Gemeenteberichten van vrijdag 21 februari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 21 februari 2020

kerkje

Bij de kerkdiensten
Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag. De morgendienst is een gezamenlijke ArkRankdienst in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Naast organist Marinus Cornet verleent ook Vine muzikale medewerking. Deze zondag is de zondag vòòr de Veertigdagentijd en daarmee ook wel de eerste lijdenszondag genoemd. We lezen Markus 2, 18 – 22, o.a. over vasten en leven met het oog op de toekomst.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam voor. Wij wensen u gezegende diensten toe.

Vooruitblik
Op zondag 1 maart is er een gezamenlijke ArkRankdienst in de Ark met Dr. Gert den Hartogh als voorganger.

collectezak

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor Woord en Daad.
Missie: In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.
Visie: Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.
Kernwaarden: Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
. Mede-verantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
· Mede-schepsel: schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
· Mede-lijden: dichtbij en naast mensen die lijden
· Rentmeesterschap: zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
· Wederzijdse afhankelijkheid: onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking.
Doel: Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Samuel

Kindernevendienst: Samuël maakt Saul koning
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Samuel. God roept Samuel in de tempel. En we lezen hoe Samuel later Saul tot koning maakt. Op deze zondag staat 1 Samuel 9:15-10:24 centraal: Samuel maakt Saul koning en stelt Saul voor aan het volk.

Seminar gemist?
Afgelopen woensdag 19 februari heeft kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd een seminar gegeven over geloofsopvoeding. Het thema was ‘Als ze maar gelukkig zijn’. We hebben met elkaar een mooie avond gehad. Heeft u/jij deze avond gemist? Dan kunt u/jij deze bijeenkomst terugluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10903. Na afloop merkten we dat veel ouders het fijn vinden om met elkaar over (geloofs)opvoeding door te praten. Heeft u/jij een suggestie, wat we in de gemeente hiervoor kunnen organiseren? Laat het ons weten!

Vocalgroup Voice in Krimpen Zingt dienst
Zondag 1 maart wordt de gezamenlijke avonddienst in de Ark gehouden. Het is dan een Krimpen Zingt-dienst. Voorganger is de bekende predikant Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Hij heeft aan deze dienst het thema gegeven: “Enkele reis Jeruzalem”. Rondom dit thema zullen de liederen worden uitgezocht. Naast samenzang is er koorzang door Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans. Zij zijn regelmatig te zien en te beluisteren bij Nederland Zingt. Vorig jaar traden zij voor het eerst op tijdens een Krimpen Zingt-dienst en hebben toen een bijzondere indruk gemaakt.
Voor de begeleiding van de samenzang wordt gezorgd door organist Everhard Zwart en pianist Martin Mans.

Nieuws uit de bouwcommissie
U heeft al een tijdje niets gehoord van de bouwcommissie. Wij kunnen ons dus voorstellen dat er de nodige vragen zijn. Achter de schermen heeft de bouwcommissie echter niet stil gezeten. De
bouwcommissie heeft het programma van eisen (PvE) aangepast aan de nieuwe situatie, ontstaan nadat de verkoop van ‘De Wingerd’ on hold is gezet. Dit heeft gevolgen voor het beschikbare bouwbudget en voor de inhoudelijke eisen. Ondanks dat we nog geen duidelijkheid hebben over de opbrengsten van de verkoop van ‘De Rank’ is besloten de architect opdracht te geven om met een geschat bouwbudget een voorlopig ontwerp te gaan opstellen. Recent heeft de architect dan ook opdracht gekregen om aan de hand van het nieuwe PvE een voorlopig ontwerp te maken. Uitgangspunt is in ieder geval uitbreiden op het kerkplein (o.a. ontmoetingsruimte, keuken), vervangen toiletten, aanpassen kerkzaal + achterzaal en de overige zalen tot zover het budget dit toelaat (waarschijnlijk beperkt aanpassen en daarnaast veel zelfwerkzaamheid). Gebruikers en (een vertegenwoordiging van) gemeenteleden worden betrokken bij het ontwerpproces. Er is een commissie ‘fondswerving’ in oprichting. Deze wil snel van start om meer wensen uit te kunnen voeren (zie ook de oproep in eerder Arknieuws en Rankbericht). Voor de zomer moet het voorlopig ontwerp klaar zijn zodat we hopelijk na de zomer kunnen werken aan een definitief ontwerp en een aannemersselectie. Met de nodige onzekerheden hopen we in de 1e helft 2021 te kunnen bouwen met als doel
na de zomer van 2021 te kunnen starten in de vernieuwde Ark met een mooie nieuwe naam.

Weekagenda

datum tijd activiteit
Maandag 24 februari 18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Woensdag 26 februari 14.00 uur: Soos (Rank)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 28 februari 08.30 uur: Redactie Rankbericht (Rank)
Zondag 1 maart 10.00 uur: Dr. G. den Hartogh, dienst in ‘De Ark’
18.30 uur: Ds. D. van Duijvenbode, Krimpen Zingt Dienst in ‘De Ark’

Arknieuws

kerkje

Bij de kerkdiensten
Zondag 23 februari is de Ark gesloten; die dag vieren we de morgendienst weer in de Rank; de voorganger in deze dienst is ds. Van der Giessen. De gezamenlijke avonddienst wordt eveneens
gehouden in de Rank; in deze dienst zal voorgaan ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam.
Op zondag 1 maart, de 1e zondag van de 40-dagentijd, wordt de morgendienst weer in de Ark gehouden; dit is een gezamenlijke dienst met onze broeders en zusters van de Rank; de voorganger in
deze dienst is ds. Den Hartogh.
’s Avonds is er deze zondag in de Ark weer een Krimpen Zingt-dienst met als voorganger ds. D. van Duijvenbode uit Hoek van Holland met medewerking van de Vocalgroup Voice. Elders in dit Arknieuws leest u meer over deze dienst.

Geven aan de naaste
Al langere tijd zamelen de Krimpense PKN kerken diverse artikelen in voor de plaatselijke voedselbank, die zo snel mogelijk naar diegenen gaan die daar gebruik van (moeten) maken. Wekelijks worden er ongeveer 45 pakketten verspreid. Om de pakketten aan te vullen heeft men op dit moment met name behoefte aan broodbeleg, pakjes Cup-a-Soup of soep in blik, tandpasta en tandenborstels, douchegel, shampoo en zeep. Uw bijdrage in de doos bij de ingang is zeer welkom.
Frans Schreuder

Kerk in actie: Sta op
Elke zondag van de 40-dagentijd is er een andere actie waar we aandacht aan besteden. Week 1: 1-8 maart. Project 1: Sta op….voor het doorvertellen van Bijbelverhalen in de Golfstaten.
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Golfstaten. Hartelijk dank!
ZWO-commissie

Senioren activiteiten
Hierbij informatie over twee seniorenactiviteiten voor de komende tijd. Alle senioren worden uitgenodigd op woensdag 4 maart 2020, in de Ark. Aanvang 10.30 uur, maar de koffie staat al klaar
vanaf 10.00 uur. Die ochtend zal een presentatie worden verzorgd door Stichting De Hoop uit Dordrecht. Deze stichting verleent hulp aan personen van alle leeftijden bij psychische problemen en
verslavingsproblematiek. Het zal een beeld geven, wat er allemaal bij dit actuele onderwerp komt kijken. Wij nodigen alle senioren uit om deze boeiende lezing bij te wonen. Stichting de Hoop functioneert voor een groot deel uit giften. Daarom zullen we aan het einde van de ochtend een collecte houden, waarvan we de opbrengst en de sprekersvergoeding aan hen zullen meegeven. Wilt u vervoer naar de Ark belt u dan tel. 0180-520566 en het wordt geregeld.
De tweede activiteit is de excursie op 1 april. Wij gaan naar de molens van Kinderdijk. Daar krijgen we een videopresentatie over de geschiedenis van de molens, vervolgens een vaartocht langs de molens en bezoeken we een historische molen. Na terugkomst van de vaartocht drinken we in een restaurant een kopje koffie. U wordt om 13.00 uur thuis opgehaald en na afloop weer thuisgebracht. De kosten van deze dag bedragen € 17,00 per persoon. Tijdens de bijeenkomst op 4 maart kunt u zich voor deze dag opgeven.
Namens het Seniorenteam, Kees Snoey

pcob

Jaarvergadering en contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 25 februari a.s. haar jaarvergadering en daarna een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur.
De heer J. van der Ent uit Ouderkerk aan den IJssel verzorgt een presentatie over zijn fietstocht door Oost-Europa. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda febr – maart 2020

datum tijd activiteit
Maandag 24 februari 19.30 uur: rep. ‘River Voices’
Dinsdag 25 februari 14.00 uur: PCOB middag
Woensdag 26 februari 19.30 uur: B.C.A.
Maandag 2 maart 19.30 uur: rep. ‘River Voices’
Woensdag 4 maart 10.30 uur: Seniorenochtend
20.00 uur: vergadering C.v.K.
Vrijdag 6 maart 18.30 uur: rep. ‘De Regenboog’