Missie/visie

Missie:
”Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” Matheus 28: 19-20 Nieuwe Bijbelvertaling. De opdracht die Jezus Christus gegeven heeft aan de apostelen is onze missie. Het evangelie, de blijde boodschap uit de Bijbel te vertellen aan de mensen om ons heen, hen daarbij opnemen in de gemeente en helpen invulling te geven aan het leven in geloof.

Visie:
Bij al onze aktiviteiten zijn we een open gemeente, zodat iedere bezoeker zich van harte welkom weet. De ArkRankgemeente hecht aan het contact tussen de kerk en haar leden. De diverse bezoekvormen hebben een hoge prioriteit. Als wijkgemeente staan we centraal in de wijk en benutten of creëren we kansen om hier het evangelie te laten zien.
In het fusiedocument van de wijkgemeentes de Rank en de Ark lezen we het volgende:
Op basis van de feiten die naar voren komen uit de cultuuranalyse van beide oorspronkelijke gemeentes, is het mogelijk lijnen te trekken naar de toekomst en lijkt het niet te gewaagd de contouren te schetsen van een nieuwe gemeente. Het woordje ‘nieuw’ heeft daarbij betrekking op de cultuur, niet op de identiteit. Deze identiteit blijft namelijk wat ze al was voor de Ark en de Rank ook voor de nieuwe gemeente onveranderd van toepassing, te weten dat sprake is van een gemeente en gemeenschap waarin en waarbinnen kruis en opstanding van Christus Jezus (‘Jezus Christus is de Gestorvene — ja wat meer is: de Opgewekte’ [Rom 8: 33 e.v.]) absoluut centraal staan!
Deze twee-eenheid (want niet los van elkaar te denken zaken) wordt erkend en beleden als het scharnierpunt van zowel ons gemeenschappelijk als individueel geloof.
Dit gegeven vormt tevens de basis voor de nieuwe gemeente als een gemeenschap van confessioneel-evangelische signatuur, dat wil zeggen dat wij, gedreven door de liefde van en voor Christus, vanuit de verkondiging van het Evangelie omzien naar elkaar én de wereld om ons heen. Ons geloof belijden in daden (‘Belijden-is-doen’).
Dit geloof doet ons leven vanuit het besef dat we allemaal, zonder uitzondering, leven vanuit de genade zoals die gestalte heeft gekregen in het verzoenend lijden en sterven van Christus Jezus.
Dit geloof ook doet ons als gemeente samenkomen rondom de Tafel van onze Here Jezus Christus waar jong en oud mogen delen in het delen van de tekenen van brood en beker. Tot zijn gedachtenis…
Vanuit het bovenstaande wordt de nieuwe gemeente gekarakteriseerd door de volgende zaken.
a. Een veelkleurig karakter, zowel qua achtergrond, opleiding en leeftijd als qua geloofsbeleving.
b. Een veelkleurigheid die in stand gehouden en gekoesterd wordt dankzij het respect en de openheid waarmee men elkaar tegemoet treedt.
c. Een veelkleurigheid die met zich meebrengt dat men in staat is eigen standpunten te relativeren en ter discussie te stellen.
d. Een veelkleurigheid die met zich meebrengt dat in het organiseren en houden van de kerkdiensten jong en oud letterlijk en figuurlijk op hun eigen manier gevoed worden.
e. Een veelkleurigheid die met zich meebrengt dat zowel ouderen en alleenstaanden als jonge gezinnen met kinderen zich volkomen thuis voelen’.
f. Een veelkleurigheid die met zich meebrengt dat men oprecht in elkaar en elkaars wel en wee geïnteresseerd is: ‘warmte’ en ‘onderlinge betrokkenheid’ zijn kernwoorden!
g. Een veelkleurigheid die met zich meebrengt dat men ook open en gastvrij is ‘naar buiten toe’.