Gemeenteberichten van vrijdag 7 februari 2020

Welkom
De ArkRank-morgendienst op zondag 9 februari in de Rank is evenals in de andere wijkgemeenten een themadienst in het kader van het gemeente brede project ‘Zin in Ouderdom’. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Centraal staan de woorden van Psalm 71: 17 en 18: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm”.
Op zondag 12 januari was de (her-)bevestiging van alle ambtsdragers in de Ark. Ouderling Lyan Verburg-de Zeeuw kon daar toen niet bij aanwezig zijn. Haar herbevestiging zal deze morgen plaatsvinden. Daarnaast zal Cor Egas worden voorgesteld als pastorale wijkmedewerker (PWM) en afscheid worden genomen van Leo de Man & Teun de Weerd als PWM-ers.
De gezamenlijk avonddienst is ook in de Rank.
18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn.
In de IJsseldijkkerk is de jeugddienst, geleid door Ds. C. Baggerman. Ook om 18.30 uur.
Gezegende diensten toegewenst.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor KIA: Catechese en Educatie, een relevant en modern trainingsaanbod. Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.
De tweede collecte is zoals gewoonlijk voor de groei en bloei van de kerk.
In de hal staat het offerblok. Het geld dat hierin komt gaat naar het wijkfonds van de Rank.
Ook zijn er nog busjes voor de zending in de hal.
Uw gaven worden zeer gewaardeerd. Hartelijk dank.

Kindernevendienst
Deze zondag is de tweede van een blok met twee verhalen over Ruth. We lezen over Ruth en Naomi, en over Ruth en Boaz. Op deze zondag staat Ruth 3:7-14 en 4:1-8 en 4:13-16 centraal: Ruth vraagt Boaz of hij met haar wil trouwen, zodat hij voor haar en Naomi kan zorgen.

Commissie fondsenwerving
Omdat de verbouwing van de Ark steeds dichterbij komt, willen we ook starten met geld inzamelen. Naast het budget dat beschikbaar komt voor de verbouw, blijven er nog allerlei extra dingen die niet in de architect-prijs zitten en die we tóch graag willen verwezenlijken. Wie wil er met ons meedenken? Wat zijn de mogelijkheden? Wil jij (of u) hiervoor je creatieve of organisatorische talenten inzetten, meld je dan bij een van de kerkrentmeesters! Of via een telefoontje naar 06-57250882. Hoe meer ideeën hoe beter!
De kerkrentmeesters.

Weekagenda
Maandag 10 februari
20.00 uur: Huiskring ‘de Bergrede’ Hoofdstuk 3, Rigoletto 8
Woensdag 12 februari
18.45 uur: kinderclub
Vrijdag 14 februari
8.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 16 februari
10.00 uur: Ds. M.D. van der Giessen, Doopdienst
18.30 uur: Ds. F.C.de Ronde uit Fijnaart

Voedselpakketten, bedankt!
Vanuit Pava hartelijk dank. Met geld vanuit Krimpen (deels opbrengst oliebollen) was het weer mogelijk om de ouderen in Pava voedselpakketten te schenken. Altijd weer een welkome aanvulling in de vaak sobere leefomstandigheden. Ook dank namens de ouders van Pava. Hun kinderen kregen met Kerst een boek met mooie verhalen voor het hele gezin. Een waardevol cadeau, hartelijk dank!

Bij de kerkdiensten
Op zondag 9 februari vieren we de morgendienst als gezamenlijke gemeente in de Rank. De Ark is dan gesloten. Deze zondag wordt in alle wijkgemeenten van de Prot. Gemeente Krimpen aandacht besteed aan het project “Zin in de ouderdom”. We lezen Psalm 71 en staan vooral stil bij de woorden van vers 17 en 18: “God, u onderwees mij van jongs af aan, en nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm”. In deze dienst zal ook de herbevestiging plaatsvinden van Lyan Verburg als ouderling, die op 12 januari niet aanwezig kon zijn, en zal Cor Egas als nieuwe pastoraal wijkmedewerker worden voorgesteld. Van 2 pastorale wijkmedewerkers zal afscheid worden genomen, n.l. van Leo de Man en van Teun de Weerd.
We zijn blij dat ds. Machiel van der Giessen, na een periode van ziekteverlof, weer in staat is deze dienst te leiden.
De gezamenlijke avonddienst wordt deze zondag eveneens in de Rank gehouden met als voorganger ds. B. Lamain uit Den Hoorn. Tegelijkertijd is er in de IJsseldijkkerk een gezamenlijke jeugddienst waarin ds. Baggerman zal voorgaan.
Zondag 16 februari is er in de Rank een doopdienst. Ds. Machiel van der Giessen is daarin de voorganger. Gelezen wordt Psalm 36 en de tekst voor de verkondiging is vers 10: “Want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht”.
In de Ark gaat deze zondag voor ds. Gert den Hartogh.
De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de IJsseldijkkerk; de voorganger in deze dienst is ds. F.C. de Ronde uit Fijnaart.

Bij de collecte
9 februari Catechese en Educatie
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe Ambtsdragers doen.
Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.
16 februari Schuldhulpmaatje
De Stichting Schuldhulpmaatje heeft als doel hulpvragers met problematische schulden te ondersteunen. De hulpverlening is erop gericht om hen weer grip te laten krijgen op hun financiële situatie waardoor die structureel verbetert. Daardoor kunnen huisuitzettingen, beslagleggingen of afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen worden. Inmiddels heeft deze Stichting ook in Krimpen haar nut bewezen en kunnen de vrijwillige maatjes dankzij een goede opleiding en nascholing hun cliënten adequaat bijstaan.
Het samenwerkingsverband van bijna alle Krimpense Kerken en geloofsgemeenschappen, verenigd in het diaconaal platform draait voor een klein gedeelte (het leeuwendeel komt uit de gemeentekas) op gelden vanuit die kerken om maatjes op te leiden en voor nascholing te zorgen. Voor ons deel is deze collecte bestemd.

Commissie fondsenwerving
Omdat de verbouwing van de Ark steeds dichterbij komt, willen we ook starten met geld inzamelen. Naast het budget dat beschikbaar komt voor de verbouw, blijven er nog allerlei extra dingen die niet in de architectprijs zitten en die we tóch graag willen verwezenlijken. Wie wil er met ons meedenken? Wat zijn de mogelijkheden? Wil jij (of u) hiervoor je creatieve of organisatorische talenten inzetten, meld je dan bij een van de kerkrentmeesters! Of een telefoontje naar 06-57250882. Hoe meer ideeën hoe beter!
Marjan Tromp

Vocalgroup Voice in Krimpen Zingt dienst
Zondag 1 maart wordt de gezamenlijke avonddienst in de Ark gehouden. Het is dan weer een Krimpen Zingt-dienst. Voorgangers is de bekende predikant Ds. Dirk van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Hij heeft het thema van deze dienst al doorgegeven: “Enkele reis Jeruzalem”. Rondom dit thema zullen de liederen worden uitgezocht. Naast samenzang is er koorzang door Vocalgroup Voice o.l.v. Martin Mans.
Het orgel wordt bespeeld door Everhard Zwart.
Noteer de datum vast in de agenda!

Uitkomsten dubbele inzamelingsactie 2019 Lionsclub Krimpen a/d IJssel
In december 2019 organiseerde de Lionsclub Krimpen aan den IJssel voor de zesde maal in successie een inzameling van Douwe Egberts waardepunten, ten behoeve van pakken koffie voor de plaatselijke Voedselbank Krimpen aan den IJssel. Voor de vierde achtereenvolgende keer werd deze actie gecombineerd met het inzamelen van vreemd en oud geld (munten en papiergeld), ten behoeve van het uitvoeren van oogoperaties in derdewereldlanden.
Deze keer zijn in totaal 444.729 Douwe Egberts punten ingezameld. Op basis van tot nu toe beschikbare informatie is deze hoeveelheid vermoedelijk goed voor zeker 900 pakken koffie voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel.
De hoeveelheid ingezameld vreemd en oud geld overtreft opnieuw alle verwachtingen. In totaal werd deze keer liefst 44,1 kilo aan vreemde en oude munten en papiergeld in de inzameldozen gedeponeerd. Dat is weer meer dan een jaar geleden, toen ruim 38 kilo werd ingezameld.
Op basis van de standaardformule voor de berekening van de waarde van dit geld mag worden aangenomen dat met de opbrengst ervan uiteindelijk 133 oogoperaties in derde wereld landen kunnen worden uitgevoerd.
De Lionsclub zegt de kerken hartelijk dank voor hun medewerking. En uiteraard ook al degenen binnen de kerken die ook deze keer weer punten en/of vreemd en oud geld hebben ingeleverd.

Activiteitenagenda februari 2020

ma 10/2 19.30 rep. “River Voices”
vr 14/2 18.30 rep. “de Regenboog”
ma 17/2 19.30 rep. “River Voices”
20.00 verg. wijkraad Pastoraat
ma 17/2 19.30 rep. “River Voices”
20.00 verg. Wijkraad Pastoraat
wo 19/2 20.00 verg. DB-CvK
vr 21/2 18.30 rep. “de Regenboog”