Kerkstructuur

Historie Hervormde Kerk Krimpen aan den IJssel
Vanouds bestond er in Krimpen aan den IJssel één Hervormde gemeente, die samenkwam in de kerk aan de IJsseldijk. Door de sterke groei van de burgerlijke gemeente ontstond de behoefte aan een tweede kerkgebouw. Op 17 november 1956 werd het kerkelijk centrum de Rank in gebruik genomen. Hier was een lange periode van financiële acties en bazaars aan vooraf gegaan. Aanvankelijk deed de Rank behalve als kerkelijk centrum ook als cultureel centrum dienst. Het gebouw voorzag in een behoefte voor het gehele culturele leven in Krimpen aan den IJssel. Sinds de grote verbouwing en renovatie begin jaren ’90 is de Rank een volwaardig kerkgebouw.

Na de ingebruikname van de Rank was er nog altijd sprake van één Hervormde gemeente. Het duurt nog een aantal jaren voordat de gemeente wordt opgedeeld in twee wijkgemeenten. Wijk 1 IJsseldijkkerk, wijk 2 de Rank.

Protestantse Kerk in Nederland
Op 1 mei 2004 zijn de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk gefuseerd in de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Hieraan ging een jarenlange periode van gesprekken vooraf. Op allerlei manieren werd gezocht naar vormen van samenwerking. Dit proces werd bekend onder de naam Samen op weg. Ook in Krimpen aan den IJssel kreeg dit proces langzaam maar zeker gestalte. De wijkgemeenten van de IJsseldijkkerk, de Rank, de Ark en de Wingerd vonden elkaar in diverse gezamenlijke activiteiten. Tevens is er met de HWBA (Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard : Sionskerk en Rehobothkerk) een goede samenwerking.

Karakter van wijkgemeente de Rank
De Rankgemeente wil herkenbaar zijn als een confessionele wijkgemeente. Een sterke nadruk op de persoonlijke relatie met God is daarbij een centrale leidraad. Echter, het gaat om belijden met de daad, zoals er eenheid is van Woord en Daad. Naast het belang van het Bijbels onderwijs, hecht de Rank eraan het belijden in praktisch handelen te vertalen. De Rank wil een open geloofsgemeenschap zijn, die haar verantwoordelijkheid naar de samenleving serieus neemt.

AK

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door leden uit de verschillende PKN-wijkgemeenten. De AK heeft veel taken en bevoegdheden gedelegeerd aan de wijkgemeenten. De AK behartigt vooral belangen van financiële en organisatorische aard. Daarnaast is de AK aanspreekpunt en coördinator voor o.a. de Centrale Missionaire Commissie, de Stichting IKOS (de organisatie die het bijbelonderwijs op de openbare scholen verzorgt), het gevangenispastoraat, het Krimpens Kerkblad, enz.

Raad van Kerken
De Krimpense Raad van Kerken is een interkerkelijk overlegorgaan. Vanuit deze Raad van Kerken worden de komende gespreksmogelijkheden, cursussen en andere activiteiten aangeboden. Meer informatie daarover kunt u lezen in de Gids leerkringen Raad van Kerken.