Rankbericht van vrijdag 29 november 2019

Bij de kerkdiensten
Deze zondag is het begin van het nieuwe kerkelijk jaar: de eerste Adventszondag! Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. Vanmorgen gaat Ds A. (Bram) Robbertsen, buurtpastor van GOUD van Noord (voorheen Stichting Talent Present, zie www.goudvannoord) in Rotterdam voor. Centraal staat Lucas 1: 26-38 – de aankondiging van de geboorte van Jezus. In de gezamenlijke avonddienst in de Rank gaat bij de voortzetting en dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal Ds H.G. de Graaf uit Nieuwerbrug aan den Rijn voor. De Schriftlezingen zijn dan Numeri 5: 5 – 10 en Lukas 19: 1 -10. De tekst is Lukas 19, 8: ‘Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig’. Zacheüs verandert van een geldwolf in een filantroop’. Leidende gedachte: ‘God aanvaardt ons zoals wij zijn, maar Hij láát ons niet zoals we zijn’.Wij wensen u gezegende diensten toe.

Collecte
De eerste collecte is voor Missionair werk.
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniers plekken.
De tweede collecte is voor alle activiteiten in onze gemeente: voor de groei en bloei van de gemeente.
De H.A. bekers zijn bestemd voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam.
In de hal vindt u het offerblok, dit is voor het wijkfonds. En daar zijn ook de zendingsbusjes.
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

Nog niet ‘uit de running’
Het was de bedoeling, dat ik afgelopen donderdag zou worden geopereerd, maar dinsdagmiddag kreeg ik te horen, dat de operatie moest worden uitgesteld. Woensdag is me gemeld, dat die nu gepland staat voor het begin van de tweede helft van de maand december. Waar mogelijk pakken we de werkzaamheden tot die tijd weer op…
Ds Machiel van der Giessen

Verantwoording diaconie collecte november 2019
03-11 Zendingsweek € 357,82
06-11 Kinderdienst Voedselbank € 124,55
10-11 Wereld diaconaat € 213,55
17-11 Voedselbank € 589,59
24-11 Ouderen werk € 309,82
De diaconie dankt u hartelijk voor deze bijdrage

Kindernevendienst
Volg de ster – Juda
Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten over voorouders van Jezus.
Vandaag staat Genesis 49:8-12 centraal: Juda krijgt van zijn vader Jakob een zegen mee.

Weekagenda
Maandag 2 december
20.00 uur: DB Kerkrentmeesters(Rank)
Dinsdag 3 december
14.00 uur: Wijkmedewerksters(Rank)
Woensdag 4 december
14.00 uur: Soos(Rank)
19.15-19.45 uur: Advent–avondgebed(IJsseldijkkerk)
20.00 uur: Belijdeniscatechese
Vrijdag 6 december
08.30 uur: Redactie Rankbericht
Zondag 8 december
10.00 uur: Dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur: Dienst in IJsseldijkkerk m.m.v. Kleinkoor Shine, Nine lessons and carols

Dienst met mensen met een verstandelijke beperking
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een kerkdienst met daarbij mensen met een verstandelijke beperking op zondag 8 december 2019 om 11.00 uur n de RK kerk De Bron, Memlinghof 2. De dienst gaat uit van de Raad van Kerken. De leden van de werkgroep rekenen op een goede opkomst en hopen u op zondag 8 december a.s. te mogen ontmoeten. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw Ina Meijer, Zwaluwhof, tel. 0180-515363
Hartelijke groeten, Annie Speksnijder

Fusiebesluit Ark en Rank
Op woensdag 27 november jl. nam de Algemene Kerkenraad het besluit dat de wijkgemeenten Ark en Rank op 1 januari 2020 fuseren tot één nieuwe wijkgemeente. De AK is verheugd over dit besluit en wil de beide wijkgemeenten daarmee van harte gelukwensen. Tegelijkertijd wensen wij hen wijsheid, inspiratie en zegen wanneer vanaf komend jaar gewerkt wordt aan de opbouw van de nieuwe wijkgemeente.

Kerstpostactie Rectificatie
Vanaf zondag 8 december kunt u kerstpost inleveren in de bekende bus in de hal. Voor € 0,55 per kaart bezorgen vrijwilligers uw kerstpost in Krimpen a/d IJssel, Ouderkerk a/d IJssel en Krimpen a/d Lek.
Maar NIET IN LEKKERKERK zoals verkeerd vermeld stond in het Krimpens Kerkblad en Rankbericht.
We zijn ook nog opzoek naar sorteerders voor 9 en 16 december vanaf 19.30 uur–21.00 uur in de Rank. Met bezorgers zijn we ook erg blij. U kunt zich aanmelden op de lijsten die op het prikbord in hal hangen. Bij voorbaat hartelijk dank voor u hulp.
Doet u mee!
ZWO commissie

Schoenendoosactie
In de afgelopen weken werden er steeds weer mooi versierde schoenendozen op de trappen voorin de Rank gebracht!
Uiteindelijk zijn er 64 dozen ingeleverd. Afgelopen zaterdag hebben we de dozen ingeleverd bij het inleverpunt, van waar de dozen zorgvuldig worden nagekeken en verscheept naar verre landen zoals de Griekse eilanden, Moldavië enz.! Een prachtig gebaar weer, voor kinderen ver weg, vanuit de Rank gemeente! Een ieder die daar weer aan meegewerkt heeft door een doos te maken of een financiële bijdrage te leveren willen wij hartelijk bedanken!!