Gemeenteberichten van vrijdag 10 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 10 januari 2020

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de gezamenlijke morgendienst van Ark-Rank in de Ark. In deze dienst gaan voor dr. Gert den Hartogh en ds. Machiel van der Giessen.
Het is een bijzondere dienst, waarin de nieuwe ambtsdragers zullen worden bevestigd in hun ambt en alle andere ambtsdragers zullen worden herbevestigd in verband met het samengaan van Ark en Rank. Dit is tevens de start van de nieuwe wijkkerkenraad van de Ark-Rank-gemeente.
De gezamenlijke avonddienst is in de Rank. Hierin gaat voor ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek. Aanvang 18.30 uur.
Wij wensen u gezegende diensten toe.

Dank!
Graag wil ik u en jullie allen hartelijk danken voor alle blijken van medeleven en aanmoediging rond de dag van mijn heupoperatie en nu in het traject van revalidatie. Erg blij was/ben ik ook met de grote beterschapskaart van de kinderen van de kindernevendienst met alle namen en goede wensen. Daar knap je echt van op! Dank jullie wel!! Het was zo afgelopen Kerst en jaarwisseling wel een aparte tijd. Voor het eerst in ruim dertig jaar ging ik niet voor in deze bijzondere diensten, al kon ik ze allemaal wel meemaken via Kerkomroep.nl. Ook wel weer een bijzondere ervaring.
Ik ben nu na drie weken halverwege het eerste traject van de revalidatie en het gaat iedere dag letterlijk en figuurlijk een beetje meer vooruit. Ik doe nu thuis al wel enkele werkzaamheden, maar hoop begin februari mijn werkzaamheden weer (gedeeltelijk) op de ‘gewone’ wijze op te kunnen pakken. Nou ja, dat hoop ik eigenlijk komende zondag al enigszins te doen, want dan hebben we een wel heel bijzondere dienst, namelijk de bevestiging van nieuwe ambtsdragers en de herbevestiging van alle andere ambtsdragers in verband met het samengaan van Ark en Rank en start hiermee de nieuwe wijkkerkenraad van de Ark-Rank-gemeente. Ik hoop samen met collega Gert den Hartogh in die dienst voor te gaan en zie er naar uit (al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat ik het ook wel een beetje spannend vindt).
Nogmaals dank voor alle hartelijkheid (ook namens Betsie) en graag tot zondag,
met hartelijke groet, ds. Machiel van der Giessen

Collecte
De eerste collecte is voor de IZB. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Elke tijd vraagt om een nieuwe ‘vertaling’ van het evangelie. Zeker voor een organisatie als de onze, met wortels diep in de vorige eeuw, is het zaak om de radar scherp af te stellen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. In de recente bezinning is het inzicht geboren dat missionair werk in onze tijd alleen vruchtbaar kan zijn vanuit een hernieuwde oriëntatie op Jezus Christus. We geloven dat Hij de levende is, die mensen wegroept van de doodlopende wegen waarop ze zijn beland. Hij brengt ze in de kring van navolgers, de gemeenschap rondom zijn Persoon en onderwijs. We vertrouwen erop dat Hij daar in het midden is. Iedereen is welkom in die kring, omdat de Gastheer geen onderscheid maakt. De vreugde die Hij geeft, maakt dat we ook oog en hart hebben voor anderen.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Verantwoording tweede collecte november 2019

03-11 Kerk € 315,90
10-11 Kerk € 227,20
17-11 Kerk € 529,45
24-11 Kerk € 300,40
Wijkfonds November € 63,00
==== ==== ====
==== ==== ====

Verantwoording tweede collecte december 2019

01-12 Kerk € 286,11
08-12 Kerk € 218,85
15-12 Kerk € 411,50
22-12 Kerk € 348,81
24-12 Kerk € 209,07
25-12 Kerk € 386,54
29-12 Kerk € 135,50


Hartelijk dank! De Rankrentmeesters

Kindernevendienst
deborah
Rechter Debora
Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 4:1-10, 12-16, 5:1-3,12,31 centraal: het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera.
Kindernevendienst 12 januari tijdens de gezamenlijke bevestigingsdienst in de Ark
Er is kindernevendienst voor de basisschool groepen 1 t/m 6, deze zijn in 3 groepen verdeeld.
De kinderen uit groep 2 en 3 ( basisschool groep 3 t/m 6), komen direct na de preek terug zodat zij ook bij de bevestiging van de ambtsdragers aanwezig kunnen zijn.
De kinderen uit groep 1 ( basisschool gr 1 + 2 ) blijven in de kindernevendienst tot de collecte.

Weekagenda
Maandag 13 januari
18.30 uur: Alpha cursus(Rank)
20.00 uur: Huiskring de Bergrede, Hs.2, Waalsingel 8
Dinsdag 14 januari
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
19.00 uur: Beheerscommissie(Rank)
Woensdag 15 januari
14.00 uur: Soos(Rank)
18.30 uur: Kinderclubs(Rank)
Vrijdag 17 januari
08.30 uur: Redactie Rankbericht(Rank)
Zondag 19 januari
10.00 uur: Ds. G. van Meijeren, Rotterdam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk, Ds. C. Baggerman

2020….NIEUWE HOOP EN ACTIE KERKBALANS
Onder deze kopjes stonden op de Wingerd-pagina van het Krimpens Kerkblad dd. 3 januari jl. artikelen over de ontwikkelingen m.b.t. de Wingerd en het “Samen in de Ark”-proces. De kerkenraad van de Ark-Rank-gemeente hecht er aan als reactie hierop te vermelden zich niet te kunnen vinden in de inhoud van de genoemde artikelen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Wiggert Pols, e-mail scriba1.ArkRank@gmail.com, tel. 06-53850718 of met Han van der Burg, e-mail scriba@ark-krimpen.nl, tel. 06-23569040.

Arknieuws

Een nieuw jaar…
Er is al heel veel over geschreven en gesproken, – en er zal nog wel heel wat méér over geschreven en gesproken worden: de totstandkoming van de fusie en de praktische uitwerking daarvan; want dat is wat we het komende jaar gaan meemaken en waar nog heel wat vergaderingen en gesprekken aan gewijd zullen zijn. Laat het bij voorbaat duidelijk zijn: er is geen enkele reden om eraan te twijfelen dat alles geheel naar wens en ordelijk zal verlopen! Maar het is eveneens evident dat dit slechts dan mogelijk is wanneer de vinger aan de pols gehouden wordt. Tegen die achtergrond zal aanstaande zondag de (her)bevestiging van de kerkenraad plaatsvinden. Hierbij zal een aantal nieuwe ambtsdragers aantreden, terwijl de ‘zittende’ kerkenraadsleden opnieuw gevraagd wordt hun ‘ja’ uit te spreken. Een ceremonie die in de kerkorde staat voorgeschreven en noodzakelijk is omdat er immers sprake is van een geheel nieuwe wijkgemeente: ‘Ark’ en ‘Rank’ zijn beide, hoe vreemd het ons misschien in de oren mag klinken, voltooid verleden tijd. Het belooft een indrukwekkende dienst te worden en we zijn in het bijzonder blij en dankbaar dat ook ds. Machiel van der Giessen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet alleen aanwezig zal zijn maar tevens een deel van de dienst voor zijn rekening kan nemen!

Bij de verkondiging
Uitgangspunt voor de verkondiging zijn twee bijbelpassages, t.w. Psalm 134 en Mattheüs 3: 13-17. De geschiedenis van Jezus’ doop in de Jordaan. Het gaat hierbij om het moment waarop Jezus zijn
ambt officieel aanvaardt en zijn openbare optreden een aanvang neemt. Iets wat Hij niet ‘zomaar’ doet, integendeel: Hij verzekert zich eerst van de aanwezigheid van Gods Geest. Daarna pakt Hij zijn werk aan.
En dat is hetgeen wat volgens mij ook voor de moderne ambtsdrager het uitgangspunt moet zijn: de zekerheid dat Gods Geest met ons is en ons inspireert tot daden en woorden waarin we misschien
zelfs boven ons zelf uitstijgen! We wensen elkaar een heel goede, inspirerende maar bovenal gezegende dienst toe.

Bedankt
Gedurende de afgelopen weken mochten mijn vrouw en ik weer een bijzonder groot aantal Kerst- en Nieuwjaarswensen ontvangen. Iedereen hiervoor persoonlijk bedanken is ten enenmale onmogelijk en
vandaar dat ik langs deze weg en mede namens mijn echtgenote iedereen die ons op welke manier dan ook bedacht heeft, van harte danken voor alle lieve en vriendelijke wensen die door ons beiden ieder jaar weer bijzonder gewaardeerd worden: het doet goed ook op die manier iets van het ‘omzien naar elkaar’ te mogen ervaren!
Een hartelijke groet aan u allen, Gert en Baukje den Hartogh

Bij de kerkdiensten
Zondag 12 januari zal een heel bijzondere morgendienst worden aangezien dan de (her-)bevestiging van alle ambtsdragers van de ArkRank Gemeente zal plaatsvinden. Dit is noodzakelijk omdat er sinds 1 januari sprake is van één nieuwe gemeente en tegen de achtergrond van die nieuwe situatie zal dan ook een geheel nieuwe kerkenraad aantreden. Het belooft een heel bijzondere dienst te worden waarin onze beide predikanten voorgaan en we verheugen ons in dankbaarheid dat zovelen (weer) bereid zijn de schouders onder het werk in de gemeente te zetten en zo bij te dragen aan de dienst in Gods Koninkrijk.
De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de Rank. De voorganger in deze dienst is ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek.
Zondag 19 januari is er in de Ark weer een Ontmoetingsdienst waarin deze keer voorgaat ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren. Aan deze dienst wordt muzikale medewerking verleend door het Gospelkoor Rejoice uit Krimpen aan de Lek.
’s Avonds is er een gezamenlijke dienst in de IJsseldijkkerk met ds. Baggerman als voorganger. We wensen elkaar goede en gezegende diensten.
Han van der Burg

Hallo allemaal!
16 januari aanstaande stap ik op het vliegtuig naar Nieuw-Zeeland, Tauranga. Daar zal ik een bijbelschool (DTS) doen via de organisatie YWAM (jeugd met een opdracht). De eerste 3 maanden zal
ik les krijgen over de bijbel en hoop ik God beter te leren kennen. Daarna zal ik 2 maanden op outreach gaan naar een ander land (ik weet nog niet waarheen) om Gods liefde en waarheid te delen met anderen. Ik zal af en toe een nieuwsbrief sturen om mensen op te hoogte te houden van wat ik doe en meemaak! Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: mariska.raven@hotmail.com,
Groetjes, Mariska Raven

Beste gemeenteleden
De actie chocoladekerstkransjes en kerstkoekjes is een daverend succes geworden met een geweldige opbrengst, namelijk het ongelofelijke bedrag van 350 euro. Daarom willen wij een ieder hartelijk danken die door te kopen of spontaan een gift te geven dit heeft mogelijk gemaakt. Mevr. Frieda de Wit nam dit bedrag in ontvangst en vertelde dat met dit geld de Pauluskerk te Rotterdam heel veel goeds kan doen en dat zij ons op de hoogte zal houden waar dit geld aan wordt besteed. Dat deze actie zo’n succes zou worden dat hadden wij nooit kunnen denken. Dit
maakt ons klein en dankbaar nogmaals dank en graag tot ziens. Namens de Z.W.O. commissie,
Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Ontmoetingsdienst op 19 januari
OntmoetingsdienstDe eerste Ontmoetingsdienst (zangdienst) dit jaar wordt gehouden op zondag 19 januari in de Ark, aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. Wim Scheltens uit Lunteren. Hij is regelmatig bij ons te gast tijdens een zangdienst en wij zijn blij dat wij hem volgende week weer hier mogen ontvangen. Het thema van de dienst is “Meenemen naar Jezus in deze tijd”. De lezing is: Johannes 1: 25-51, met name: Johannes 1: 42, “En hij nam hem mee naar Jezus”. De liturgie wordt samengesteld rondom het thema.
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door Gospelkoor Rejoice uit Krimpen a/d Lek o.l.v. Hans Vliegenthart. Organist is Everhard Zwart. Iedereen is van harte welkom.

Kerkblad zoekt (oude) Ark-foto’s
Ark_oudNamens de redactie van ons kerkblad vraag ik om foto’s met uitleg of korte verhaaltjes over de afgelopen 50 jaar in De Ark. Kerkblad nr. 7 verschijnt op vrijdag 19 juni 2020 en hierin willen wij graag aandacht besteden aan de Ark. Wie heeft er foto’s van bijzondere gebeurtenissen of evenementen en wil deze met ons delen. Stuur de digitale foto’s met het bijbehorende verhaaltje naar mij, dan zorg ik dat alles t.z.t. bij de redactie komt.
Namens de redactie van het Krimpens Kerkblad, Marjan Zwart (marjanzwart@gmail.com)

Oproep koken voor eethuis
Voor eethuiscatechisatie zijn we vrij dingend op zoek naar nog een paar kookmoeders/vaders. Maandag 6 januari begint eethuis weer en moet er gekookt worden voor de leiding en kinderen. Wilt u
ons helpen? U hoeft maar een paar keer in het half jaar te koken. Het zijn 1pans gerechten als nasi, ovenschotel, pannenkoeken en macaroni. U kookt voor 6 personen en maakt de gerechten zoals u het gewend bent om klaar te maken. Het eten moet om 18.00 uur warm in de achterzaal van de IJsseldijkkerk zijn, zodat we meteen kunnen eten. Als u ons kunt helpen dat kunt u mailen naar Marja van Meijeren: mvanmeijeren1@gmail.com

Activiteitenagenda januari 2020

ma 13/1 19.30 rep. “River Voices”
di 14/1 20.00 verg. Jeugdraad
vr 17/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 20/1 19.30 rep. “River Voices”
vr 24/1 18.30 rep. ”de Regenboog”

Kliederkerk

kliederkerk