Wat geloven wij?

wat geloven wij


De Rank kent zijn oorsprong in de Nederlandse Hervormde kerk en is nu dus een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij geloven het evangelie zoals dat wordt verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, ook wel genoemd de twaalf artikelen van het geloof. Ze zijn ontstaan in de tweede eeuw na Christus, waarschijnlijk uit een doopbelijdenis. De apostolische geloofsbelijdenis luidt als volgt:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.

Hiermee belijden we ons geloof in verbondenheid met de algemene christelijke kerk en de gereformeerde traditie. Hierbij zijn ook de volgende belijdenissen en leerstukken te noemen:

– Geloofsbelijdenis van Nicea;
– Geloofsbelijdenis van Athanasius;
– Heidelbergse Catechismus;
– Nederlandse geloofsbelijdenis;
– Dordtse Leerregels.