Gemeenteberichten van vrijdag 24 januari 2020

Vanwege de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) dat de privacy beschermt, kunnen we niet alle gemeenteberichten in de website publiceren. De volgende artikelen zijn op dit punt minder gevoelig en plaatsen we bij deze.

Rankbericht

rankbericht

van vrijdag 24 januari 2020

Welkom
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat ds. C.M. Baggerman-van Popering voor. In de gezamenlijke avonddienst in De Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging Dr. G. den Hartogh voor.
Wij wensen u/jullie gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de stichting “De Hoop”.

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen. De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken we in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

De tweede collecte is bestemd voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor Bartiméus.

Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld met aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.
Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijk-waardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn/haar medemens centraal.
Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn/haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.
Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt.
Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt.

Alle collectes van harte aanbevolen.

Kindernevendienst: Rechter Simson
Deze zondag is de derde en laatste van een blok met drie verhalen over de rechters van het volk van Israël.
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Weekagenda
Maandag 27 januari
18.30 uur: Alpha cursus (Rank)
Vrijdag 31 januari
08.30 uur: Rankbericht (Rank)
Zondag 2 februari
10.00 uur: Ds. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs
18.30 uur: Dienst in de IJsseldijkkerk, Ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht

Arknieuws

Terugblik bevestigingsdienst 12 januari
Na een lange aanloop en talrijke gesprekken en vergaderingen werd op de AK-vergadering van 26 november 2019 definitief groen licht gegeven voor de fusie tussen Rank en Ark. Een fusie die per 1 januari van dit jaar geëffectueerd is, – hetgeen wil zeggen dat de voormalige Rank en Ark met ingang van die datum zijn opgehouden te bestaan.
De volgende, door de kerkorde voorgeschreven, stap die gezet moest worden was de herbevestiging van alle ambtsdragers. Deze vond plaats op zondag 12 januari. Een indrukwekkend gebeuren tijdens een feestelijke dienst waarin collega Van der Giessen en ik samen mochten voorgaan. Diverse gemeenteleden spraken naderhand uit dat het op een rij staan van bijna 40 ambtsdragers een bijzonder indrukwekkend gezicht was geweest. We mogen hopen en bidden dat we met elkaar – ambtsdragers en ‘gewone’ gemeenteleden – gestalte zullen mogen geven aan een nieuw en vitaal gemeente-zijn!

Bij de kerkdiensten
Zondag 26 januari vieren we met elkaar weer de Maaltijd van de Heer met grote en kleine gelovigen. Voorganger in de dienst is ds. Gert den Hartogh.
In de gezamenlijke avonddienst is er de voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. In deze dienst, welke plaats vindt in de Rank, gaat eveneens ds. Gert den Hartogh voor.
Op zondag 2 februari is er ’s morgens een dienst met verstandelijk beperkten. In deze dienst gaat voor mevr. D.A. Rietveld uit Bleiswijk.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag gehouden in de IJsseldijkkerk. De voorganger in deze dienst is ds. J.W. Leurgans uit Moordrecht.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst.

2 februari Werelddiaconaat
Goed boeren in een lastig klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt ‘Kerk in Actie’ boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Geef in deze collecte zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.

Actie Kerkbalans
Komende week worden de enveloppen van de jaarlijkse actie Kerkbalans bij u opgehaald. Dit jaar is het thema ‘Geef voor je kerk’. De afgelopen jaren is er binnen de PKN Krimpen veel gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen vonden het lang duren. Dat klopt, maar die tijd was nodig. Het ging om complexe vragen die het hart van de wijkgemeenten raken. 2020 wordt het jaar dat wij beginnen om die woorden om te zetten in daden met een gefuseerde Ark/Rank gemeente als recent voorbeeld. Samen bouwen wij aan een aantrekkelijke en vitale wijkgemeente.
De PKN in Krimpen is voor velen een belangrijk baken in tijden van onzekerheid. De kerk is een plek voor iedereen. Om te vieren en te rouwen, om elkaar te ontmoeten en om Gods Woord te horen.
Het hele jaar door worden activiteiten georganiseerd: kerkdiensten, kinderclubs, Follow-me catechese, ontmoetingsmomenten enz. Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten is natuurlijk de pastorale zorg, veel gemeenteleden worden door onze predikanten of kerkelijk werker bezocht.
Ook in 2020 willen we er voor iedereen zijn en al deze activiteiten voortzetten. Dat kost geld: zo’n 600.000 euro per jaar. In 2020 verwachten wij een tekort van circa 17.000 euro. Met elkaar zetten we stappen naar samenwerking en samengaan; hiermee hopen we op termijn de kosten en inkomsten in evenwicht te krijgen. Maar uw financiële bijdrage is daarbij belangrijk! Doet u mee om de begroting dit jaar sluitend te krijgen?
Heeft u een aanvullende vraag of opmerking over de actie Kerkbalans, neem dan contact op met de ouderlingen-kerkrentmeester.
Derk-Jan Raven

Kerstpostactie
De kerstpostactie van 2019 heeft het mooie bedrag van € 997,50 opgeleverd. Onze dank aan allen die post hebben aangeleverd en allen die post hebben bezorgd. Het geld is bestemd voor ‘Kinderen in de knel’.
Namens de Z.W.O., Maaike van Dongen en Jans Ritskes

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds 2019 heeft een record opbrengst opgeleverd, namelijk 1.140 euro, echt geweldig. Dit bedrag wordt verdeeld over vijf goede doelen: Max Maakt Mogelijk Winteractie, EO Metterdaad voor Mongolië, K.W.F. Kankerbestrijding, Het Rode Kruis en de Feesttas van de Ark. Allen die dit hebben mogelijk gemaakt, de gevers en de medewerksters, heel veel dank. Met elkaar kunnen we zo heel veel mensen blij maken en dienstbaar zijn. Nogmaals dank en graag tot ziens,
Jans Ritskes.

Wij zijn ons hart kwijt……..


Wij van de bloemschikcommissie geven de bloemen mee aan gemeenteleden. Nu heeft een gemeentelid ons rode hart, verpakt in een rose sjaal, terug gebracht in de Ark, waar iemand hem zou opruimen. Alleen is deze nooit bij ons aangekomen. Wie weet waar ons hart is??? Graag afgeven aan Aletta van Vliet. Namens de groep alvast bedankt.

Levensverhaal van Senioren
Op woensdag 5 februari worden alle senioren weer uitgenodigd voor de maandelijkse bijeenkomst in de Ark. De bijeenkomst begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur staat de koffie al klaar.
Het onderwerp voor deze ochtend is: “Een goed verhaal – uw levensverhaal”.
Willemieke Schippers, van het project “Zin in de ouderdom” gaat over dit onderwerp in gesprek met de aanwezigen. “Wanneer je eenmaal de zeventig bent gepasseerd, ligt er inmiddels een heel leven achter je, met een schat aan ervaringen, levenslessen, anekdotes en vele (levens)vragen en antwoorden. Ieder heeft zijn eigen, unieke levensverhaal! Als je de hoofdthema’s van je leven overdenkt kan je daar wijs van worden, een bijdrage aan het leven”.
Alle senioren worden uitgenodigd om met elkaar over dit thema na te denken en mee te praten. Welkom op 5 februari in de Ark. Heeft u vervoer nodig, belt u dan 0180-520566 en het wordt geregeld.
Namens het Seniorenteam,
Kees Snoey

Projectzangers zijn welkom

rivervoices

Wij nodigen iedereen van harte uit om als ‘project’zanger ons koor, Interkerkelijk Gemengd Koor River Voices o.l.v. Arie de Korte, te komen versterken. Op zondag 12 april zingen wij in de ochtenddienst in De Ark. Die avond, om 19.00 uur, werken wij mee aan de Paasdienst in de Historische Engelse Kerk aan het Begijnhof te Amsterdam.
Tijdens eerdere projecten mochten wij veel zangers ontvangen, waarvan er inmiddels zelfs een aantal lid zijn geworden van ons gezellige koor.
Vanaf aanstaande maandag ben je welkom tijdens onze repetities van 19.30 tot 21.30 uur in de achterzaal van De Ark.

Kinderkoor zingt in speciale dienst
Zondag 2 februari is de ochtenddienst in De Ark een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is Mevrouw Dicky Rietveld uit Bleiswijk. Zij heeft eerder deze speciale diensten geleid en heeft daarbij een onuitwisbare indruk gemaakt op de vele bezoekers.
Op haar verzoek werkt dit keer Interkerkelijk Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Hidde Zwart mee aan deze dienst. Het thema is “De Ark van Noach”.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Contactmiddag PCOB
De afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. van de PCOB houdt op dinsdag 28 januari a.s. een contactmiddag in kerkelijk centrum “De Ark”, aanvang 14.00 uur. De heer P.G. Weeber uit Maarssen verzorgt een lezing en een presentatie over het land Egypte. Iedereen is van harte welkom.

Activiteitenagenda jan. – feb. 2020

ma 27/1 19.30 rep. “River Voices”
ma 27/1 19.30 rep. “Unify”
di 28/1 14.00 PCOB middag
vr 31/1 18.30 rep. ”de Regenboog”
ma 03/2 19.30 rep. “River Voices”
ma 03/2 19.30 rep. “Unify”
di 04/2 19.30 EHBO-AED”
wo 05/2 10.30 senioren-ochtend
vr 07/2 18.30 rep. ”de Regenboog”