Pastoraat

Pastoraat…….is samen ‘met de Derde’ onderweg zijn.
Beeld: Emmaüsgangers onderweg van Jeruzalem naar hun huis in Emmaüs

Waar mensen samen optrekken en in de Naam van Jezus spreken over de dingen die hen bezighouden, mogen we verwachten, dat Christus zelf meetrekt. Dit beeld voor pastoraat komt op uit de geschiedenis van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13 – 35).

Binnen de wijkgemeente De Rank hechten we aan pastorale ontmoetingen. Het woord ‘pastoraat’ komt van het Latijnse woord ‘pastor’ = ‘herder’. Daarmee is direct een het beeld gegeven van wat pastoraat is. Jezus Christus is de Goede Herder, die omziet naar zijn schapen. Zo mogen wij als Zijn gemeente in zijn Naam naar elkaar omzien. In De Rank kennen we verschillende vormen van pastoraat.

In basis is het pastoraat een taak voor ieder gemeentelid. Het naar elkaar omzien in de kerk, maar juist ook als mensen niet meer komen of niet kunnen komen om wat voor reden dan ook. Naar elkaar en onze naasten omzien in de wijk, op straat in het winkelcentrum. Naast deze persoonlijke invulling is er in De Rank ‘georganiseerd’ pastoraat. Daarover gaat deze pagina.

Pastoraat in ‘gewone’ omstandigheden
Wijkgemeente De Rank is ingedeeld in acht ‘secties’, die ieder een geografisch gebied omvatten. In iedere sectie is een ouderling, diaken en wijkmedewerker actief. De wijkouderlingen dragen samen met de predikant zorg voor het pastoraat. Zij zijn hiermee de vertegenwoordiging van de kerk onder haar leden. In ieder geval elke twee jaar is er contact tussen een wijkouderling en de leden, dat bij voorkeur wordt ingevuld door een huisbezoek. Uiteraard is iedereen geheel vrij om op dit aanbod in te gaan. In dit persoonlijke huisbezoek kunnen alle levensvragen aan de orde komen. De wijkouderling is vooral degene die een luisterend oor biedt en samen zoekt naar antwoorden vanuit het evangelie.

De predikant en de kerkelijk werker verzorgen het pastoraat aan zieken, met name diegenen die in het ziekenhuis verblijven, rouwdragenden, hoogbejaarden (80+) en hen die met crisissituaties te maken hebben. Daarnaast richt zijn bezoekwerk zich op huwelijksjubilea en geboorten. Het is belangrijk de predikant te informeren over situaties waarin zijn aanwezigheid op prijs wordt gesteld. U kunt zich met vragen of problemen rechtstreeks tot hem wenden.

Ouderenpastoraat

Ouderen krijgen in toenemende mate te maken met zorg rond de gezondheid. Soms blijkt het bezoeken van een kerkdienst of een kring moeilijk of zelfs onmogelijk. De autodienst kan een mogelijkheid bieden om naar de kerkdienst te komen. Ook is er de mogelijkheid om door middel van de kerkwebradio verbonden te zijn met de kerkdienst. Vaak geeft het verlies van dierbaren in de omgeving veel verdriet en eenzaamheid. Daarbij speelt een naderbij komen van het eigen overlijden, met alle vragen die daarbij spelen. Om deze redenen hechten we er binnen de wijkgemeente aan om geregeld bezoek aan te bieden aan alle ouderen.

Jongerenpastoraat
Jongeren vanaf 12 tot en met circa 23 jaar worden eenmaal per jaar (eind augustus, begin september) bezocht in het kader van de uitnodiging voor het nieuwe catecheseseizoen door de predikant, samen met de mentor van de catechesegroep. Gedurende het winterseizoen is de mentorcatechesegroep de aangewezen plaats voor pastorale gesprekken met de mentor of de predikant. Vanzelfsprekend zijn de jeugdouderlingen een belangrijk aanspreekpunt voor jongeren en is er ruimte voor individueel pastoraat buiten de kring van de catechese.

Bijzonder Pastoraat
Naast de voorgenoemde vormen van het ‘gewone’ pastoraat, kunnen er ook bijzondere omstandigheden zijn, waarbij een pastorale ontmoeting op prijs wordt gesteld. Een verandering van levensomstandigheden kan immers een blijde gebeurtenis zijn, maar ook een crisis betekenen. Daarin willen we als wijkgemeente graag van dienst zijn. De bijzondere vormen van pastoraat worden toegelicht op aparte pagina’s. dit betreft de onderwerpen Ziekte, Overlijden, Huwelijk en Doop.

Tenslotte
In alle gevallen geldt: schroom niet om zelf contact op te nemen met predikant of wijkouderling om een afspraak te maken! Dit kan via het contactformulier door als onderwerp ‘Pastoraat’ te kiezen.
U kunt ook gebruik maken van het speciale telefoonnummer: 06 57250882 of het emailadres: pastoraat@derankkrimpen.nl

De Rankgemeente is er voor u!