Gemeenteberichten van vrijdag 3 januari 2020

Welkom
Vandaag gaat in de morgendienst Ds. A. Tromp voor. De avonddienst wordt gehouden in de IJsseldijkkerk, voorganger Ds. W. Hendriks uit Mijnsheerenland.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen-Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een plaats van wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen noem maar op. Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd maar ook de zaal moet betaald en verwarmd worden.
De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
Beide collecten van harte bij u/jullie aanbevolen.

Collecte diaconie opbrengsten december 2019

01-12 Missionair werk € 356,45
01-12 H.A.: Havenproject Rotterdam € 464,45
08-12 Gevangenis pastoraat € 244,09
15-12 Inloophuis Crimpen Inn € 408,39
25-12 Kinderen in de knel KIA € 432,39
29-12 Shelter Ministries € 335,80

De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdragen.

Kindernevendienst
Volg de ster – Wijze mannen zoeken een koningskind.
Op deze zondag staat Matteüs 2:1-12 centraal: Wijze mannen uit een ver land zijn op zoek naar een pasgeboren koningskind.

Weekagenda
Maandag 6 januari
19.00 uur: Follow Me
Woensdag 8 januari
10.30 uur: Belijdeniscatechese voor ouderen (Hoflaan 37!)
Vrijdag 10 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 12 januari
10.00 uur: Dr. G. den Hartogh en Ds. M.D. van der Giessen, bevestiging ambtsdragers. Gezamenlijke dienst Ark/Rank in de Ark.
18.30 uur: Ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek in De Rank

Pastoraal contact
Wilt u pastoraal contact dan kunt u bellen naar 06 57250882.
U kunt ook mailen naar pastoraat@derankkrimpen.nl.
Dit i.v.m. de revalidatie van Ds. Machiel van der Giesen.
In het Rankbericht van 29 december werd een fout 06- nummer vermeld.

Oliebollen actie
De oliebollen actie leverde een mooie opbrengst van € 1935,– op. Deze keer respectievelijk bestemd voor voedselpakketten voor ouderen in Pava en voor de verbouwing van de Ark.
Iedereen hartelijk dank!! Werkgroep Pava/Liberia.

Follow Me
Maandag gaan we met elkaar in gesprek over hoe we God kunnen dienen door onze ouders te eren.
In dit Rankbericht daarom een opdracht voor de ouders: Vertel aan je tiener wat je het mooiste en wat je het moeilijkste vind aan opvoeden.

Adventsgebeden 2019
Dit jaar zijn op de woensdagen in de adventstijd gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken. Een moment van stilte, inkeer en bezinning.
We hebben het eerste geestelijk Adventslicht ontstoken met een avondgebed in de Ark. Samen, met mensen van binnen de Krimpense kerken en misschien ook wel van daarbuiten.
In de IJsseldijkkerk hebben we opnieuw geluisterd naar de profeet Micha en het omsmeden van wapens in levenschenkende voorwerpen zoals ploegscharen. We hebben gebeden dat de vijandigheden die in ons hart wonen ook omgesmeed mogen worden tot liefdevolle gedachten en daden.
In de Wingerd hebben we kunnen ervaren wat de woorden betekenen die Micha sprak in 6:8: God vraagt alleen dit: “Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God”.
Tijdens het laatste avondgebed van 2019 in De Rank werden onze gedachten gericht op de toekomst te midden van het leed en onrecht van het heden met woorden uit Micha 7: “Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God”
Zo zijn we samen geweest: luisterend, biddend, in de stilte en ook zingend, begeleid door het fijnzinnige geluid van dwarsfluiten.
Het was goed om samen op te trekken op weg naar Kerst; een stukje ruimte en rust in de drukte van het dagelijks leven; gericht worden op de reden van het Kerstfeest.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 5 januari a.s. zullen in de morgendienst Thom en Stijn Slingerland gedoopt worden. Thom werd geboren op 3 januari 2017, Stijn op 29 september jl. Zij zijn de zonen van Jeroen en Judith Slingerland-Berger, Rondo 104. Als gemeente zullen we weer mogen meemaken hoe twee kinderen worden opgenomen in de lichtkring van Gods genadeverbond.

Oud en Nieuw
Na een lange periode van voorbereiding en het voeren van vele gesprekken op verschillende niveaus en in verschillende samenstellingen is het dan eindelijk zo ver: de Rank en de Ark vormen per 1 januari 2020 officieel één, nieuwe, wijkgemeente. En hoewel het nog even wachten is op een nieuwe naam (die zal in de loop van het komende jaar in samenspraak met de gemeenteleden gekozen worden!), is de nieuwe gemeente als zodanig een feit.
Enerzijds – en dat hoeven we echt niet onder stoelen of banken te steken – is er waarschijnlijk zowel bij de ‘Rankers’ als bij de ‘Arkers’ een gevoel van weemoed. Er wordt immers afscheid genomen van twee wijken die inmiddels sinds 1949, resp. 1956 niet meer uit Krimpen weg te denken waren. Anderzijds is het overheersende gevoel uiteindelijk toch dat van dankbaarheid en verwondering. Dankbaarheid ómdat we, in alle bescheidenheid, inderdaad zoveel mogen en kunnen betekenen voor zoveel mensen; dankbaarheid omdat we sámen ook vérder kunnen gaan. ‘Nieuwe ronden – nieuwe kansen’ om het populair uit te drukken. Maar als ik het bij die uitdrukking zou laten, zou schromelijk tekort gedaan worden aan wat wij als (nieuwe) wijkgemeente vóór alles zijn en waar wij, een ieder van ons persoonlijk met zijn of haar specifieke gaven en talenten, én met elkaar, aan bijdragen: gemeente-van-Christus zijn!
Want het is juist dát, wat tot verwondering stemt: dat onze Heer, die wij belijden als het Hoofd van die gemeente, het aandurft met óns. Dat Hij het wel en wee van het Koninkrijk hier op aarde in onze handen legt… Dat zegt meer over Hem dan over ons. Maar tegelijkertijd maakt het ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben én van het feit dat we juist hierbij elkaar meer dan ooit nodig hebben. En wordt zo in de gemeente zichtbaar hoe in en door onvolkomen mensen, Gods volkomenheid zichtbaar wordt! Ja, we hebben als Rank en Ark beide afscheid genomen van een tijdperk. Een tijdperk met hoogte- en dieptepunten, met vreugde en verdriet, met al die emoties waardoor mensen gekenmerkt worden. Maar bovenal een tijdperk waarin door alles heen zichtbaar was dat onze Heer met ons meeging; hetgeen wekelijks zichtbaar en hoorbaar werd en wordt in de zegen. En onder het beslag van die zegen is het dat wij onze weg mogen vervolgen. In een nieuwe samenstelling, met nieuwe mensen, – het zal misschien even wennen zijn – maar ten diepste toch ook weer vertrouwd, net als altijd. Want ten slotte blijft onze Heer Jezus Christus gisteren en heden dezelfde, – en tot in eeuwigheid!
Als broeders en zusters – we weten ons immers allen kinderen van één Vader! – wensen we elkaar dan ook voor nu en de toekomst van harte díe zegen toe!

Nieuwjaarsbijeenkomst Senioren De Ark
Het jaar 2020 beginnen we met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. Alle senioren worden daarvoor uitgenodigd op woensdag 8 januari in de Ark. Aanvang 10.30 uur, maar de koffie staat al vanaf 10.00 uur klaar. We zorgen voor een hapje en een drankje. Gezellig elkaar ontmoeten bij het begin van het nieuwe jaar. We nemen dan ook het programma voor de komende tijd door en er zal wat informatie worden gegeven over de stand van zaken betreffende de fusie tussen de Rank en Arkgemeente. Wilt u opgehaald worden, belt u dan tel.nr. 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het seniorenteam, Kees Snoey

Zingen bij River Voices!

rivervoicesVeel nieuwe leden hebben de weg gevonden naar ons leuke en enthousiaste Interkerkelijk gemengd koor River Voices. Wij repeteren iedere maandag van 19.30 tot 21.30 uur, onder leiding van Arie de Korte, in de achterzaal van De Ark. Van de projectzangers, die afgelopen jaar onze uitvoeringen en concerten kwamen versterken, zijn er een aantal ook lid geworden. Ons repertoire is eigentijds en zeer gevarieerd; de sfeer binnen het koor is heel gezellig; en de concerten en uitvoeringen zijn altijd een feest.
Op maandag 6 januari starten wij de repetities en gaan wij o.a. aan de slag voor ons optreden met Pasen in de beroemde en historische Engelse Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam en ons optreden in de Breepleinkerk te Rotterdam. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bij iedere stemsoort is er altijd uitbreiding mogelijk, dus kom gezellig een keer meezingen. www.rivervoices.nl.

Start kinderkoor De Regenboog

regenboog

Vrijdag 10 januari starten wij om 18.45 uur de repetities in De Ark. Onder leiding van dirigent Hidde Zwart wordt er, in een leuke sfeer, hard gewerkt voor de komende optredens. Jongens en meisjes vanaf (bijna) 6 jaar zijn van harte welkom. Ben je 10 jaar of ouder, dan mag je daarna gelijk meezingen met ons tienerkoor. Zij zingen eigen (meerstemmig) repertoire. Na een druk en succesvol 2019 mogen wij ook het komend jaar een aantal uitvoeringen en medewerkingen gaan verzorgen. Op zondag 2 februari zingen wij in De Ark. Er is dan een speciale dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook in maart, april, mei en juni zijn er bijzondere uitvoeringen. Alles is te vinden op onze website www.ikkderegenboog.nl.

Activiteitenagenda jan. 2020

ma 06/01 19.30 rep. “River Voices”
wo 08/01 10.30 Seniorenochtend
do 09/01 20.00 Leerhuis “Marcus”
vr 10/01 18.30 rep. de Regenboog

Nederlands Bijbelgenootschap – info 198

  Huidvraat: vertaalvondst of jeukwoord?

  Weinig woorden uit de Nieuwe Bijbelvertaling hebben zoveel losgemaakt als het neologisme ‘huidvraat’. Nu de vertaling gereviseerd wordt, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap alle reacties gewogen en de wetenschappelijke stand van zaken onderzocht. Huidvraat, melaatsheid, lepra – wat precies wordt er bedoeld met de termen in de bronteksten? En welke weergave ervan past het beste?

 • Lees meer over de huidvraat

  ‘Melaats(heid)’ (Statenvertaling, NBG-vertaling 1951, Herziene Statenvertaling) blijkt inhoudelijk geen correcte vertaling; hetzelfde geldt voor het alternatief ‘lepra’. De keuze voor ‘een huidziekte’ (Willibrordvertaling, Groot Nieuws Bijbel, Bijbel in Gewone Taal) komt dichter in de buurt, maar is te algemeen. De keuze voor ‘de Egyptische ziekte’ (Naardense Bijbel) is een theologische kunstgreep. Huidvraat is in veel opzichten een effectieve vertaling, maar brengt een nadeel met zich mee dat de voordelen lijkt te overvleugelen. Vandaar de zoektocht naar een vertaaloplossing die uitgaat van de huidige wetenschappelijke consensus dat de bijbelwoorden tsara’at en lepra duiden op ‘een huidziekte die onreinheid veroorzaakt’.
  In het blad Met Andere Woorden wordt de keuze die gemaakt is bij de revisie van de NBV uitgebreid toegelicht in een researchartikel van Matthijs de Jong, Saskia van der Lingen en Jaap van Dorp. Dit artikel is ook te vinden op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf, vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: Huidvraat
 • De bijbel op tv bij SBS6

  In het SBS6-programma Holland van Boven van 1 december 2019 was ook het NBG in Haarlem te zien.
  In beeld kwamen onder meer onze vertalingen, onze wereldwijde inzet, de Prentenbijbel, de app met de Rembrandtroute en de bibliotheek.

 • Lees meer over de Bijbel op tv

  Holland van Boven is een tv-programma met mooie beelden en verhalen waarin elke week een andere provincie centraal staat.
  ‘Hun belangstelling laat zien dat ons werk opvalt en dat de Bijbel een heel bijzonder boek is’, zegt NBG-persvoorlichter Peter Siebe, die de tv-reportage voorbereidde. ‘Ik zie hierin de onbevangen houding van een nieuwe generatie tegenover de Bijbel.’

  Dynamisch
  De Bijbel is een oud boek en het NBG wordt soms gezien als instituut in een ivoren toren. Siebe: ‘Als uw familieleden, vrienden, buren of collega’s niet weten hoe actueel de Bijbel en hoe dynamisch het NBG is, attendeer hen dan op deze reportage. Of ga samen met hen kijken.’
  Het fragment over het Bijbelgenootschap is te zien op de website van het NBG.
  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf, vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: de bijbel op tv

 • Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela

  Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Doe mee met de kerstactie van het NBG en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

 • Lees meer over gezinsbijbels voor Venezuela

  Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap een noodkreet van de directeur van het Bijbelgenootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft dat de situatie daar voor veel mensen onhoudbaar is. De economie is ingestort, salarissen worden niet uitbetaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn miljoenen mensen het land ontvlucht.

  Kerstactie


  Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. Het Bijbelgenootschap van Venezuela merkt dan ook dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG deze Kerst actie voor Venezuela.
  Met steun van leden en donateurs wil het NBG 20.000 gezinnen een hart onder de riem steken met een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen samen kunnen lezen. Want juist in deze moeilijke tijd is het óók nodig om een bijbel te hebben.
  Help mee om iets van het licht van Christus te laten schijnen in Venezuela. Meedoen kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

  Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
  Contactpersoon: Adri Vonk Noordegraaf, vonknoordegraaf@planet.nl
  Link: donatie Venezuela

Rankbericht van vrijdag 20 december 2019

Bij de kerkdiensten
Deze vierde Adventszondag is een gezamenlijke morgendienst van Ark en Rank in de Ark.
Voorganger in deze dienst is Dr. R. de Reuver, Houten. Aanvang 10.00 uur.
De gezamenlijke avonddienst is in de IJsseldijkkerk waarin Dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk voorgaat.
Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

HET VOLGEN VAN EEN STER

Het hoort bij de ontwikkeling van iedere puber: het hebben van een rolmodel; doorgaans een beroemdheid. Een man of vrouw die gepresteerd heeft op het gebied van muziek, sport, film of wat dan ook. Het worden ‘sterren’ genoemd. Want sterren, – daar maken mensen sinds overoude tijden gebruik van om zich op te oriënteren. Maar niet alleen pubers: ook volwassenen hebben behoefte aan ‘sterren’. Leiders. Sterke persoonlijkheden die duidelijke taal spreken en hun volgelingen de weg weten te wijzen. Zeker vandaag de dag in een tijd waarin deze leiders helaas maar al te dikwijls ontbreken. Tegen die achtergrond vieren we Kerstfeest en volgen we dé Ster bij uitstek, het licht dat in het Oosten opgaat. Jezus Christus. Op Kerstavond zal op dit thema worden ingezet, om vervolgens in de dienst van Eerste Kerstdag afgerond te worden.

Collecte
De eerste collecte is voor jeugddorp de Glind. Jeugddorp De Glind is een kleine dorpsgemeenschap waar kinderen en jongeren een speciale plaats innemen. Of ze nu verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn, psychische of gedragsproblemen hebben, in De Glind kunnen zij werken aan hun toekomst door hun talenten te ontwikkelen. Dit door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap. Tegelijkertijd is De Glind een bakermat van vernieuwende initiatieven voor jeugdhulp. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!
De tweede collecte is voor de groei en bloei van de gemeente. De tweede collecte is voor de groei en bloei van de kerk.
In de hal staat het offerblok. Dat geld is bestemd voor het wijkfonds van de Rank.
Van harte deze collecte bij u/jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Op deze zondag staat 2 Koningen 22:1-2, 11-13 en 23:1-3, 25 centraal. Koning Josia belooft, samen met het hele volk, dat ze zich vanaf nu weer zullen houden aan die wetten.

Kinderkerstdienst
Kinderkerstdienst 24-12-2019 laatste informatie!!!!
Graag 24-12 om 18:00 uur aanwezig zodat we nog een laatste generale repetitie hebben mét de band. Alle kinderen van de kindernevendienst van de Rank en de Ark worden om 18:45 uur verwacht in de crècheruimte. We lopen bij aanvang van de dienst met de kinderen van de kindernevendienst gezamenlijk naar binnen.
Voor de kinderen van de kindernevendienst staan er voor in de kerk bankjes waar zij gedurende de dienst kunnen zitten. En tot slot: vergeet niet je feestelijke outfit aan te trekken!
Voor vragen kun je contact opnemen met Johanneke Vonk, telefoonnummer 0651467932.

Weekagenda
Kerstavond dinsdag 24 december
19.00 uur: Kinderkerstfeest in de Rank, m.m.v. praiseband Testify (zie hierboven)
21.00 uur: Kerstnachtdienst in de Ark
Eerste kerstdag woensdag 25 december
We mogen als gemeente de lofzang zingen op de komst van Christus als het Licht in deze wereld.
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren, Rotterdam.
Tweede kerstdag, donderdag 26 december
10.00 uur: Sing inn
Zingen met elkaar, luisteren naar mooie verhalen en gedichten.
Na afloop staat de koffie/thee of fris klaar.
Iedereen van harte welkom.
Vrijdag 27 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 29 december
10.00 uur: Ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel
18.30 uur: Ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

Collecten deze Kerstdagen
Geef licht aan de Kinderen in de Knel in Moldavië. Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en ontvangen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie ‘Bethania’ komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra ontvangen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. ‘Bethania’ wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat ze naar school gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat ze minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil ‘Kerk in Actie’ kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?

Afwezigheid predikant
Zoals u wellicht weet, is deze week ds. Machiel van der Giessen aan zijn heup geopereerd. U begrijpt dat het herstel na deze operatie enige weken zal duren. Mocht u contact willen met Willemieke Schippers of een wijkouderling of wie dan ook, schroomt u dan niet te bellen naar de
pastorale telefoon: 06 57250882 of mailt u naar pastoraat@derankkrimpen.nl. U krijgt dan een kerkenraadslid aan de telefoon die u verder kan helpen. We staan graag voor u klaar! Ook vanaf deze plaats wensen we dominee van der Giessen heel veel beterschap en een goede revalidatieperiode toe.

Oliebollen
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij de Rank. Opbrengst: 50% voor Pava, onze zustergemeente in Roemenië, 50% voor de verbouw van de Ark.
Op deze dag geldt altijd: ‘Vele handen maken licht werk’. Dus heb je even tijd of zin om te komen helpen…graag! Meld je aan bij de werkgroep:
d.buijs56@gmail.com of tel. 0180-785154.

Rankbericht van vrijdag 13 december 2019

Bij de kerkdiensten
Op deze derde Adventszondag, zondag 15 december gaat de wijkpredikant, Ds. Machiel van der Giessen voor. Medewerking wordt verleend door Kerkkoor Krimpen o.l.v. Karin Snel. We lezen Lucas 1: 64–80 – De lofzang van Zacharias. Tekst voor de verkondiging is vers 78: “Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan”.
Voorganger in de gezamenlijk avonddienst in de Rank is Ds. J. Slager uit Rotterdam. Daarnaast is er in de IJsseldijkkerk een kerstjeugddienst, waarin Ds. C.M. Baggerman-van Popering voorgaat: “Alles is Kerst”.
Medewerking wordt verleend door Unify.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Inloophuis Crimpen Inn. Zoals u inmiddels al wel weet heeft Krimpen sinds enkele jaren een ontmoetingsplek voor hen die een luisterend oor nodig hebben. Langzamerhand een plaats van wereldburgers waarbij de een de ander helpt. Samen koken en eten, vaardigheden aan elkaar overdragen zoals lezen, naailessen, noem maar op.
Van de bezoekers wordt voor enkele activiteiten een kleine bijdrage gevraagd, maar ook de zaal moet betaald en verwarmd worden.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok voor het wijkfonds en ook de zendingsbusjes bestemd voor het onderwijs in Liberia.
Alle collecten van harte bij u en jullie aanbevolen.

Kindernevendienst
Volg de ster – David
DavidDeze zondag is de derde van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus. Op deze zondag staat 2 Samuel 7: 8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen.

Oefenen kinderkerstdienst
Zondag 15 december en zondag 22 december willen we, na de dienst, oefenen voor de kinderkerstdienst. Het oefenen is voor alle kinderen van de kindernevendienst.
Voor vragen, neem contact op met Johanneke Vonk, 06-51467932.

Weekagenda
Woensdag 18 december
19.15 uur: Derde Adventsvesper in de Rank
20.00 uur: Gezamenlijke vergadering Wijkkerkenraden Ark en Rank
Vrijdag 20 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 22 december
10.00 uur: Dr. R. de Reuver, Houten, Gezamenlijke dienst Rank/Ark in de Ark
18.30 uur: Dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk, Gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk

Kerstpost
Vandaag nog kunt u uw kerstpost in de daarvoor bestemde bus in de hal deponeren. De kosten zijn ook dit jaar 55 euro cent. We zijn ook nog op zoek naar sorteerders voor 16 december vanaf 19.30 uur.
Bezorgers zijn ook van harte welkom!
We hopen dat u ons kan helpen.

De post wordt bezorgd in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel.

Oliebollenactie
Op dinsdag 31 december worden er weer oliebollen gebakken bij de Rank.
Opbrengst: 50% voor Pava, onze zustergemeente in Roemenië, 50% voor de verbouw van de Ark.

Op deze dag geldt altijd: “Vele handen maken licht werk.” Dus heb je even tijd of zin om te komen helpen …graag!
Meld je aan bij de werkgroep: d.buijs56@gmail.com, tel. 0180-785154

Liberia
In januari ga ik op bezoek in Liberia bij Prince Dennis om de ontwikkelingen van Turning point of Positieve Actions (TPA) te bekijken.
Als Rank gemeente steunen wij ze al meerdere jaren waarbij de school is gegroeid tot ongeveer 100 kinderen. Ook bij de evangelisatie activiteiten en op het gebied van ontwikkeling is er vooruitgang. Ik kijk dan ook erg uit naar deze reis van 6 tot 20 januari.
Voor de kinderen in Liberia wil ik een kaart laten afdrukken met een foto van de KND kinderen hierop, hiervoor willen we na dienst op 15 december een foto maken bij het podium voor in de kerk.
Het zou mooi zijn als er zoveel mogelijk kinderen bij zijn, uiteraard wel met toestemming van de ouders. Aansluitend gaan zij dan oefenen voor kerst.
Met vriendelijke groet, Kees Hoogendijk.

Kerstwandeling 2019
Op vrijdag 20 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. Deze bijzondere kerstwandeling voor jong en oud zal voeren langs verschillende plaatsen in Krimpen aan den IJssel, waar door middel van zang, muziek en toneel het kerstverhaal zal worden verteld.
De wandeling begint om 18.30 uur bij de Tuyter, Nachtegaalstraat 8. De wandelaars kunnen zich daar vanaf ongeveer 18.00 uur verzamelen, en eventueel voor € 2.00 een lampion te kopen. Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk ook zelf een lampion meebrengen of een kerstlampje.
Dit prachtige kerstgebeuren wordt muzikaal begeleid en zal duren tot ongeveer 20.30 uur.
Vrijwilligers/verkeersregelaars zullen meehelpen om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen. Bij slecht weer is er een alternatieve avond in kerkgebouw de Ark, Burg. Aalberslaan 41.
Aan de organisatie werken de volgende kerken mee: E.G.K.; G.I.M.; NGPMB; de Ark; de Rank; de IJsseldijkkerk; de Wingerd; de Bron en de Immanuelkerk.

Voor meer informatie (ook over het alternatief bij slecht weer vanaf 18-12-19) bij de secretaris van de Raad van Kerken: hildapleysier@gmail.com of tel: 06-30517772.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 24 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

We herdachten in de kerkdienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan.

Bij het noemen van hun naam en de datum van overlijden werd een kaars aangestoken en de tekst van de uitvaartdienst genoemd.

eeuwigheidszondag

Vanwege de beveiliging van persoonsgegevens is de lijst van overledenen alleen te lezen door gemeenteleden, die via het menu ‘platform leden’ zich hebben laten registreren en daarna met hun gebruikersnaam en wachtwoord hebben ingelogd. U vindt het dan onder het submenu ‘nieuws voor leden’.

Sint voor Kint 2019

Benefietactie Sint voor Kint: Doe mee!

Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op te halen voor Rotterdamse kinderen die in armoede opgroeien, zodat zij ook een kado kunnen krijgen met Sinterklaas.

In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Geregeld blijft er geen geld over voor nieuwe kleren, vakantie of – een Sinterklaaskado. Met onze benefietactie willen we deze gezinnen daarom een hart onder de riem steken. Van de opbrengst ontvangen de gezinnen een kadobon t.w.v. €20,- van de speelgoedwinkel waarmee ze een Sinterklaaskado kunnen kopen voor hun kinderen. Een moeder zei dankbaar: “Ik heb 25 euro in de week te besteden. Met de bon kon ik voor mijn dochter een boek kopen dat ze heel graag wilde.”

Helpt u mee? Organiseer een sponsoractie of maak uw gift over op NL81 INGB 0000 5434 11 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint (ANBI erkend). Of doneer eenvoudig met iDeal via www.samen010.nl/doneer/doneren. Kies het project ‘Benefietactie Sint voor Kint’ en het te doneren bedrag. Namens de ouders en kinderen: ‘Enorm bedankt!’

Meer info op www.sintvoorkint.nl.

Serve the City Rotterdam is onderdeel van Stichting Samen 010.

1e thema-avond raad van Kerken: Dietrich Bonhoeffer, een christen in verzet

Op dinsdag 19 november 2019 bent u van harte welkom op de 1e thema avond in een serie van drie die de Raad van Kerken ook dit seizoen weer organiseert.
Het onderwerp is ds. Dietrich Bonhoeffer, de predikant die kort voor het einde van de 2e wereldoorlog ter dood werd veroordeeld. Het contrast van zijn gevangenschap en dood en onze vrijheid en wat we er mee doen worden in dit 75e jubileumjaar van de Vrijheid met elkaar in verband gebracht.
’t Slot wil ons vertellen over deze indrukwekkende denker en gelovige en met ons in gesprek gaan over hoe je in deze tijd ruimte kunt geven aan je geloof dat God middenin de wereld wil wonen.

Met een groep studenten bezocht prof. Edward van ’t Slot Berlijn-Wedding, de wijk waar Bonhoeffer in 1932 zijn eerste stappen zette als predikant. Het was een omgeving waar veel werkloosheid en armoede was en maar weinig mensen echt wat hadden met geloof, kerk of Bijbel. Hoe ben je daar kerk? Bonhoeffer schreef er prachtige dingen over, in het boek ‘De levende kerk’ dat onlangs in het Nederlands is verschenen. Hier startte hij zijn predikantschap om later vanuit dezelfde overtuiging in verzet te komen tegen Hitler.
In gevangenschap bleef dit geloof hem voeden, getuige zijn brieven die daarvan een indrukwekkend getuigenis vormen.

De laatste jaren staat zijn werk weer volop in de belangstelling.
Ook de studenten op bezoek in Berlijn werden erdoor aangeraakt en zeiden: ‘Gewoon gaan en iets van de geloofskracht verspreiden waar je ook bent in de samenleving’.

Prof. dr. Edward van ’t Slot is als seminariedocent verbonden aan de PTHU en bijzonder hoogleraar voor systematische theologie en 21e eeuwse ecclesiologie.
Datum: 19 november 2019 Tijd: 20.00- 22.00 uur
Plaats: De Wingerd, Populierenlaan 90a
Inleider: Prof. E.van ’t Slot
Informatie en/of opgave bij: Huig Maaskant, hfmaaskant@caiway.nl