Wekelijkse diensten

Liturgie
In de liturgie gebruiken wij de NBV-vertaling van 2004 en het nieuwe Liedboek van 2013. In de morgendiensten wordt gebruik gemaakt van de beamer, waardoor ook liederen uit andere liedbundels in de liturgie opgenomen kunnen worden. Ten aanzien van de opbouw van de dienst wordt getracht een zekere variatie aan te brengen in de lezing van de geboden, schuldbelijdenis, genadeverkondiging en in de keuze van het aantal schriftlezingen.

Muziek
De samenzang tijdens de eredienst wordt begeleid op het orgel. De Rank beschikt sinds 2004 over een nieuw Monarke orgel. Regelmatig worden koren of muziekgroepen uitgenodigd. Het Krimpens Kerkkoor is tijdens een viertal diensten per jaar een vaste gast.

Collectes
In iedere dienst wordt er gecollecteerd voor twee doelen. De eerste collecte is de diaconale collecte, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerk. In de hal van De Rank vindt u een offerblok. Uw bijdrage hierin is bestemd voor het wijkfonds. Bij de uitgang hangen bovendien collectebussen voor het werk van de zending.

Koffie drinken
Iedere eerste zondag van de maand is er de mogelijkheid om in de hal van De Rank gezamenlijk koffie te drinken. Voor de kinderen is er limonade. Ook bij bijzondere diensten (bijvoorbeeld een doopdienst) wordt na afloop koffie geschonken. Dit wordt verzorgd door de wijkmedewerkers.

Rondom de diensten zijn er diverse activiteiten en praktische zaken geregeld zoals, creche, kindernevendienst, autodienst.

Hulpmenu voor touchscreengebruik om bij onderliggende pagina’s te komen: