Ziekte

Pastoraat bij ziekte
Een opname in een ziekenhuis betreft een bijzonder ingrijpende gebeurtenis op de levensweg. Wanneer de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de predikant of wijkouderling, zal de predikant de zieken bezoeken in het ziekenhuis. Ook zal er op verzoek tijdens de zondagse dienst voorbede worden gedaan en wordt de naam vermeld in het kerkblad en het Rankbericht zodat de gemeente gelegenheid krijgt om mee te leven. Wanneer de ziekenhuisperiode voorbij is, wordt er desgewenst een huisbezoek afgesproken door de predikant.

Ook opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer het een tijdelijke opname betreft streven predikant en wijkouderling ernaar om enkele keren op bezoek te komen. Een definitieve opname in een verpleeghuis wordt beschouwd als een thuisadres, waarbij de ‘gewone’ regeling voor het huisbezoek van toepassing is. In beide omstandigheden wordt er rekening mee gehouden, dat veel verpleeghuizen beschikken over geestelijke verzorging, waarop een beroep gedaan kan worden.

Soms blijkt het bezoeken van een kerkdienst of een kring moeilijk of zelfs onmogelijk. De autodienst kan een mogelijkheid bieden om naar de kerkdienst te komen. Daarvoor kunt u contact opnemen met Mevr. Vermeulen – Pols, tel.: 519468 of via pastoraat@derankkrimpen.nl.

Ook is er de mogelijkheid om door middel van de kerkwebradio of internet verbonden te zijn met de kerkdienst. Meer informatie hierover op de pagina meeluisteren.

Eind 2010 is er tijdens een gemeenteavond is het onderwerp ‘ziekenzalving’ in de kerkenraad uitgebreid aan de orde geweest. In gehoorzaamheid aan de woorden van Jakobus 5: 14 – 16 (Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.) wil de Rankgemeente op verzoek van betrokkene ruimte geven voor deze zalving met olie. Voordat daadwerkelijk wordt overgegaan tot zalving is het van belang om helder te hebben, dat deze ziekenzalving allereerst ook werkelijk plaatsvindt op verzoek van het gemeentelid. Jakobus maakt immers duidelijk dat de zieke de oudsten van de gemeente roept. Verder is het van belang te beseffen dat de zalving plaatsvindt in de intieme sfeer van de eigen woonomgeving en is ingebed in een serie pastorale gesprekken. In deze gesprekken worden verwachtingen getoetst, vindt bezinning plaats en wordt duidelijk gemaakt dat de zalving zich richt op heling van ziel, geest en lichaam. Ook wanneer er geen lichamelijke genezing optreedt, mogen we de vervulling van de belofte van Jakobus, dat ‘de Heer hem zal laten opstaan’ verwachten. Zalving is dus gericht op versterking, bemoediging én genezing.