschool HA € 146,00
12-04 Kinderen in de knel € 709,00
19-04 ICF € 563,50
26-04 St. Steun Roma € 395,00
Diverse bestemmingen € 144,60
Opbrengst Boterham 40 dagen tijd € 1.553,32

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Dinsdag 5 mei 20.00 uur: Online-ontmoeting belijdeniscatechese
Woensdag 6 mei 20.00 uur: Online-vergadering Wijkraad-Pastoraat

Vrijdag 8 mei 09:00 uur: Redactie Ark/Ranknieuws)/td>
Zondag 10 mei 10.00 uur: Uitzending Ds. M.D. van der Giessen
18.30 uur: Rank – Dr. G. den Hartogh