Rankbericht van vrijdag 15 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is er een gezamenlijke dienst van Rank en Ark in de Rank. Voorganger is Ds. Machiel van der Giessen. Muziekgroep Vine verleent muzikale medewerking, samen met organist Jacques Markus. In deze dienst zal het teken en zegel van de Heilige Doop worden bediend. We lezen Deuteronomium 6, 1 – 9 en Matteüs 22, 34 – 40. Tekst voor de verkondiging is Matteüs 22, 40: ”Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er staat in de Wet en de Profeten”.
In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat Ds. C.M. (René) van Loon uit Rotterdam voor.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank. Hoewel de hoop bestond dat deze voorziening wellicht zou kunnen verdwijnen is de realiteit dat het aantal aanvragen stijgt en het aanbod daalt. Samen met de andere kerken kijkt de diaconie in een geregeld overleg of er aanvulling van de pakketten nodig is en ze kijkt daarbij met name naar het aanbod van groenten en fruit. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor de groei en bloei van de gemeente.
Alle collecten van harte aanbevolen!

KinderNevenDienst
Meester en slaaf
Deze zondag is de eerste van een blok met twee teksten uit de brieven van Paulus. Op deze zondag staat Filemon 1:1-25 centraal: Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen.

Weekagenda
Woensdag 20 november
20.00 uur: Geroepen tot het ambt?
Vrijdag 22 november
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 24 november
10.00 uur: Ds.M.D.van der Giessen. Herdenken van de overledenen
18.30 uur: Ds.L.Kruger, Rotterdam, Krimpen Zingt dienst in de Ark

Vooruitblik – zondag 24 november
Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk haar, de zondag van de voleinding. Op deze zondag gedenken wij hen, die ons uit de kring van de gemeente zijn ontvallen. Voorgangers zijn Ds. Machiel van der Giessen en kerkelijk werker Willemieke Schippers – Kuijl. We lezen Psalm 138. Centraal staan de woorden uit vers 4: Psalm 138: 8: “De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los”. De gezamenlijke avonddienst in de Ark is een Krimpen Zingt-dienst met Ds L. Kruger uit Rotterdam als voorganger.

Geroepen tot het ambt… of anders?!
In de afgelopen tijd zijn er aanbevelingen gevraagd voor het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Er zijn heel wat namen ingediend. Dat is een mooie uiting van betrokkenheid van velen. Uiteraard moeten en willen we daar recht aan doen. Tegelijkertijd weten we ook, dat menigeen van de genoemden al eerder hebben gereageerd, dat ze het vervullen van een ambt niet zien zitten, o.a. uit tijdsoverwegingen. Maar ook wordt dan aangegeven, dat ze op zich wel graag dienstbaar willen zijn aan de opbouw van de gemeente en daar hun bijdrage aan willen leveren. Oftewel: je wordt geroepen, maar hoe geef je invulling aan die roeping op dit moment in jouw leven? Graag willen we (op een laagdrempelige manier) daarover met elkaar in gesprek gaan en zullen de betrokken gemeenteleden persoonlijk worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 20 november om 20.00 uur in de Rank.

Lezing Pubers en alcohol
Op dinsdagavond 19 november verzorgt kinderarts Dr. Nico van der Lely een lezing omtrent pubers en het gebruik van alcohol. Dr. Van der Lely is deskundige op het gebied van het gebruik van alcohol door jongeren. Hij legt tijdens deze informatieve avond uit welke ontwikkeling de hersenen van jongeren doormaken bij (veelvuldig) gebruik van alcohol. De lezing in het Krimpenerwaardcollege start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. De lezing is voor alle ouders, opvoeders en jongeren uit Krimpen a/d IJssel. Aanmelden is niet noodzakelijk. Komt u ook naar deze informatieve avond?

Fruitactie

De diaconie bedankt iedereen hartelijk voor de spontane medewerking aan de fruitactie. Zowel bij het brengen van het fruit voor de doosjes als bij het bezorgen van veel doosjes bij de ouderen en zieken van onze gemeente. Ook werden in samenwerking met de IJsseldijkkerk, de ouderen in Tiendhove (Facet)niet vergeten. Op vrijdagmiddag 8 november werden daar 18 fruitschalen voor de
huiskamers bezorgd en kleine doosjes voor de ouderen die nog zelfstandig op de 1e verdieping en in het hospice verblijven.
De diaconie

Adventskaarsen

Zondag 17 november hopen we weer adventskaarsen te verkopen. Voor en na de dienst kunt u de kaarsen aanschaffen voor 2.50 euro per stuk. De opbrengst hiervan is bedoeld voor het Kerk in Actie project “Kinderen in de Knel”. Geef hem cadeau!

Kerstpost
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. De opbrengst van de kerstpost is voor “Kinderen in Nood” dit is een Kerk in Actie project. Doet u mee!?
ZWO commissie

Stamppot buffet: bedankt!
Met plezier kijken we terug op het stamppot buffet van rijdag 8 nov. De opbrengst bedroeg € 515,–. Een mooi bedrag, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van groenten- en fruithandel Buitelaar. Het geld maken we over naar onze zustergemeente in Pava/Roemenië.
Werkgroep Pava.